Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATEMATYKA Liczby całkowite ZAKOPANE 1 -3 4 0 2 -2 SUWAŁKI Mapa pogody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATEMATYKA Liczby całkowite ZAKOPANE 1 -3 4 0 2 -2 SUWAŁKI Mapa pogody."— Zapis prezentacji:

1

2 MATEMATYKA Liczby całkowite

3 ZAKOPANE SUWAŁKI Mapa pogody

4 Jaka temperatura jest w : KRAKOWIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! > !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! > SZCZECINIE ZAKOPANEM GDAŃSKU POZNANIU WARSZAWIE SUWAŁKACH

5 > ! ! ! ! ! ! ! ! ! Temperatura dodatnia występuje w: Krakowie 1,Poznaniu 2,Warszawie 4 Temperatura ujemna występuje w: Szczecinie,Zakopanem -2,Suwałkach -3 Temperatura zerowa występuje w: Gdańsku 0 ! Zapamiętaj Na osi liczbowej leżą: - na prawo od zera Liczby dodatnie - na lewo od zera Liczby ujemne ZERO -nie jest ani liczbą dodatnią ani ujemną

6 Liczby przeciwne ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! > Na osi liczbowej zaznaczone punkty - po przeciwnych stronach zera - w jednakowej od zera odległości leżą -2 i 2, -4 i 4, -1 i 1 Liczby przeciwne ! Zapamiętaj Liczby przeciwne leżą - po przeciwnych stronach zera - w jednakowej od zera odległości Liczby przeciwne przeciwne różnią się znakiem, znakiem, leżą na osi liczbowej po przeciwnych stronach zera i w jednakowej od niego odległości.

7 W przedstawionych na mapie temperaturach powietrza, występują liczby przeciwne i 1to Szczecin Szczecin i Kraków i 2to Suwałki i Poznań Pomyśl jaka liczba jest przeciwna do danej. kliknij myszką – otrzymasz poprawną odpowiedź. kliknij myszką – otrzymasz poprawną odpowiedź. 11 i i i i i i i0 ! Zapamiętaj Liczbą przeciwną do ZERAjestZERO 9 i-9 Następny slajd kliknij myszką Liczby naturalne i liczby do nich przeciwne to LICZBY CAŁKOWITE.

8 Wartość bezwzględna liczby całkowitej Zapamiętaj ! Wartość bezwzględna liczby, liczby, to odległość liczby od zera na osi liczbowej. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! < Wartość bezwzględną liczby -5zapisujemy: -5=5 Zapamiętaj 3=3 -3=3=1 0 =0 ! Zapamiętaj Wartością bezwzględną ZERA jest zawsze ZERO.

9 Wartością bezwzględną liczby ujemnej jest liczba przeciwna do niej. -54 =54 NP:!Zapamiętaj Wartością bezwzględną liczby dodatniej jest ta sama liczba. NP: 102 =102 Pomyśl jakie liczby wpisać w przedstawionych przykładach. Jeżeli wiesz, kliknij – otrzymasz właściwą odpowiedź. -75 = = =500 0 =0=0=0=0 -63 = = = = =984

10 Na osi przedstawione są liczby, odpowiadające temperaturom zaznaczonym na mapie ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ponieważ na osi liczbowej liczby uporządkowane są rosnąco (zgodnie z kierunkiem zwrotu osi) więc: -3 Najwyższa temperatura jest w Warszawie, najniższa w Zakopanem. <-2<<0<1<2<4 LICZBY NIEDODATNIELICZBY NIEUJEMNE < Porównywanie liczb całkowitych. LICZBY LICZBY NIEDODATNIEUJEMNEDODATNIE <

11 Uporządkujmy rosnącoprzedstawione liczby ujemne : Uporządkujmy rosnąco przedstawione liczby ujemne : -3 < -2 < -1 Uporządkujmy wartości bezwzględne tych liczb: 321Zauważ>> ! Zapamiętaj Z liczb ujemnych WIĘKSZA jest ta liczba, której wartość bezwzględna jest MNIEJSZA. 0 Liczba0 od każdej liczby ujemnej. od każdej liczby ujemnej.jestWIĘKSZA LiczbajestMNIEJSZA od każdej liczby dodatniej. Uporządkujmy rosnąco przedstawione liczby dodatnie: 1 < 2 < 4 Uporządkujmy wartości bezwzględne tych liczb: 124 Zauważ << Z liczb dodatnich WIĘKSZA jest ta liczba, której wartość bezwzględna jest WIĘKSZA.

12 Temperatura w Warszawie jest wyższa od tem- peratury w Krakowie o: ! ! ! ! ! ! ! = Temperatura w Poznaniu 2 jest wyższa od tem- peratury w Krakowie o: 1 2 = Dodajemy liczby dodatnie + + Zapamiętaj ! Suma liczb dodatnich dodatnich jest liczbą dodatnią. Temperatura w Gdańsku -2 jest wyższa od tempe- ratury w Suwałkach 0 o: =0 Suma liczb przeciwnych 0. Dodawanie liczb całkowitych

13 Temperatura w Gdańsku : 1 0 jest wyższa jest wyższa od temperatury w Szczecinie: o jeden stopień: = 0 Suma liczb przeciwnych 0 od temperatury w Zakopanem: -3 o trzy stopnie: = 0 Suma liczb przeciwnych 0 ! Zapamiętaj Suma liczb przeciwnych jest ZEREM. Pomyśl, jaką liczbę wstawić w wyznaczone miejsce Kliknij myszką – otrzymasz poprawną odpowiedź = = = 0 ( ) + 17 = + 17 = 017

14 Na osi zaznaczone są liczby odpowiadające tem - peraturom powietrza w: > ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Szczecinie i Zakopanem Temperatura w Zakopanem jest niższa od tem- peratury w Szczecinie o: 2 -3 = -1 + (-2) Temperatura w Suwałkach -2 jest niższa od tem- jest niższa od tem- peratury w Szczecinie o: 1 -2 = -1 + (-1) Dodajemy dwie liczby ujemne. Dodajemy dwie liczby ujemne ! Zapamiętaj Suma liczb ujemnych ujemnych jest liczbą ujemną..

15 Zakopanem i Krakowie ! ! ! ! ! ! ! ! Temperatura w Krakowie ratury w Zakopanem o4 jest wyższa od tempe- -3+4=1 Sprawdźmy o ile wyższa jest temperatura w Szczecinie od temperatury w Zakopanem = Zwróćmy uwagę na wartości bezwzględne doda- wanych liczb.( Odległości liczb od zera na osi liczbowej.) !1!1!1!1 -3=34=4 4 > 3 !2!2!2!2 4-3=1 -3=32=2 3 > 2 3-2=1 Na osi liczbowej zaznaczone są liczby, odpowia- dające temperaturom powietrza w: o Większa jest wartość bezwzględna liczby dodatniej +1 stąd Większa jest wartość bezwzględna liczby ujemnej stąd

16 ! Zapamiętaj Aby dodać dwie liczby różnych znaków, należy Pomyśl jaki jest wynik dodawania. Jeżeli wiesz, kliknij. Otrzymasz właściwą odpowiedź = 7 + (-4) = 10 + (-15) = = = od większej wartości bezwzględnej odjąć mniejszą wartość bezwzględną i przed wynikiem postawić znak tej liczby, która ma większą wartość bezwzględną (-90) = Wynik dodatn i Wynik ujemn y Wynik dodatn i Wynik ujemny

17 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Różnica między temperaturą w Warszawie 4 a temperaturą w Zakopanem -3 wynosi:7 4 – (-3) = 7 Suma odległości liczb 4 i –3 od zera na osi liczbowej wynosi = 7 -3 i 3 to liczby przeciwne -3 i 3 to liczby przeciwne Różnica między temperaturą w Warszawie 4 a temperaturą w Suwałkach -2 wynosi6 4 – (-2) = 6 4 i = 6 2 i –2 to liczby przeciwne Odejmowanie liczb całkowitych ! Odjąć liczbę, to znaczy do odjemnej dodać liczbę przeciwną do odjemnika.. Zapamiętaj

18 Pomyśl, jaki będzie wynik przedstawionych działań. Kliknij myszką. Kliknij myszką. Otrzymasz właściwą odpowiedź. -3 – 7 = 10 – 40 = -15 – (-10) = 19 – 9 = 20 – (-2) = 10 – (-90) = (-7) (-9) (-40) = = = = = = wynik dodatni wynik dodatni wynik dodatni wynik ujemny Pomyśl, jaką liczbę wstawić w wyznaczone miej- sca. Kliknij myszką, otrzymasz właściwą odpowiedź = (-2) = – (-6) = = – (9 – 6) = -8 - =3-11 (2 – 5) – (-3) = - (-3) = -30

19 Mnożenie liczb całkowitych. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zauważ: 3. (-2) (-2) = + + (-2) = =-3 + (-3) = -6 Możemy zapisać: -3. 2= 3. (-2) (-2) = -6 ! Zapamiętaj Iloczyn dwóch liczb różnych znaków jest liczbą ujemną. Zauważ: -3. (–5 + 5) =-3. 0= 0(–5 + 5)0 -3. (-5 + 5) =-3. (-5) + (-3). 5 = Suma liczb przeciwnych Zapamiętaj Iloczyn dwóch liczb jednakowych znaków jest liczbą dodatnią. ! (-). (+)=(-) (-).(-)=(+) Zauważ: (-) (-).(-) + (+).(+)=(+)

20 Pomyśl jaką liczbę wstawić w wyznaczone miejsca. Kliknij myszką, otrzymasz właściwą odpowiedź. -6. (-2) = = -35. (-3) = = = (-10) = = = 0 0 (-5 + 5). 6 =. 6 = 00 (-3 + 6) = =36. (7 - 8) =-3-3. =3 (-7 – 3) = = (9 – 10) = = 1 2 (5 – 6)= 9 -9 Pamiętaj o kolejności działań

21 Dzielenie liczb całkowitych Temperatury powietrza przedstawione na mapie wynoszą w:, Poznaniu Warszawie Warszawie, Gdańsku 024 Ilość miast: 3 Średnia temperatura powietrza w tych miastach to : ( ): 3 = 6 : 3 = 2 Zauważ: 6 : 3 = 2 Iloraz liczb dodatnich jest liczbą dodatnią. (+):(+)=(+) NP:20 (+) : : 2 (+) =10 =(+) (-):(-)=(+) 6 : 3 = 2 Stąd że = -6 Zauważ: mamy: -6 : (-2) = 3 Iloraz liczb ujemnych jest liczbą dodatnią. NP:-20 (-) : : (-2) (-) = 10 = (+)

22 temperatury powietrza przedstawione na mapie wynoszą w : Zakopanem : -3,Szczecinie :,Suwałkach : -2 Ilość miast: 3 Średnia temperatura powietrza w tych miastach to: ((-3) ((-3) + (-2) (-2) + (-1)) (-1)) : 3 = -6 : 3 = -2 Zauważ: -6 : 3 = -2 (-):(+)=(-) -20 (-) : : 2 (+) = -10 =(-) -55 : 5 = -11 Wiemy że 6 = -2. (-3) stąd 6 : (-3) = -2 (+):(-)=(-) NP: Zauważ: NP: 8 (+):(-)=(-) : (-4) (-4) = : (-10) = -10 (-):(+)=(-) (+):(-)=(-) 6 : (-3) = -2

23 Zapamiętaj! Iloraz liczb o jednakowych znakach jest liczbą dodatnią. różnych znakach ujemną. Pomyśl jaką liczbę wstawić w wyznaczone miejsce. kliknij myszką, otrzymasz właściwą odpowiedź. kliknij myszką, otrzymasz właściwą odpowiedź. -9 : 3 = -3 : 1 = : -14 : = : = : = 2 -9 : (-20) = : -120 : = : (-11) = : (-7) = 4 : 9 =

24 Prezentacja umożliwi Ci poznanie i zapamiętanie poznanie i zapamiętanie wiadomości o liczbach całkowi- tych. Pamiętając o zasadach działań, działań, możesz rozwiązywać zadania, zadania, które pomogą Ci utrwalić nowe pojęcia. POWODZENIA ! ! ! Kliknij myszką i zakończ pracę.


Pobierz ppt "MATEMATYKA Liczby całkowite ZAKOPANE 1 -3 4 0 2 -2 SUWAŁKI Mapa pogody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google