Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu SAP Best Practices

2 ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu Cel Ten proces biznesowy obejmuje wszystkie etapy począwszy od oferty dla klienta, przez dostawę, po rozliczenie produktu gotowego i wszystkich składników zależnych w produkcji na zlecenie klienta (MTO). Ponadto scenariusz ten obejmuje główne niezbędne funkcje rachunku nośników kosztów, takie jak kalkulacja wstępna i zamknięcie okresu. Korzyści Historia ofert Rozliczenie faktury zaliczkowej od klienta Zarządzanie zmianami w produkcji Kluczowe kroki procesu Tworzenie oferty Tworzenie kolejnej oferty z referencją do pierwszej oferty Żądanie przez klienta zmiany oferty Tworzenie zlecenia klienta z referencją do zaakceptowanej kolejnej oferty Kontrola limitu kredytowego klientów Do klienta wysyłane jest potwierdzenie zlecenia i rozpoczyna się proces produkcyjny Fakturowanie częściowe zaliczka po potwierdzeniu zlecenia Klient prosi o zmianę techniczną Wykonywane jest ponowne obliczenie dla zlecenia klienta i specyfikacji materiałowej Dostawa i rozliczenie produktu gotowego

3 ©2011 SAP AG. All rights reserved.3 Wymagane aplikacje SAP oraz role Wymagane aplikacje SAP EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Konstruktor/projektant Planista produkcji Administracja sprzedażą Fakturowanie sprzedaży Rozrachunki z odbiorcami Księgowy 2 Magazynier Produkcja Specjalista ds. produkcji Kontroler kosztów produktu

4 ©2011 SAP AG. All rights reserved.4 Szczegółowy opis procesu Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu W tym scenariuszu opisano kolejność całego procesu w przypadku standardowego procesu sprzedaży (MTO Make-To-Order) z klientem. Proces biznesowy obejmuje wszystkie etapy, od oferty dla klienta, po rozliczenie konta klienta po otrzymaniu płatności. Przetwarzanie ofert jest pierwszym etapem procesu produkcyjnego. Scenariusz rozpoczyna się od przychodzącego zapytania ofertowego. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe klienta w systemie SAP tworzona jest oferta. Jeżeli klient poprosi o zmianę oferty, utworzona będzie kolejna oferta. Po zaakceptowaniu drugiej oferty przez klienta tworzone jest zlecenie klienta w referencji do oferty. Do klienta wysyłane jest potwierdzenie zlecenia i rozpoczyna się proces produkcyjny. Klient prosi o zmianę techniczną. Z tego powodu wykonywane jest ponowne obliczenie dla zlecenia klienta i specyfikacji materiałowej. Proces kończy się dostawą i rozliczeniem wyprodukowanych towarów. Proces może być indywidualnie rozszerzony przez wykonanie opcjonalnych etapów, takich jak tworzenie numeru seryjnego, podwykonawstwo, zarządzanie jakością w produkcji, zarządzanie kredytem oraz zamknięcie okresu na poziomie zakładu i firmy.

5 ©2011 SAP AG. All rights reserved.5 Diagram przebiegu procesu Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu: Przetwarzanie oferty Administracja sprzedażą Zdarzenie Oferta zaakceptowa na? Planowanie prognozy dla produktu gotowego (144) Przetwarzanie oferty produkcja na zlecenie klienta Zapytanie ofertowe dot. produkcji na zlecenie klienta Odrzuce nie pierwszej oferty Drukowanie potwierdzenia zlecenia DMS = System zarządzania dokumentami Tworzenie, drukowanie i wysyłanie oferty do klienta Opcjonalnie: Przypisywanie specyfikacji klienta do oferty za pomocą funkcji Easy DMS Tworzenie kolejnej oferty i wysyłanie jej do klienta Tak Ni e

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 Diagram przebiegu procesu Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu: Produkcja części do podzespołów Administracja sprzedażą Fakturowanie sprzedaży Planista produkcji Zdarzenie Rozrachunki z odbiorcami Nabycie składników za pomocą przetwarzania zaopatrzenia (130) Tworzenie zlecenia klienta z referencją do kolejnej oferty i drukowanie potwierdzenia zlecenia Wymagany surowiec dla podzespołu Należy rozwiązać problemy dotyczące kredytu (108) Tworzenie faktury zaliczkowej i wysyłanie wydruku do klienta Księgowanie zaliczki klienta Ocena stanu zapasów / zapotrzebowań

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 Diagram przebiegu procesu Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu: Produkcja części do podzespołów; Zmiana techniczna dla produktu gotowego, Nabycie materiału magazynowego do montażu końcowego Planista produkcji Administracja sprzedażą Zdarzeni e Zlecenie planowane musi zostać przekształcone w zlecenie produkcyjne Produkcja Tworzenie zlecenia produkcyjnego (podzespół) Potwierdzenie zlecenia produkcyjnego Ocena stanu zapasów / zapotrzebowa ń po zmianie technicznej Prośba klienta o zmianę została uwzględniona Ręczne księgowani e przyjęcia materiałów Żądanie zmiany technicznej (produkt gotowy) Kontroler kosztów produktu Pracownik działu zaopatrzeni a Nabycie materiału magazynowego bez zarządzania jakością (130) Nabycie materiału magazynoweg o z zarządzaniem jakością (127) Nabycie i zużycie zapasu konsygnacyjne go (139) Podwykonawstw o gospodarka materiałowa (138) Produkcja seryjna (149) Nabycie składników za pomocą przetwarzania zaopatrzenia Przygo- towanie materiał u Zatwierdzenie zleceń produkcyjnych Ponowne obliczanie specyfikacji materiałowej klienta Zmiana zlecenia, drukowanie potwierdzenia zlecenia i wysłanie go do klienta (po dodaniu materiału) Konstrukto r/projektan t Specjalista ds. produkcji

8 ©2011 SAP AG. All rights reserved.8 Diagram przebiegu procesu Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu: Montaż końcowy; Przetwarzanie dostawy; Przetwarzanie fakturowania Planista produkcji Rozrachunki z odbiorcami Zdarzenie Zlecenie planowane musi zostać przekształcone w zlecenie produkcyjne Produkcja Przekształceni e zlecenia planowanego w zlecenie produkcyjne Zatwierdzenie zleceń produkcyjnych Opcjonalnie: Sprawdzanie numerów seryjnych w zleceniu produkcyjnym Fakturowani e sprzedaży Księgowanie przyjęcia materiałów objętych zleceniem produkcyjnym z przypisaniem numerów seryjnych Ocena stanu zapasów/ zapotrzebowa ń Potwierdzanie działań montażowych Administracja sprzedażą Specjalista ds. produkcji Opcjonalnie: Drukowanie dokumentów warsztatowych Pobieranie składników (lista pobrania) Ręczne wydanie materiałów zamiast listy pobrania Przygot o-wanie materiał u do montażu Przetwarzanie zlecenia klienta: Sprzedaż bezpośrednio z magazynu (109) Tworzenie faktury, wydruk i wysłanie wydruku do klienta Księgowanie faktury końcowej Zakończenie procesu

9 ©2011 SAP AG. All rights reserved.9 Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Externalto SAP Business Activity / Event Unit Process Process Reference Sub- Process Reference Process Decision Połączenie z diagramem Wydruk/ Dokument Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Proces wykonywa ny ręcznie Obecna wersja/Dane Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezalicze niu: Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Zewnętrzne dlasystemuSAP Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Referencja procesu Referencja procesu podrzędnego Decyzja dotyczą ca procesu

10 ©2011 SAP AG. All rights reserved.10 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. © 2011 SAP AG. All rights reserved Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Pobierz ppt "Produkcja na zlecenie klienta bez konfiguracji wariantu SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google