Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dynamika rozwoju Pomorskiego Klastra ICT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dynamika rozwoju Pomorskiego Klastra ICT"— Zapis prezentacji:

1 Dynamika rozwoju Pomorskiego Klastra ICT
Witold Trzebiatowski V-ce Przewodniczący Rady Klastra, Pomorski Klaster ICT Elbląg, 28 września 2010 r.

2 Definicja i struktura klastra
Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji B+R w poszczególnych dziedzinach konkurujących między sobą, ale również współpracujących M. Porter (2001) Firma ICT/ETI Jednostka B+R, instytucja otoczenia biznesu, administracja publiczna Klastry wysokich technologii powstają zwykle wokół dynamicznych ośrodków B+R ICT – Information and Communication Technology (technologie informacyjne i telekomunikacyjne)

3 Geneza powstania Pomorskiego Klastra ICT
Początki inicjatywy związane są z aktywnością Centrum Doskonałości WiComm działającym w obszarze technologii bezprzewodowych na Wydziale ETI, Politechniki Gdańskiej ( ) Projekty CD WiComm nakierowane na transfer wiedzy i know-how ze sfery nauki do przemysłu pozwoliły zbudować zaufanie pomiędzy przyszłymi podmiotami Klastra ( ) Mobilizacja inicjatywy klastrowej w 2009 roku związana z konkursem na klastry kluczowe organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego doprowadziła do formalnego zawiązania klastra Urząd Marszałkowski przyznał Pomorskiemu Klastrowi ICT status Klastra Kluczowego, co oznacza, że Klaster uważany jest za jeden z sektorów odgrywających znaczącą rolę w gospodarczym rozwoju Regionu ( )

4 Pomorski Klaster ICT Klaster Kluczowy Województwa Pomorskiego
Tylko dwa klastry w Regionie mogą się poszczycić statusem Klastra Kluczowego Status Klastra Kluczowego pozwala m.in. na uzyskiwanie preferencji dla projektów podmiotów Klastra (fundusze UE) oraz zapewnia silne wsparcie władz Regionu

5 Misja, wizja i cele Klastra
Rozpoznawalny w skali światowej, innowacyjny i atrakcyjny pomorski klaster ICT integrujący partnerów biznesowych i naukowych we wspólnych działaniach przy wsparciu władz regionalnych i otoczenia biznesu oraz we współpracy z innymi globalnymi partnerami ICT. Misja Klaster ICT stwarza szczególnie korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników klastra. Cele strategiczne: Cel 1: Ułatwianie dostępu do nowej wiedzy i stymulowanie innowacji Cel 2: Zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich Cel 3: Rozwój współpracy między uczestnikami klastra i wsparcie rozwoju przedsiębiorstw Cel 4: Promocja klastra jako atrakcyjnego i innowacyjnego ośrodka ICT

6 Struktura Pomorskiego Klastra ICT
Zgromadzenie Członków Rada Klastra Animator Klastra P r o j e k t y Administrator Klastra Grupy Zadaniowe

7 Kto tworzy Pomorski Klaster ICT?
Trzy główne podsektory: Szeroko rozumiany przemysł elektroniczny produkujący zarówno wyroby gotowe jak i podzespoły elektroniczne, Sektor usług informatycznych (produkcja oprogramowania, jego elementów, usług utrzymania systemów informatycznych, przetwarzania, baz danych,…) Sektor usług telekomunikacyjnych. Obecnie klaster to Politechnika Gdańska + ponad 80 Uczestników Klastra

8 Klaster jako współpraca w ramach potrójnej helisy (złotego trójkąta)
biznes nauka administracja

9 Najważniejsze osiągnięcia Klastra (1)
Otrzymanie dofinansowania na projekt ICT INNOVA Dofinansowanie pierwszych dwóch lat działalności Pomorskiego Klastra ICT Zakres projektu obejmuje m.in.: Stworzenie biura Klastra Rozwój kadr dla branży ICT w Regionie Rozwój promocji i współpracy w ramach Klastra Rozwój działalności B&R/I klastra Organizacja projektów realizujących strategię Klastra Początek projektu - październik 2010 r.

10 Najważniejsze osiągnięcia Klastra (2)
Uczestnictwo w projekcie BSR Stars – Mobile Vikings Uczestnictwo w sieci najważniejszych podmiotów w sektorze ICT w makroregionie Morza Bałtyckiego Kooperacja z firmami branży ICT makroregionu, w tym z firmami ICT o zasięgu globalnym (TeliaSonera, Ericsson , Sony Ericsson, Nokia, Nokia-Siemens,…) Przygotowanie projektów flagowych dla makroregionu Wdrażanie projektów pilotażowych Początek projektu rok

11 Najważniejsze osiągnięcia Klastra (3)
Aktywna działalność w zakresie rozwoju zasobów ludzkich Przeprowadzenie mapowania potrzeb Klastra (pod kątem szkoleń) Wynegocjowanie zmian w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, działanie (do zatwierdzenia przez MRR) Umożliwienie pracownikom dużych firm korzystanie ze szkoleń dofinansowanych z funduszy UE (warunek: firma należy do Klastra Kluczowego) Pozyskanie dodatkowych punktów dla szkoleń realizowanych dla branży ICT Wejście Członka Rady Klastra (jako przedstawiciela branży ICT) w skład panelu ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej pracujących nad założeniami reformy kształcenia 2012 (szkoły zawodowe i techniczne)

12 Najważniejsze osiągnięcia Klastra (4)
Przygotowanie założeń dla Edukacyjnego Centrum Doskonałości (ECD) Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w dziedzinie ICT Tworzenie platformy współpracy w dziedzinie edukacji pomiędzy przedsiębiorstwami ICT oraz ECD [Baza Wiedzy ECD zbierać będzie informacje dotyczące potrzeb szkoleniowych, potencjalnych trenerów, materiałów, literatury oraz zasobów do przeprowadzenia szkolenia] Organizowanie kursów i szkoleń przydatnych branży ICT Pozyskiwanie źródeł finansowania zwiększających dostępność kursów i szkoleń Realizacja pierwszego pilotażowego programu na początku 2011 roku

13 Najważniejsze osiągnięcia Klastra (5)
Obecność na międzynarodowych konferencjach i spotkaniach, Organizacja warsztatów dla podmiotów Klastra, Nawiązanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi klastrami, Rozpoczęcie współpracy międzysektorowej: logistyka, przemysły kreatywne Uruchomienie 5 grup zadaniowych: Kształcenie zawodowe Staże i praktyki studenckie Edukacyjne Centrum Doskonałości (ECD) Przemysłowe Centrum Badań i Rozwoju (PCBR) przy PG/ETI Rozwój Kadr Data Center

14 Najważniejsze osiągnięcia Klastra (6)
Złożenie wniosku do Ministerstwa Gospodarki o uznanie branży ICT za jedną z kluczowych branż eksportowych Polski (potencjalne wsparcie ok. 20 mln zł) – UWZGLĘDNIONY! Zaangażowanie w tworzenie aplikacji Gdańska jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (wszedł do piątki!) Opracowanie nowatorskich mechanizmów współpracy pomiędzy sferami nauki i biznesu (WiComm Transfer) Pozyskanie powierzchni dla firm Klastra w GPNT (ok m2) Zorganizowanie konferencji ICT DAY 2010 (IX.2010) Zacieśnienie kontaktów B2B pomiędzy firmami klastra

15 Najbliższe plany Misje gospodarcze (USA, Szwecja, Chiny, Finlandia, Norwegia) Realizacja projektów dla Regionu integrujących branżę ICT Stworzenie Edukacyjnego Centrum Doskonałości Stworzenie przy Pomorskim Klastrze ICT zawodowych centrów kompetencyjnych związanych z branżą ICT (certyfikacja pracowników na poziomie zawodowym i technicznym) (lata ) Zacieśnienie współpracy z 18 europejskimi klastrami ICT basenu Morza Bałtyckiego uczestniczącymi w projekcie BSR Stars – Mobile Vikings (lata ) Współpraca z Politechniką Gdańską dotycząca rozwoju laboratoriów wspierających badania dla przemysłu ICT Dalszy rozwój Pomorskiego Klastra ICT jako platformy biznesowej

16 Kategorie współpracy firm w klastrze
Dwustronna współpraca firm klastra dla polepszenia ich dotychczasowych działań indywidualnych (kooperacja, usługi, outsourcing) Działania dla wsparcia indywidualnych działalności wszystkich firm (kształcenie kadr, promocja, bazy danych, wspólne zakupy, laboratoria pomiarowe i uznaniowe) Konsorcja wybranych firm dla wspólnej realizacji większych przedsięwzięć (organizacyjno-prawne wsparcie klastra) Stopniowe wyłonienie specjalności produktowych (jednej lub kilku) o wysokiej konkurencyjności i innowacyjności, integrujących większość firm klastra

17 PODSUMOWANIE: Dlaczego udało się uruchomić Pomorski Klaster ICT?
Lata prób i błędów - CD WiComm (budowa zaufania); nauka idei klastrowej; kilka podejść Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim – Urząd Marszałkowski – konkurs klastrów kluczowych Zdeterminowana grupa inicjatywna - pół roku ciężkiej, koncepcyjnej pracy kilkunastu osób Dobra strategia – opracowana przy udziale eksperta Specyficzne podejście – otwartość - dobór działań do posiadanego składu uczestników, a nie dobór uczestników do projektów działań Forma organizacyjna – umowa cywilna, niskie zrównoważone składki, PG w roli administratora

18 Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Dynamika rozwoju Pomorskiego Klastra ICT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google