Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie listopad - kwiecień 2008 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI Departamentu Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie listopad - kwiecień 2008 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI Departamentu Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie listopad - kwiecień 2008 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie listopad - kwiecień 2008 Gdańsk, maj 2008 r.

2 OGŁOSZONE KONKURSY - PILOTAŻ 2007 PILOTAŻ 2007 DZIAŁANIE 8.1, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw KONKURS ZAMKNIĘTY od 06.11.2007 do 07.01.2008 DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich DZIAŁANIE 6.1, PODDZIAŁANIE 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Ogłoszony przez WUP KONKURS ZAMKNIĘTY od 06.11.2007 do 07.01.2008

3 ZŁOŻONE WNIOSKI - PILOTAŻ 8.1.19.5 Dostępna alokacja (PLN) 7 000 0001 500 000 Ogólna wartość złożonych projektów (PLN) 57 419 8047 645 547 Ogólna liczba złożonych wniosków 115177 Liczba wniosków przekazanych do oceny merytorycznej 85 (73%)118 (66%) Liczba wniosków odrzuconych podczas oceny formalnej 2741 Liczba wniosków wycofanych 318 Liczba wniosków od beneficjentów pochodzących z woj. pomorskiego 72 (62%)153 (86%) Liczba wniosków od beneficjentów pochodzących z innych województw 4324 Dla każdego wniosku prowadzona jest odrębna ewidencja dokumentacji zw. z procedurą rejestracji w KSI (Krajowym System Informacji), oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz korespondencji na każdym etapie oceny.

4 OCENA MERYTORYCZNA - PILOTAŻ 8.1.19.5 Organizacja posiedzeń KOP w lutym br. 69 Przygotowanie protokołów z posiedzeń KOP 69 Weryfikacja kart oceny merytorycznej pod względem poprawności wypełnienia 170250 Przygotowanie i rozesłanie pocztą oraz faxem pism do Beneficjentów, w tym: 99133 pism dot. odrzucenia wniosku 615 pism informujących o pozytywnej ocenie merytorycznej z możliwością podjęcia negocjacji 1528 pism informujących o braku środków (wyczerpaniu alokacji) 6477 pism dot. szczegółowych informacji odnośnie liczby punktów przyznanych w poszczególnych częściach karty oceny merytorycznej 1413 Powołanie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach Priorytetu VIII i IX poprzedzono szkoleniami dla członków KOP

5 NEGOCJACJE - PILOTAŻ 8.1.19.5 Liczba przeprowadzonych negocjacji ustnych 6 6 Liczba przeprowadzonych negocjacji pisemnych 1 - Liczba sporządzonych protokołów z negocjacji ustnych 6 6 Sprawdzenie poprawności złożonych powtórnie wniosków o dofinansowanie 8 12

6 PROCEDURA ODWOŁAWCZA - PILOTAŻ Przesłano do Instytucji Zarządzającej: Informacje nt. protestów rozpatrzonych pozytywnie oraz pozostawionych bez rozpatrzenia. Informacje nt. protestów rozpatrzonych negatywnie wraz z dokumentami związanymi bezpośrednio lub pośrednio ze sprawą. (kopia wniosku o dofinansowanie projektu, kopia informacji w przedmiocie wyników rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu otrzymana przez wnioskodawcę, itp.) Wpłynęło 19 protestów od wyników oceny formalnej, z czego: Rozpatrzonych pozytywnie – 2 Rozpatrzonych negatywnie – 13 Pozostawionych bez rozpatrzenia (zgodnie z procedurą) – 4 Wszyscy Beneficjenci zostali pisemnie poinformowani o wynikach weryfikacji protestu.

7 PROCEDURA ODWOŁAWCZA - PILOTAŻ Przesłano do Instytucji Zarządzającej: Informacje nt. protestów rozpatrzonych pozytywnie oraz pozostawionych bez rozpatrzenia. Informacje nt. protestów rozpatrzonych negatywnie wraz z dokumentami związanymi bezpośrednio lub pośrednio ze sprawą. (kopia wniosku o dofinansowanie projektu, kopia informacji w przedmiocie wyników rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu otrzymana przez wnioskodawcę, itp.) Wpłynęło 9 protestów od wyników oceny merytorycznej, z czego: Rozpatrzonych pozytywnie – 4 Rozpatrzonych negatywnie – 5 Pozostawionych bez rozpatrzenia (zgodnie z procedurą) – 0 W wyniku ponownej oceny merytorycznej dofinansowanie otrzymało 3 projekty Wszyscy Beneficjenci zostali pisemnie poinformowani o wynikach weryfikacji protestu.

8 OGŁOSZONE KONKURSY - 2008 Priorytet VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.2, PODDZIAŁANIE 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna os ó b zagrożonych wykluczeniem społecznym (typy projektów: badawcze i partnerskie) KONKURS OTWARTY od 31 stycznia 2008 DZIŁANIE 7.2, PODDZIAŁANIE 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna os ó b zagrożonych wykluczeniem społecznym (dwa konkursy: powiatowy i ponadpowiatowy) KONKURS OTWARTY od 21 lutego 2008 DZIAŁANIE 7.2, PODDZIAŁANIE 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (dwa konkursy: powiatowy i ponadpowiatowy) KONKURS OTWARTY od 21 lutego 2008 DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozw ó j i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PROJEKTY SYSTEMOWE do 31.03.2008 DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.2 Rozw ó j i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie PROJEKTY SYSTEMOWE do 31.03.2008 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie DZIAŁANIE 9.1, PODDZIAŁANIE 9.1.2 Wyr ó wnywanie szans edukacyjnych uczni ó w z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie r ó żnic w jakości usług edukacyjnych KONKURS OTWARTY od 27 marca 2008 DZIAŁANIE 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego KONKURS OTWARTY od 27 marca 2008

9 OGŁOSZONE KONKURSY – 2008 Ogólna liczba złożonych wniosków Odrzuconych podczas oceny formalnej Przekazanych do oceny merytorycznej Liczba wniosków wycofanych DZIAŁANIE 7.2, PODDZIAŁANIE 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna os ó b zagrożonych wykluczeniem społecznym (typy projektów: badawcze i partnerskie) 3911262 DZIŁANIE 7.2, PODDZIAŁANIE 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna os ó b zagrożonych wykluczeniem społecznym 9727691 DZIAŁANIE 7.2, PODDZIAŁANIE 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 12480 DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozw ó j i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 85nd. DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.2 Rozw ó j i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 8nd. DZIAŁANIE 9.1, PODDZIAŁANIE 9.1.2 Wyr ó wnywanie szans edukacyjnych uczni ó w z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie r ó żnic w jakości usług edukacyjnych 100 w tym 28 w trakcie oceny 20457 DZIAŁANIE 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 16 w tym 7 w trakcie oceny 360

10 POWIATLiczba uczestników Powiat bytowski86 Powiat chojnicki47 Powiat człuchowski33 Powiat lęborski36 Powiat gdański22 Powiat kartuski67 Powiat kościerski71 Powiat kwidzyński62 Powiat malborski17 Powiat pucki29 Powiat starogardzki49 Powiat sztumski44 Powiat tczewski79 Powiat wejherowski34 Miasto Gdańsk109 Miasto Sopot46 Miasto Słupsk/powiat słupski44 ŁĄCZNIE875 SPOTKANIA INFORMACYJNE w powiatach – styczeń/marzec 2008 Zakres prezentacji: - Założenia do Strategii wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007 – 20013 w woj. Pomorskim - Zasady wyboru projektów - PLANY DZIAŁANIA na lata 2007 – 2008 - Założenia dla projektu partnerskiego dot. Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej

11 SPRAWOZDAWCZOŚĆ EWALUACJA Opracowano Plan Działań Ewaluacyjnych na rok 2008 Uczestniczono w badaniu ewaluacyjnym Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – do badania wybrano jedynie 3 województwa z całej Polski Zaproszono do uczestnictwa w badaniu ewaluacyjnym Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Po KL – badanie 03-04.2008 i 09-10.2008 Uczestnictwo w 4 spotkaniach krajowej grupy roboczej ds. ewaluacji PODKOMITET MONITORUJĄCY PO KL W dniu 28 listopada 2007 r. odbyło się I posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Pomorskiego (PKM PO KL WP). Tematem inauguracyjnego posiedzenia Podkomitetu były zasady i cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a w szczególności specyfika jego Priorytetów regionalnych, wdrażanych na poziomie województwa. Przedłożono do Instytucji Zarządzającej PO KL dokumenty sprawozdawcze: -Informacje miesięczne IP z realizacji Priorytetów VI-X PO KL – 6 -Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2007 r. z realizacji Priorytetów VI–X PO KL - 1

12 PUNKT KONSULTACYJNY DEFS Działania Punktu w okresie listopad 2007-maj 2008Statystyka Telefoniczne odpowiedzi na pytania Beneficjentów2 475 E-mailowe odpowiedzi na pytania Beneficjentów244 Spotkania informacyjne indywidualne w Punkcie (w tym konsultowanie wniosków o dofinansowanie) 262 Spotkania informacyjne grupowe – szkolenia6

13 Dodatkowe działania DEFS Udział oraz wystąpienie podczas seminarium w Brukseli Priorytety wdrażane regionalnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Edukacja i szkolenia - adaptacyjność, 21-22 lutego br. – DEFS UMWP został zaproszony przez Dyrekcję Generalną ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans KE do zaprezentowania swoich doświadczeń i rozwiązań w zakresie tworzenia Planu działania dla Priorytetu VIII PO KL, który (podobnie jak PD w zakresie Priorytetu IX PO KL) został uznany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Komisję Europejską za jeden z najlepszych w Polsce. – Prezentacja DEFS spotkała się z dużym zainteresowaniem Komisji Europejskiej i innych województw oraz została wyróżniona jako jedna z bardziej interesujących, co przyczynia się do umacniana wizerunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jako wiodącego w obszarze planowania wykorzystania środków EFS. Bieżąca działalność szkoleniowo-informacyjna na rzecz poszczególnych grup i rodzajów potencjalnych beneficjentów kierujących zaproszenia do DEFS Tylko w marcu br. pracownicy DEFS odwiedzili i szkolili przedstawicieli kilkunastu różnych podmiotów - organizacji pozarządowych, jst, jednostek i placówek oświatowych, przedsiębiorców, wysoko ocenianych przez uczestników pod względem profesjonalizmu i przystępności.

14 KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PO KL w województwie pomorskim 5 listopada 2007 Frekwencja okazała się rekordowa. Na salę kongresową na Ołowiance przybyło niemal 900 uczestników reprezentujących samorządy, środowiska naukowe, przedsiębiorców, organizacje samorządu gospodarczego i organizacje pozarządowe

15 STOISKO WYSTAWIENNICZE DEFS na III Pomorskie Forum Przedsiębiorczości (6 marzec 2008) W Forum uczestniczyło ok. 400 przedsiębiorców. Specjalnie dla przedsiębiorców przygotowane zostały broszuryPO KL dla rozwoju przedsiębiorczości. Ponad 150 osób skorzystało z pomocy pracowników Punktu konsultacyjnego.

16 KONFERENCJA "Możliwości współfinansowania projektów w obszarze edukacji w ramach PO KL"(21 i 22 kwietnia 2008) Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczyła liczba ok. 350 gości. Uczestnikami konferencji byli m.in.: przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, a także placówek doskonalenia zawodowego i edukacji pozaszkolnej.

17 CYKLE SPOTKAŃ Z PRZEDSTAWICIELAMI OPS-ów I PCPR-ów (7 i 18 Lutego oraz 20 i 21 maja 2008)

18 Spotkanie Grupy Roboczej ds. Komponentu Regionalnego PO KL 15 – 16 V 2008r. W skład Grupy, której przewodniczy dyr. Departamentu EFS - Kamila Siwak, wchodzą przedstawiciele wszystkich regionów oraz instytucji centralnych zaangażowanych w realizację PO KL. Specjalnym gościem obrad był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - Jarosław Pawłowski, który przedstawił aktualne zamierzenia MRR dotyczące planowanych zmian w systemie wdrażania funduszy europejskich.

19 Konferencja nt. partnerstwa w działaniach instytucji pomocy społecznej i rynku pracy w kontekście PO KL 19 – 20 V 2008r. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób Do Gdyni przyjechali przedstawiciele powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie aby razem zastanowić się nad istotą i rolą partnerstwa lokalnego, zapoznać się z przykładami partnerstw funkcjonujących w Polsce i za granicą oraz dowiedzieć się, jak sfinansować tego typu działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

20 PROMOCJA PO KL Bieżąca aktualizacja strony internetowej www.defs.woj-pomorskie.pl W lutym br. licznik zarejestrował 16 713 wejść. W marcu już 14 360 odwiedzających. Cykliczne wydawanie Newslettera DEFS Newsletter wysyłany jest do 1 500 adresatów. Przygotowywanie audycji radiowych dot. PO KL w Radiu Gdańsk w ramach audycji Pomorskie w Unii Zgodnie z harmonogramem w 1 miesiącu emitowane są 2 audycje. Przygotowywanie broszur informacyjnych - PO KL dla rozwoju przedsiębiorczości i kadr gospodarki w województwie pomorskim Nakład broszur - 4 000 szt. Przygotowywanie broszur informacyjnych - PO KL dla rozwoju oświaty. Nakład broszury - 1 000 szt. Zapewnienie materiałów informacyjno-promocyjnych na spotkania informacyjne w powiatach w okresie styczeń/marzec 2008 r. Zostało przygotowanych ok. 900 kompletów materiałów. Organizacja i koordynacja szkoleń dla pracowników DEFS. Przeprowadzonych zostało 5 szkoleń = 17 dni szkoleniowych dla 120 osób.

21 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie listopad - kwiecień 2008 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI Departamentu Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google