Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Księgowość aktywów trwałych SAP Best Practices. ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu Cel Składnik Księgowość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Księgowość aktywów trwałych SAP Best Practices. ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu Cel Składnik Księgowość"— Zapis prezentacji:

1 Księgowość aktywów trwałych SAP Best Practices

2 ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu Cel Składnik Księgowość aktywów trwałych (FI-AA) wykorzystywany jest do zarządzania aktywami trwałymi i nadzorowania ich w systemie SAP. W rachunkowości finansowej służy on jako księga pomocnicza Księgi Głównej, zapewniając szczegółowe informacje o operacjach związanych z aktywami trwałymi. Korzyści Cały cykl życia składnika aktywów trwałych od zamówienia lub wstępnego przychodu (którym można zarządzać jak środkiem trwałym w budowie) aż do jego rozchodu. Obliczanie wartości amortyzacji i odsetek Prognoza amortyzacji Kluczowe kroki procesu Przychód z zakupu od dostawcy Przychód z automatycznym zapisem przeciwstawnym Rozchód z przychodem Sprzedaż składnika aktywów trwałych bez klienta Amortyzacja uzupełniająca Anulowanie odpisów Rozliczanie środków trwałych w budowie Żądanie zaliczki na środki trwałe w budowie Przebieg księgowania amortyzacji Księgowanie wartości początkowych Symulacja amortyzacji/planowanie kosztów pierwotnych

3 ©2011 SAP AG. All rights reserved.3 Wymagane aplikacje SAP oraz role Wymagane aplikacje SAP EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Księgowy ds. aktywów trwałych Księgowy ds. rozrachunków z dostawcami Kierownik działu finansowego

4 ©2011 SAP AG. All rights reserved.4 Szczegółowy opis procesu Przychód z zakupu od dostawcy Przychód zewnętrzny składnika aktywów trwałych to operacja gospodarcza wynikająca z przychodu składnika aktywów trwałych od partnera biznesowego. Przychód może być księgowany w sposób zintegrowany z rozrachunkami z dostawcami lub bez rozrachunków z dostawcami. Przychód z automatycznym zapisem przeciwstawnym Składnik aktywów trwałych może być automatyczne księgowany na koncie rozliczeniowym przychodu składników aktywów trwałych. Rozchód z przychodem Składnik aktywów sprzedano, uzyskując przychód. Sprzedaż zaksięgowano dla klienta. Składnik aktywów sprzedano, uzyskując przychód. Sprzedaż zaksięgowano w odniesieniu do konta rozliczeniowego. Składnik aktywów musi zostać poddany złomowaniu bez przychodu. Sprzedaż składnika aktywów trwałych bez klienta Sprzedaż składnika aktywów trwałych z rozchodem częściowym bez klienta

5 ©2011 SAP AG. All rights reserved.5 Szczegółowy opis procesu Aktywacja uzupełniająca Amortyzacja uzupełniająca przedstawia kolejne korekty wartości początkowej składnika aktywów trwałych. Anulowanie odpisów Anulowanie odpisu jest zwykle rozumiane jako kolejna zmiana wyceny składnika aktywów trwałych. Rozliczanie środków trwałych w budowie Środki trwałe w budowie (ŚTwB) są specyficznym rodzajem aktywów rzeczowych. Środkami trwałymi w budowie można zarządzać w odniesieniu do rozliczenia sumarycznego lub według pozycji pojedynczej. Żądanie zaliczki na środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie stanowią przychody aktywów trwałych, które należy aktywować i wykazywać w raportach jako oddzielną pozycję w bilansie.

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 Szczegółowy opis procesu Przebieg księgowania amortyzacji Przebieg księgowania amortyzacji należy wykonywać okresowo, ponieważ konta amortyzacji nie są natychmiastowo aktualizowane. W systemie tworzone są dokumenty księgowania dla każdego obszaru wyceny i każdej grupy kont zgodnie z cyklem księgowania określonym w konfiguracji. Księgowanie wartości początkowych Poza księgowaniem amortyzacji (przy użyciu przebiegu księgowania amortyzacji) najważniejsze wykonywane przetwarzanie okresowe stanowi księgowanie zmian wartości stanu aktywów trwałych. Zmiany te obejmują wszystkie księgowania wywierające wpływ na wartość początkową składnika aktywów trwałych, włączając przychody, rozchody itp. Symulacja amortyzacji/planowanie kosztów pierwotnych Możliwe jest również księgowanie amortyzacji planowanej jako planowanych kosztów do miejsc powstawania kosztów lub zleceń wewnętrznych, do których przypisano poszczególne aktywa trwałe.

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 Diagram przebiegu procesu Księgowość aktywów trwałych przegląd Księgowy ds. aktywów trwałych Zdarzenie Eksplorator aktywów trwałych Należy utworzyć dane podstawowe składnika aktywów trwałych Kierownik działu finansowego Przychód składnika aktywów trwałych Rozchody Przeksięgowanie wewnętrzne Amortyzacja uzupełniająca Anulowanie odpisu Przeniesienie rezerw Amortyzacja nieplanowa Środki trwałe w budowie Przetwarzanie okresowe Kontrola spójności System informacyjny

8 ©2011 SAP AG. All rights reserved.8 Diagram przebiegu procesu Księgowość aktywów trwałych przychód składnika aktywów trwałych Księgowy ds. aktywów trwałych Zdarzenie Przychód z rozrachunka mi z dostawcami Przychód z automatycznym zapisem przeciwstawnym Nabyto aktywa trwałe Przychód zintegrowany z Rozrachunkami z dostawcami 162 Przegląd Tak Ni e

9 ©2011 SAP AG. All rights reserved.9 Diagram przebiegu procesu Księgowość aktywów trwałych rozchody Księgowy ds. aktywów trwałych Zdarzenie Oczekiwa ny rozchód z przychod em Rozchód z powodu złomowania Składnik aktywów trwałych do zbycia Rozchód z przychodem i klientem 162 Przegląd Ni e Rozchód z klientem Rozchód z przychodem bez klienta Ni e Tak

10 ©2011 SAP AG. All rights reserved.10 Diagram przebiegu procesu Księgowość aktywów trwałych środek trwały w budowie Księgowy ds. aktywów trwałych Zdarzenie Aktywacja środka trwałego w budowie Kapitałowy składnik aktywów trwałych należy wytworzyć bez zlecenia inwestycyjnego 162 Przegląd Rozrachunki z dostawcami Księgowanie żądania zaliczki Księgowanie zaliczki Zaliczka zatwierdzona Księgowanie faktury końcowej Rozliczenie zaliczki

11 ©2011 SAP AG. All rights reserved.11 Diagram przebiegu procesu Księgowość aktywów trwałych przetwarzanie okresowe Księgowy ds. aktywów trwałych Zdarzenie Zamknięci e okresu Ponowne obliczanie wartości 162 Przegląd Otwieranie i zamykanie okresów bilansowych dla aktywów trwałych Przebieg księgowania amortyzacji Symulacja amortyzacji i planowanie kosztów pierwotnych Koniec roku Zmiana roku obrotowego dla składnika aktywów trwałych Uzgadnianie kont Zamknięcie roczne dla aktywów trwałych Rozliczanie środka trwałego w budowie (164) Tak Ni e Przebieg księgowania amortyzacji Kier. działu fin.

12 ©2011 SAP AG. All rights reserved.12 Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Externalto SAP Business Activity / Event Unit Process Process Reference Sub- Process Reference Process Decision Połączenie z diagramem Wydruk/ Dokument Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Proces wykonywa ny ręcznie Obecna wersja/Dane Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezalicze niu: Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Zewnętrzne dlasystemuSAP Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Referencja procesu Referencja procesu podrzędnego Decyzja dotyczą ca procesu

13 ©2011 SAP AG. All rights reserved.13 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. © 2011 SAP AG. All rights reserved Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Pobierz ppt "Księgowość aktywów trwałych SAP Best Practices. ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu Cel Składnik Księgowość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google