Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny"— Zapis prezentacji:

1 Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
W tym scenariuszu opisano proces biznesowy typowy dla firm z produkcją zorientowaną na wielkości partii. W ramach scenariusza produkcyjnego podczas produkcji na magazyn wytwarzany jest produkt gotowy i wszystkie składniki zależne. Ponadto scenariusz ten obejmuje główne niezbędne funkcje rachunku nośników kosztów, takie jak kalkulacja wstępna i zamknięcie okresu. Korzyści Produkcja wywołana przez plan produkcji Uwzględniona obsługa numerów seryjnych i zarządzania partiami Opcjonalnie z zarządzaniem jakością, zapasem konsygnacyjnym, przetwarzaniem zewnętrznym Kluczowe kroki procesu Tworzenie planowanych zapotrzebowań niezależnych Planowanie zapotrzebowań materiałowych na poziomie zakładu Produkcja własna (podzespół) Własny montaż końcowy (produkt gotowy) Wyrównywanie zdolności produkcyjnych Potwierdzanie działań montażowych

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Planista produkcji Produkcja Magazynier Zakładowy kontroler Pracownik działu zaopatrzenia

4 Szczegółowy opis procesu
Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny W tym scenariuszu opisano proces biznesowy typowy dla firm z produkcją zorientowaną na wielkości partii. Scenariusze produkcyjne zawierają oba rodzaje ruchów materiałowych (wydanie i przyjęcie materiałów) oraz potwierdzenie realizacji zlecenia produkcyjnego. Ponadto scenariusz ten obejmuje główne niezbędne funkcje rachunku nośników kosztów, takie jak kalkulacja wstępna i zamknięcie okresu. Typowy proces planowania rozpoczyna się od planowania ilości sprzedaży. Za podstawę do planowania w przyszłości mogą służyć rzeczywiste wskaźniki sprzedaży z poprzedniego okresu. W obszarze planowania sprzedaży i produkcji użytkownik upewnia się, że produkcja jest skoordynowana ze sprzedażą, tak aby można było utworzyć plan produkcji zsynchronizowany ze sprzedażą. Dane planowania są przenoszone z planowania sprzedaży i produkcji do planowania popytu. Podczas procesu planowania popytu generowane są zapotrzebowania niezależne, wykorzystywane w późniejszym przebiegu planowania zapotrzebowań materiałowych. W ramach planowania zapotrzebowań materiałowych następuje rozwinięcie specyfikacji materiałowej dotyczącej zapotrzebowania na materiały z najwyższego poziomu, a produkcja planowana jest w dół, do poziomu nabywanych składników. Wyniki planowania zapotrzebowań materiałowych w planowanych zleceniach są generowane dla materiału, który ma być produkowany. Jeżeli nie są dostępne wystarczające zapasy magazynowe, następuje tworzenie zgłoszeń zapotrzebowania na surowce. Podczas tworzenia zlecenia koszty docelowe są obliczane w odniesieniu do wielkości partii zlecenia (kalkulacja wstępna). Podczas procesu produkcji poniesione koszty są aktualizowane w zleceniu, co umożliwia śledzenie kosztów rzeczywistych i docelowych oraz porównywanie ich w każdej chwili. Do zlecenia stosowane są działania związane z zamknięciem okresu. Obejmują one obliczanie produkcji w toku i ustalanie odchyleń. Następnie produkcja w toku jest rozliczana w rachunkowości finansowej, a odchylenia produkcyjne są rozliczane w rachunkowości zarządczej i finansowej.

5 Diagram przebiegu procesu
Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny Zda-rzenie Początek cyklu planowania Okresowa weryfikacja planu Planista strategiczny Planowanie logistyki (144) Planista produkcji Planowanie zapotrzebowań materiałowych na poziomie zakładu i ocena listy zapasów / zapotrzebowań Czy wyrównanie zdolności produkcyjnych jest prawidłowe? Tworzenie planowanych zapotrzebowań niezależnych Aktualizacja zdolności produkcyjnych Nie Tak Lista MRP Materiał dostępny? Zgłoszenia zapotrze-bowania Planowane zlecenia Przekształcanie zlecenia planowanego w zlecenie produkcyjne Wyrównywanie zdolności produkcyjnych Zatwierdzanie zlecenia produkcyjnego Drukowanie zlecenia Tak Produkcja Nie Lista pobrania Przygotowanie materiałów do planowanych zleceń Potwierdzanie działań montażowych / potwierdzenie końcowe Przyjęcie półproduktów Zapasy przy kosztach standardowych Zużycie zapasów przy kosztach standardowych Wydanie materiałów / pobranie wsteczne Pokwitowanie przyjęcia materiałów Maga-zynier Pokwitowanie przyjęcia materiałów Przyjęcie produktów gotowych Zakła-dowy kontroler Zamykanie okresu — „ogólnie” dla zakładu (181) Pracownik działu zaopatrzenia Nabycie bez zarządzania jakością (130) Nabycie materiału magazynowego z zarządzaniem jakością (127) Podwykonawstwo produkcji (przetwarzanie zewnętrzne) (150) Nabycie i zużycie zapasu konsygnacyjnego (139) Podwykonawstwo — gospodarka materiałowa (138)

6 Planowanie zapotrzebowań materiałowych — MRP
Planowane zapotrzebowania niezależne Planowanie zapotrzebowań materiałowych Zapotrzebowania zależne Rezerwacje Zlecenie planowane Konwersja Zlecenie produkcyjne Magazyn

7 Alternatywne strategie planowania dla produktu gotowego
Strategia Planowanie zapotrzebowań netto (10) Planowanie z montażem końcowym (40) Zapotrzebowania klienta przekazane do produkcji Nie Tak Oznacza to, że . . . ... zlecenia klienta nie mają wpływu na produkcję ... zlecenia klienta przekraczające planowane zapotrzebowania niezależne mogą mieć wpływ na produkcję ... głównym celem jest zapewnienie płynności produkcji ... najważniejszym czynnikiem jest tutaj zdolność do elastycznego reagowania na zapotrzebowania klientów Planowane zapotrzebowania niezależne zarezerwowane i zredukowane w trakcie przetwarzania zlecenia klienta Planowane zapotrzebowania niezależne zredukowane podczas wydania materiałów do dostawy

8 Stanowisko robocze Stanowisko robocze: Montaż Kalkulacja kosztów
Wartości domyślne Marszruty technologiczne Dane kalkulacji Dane harmonogramu Dane dot. zdolności produkcyjnych Harmonogra- mowanie i zdolności produkcyjne Marszruty technologiczne Kalkulacja kosztów 1010,- 2150,- 3160,-

9 Marszruta i operacje stanowiska roboczego
Nagłówek marszruty Stanowisko robocze Klucz sterujący Wartości standardowe Rodzaje działań Opis .... Operacja 10: Montaż końcowy Składniki materiałowe

10 Konwersja zlecenia planowanego
Zlecenie produkcyjne zlecenia Konwersja pojedyncza Przekształcenie pojedyncze Zlecenia Planowane zlecenia produkcyjne Konwersja zbiorcza Konwersja zbiorcza

11 Generowanie zlecenia produkcyjnego
Piątek, 25 stycznia 2008 Wtorek, 15 lipca 2008 Ręcznie Planowanie zapotrzebowań Automatycznie Określenie rodzaju zlecenia Określenie pozycji zlecenia Kopiowanie marszruty Opracowywanie harmonogramu realizacji Kopiowanie specyfikacji materiałowej Kontrola dostępności Opcjonalne zmiany Zapamiętanie zlecenia produkcyjnego Opcjonalne (konfiguracja)

12 Przetwarzanie zlecenia produkcyjnego
Propozycja zlecenia (planowane zlecenie) Rozliczenie zlecenia Zlecenie produkcyjne Nagłówek zlecenia Operacje Tworzenie zlecenia Przyjęcie materiałów Składniki Kontrola dostępności Potwierdzenia Koszty 20 50 100 Zatwierdzanie zlecenia i ustalanie partii dla składników Pobranie materiału

13 Ruch materiałowy Magazyn Materiał Ruch materiałowy
Zlec. prod. Operacja Skł. mat. Materiał Koszty Ruch materiałowy Dokument materiałowy Dokument księgowy Aktualizacja ilości zapasów Aktualizacja wartości zapasów Materiały mogą być zarządzane w partiach

14 Wydanie materiałów Księgowanie wydania materiałów
Dokument materiałowy Dokument księgowy Aktualizacja ilości zapasów Aktualizacja wartości zapasów Zmniejszenie rezerwacji Obliczenie kosztów rzeczywistych i aktualizacja zlecenia

15 Potwierdzanie zleceń produkcyjnych
Wprowadzanie ręczne Operacja 0010 Operacja 0020 Operacja 0030 Potwierdzenie zlecenia . . . Operacja Zlecenie produkcyjne

16 Zlecenie produkcyjne — kalkulacja wstępna
Koszty planowe Koszty planowe Składniki Składniki materiałowe materiałowe Fazy Fazy Rodzaje kosztów Rodzaje kosztów : : l Wsk. dla istotności kalk. l Ogólne wartości operacyjne Cena Koszty materiałowe l l Wartości standardowe l Klucz sterujący „wsk. istotn. dla kalk.” Koszty nabycia zewnętrznego Rodzaj Rodzaj zlecenia zlecenia / Zakład / Zakład Koszty produkcji Zasoby Zasoby l Wariant kalkulacji l Klucz formuły dla Koszty pośrednie kalkulacji kosztów materiałowe l MPK Wyświetlanie planowanych/ rzeczywistych kosztów l Rodzaj działania Pośrednie koszty l Stałe wartości formuły produkcji Log obliczania kosztów Koszty przetwarz. l Rodzaje kosztów zewnętrznego l Wykaz jedn. kosztów l Struktura kosztów

17 Koszt zlecenia produkcyjnego
Składniki materiałowe Operacja  Stanowisko robocze MPK - Stan. robocze - Wart. standard. - Ilości - MPK - Rodzaje działań - Formuły - Rodzaje działań - Ilości - Ceny Koszt działania - Okresy Koszty materiałowe Koszty działań własnych Obliczanie kosztów pośrednich Koszt zlecenia produkcyjnego

18 Obliczenie produkcji w toku i ustalanie odchyleń w rachunku nośników kosztów opartym na partiach
Rzeczywiste koszty Rzeczywiste koszty - - Rzeczywiste koszty Dostawa parametru Dostawa parametru = = = Produkcja w toku przy kosztach rzeczywistych Produkcja w toku przy kosztach rzeczywistych Odchylenia Status zlecenia DSTR ZTCH ZTCZ ZATW DSCZ Częściowo zatwierdzone lub Zatwierdzone Częściowo dostarczone Dostraczone lub Zamknięte technicznie

19 Rozliczanie zlecenia (przykład)
CO- PC Zlecenie produkcyjne Mat. F126 Planowanie kosztów produktu Wielkość partii 1 szt. 800 1.200 400 2.400 -2.000 CO- PC Koszt rzeczywisty Materiał  600 Materiał Produkcja Dopłata GR Odchylenia Dopłata 300 Wersja docelowa 0 Cena Ilość Struktura Braki Wielk. partii Produktywny 1100 Dane podstawowe materiału Cena standardowa = 2000 FI Rozliczenie CO- PA Rachunkowość finansowa Magazyn Różnica cenowa 2000 400

20 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

21


Pobierz ppt "Produkcja na magazyn — przemysł produkcyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google