Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak czytać sprawozdania finansowe? Artur Sierant.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak czytać sprawozdania finansowe? Artur Sierant."— Zapis prezentacji:

1 Jak czytać sprawozdania finansowe? Artur Sierant

2 Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób Lew Tołstoj Anna Karenina.

3 Czy warto analizować sprawozdania finansowe? Tak Wiemy co i dlaczego kupujemy. Wiemy co i dlaczego sprzedajemy. Możemy być szybsi od rynku.

4 Które sprawozdania analizować? Nie jesteśmy w stanie przeanalizować wszystkich sprawozdań. Indywidualne kryteria wyboru.

5 Które sprawozdania analizować? Indywidualne kryteria wyboru: branża płynność akcji struktura akcjonariatu wskaźniki finansowe: mały C/Z, wysoki C/Z dywidenda dynamika rozwoju

6 Rodzaje sprawozdań (1) GPW - Główny Rynek: raporty roczne raporty półroczne raporty kwartalne informacja o przychodach GPW – NewConnect: raporty roczne raporty półroczne

7 Rodzaje sprawozdań (2) Raporty kwartalne: skonsolidowane – 45/60 dni jednostkowe – 35/45 dni możliwość publikacji raportu jednostkowego ze skonsolidowanym Zalety: raport finansowy zawiera podstawowe elementy czas publikacji Wady: możliwy brak niektórych danych (MSR 34)

8 Rodzaje sprawozdań (3) Raporty roczne: jednostkowy – 14 dni przed WZA (do 6 miesięcy od zakończeniu roku obrotowego) skonsolidowany – 2 miesiące później Zalety: kompletność danych opinia biegłego rewidenta sprawozdanie zarządu z działalności Wady: termin publikacji

9 Elementy sprawozdania Bilans Rachunek wyników Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Informacje dodatkowe: MSR 14 sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności opinia biegłego rewidenta [raporty roczne i półroczne]

10 Jakość zysku (1) Zawartość zysku w zysku zastosowanie: atrakcyjny wskaźnik C/Z informacja o bardzo dobrych wynikach finansowych duże zainteresowanie spółką cel: określenie jaka część zysku związana jest z podstawową działalnością operacyjną

11 Jakość zysku (2) Rachunek wyników: (+) Wynik na działalności operacyjnej podstawowej (+) Wynik na działalności operacyjnej pozostałej (+) Wynik na działalności finansowej (-) Pozostałe obciążenia (=) Zysk netto

12 Jakość zysku (3) Czy to są rzeczywiste dochody? MSSF 3 (połączenie jednostek gospodarczych) ujemna wartość firmy jest rozliczana bezpośrednio przez rachunek wyników Czy z bieżących dochodów możemy się dowiedzieć o przyszłych dochodach? sprzedaż aktywów tworzenie/rozwiązanie rezerw zyski/straty nadzwyczajne Jak wykorzystać informacje przy wycenie akcji?

13 Jakość zysku (4) Spółka A kurs: 89,00 złotych tys. akcji C/Z: 3,4 kwartałprzychodywynik 2Q Q Q Q

14 Przychody ze sprzedaży [2Q07] Koszty sprzedanych produktów Wynik brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty zarządu Zysk na sprzedaży4.745 Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne938 Wynik operacyjny Jakość zysku (5)

15 W II kwartale 2007 nabyto majątek PP HELLENA w upadłości w Kaliszu. Ustalona wartość godziwa zidentyfikowanych składników majątkowych wyniosła tys.zł a cena zakupu, powiększona o koszty dodatkowe bezpośrednio związane z nabyciem, stanowiła tys. zł. Powstałą nadwyżkę wartości godziwej nad ceną nabycia w wysokości tys. zł odniesiono na wynik finansowy bieżącego okresu i zaprezentowano w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. Jakość zysku (6)

16 kwartałprzychodywynik 2Q Q Q Q zysk: ok. 1,97mln zł EPS: 0,75 zł C/Z: 118 Jakość zysku (7)

17 Jakość zysku (8) kwartałprzychodywynik 2Q Q Q Q Spółka B: C/Z = 2,6 cena: 0,96 złotych tys. akcji

18 Przychody ze sprzedaży [3Q07] Koszty sprzedanych produktów Wynik brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty zarządu Pozostałe przychody operacyjne1.416 Pozostałe koszty operacyjne1.359 Wynik operacyjny Zysk na nabyciu jednostki zależnej Jakość zysku (9)

19 Emitent nabył roku od Unipetrol a.s. akcje Kaucuk a.s. Wartość godziwa aktywów wydanych w zamian za przejęcie kontroli nad Kaucuk a.s., powiększona o koszty, które można bezpośrednio przypisać połączeniu jednostek, została oszacowana na ,3 tys. zł. (...) Obecnie trwa proces wyceny do wartości godziwej nabytych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. W związku z tym możliwe było jedynie przedstawienie wstępnych szacunków Zarządu, co do wartości godziwej nabytych aktywów (...). Jakość zysku (10)

20 kwartałprzychodywynik 4Q Q zysk: ok. 130 mln zł EPS: ok. 0,01 zł C/Z: ok. 9,6 Jakość zysku (11)

21 MSR 40 – nieruchomości inwestycyjne model wartości godziwej – wszystkie nieruchomości wyceniane są w wartościach godziwych zmiany wartości godziwej odnoszone są do rachunku wyników model ceny nabycia – wycena w cenie nabycia /koszcie wytworzenia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne przeszacowanie powoduje zmianę kapitału z aktualizacji wyceny Jakość zysku (12)

22 Jakość zysku (13)

23 MSR 32 – instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy pożyczki i należności inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Jakość zysku (14)

24 Jakość zysku (15)

25 Jakość zysku (16)

26 Jakość zysku (17) kwartałprzychodywynik 2Q Q Q Q Spółka E: C/Z = 1,9 cena:95,20 złotych tys. akcji

27 Wynik na działalności operacyjnej podstawowej przychody struktura dynamika koszty struktura prezentacja Rachunek wyników (1)

28 Rachunek wyników (2)

29 Rachunek wyników (3)

30 Rachunek wyników (4)

31 Rachunek wyników (5)

32 AJutrzenkaEComArch BSynthosFNG2 CImmoeastGProsper DSkotan Odpowiedzi

33 Dziękuję Artur Sierant


Pobierz ppt "Jak czytać sprawozdania finansowe? Artur Sierant."

Podobne prezentacje


Reklamy Google