Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkcja na magazyn przemysł procesowy SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkcja na magazyn przemysł procesowy SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Produkcja na magazyn przemysł procesowy SAP Best Practices

2 ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu Cel W tym scenariuszu przedstawiono zintegrowaną platformę do celów produkcji procesowej zorientowanej na partie. Obsługuje ona procesy w następujących branżach produkcyjnych: chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej oraz w branży elektronicznej zorientowanej na partie. W wyniku procesu planowania sprzedaży i produkcji powstają zapotrzebowania niezależne, wykorzystywane w planowaniu zapotrzebowań materiałowych (MRP). Zlecenia planowane są przekształcane w zlecenia procesowe w celu realizacji produkcji. Dostarczanie materiałów do obszaru produkcji funkcjonuje podobnie jak w przypadku produkcji seryjnej, przy użyciu listy materiałów do przygotowania oraz automatycznego wydania i przyjęcia materiałów w momencie potwierdzenia zlecenia. Zlecenia klienta powodują zmniejszenie planowanych zapotrzebowań niezależnych w momencie wprowadzenia zlecenia, a koszt własny sprzedaży jest uznawany w rachunku wyników w momencie wystawiania faktury. Korzyści Produkcja zorientowana na recepturę Materiały obsługiwane w partiach zgodnie z recepturą określoną dla odpowiedniej ilości produkcji Rachunek nośników kosztów Kluczowe kroki procesu Tworzenie planowanych zapotrzebowań niezależnych Planowanie potrzeb materiałowych (MRP) Produkcja na magazyn półproduktów i produktów gotowych

3 ©2011 SAP AG. All rights reserved.3 Wymagane aplikacje SAP oraz role Wymagane aplikacje SAP EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Planista produkcji Produkcja Magazynier Specjalista ds. produkcji Planista strategiczny

4 ©2011 SAP AG. All rights reserved.4 Szczegółowy opis procesu Produkcja na magazyn przemysł procesowy Produkcja niezależna od zleceń klienta z użyciem produkcji na magazyn/przetwarzania zleceń procesowych. Planowanie MRP z planowanymi zapotrzebowaniami niezależnymi powoduje generowanie planowanych zleceń do produkcji oraz zgłoszeń zapotrzebowania na surowce. Zlecenia planowane są przekształcane w zlecenia procesowe. Składniki są przygotowywane w lokalizacji obszaru produkcji. W chwili rozpoczęcia produkcji natychmiast wydawane są składniki zarządzane w partiach i następuje produkcja półproduktów i produktów gotowych wraz z zarządzaniem partiami. Przy potwierdzaniu produktu gotowego następuje pobranie wsteczne materiału opakowaniowego (bez zarządzania partiami). Potwierdzenie zlecenia procesowego uruchamia controlling i rozliczanie zlecenia.

5 ©2011 SAP AG. All rights reserved.5 Diagram przebiegu procesu Produkcja na magazyn przemysł procesowy Produkcja Zdarze-nie Zakła- dowy kontroler Zamykanie okresu ogólnie dla zakładu (181) Planowanie zapotrzebowań materiałowych na poziomie zakładu i ocena listy zapasów / zapotrzebowań Początek cyklu planowania Zgłoszeni a zapotrze- bowania Lista MRP Zapasy przy kosztach standardowyc h Planista produkcji Okresowa weryfikacja planu Kontrola dostępności materiału Przygotowanie materiałów do planowanych zleceń Księgowanie przyjęcia materiałów dla zlecenia procesowego Potwierdzenie produkcji Wydanie materiałów dla składników zarządzanych w partiach Zmiana harmonogram u zlecenia Pokwitowanie przyjęcia materiałów Lista pobrania Planowan e zlecenia Materiał w lokalizacji obszaru produkcji ? Capacity Wyrównywan ie prawidłowe? Pracowni k działu zaopatrze- nia Specjalista ds. produkcji / Magazynier Pokwitowanie wydania materiałów Planista strategicz ny Tworzenie planowanych zapotrzebowa ń niezależnych Zestawienie zdolności produkcyjnych Zużycie zapasów przy kosztach standardowyc h Nabycie bez zarządzania jakością (130) Tak Planowani e logistyki (144) Ni e Przekształcani e zlecenia planowanego w zlecenie procesowe Ni e Wielopoziomowy raport zlecenia Lista zleceń Wydanie materiałów dla składników pobranych wsteczne Tak

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 Załącznik Użyte dane podstawowe F29 Produkt gotowy MTS PI (FERT-PD) B Zarządzanie partiami B Materiał masowy S24 Półprodukt, Mat. ciekły (HALB-PD) B FIFO Data ważności LQ Uproszczone zarządzanie jakością R15 Surowiec (ROH - PD) R09 Surowiec (ROH - PD) R19 Surowiec (ROH - PD) LQ R30 Surowiec, Punkt ponownego zamawiania (ROH - VB) B FIFO Receptura podstawowa MR-50002/1 Pakowanie Receptura podstawowa MR-50001/1 Mieszanie / butelkowanie BB FIFO

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Externalto SAP Business Activity / Event Unit Process Process Reference Sub- Process Reference Process Decision Połączenie z diagramem Wydruk/ Dokument Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Proces wykonywa ny ręcznie Obecna wersja/Dane Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezalicze niu: Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Zewnętrzne dlasystemuSAP Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Referencja procesu Referencja procesu podrzędnego Decyzja dotyczą ca procesu

8 ©2011 SAP AG. All rights reserved.8 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. © 2011 SAP AG. All rights reserved Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Pobierz ppt "Produkcja na magazyn przemysł procesowy SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google