Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Położenie administracyjne i fizyczno- geograficzne gminy Radziłów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Położenie administracyjne i fizyczno- geograficzne gminy Radziłów"— Zapis prezentacji:

1 Położenie administracyjne i fizyczno- geograficzne gminy Radziłów
Gmina Radziłów położona jest obecnie w woj. Podlaskim na terenie powiatu grajwskiego. Do 1998r. należała do woj. łomżyńskiego. W XVw. teren ten należał do Księstwa Mazowieckiego, a 1796r. utworzono powiat radziłowski, który następnie włączono do obwodu augustowskiego. W 1866r. wyodrębniono z niego powiat szczuczyński, do którego należał teren Radziłowa i okolic. W 1918 roku siedzibę powiatu przeniesiono do Grajewa. Nazwę powiatu zmieniono w 1950 roku na powiat grajewski.

2 Gmina zajmuje obszar 19,938ha, którego znaczna część znajduje się w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Miejscowość gminna- Radziłów położona jest na dużej wyspie otoczonej bagnami Wissy i Słuczy. W podziale fizyczno- geograficznym obszar gminy położony jest w granicach mezoregoinu Wysoczyzny Kolneńskiej oraz Kotliny Biebrzańskiej, które wchodzą w skład makroregionu Niziny Północnopodlaskiej.

3 Budowa geologiczna i surowce mineralne gminy Radziłów
Pod względem budowy geologicznej obszar gminy usytuowany jest w granicach wyniesienia mazursko- suwalskiego o prekambryjskim podłożu krystalicznym pod pokrywą młodszych skał osadowych. Utwory mezozoiczne to kredowe margle, opoki oraz trzeciorzędowe piaski, iły i muły. Utwory czwartorzędowe to głównie osady plejstoceńskie: gliny i piaski akumulacji lodowcowej, piaski i żwiry wodnolodowcowe i eoliczne oraz utwory zastoiskowe- pyły i iły.

4 Najczęściej występujące utwory to piaski i gliny zwałowe
Najczęściej występujące utwory to piaski i gliny zwałowe. Na nich spotyka się wodnolodowcowe piaski i żwiry kemowe. Utwory heloceńskie tworzą osady eoliczne, rzeczne, bagienne i aluwialno-deluwialne. Eoliczne piaski formują pola piasków przewianych oraz wydmy w północno- wschodniej części gminy. Dolinę Biebrzy, Wissy oraz pozostałych cieków wypełniają torfy oraz piaski i żwiry rzeczne. Są to młode grunty nie odpowiadające wymogom budownictwa.

5 Stopień rozpoznania geologicznego gminy jest niewielki
Stopień rozpoznania geologicznego gminy jest niewielki. Brak jest złóż udokumentowanych, a wstępne analizy wykluczają możliwość perspektywicznej eksploatacji większych pokładów. W pojedynczych otworach nawiercono warstwy kruszywa jedynie w postaci piasków i żwirów o znaczeniu lokalnym. Ślady działalności górniczej w postaci pojedynczych dołów poeksploatacyjnych występują w obrębie niemal całej gminy. W północnej części gminy oraz w dolinie Biebrzy i Klimaszewnicy znajdują się liczne doły po eksploatacji torfów.

6 Wody powierzchniowe i podziemne Gminy Radziłów
Gmina położona jest w dorzeczu rzeki Biebrzy, która stanowi jej wschodnią granicę. Rzeka płynie szeroką zabagnioną doliną, silnie meandrując. Posiada starorzecza porośnięte roślinnością bagienną. Wiosną rzeka wylewa zatapiając całą rozległą dolinę. Ekstremalne stany wody w rzece kształtują się w granicach 333 cm, maksimum 427 cm w kwietniu i minimum 92 cm w sierpniu. Średnie roczne stany wód wynoszą ok cm. Długość rzeki na terenie gminy wynosi 25 km.

7 Głównym dopływem Biebrzy jest Wissa
Głównym dopływem Biebrzy jest Wissa. Nieregularne jej koryto powoduje, że rzeka silnie meandruje i tworzy malowniczy charakter krajobrazowo-przyrodniczy. Stany wód w Wissie wahają się od 370cm przy maksimum w lutym i minimum 214cm w maju. Średni roczny stan wynosi 226cm.

8 Do prawobrzeżnych dopływów Wissy zaliczany jest jej ciek Matlak, przepływający przez Glinki i Słucz oraz Przytulanka. Cieki te łączą się w Radziłowie i uchodzą do Wissy ok..1km poniżej wsi.

9 Do prawobrzeżnych dopływów Wissy zaliczany jest jej ciek Matlak, przepływający przez Glinki i Słucz oraz Przytulanka. Cieki te łączą się w Radziłowie i uchodzą do Wissy ok..1km poniżej wsi. Pod względem warunków hydrogeologicznych obszar gminy zróżnicowany jest na dwa regiony o odmiennych warunkach występowania wód gruntowych.

10 Pierwszy rejon obejmuje tereny położone we wschodniej części gminy-Kotlina Biebrzańska, gdzie wody gruntowe tworzą ciągły poziom utrzymujący się w przepuszczalnych piaskach i żwirach rzecznych, utworach bagiennych i piaskach eolicznych. Wody tego poziomu powiązane są z wodami rzecznymi, a wahania zwierciadła wód gruntowych uzależnione są od stanów wód w rzekach i intensywności opadów atmosferycznych. W dolinach rzek, dolinkach i zagłębieniach wody gruntowe występują najpłycej, poniżej 2m.

11 Inne warunki hydrologiczne panują na obszarach, gdzie poziom wód gruntowych zalega pod warstwą trudno rozpuszczalnych utworów gliniastych. Na tych terenach rozprzestrzenianie się ci ciągłego poziomu wód może ulegać zakłóceniom i tworzyć zwierciadło o napiętym charakterze. Zwierciadło występuje zwykle poniżej 3 m. W okresie wysokich stanów wód w przypowierzchniowych warstwach gruntu mogą tworzyć się wierzchołki, które niekorzystnie wpływają na zmianę konsystencji glin i iłów.

12 Klimat Gmina Radziłów w podziale klimatycznym Polski zaliczana jest do dzielnicy podlaskiej. Średnia roczna temp. Powietrza wynosi 6,7˚C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec- 17,7˚C, a najzimniejszy luty- -5,0˚C. Liczba dni mroźnych w roku wynosi 58, a gorących 32. Okres wegetacji trwa od 190 do 200 dni (od kwietnia do października). Lato trwa przeciętnie 80 dni, a zima dni. Wilgotność względna powietrza w ciągu roku wynosi 83%, największa w grudniu i styczniu, a najniższa w czerwcu- 73%. Z wilgotnością wiąże się występowanie mgieł. Najwięcej przypada na październik, a w roku ok. 55 dni.

13 Średnie zachmurzenie wynosi 6,8˚ w 11 – stopniowej skali
Średnie zachmurzenie wynosi 6,8˚ w 11 – stopniowej skali. Najwięcej chmur występuje w listopadzie – 8,5˚ a najmniej we wrześniu – 5,6˚. W ciągu roku liczba dni pochmurnych wynosi 160. Średnia suma opadów atmosferycznych wynosi 550 mm, z czego 375 mm przypada na okres wegetacyjny. Najwięcej opadów notuje się w lipcu – 85 mm, a najmniej w lutym – 24 mm. Latem opady są krótkotrwałe o dużym natężeniu z częstymi burzami ( 16 razy w roku). Pokrywa śnieżna zalega przeciętnie przez 80 dni ( od listopada do kwietnia).

14 Wiatry wieją z różnych kierunków o przewadze południowo – wschodnich (14,6%) i południowo – zachodnich (14,1%). Rzadziej występują wiatry północno – wschodnie (8,1%) i wschodnie (8,3%). Średnie prędkości wiatrów wynoszą 4,5m/s. najsilniej wieją wiatry zimą i wiosną a najsłabiej latem. Ogólne warunki klimatyczne kształtowane są przez lokalne czynniki fizjograficzne. Na zmianę klimatu największy wpływ mają: rzeźba terenu, rodzaj gruntu, stosunki wodne i roślinność.

15 Na obszarze gminy można wyróżnić dwa podstawowe typy krajobrazu naturalnego o odmiennych warunkach klimatycznych: tereny wzniesień morenowych i pagórków kemowych oraz dolin rzecznych, bocznych i obniżeń terenowych. Najlepsze warunki zabudowy posiadają tereny przewietrzone z głęboko zalegającymi wodami gruntowymi, które pokryte są glebami gliniastymi ( duża zwięzłość, pojemność cieplna i dobra termika). W gminie obszary takie występują w południowo – zachodniej części.

16 Mapka okolic Radziłowa


Pobierz ppt "Położenie administracyjne i fizyczno- geograficzne gminy Radziłów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google