Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa Telefon/faks: +48 22 8127674 lub 8127675

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa Telefon/faks: +48 22 8127674 lub 8127675"— Zapis prezentacji:

1 Ryszard Wnuk rwnuk@kape.gov.pl Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa Telefon/faks: +48 22 8127674 lub 8127675 www.kape.gov.pl OŹE w zrównoważonej polityce energetycznej Polski i Unii Europejskiej, instrumenty wsparcia, dyrektywy UE i implikacje ich wprowadzenia w Polsce Odnawialne źródła energii (OŹE) – promocja, finansowanie i wsparcie inwestycji wykorzystania biomasy i energii słonecznej Warszawa, 21 kwietnia 2004 SEMINARIUM

2 Energetyka w UE. Fakty 50 % zależność Unii Europejskiej od dostaw surowców i paliw energetycznych z importu, jeżeli nie będzie podjęta wspólna akcja; 45 % import ropy naftowej z krajów Bliskiego Wschodu (w tym krajów niepewnych politycznie); 40 % gazu ziemnego jest dostarczane z Rosji; 5,6 % obecnej produkcji energii pochodzi ze źródeł odnawialnych; stawiany jest 12 % cel udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym UE w 2010 roku; 35 % energii elektrycznej jest pochodzenia nuklearnego; 94 % zanieczyszczeń atmosfery CO 2 związanych z działalnością człowieka pochodzi z sektora energetycznego; 90 % wzrostu emisji CO 2 jest związanych z transportem; 8 % redukcja gazów cieplarnianych wyznaczona jako cel w latach 1990-2010.

3 Ku nowej polityce energetycznej, która powinna równoważyć ekonomiczne, społeczne i środowiskowe cele zrównoważonego rozwoju zmniejszać ryzyko poważnych perturbacji w pracach systemów energetycznych i ich otoczeniu ekonomicznym i społecznym oraz środowisku wynikać z procesów opartych na ciągłym postępie nauki i dopływie informacji uwzględniać w procesach decyzyjnych interesy wszystkich uczestników rynku

4 Zrównoważona polityka energetyczna Główne cele: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zapewnienie konkurencyjności gospodarki, ochronę środowiska. Zrównoważona polityka energetyczna jest to polepszenie dobrobytu społeczeństwa w aspekcie długotrwałym poprzez dążenie do utrzymania równowagi pomiędzy: bezpieczeństwem energetycznym, zaspokojeniem potrzeb społecznych, konkurencyjnością gospodarki, ochroną środowiska.

5 Porównanie systemów energetycznych Konwencjonalny system energetyczny nacisk na wzrost PKB przewaga paliw kopalnych polityka energetyczna skoncentrowana na wytwarzaniu scentralizowane usługi energetyczne scentralizowane wytwarzanie energii dominowanie celów ekonomicznych Zrównoważony system energetyczny nacisk na długoterminowe cele ekonomiczne i środowiskowe wzrost wykorzystania OZE polityka energetyczna ukierunkowana na ochronę zasobów naturalnych generacja rozproszona rosnące zaufanie do systemów średniej skali wyważenie pomiędzy celami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi

6 Wyznaczniki ZSE Miarą prowadzenia przez dany kraj polityki zrównoważonego rozwoju jest głównie: –realizacja polityki z Kioto (redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery), –inowacyjność w sektorze energetyki, –wzrost efektywności energetycznej gospodarki, –wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł energii (OŹE) w bilansie energetycznym kraju.

7 Najnowsze inicjatywy UE Priorytety dotyczące sektora energetycznego: bezpieczeństwo dostaw energii wypełnianie postanowień Kioto liberalizacja rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w UE wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych efektywność cieplna budynków efektywność energetyczna urządzeń elektrycznych

8 Główne dokumenty UE (EE i OŹE) Biała Księga – Energia przyszłości: Odnawialne źródła energii - Raport technologiczny dla strategii Wspólnoty i plan działania, 1997, Europejski Program Zapobiegający Zmianie Klimatu (EPZK) - czerwiec 2000/01, Zielona Księga – Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego - listopad 2000. Karta Energetyczna i Protokół Karty Energetycznej o efektywności energetycznej i odnośnych aspektach ochrony środowiska, Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej - 1997

9 Lp. Rodzaj odnawialnego źródła energii Jednostki 1995 Stan planowany w roku 2010 1. Energia wiatru GW 2,540 2. Duża energetyka wodna GW 82,591 Mała energetyka wodnaGW 9,514 3. Ogniwa fotowoltaiczne (PV) GW p 0,033 4. Energia biomasy Mtoe 44,8135 5. Energia geotermalna – en.el. GW 0,51 Energia geotermalna - ciepło GW t 1,35 4. Cieplna energia słoneczna mln m 2 6,5100 5. Systemy słoneczne pasywne Mtoe 35 6. Inne GW 1

10 Zielona Księga debata o bezpieczeństwie energetycznym, obecnie UE importuje około 50% swego zapotrzebowania, w roku 2030 będzie to ok 70%, aktualne zużycie energii: –41% ropa naftowa, 22% gaz, 16% węgiel (węgiel kamienny, brunatny i torf), 15% energia jądrowa, 6% odnawialne źródła energii. w roku 2030: –ropa naftowa (38%), gaz (29%), paliwa stałe (19%), odnawialne źródła energii (8%) i energia jądrowa (zaledwie 6%).

11 Europejski Program Zapobiegający Zmianie Klimatu (EPZK ) zainicjowany w czerwcu 2000 roku, trzy grupy przedsięwzięć: pierwsza grupa - przedsięwzięcia, których realizacja przyczyni się do redukcji emisji CO 2 w wymiarze ok. 240 Mt rocznie, –dyrektywy: wdrażającej schemat handlu emisjami, w sprawie efektywności energetycznej budynków 2002/91/EC, dyrektywa w sprawie biopaliw 2003/30/EC, dyrektywa w sprawie przetargów publicznych związanych z efektywnością energetyczną.

12 EPZK (II) druga grupa przedsięwzięć, których wprowadzenie przyczyni się do zmniejszenia CO 2 o 140 Mt rocznie, –dyrektywy: o kogeneracji (2004), o usługach energetycznych i minimalnych standardach wydajności energetycznej dla sprzętu elektrycznego; trzecia grupa to środki potrzebne w przyszłych przedsięwzięciach. –np. promocja ciepła wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii, dobrowolne umowy w przemyśle, zachęty podatkowe oraz dalsza poprawa technologii paliw i pojazdów.

13 DYREKTYWA nr 2001/77/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej wskaźnikowe cele krajowe powinny być zgodne z celem ogólnym dla roku 2010 czyli: - 12% zużycia energii brutto - 22,1% udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych Określenie spójnego systemu wsparcia Konieczność świadectw pochodzenia Uproszczenie procedur administracyjnych

14 Proces rozszerzenia UE Najważniejsze zagadnienia dla Polski: opracowanie skutecznej narodowej polityki energetycznej, tworzenie wewnętrznych rynków energii (gazu, en.elekt.), przyśpieszenie procesu liberalizacji rynku i prywatyzacji sektora energii, paliw płynnych, potrzeba unowocześnienia lub zamknięcia istniejących elektrowni na paliwa stałe, tworzenie zapasów rezerw promocja efektywności energetycznej i kogeneracji oraz większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój narzędzi sterowania popytem, zapewnienie bezpieczeństwa nuklearnego.

15 Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce Celem strategicznym jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w 2020 roku w strukturze zużycia nośników pierwotnych Prawo energetyczne (1997) i inne Rozporządzenie o obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych (2003) OŹE w Polsce – polityka, legislacja

16 Instrumenty regulacji bezpośredniej Instrumenty rynkowe (ekonomiczno- fiskalne) Instrumenty wspomagające Informacja, promocja Edukacja Badania i rozwój Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł odnawialnych

17 Porównanie kosztów wytwarzania energii PV: >400 /MWh

18 Development of New Technologies DSM Business as usual Today % of electricity generated with RES+DG in the EU Benefits for the EU 2000 2010 20152020 2025 RTD Actions in DER 10 20 30 40 50 Badania i rozwój technologii w Unii Europejskiej – Generacja rozproszona

19 Finansowanie (I) inwestycje ekologiczne: BOŚ, NFOŚiGW, EKOFUNDUSZ inwestycje termomodernizacyjne: Fundusz Termomodernizacyjny Fundusze akcesyjne Skuteczna strategia finansowa powinna m.in.: wiązać partnerów, którzy mają silne ekonomiczne pobudki do działania, obejmować projekty o atrakcyjnej stopie zwrotu, stosować odpowiednią strukturę finansowania.

20 EkoFundusz

21 Finansowanie (II) wsparcie finansowe ze strony rządu, stworzenie mechanizmów rynkowych dla inwestycji OŹE popieranie niekonwencjonalnych metod finansowania np. TPF, ESCO, selekcja ekonomicznie atrakcyjnych obszarów finansowania i opracowanie mechanizmów wspierających, udział Polski w programach UE jako skuteczny mechanizm finansowania polityki efektywności energetycznej w kraju, ustanowienie priorytetów dla OŹE w procedurach instytucji finansowych wspierających ekologię.

22 Współpraca międzynarodowa KAPE S.A. Programy Unijne 5 Program Ramowy (ENIRDGnet, OPET Building) 6 Program Ramowy (EU-DEEP) SAVE np.: – Finansowanie przez Stronę Trzecią przedsięwzięć efektywności energetycznej w przemyśle (CLEAR III - EAST) ALTENER: – Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej (REPROMO) – Tworzenie rynku dla biomasy w Europie (BioXchange) – Promocja wykorzystania biomasy do ogrzewania dużych obiektów (BIOHEAT II) – Planu działania na rzecz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (REACT) - Opisanych, zanalizowanych 60 instrumentów wsparcia rozwoju wykorzystania OŹE w krajach UE i Polsce www.kape.gov.pl

23 Wymiana doświadczeń w ramach projektu BIOHEAT II Domy jednorodzinne Koszty inwestycyjne systemów grzewczych wykorzystujących biomasę Lokalne systemy ciepłownicze Systemy grzewcze dużych budynków

24 Wymiana doświadczeń w ramach projektu BIOHEAT II

25 Austria – rozwój rynku paliw drzewnych i systemów grzewczych je wykorzystujących

26 www.kape.gov.pl CLEAR III EAST http://collaboration.clearcontract.net ENIRDGnet www.dgnet.org EU-DEEP www.prodige.com EU-DEEP www.eu-deep.com OPET - Building www.opet-building.net BIOHEAT www.bioheat.info REACT www.react.novem.nl/index.htm REPROMO www.repromo.org

27 Ogrzewanie na biomasę Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie

28 2 kotły na biomasę 500 kW i 250 kW


Pobierz ppt "Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa Telefon/faks: +48 22 8127674 lub 8127675"

Podobne prezentacje


Reklamy Google