Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkcja na magazyn przemysł produkcyjny SAP Best Practices Baseline Package (Polska) SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkcja na magazyn przemysł produkcyjny SAP Best Practices Baseline Package (Polska) SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Produkcja na magazyn przemysł produkcyjny SAP Best Practices Baseline Package (Polska) SAP Best Practices

2 Przegląd scenariusza 1 Cel W tym scenariuszu opisano proces biznesowy typowy dla firm z produkcją zorientowaną na wielkości partii. W ramach scenariusza produkcyjnego podczas produkcji na magazyn wytwarzany jest produkt gotowy i wszystkie składniki zależne. Ponadto scenariusz ten obejmuje główne niezbędne funkcje rachunku nośników kosztów, takie jak kalkulacja wstępna i zamknięcie okresu. Korzyści Produkcja wywołana przez plan produkcji Uwzględniona obsługa numerów seryjnych i zarządzania partiami Opcjonalnie z: zarządzaniem jakością, zapasem konsygnacyjnym, przetwarzaniem zewnętrznym Cel i korzyści:

3 Przegląd scenariusza 2 EHP3 for SAP ERP 6.0 Planista produkcji Produkcja Magazynier Zakładowy kontroler Pracownik działu zaopatrzenia Tworzenie planowanych zapotrzebowań niezależnych Planowanie zapotrzebowań materiałowych na poziomie zakładu Produkcja własna (podzespół) Własny montaż końcowy (produkt gotowy) Wyrównywanie zdolności produkcyjnych Potwierdzanie działań montażowych Wymagane aplikacje SAP: Role firmy zaangażowane w przebiegi procesów Uwzględnione kluczowe przebiegi procesów

4 Przegląd scenariusza 3 Produkcja na magazyn przemysł produkcyjny W tym scenariuszu opisano proces biznesowy typowy dla firm z produkcją zorientowaną na wielkości partii. Scenariusze produkcyjne zawierają oba rodzaje ruchów materiałowych (wydanie i przyjęcie materiałów) oraz potwierdzenie realizacji zlecenia produkcyjnego. Ponadto scenariusz ten obejmuje główne niezbędne funkcje rachunku nośników kosztów, takie jak kalkulacja wstępna i zamknięcie okresu. Typowy proces planowania rozpoczyna się od planowania ilości sprzedaży. Za podstawę do planowania w przyszłości mogą służyć rzeczywiste wskaźniki sprzedaży z poprzedniego okresu. W obszarze planowania sprzedaży i produkcji użytkownik upewnia się, że produkcja jest skoordynowana ze sprzedażą, tak aby można było utworzyć plan produkcji zsynchronizowany ze sprzedażą. Dane planowania są przenoszone z planowania sprzedaży i produkcji do planowania popytu. Podczas procesu planowania popytu generowane są zapotrzebowania niezależne, wykorzystywane w późniejszym przebiegu planowania zapotrzebowań materiałowych. W ramach planowania zapotrzebowań materiałowych następuje rozwinięcie specyfikacji materiałowej dotyczącej zapotrzebowania na materiały z najwyższego poziomu, a produkcja planowana jest w dół, do poziomu nabywanych składników. Wyniki planowania zapotrzebowań materiałowych w planowanych zleceniach są generowane dla materiału, który ma być produkowany. Jeżeli nie są dostępne wystarczające zapasy magazynowe, następuje tworzenie zgłoszeń zapotrzebowania na surowce. Podczas tworzenia zlecenia koszty docelowe są obliczane w odniesieniu do wielkości partii zlecenia (kalkulacja wstępna). Podczas procesu produkcji poniesione koszty są aktualizowane w zleceniu, co umożliwia śledzenie kosztów rzeczywistych i docelowych oraz porównywanie ich w każdej chwili. Do zlecenia stosowane są działania związane z zamknięciem okresu. Obejmują one obliczanie produkcji w toku i ustalanie odchyleń. Następnie praca w toku jest rozliczana w rachunkowości finansowej, a odchylenia produkcyjne są rozliczane w rachunkowości zarządczej i finansowej. Szczegółowy opis procesu:

5 Diagram przebiegu procesu Produkcja na magazyn przemysł produkcyjny Produkcja Zda- rzenie Zakła- dowy kontroler Zamykanie okresu ogólnie dla zakładu (181) Planowanie zapotrzebowań materiałowych na poziomie zakładu i ocena listy zapasów / zapotrzebowań Początek cyklu planowania Zgłoszeni a zapotrze- bowania Lista MRP Zapasy przy kosztach standardowych Planista produkcji Okresowa weryfikacja planu Zatwierdzanie zlecenia produkcyjnego Wyrównywanie zdolności produkcyjnych Przygotowanie materiałów do planowanych zleceń Potwierdzanie działań montażowych / potwierdzenie końcowe Przyjęcie półproduktów Wydanie materiałów / pobranie wsteczne Aktualizacja zdolności produkcyjnych Pokwitowanie przyjęcia materiałów Lista pobrania Drukowanie zlecenia Planowan e zlecenia Czy wyrównanie zdolności produkcyjnych jest prawidłowe? Materiał dostępn y? Pracownik działu zaopatrzenia Maga- zynier Pokwitowanie przyjęcia materiałów Nabycie materiału magazynoweg o z zarządzaniem jakością (127) Nabycie i zużycie zapasu konsygnacyjneg o (139) Planista strategicz ny Tworzenie planowanych zapotrzebowań niezależnych Przekształcanie zlecenia planowanego w zlecenie produkcyjne Zużycie zapasów przy kosztach standardowych Nabycie bez zarządzania jakością (130) Przyjęcie produktów gotowych Podwykonaws two gospodarka materiałowa (138) Podwykonaws two produkcji (przetwarzanie zewnętrzne) (150) Nie Tak Nie Tak Planowanie logistyki (144)

6 Konwersja Zlecenie planowane Zapotrzebowania zależne Rezerwacje Magazyn Planowanie zapotrzebowań materiałowych Planowanie zapotrzebowań materiałowych MRP Planowane zapotrzebowania niezależne Zlecenie produkcyjne

7 Alternatywne strategie planowania dla produktu gotowego StrategiaPlanowanie zapotrzebowań netto (10) Planowanie z montażem końcowym (40) Zapotrzebowania klienta przekazane do produkcji NieTak Oznacza to, że...... zlecenia klienta nie mają wpływu na produkcję... zlecenia klienta przekraczające planowane zapotrzebowania niezależne mogą mieć wpływ na produkcję... głównym celem jest zapewnienie płynności produkcji... najważniejszym czynnikiem jest tutaj zdolność do elastycznego reagowania na zapotrzebowania klientów Planowane zapotrzebowania niezależne zarezerwowane i zredukowane w trakcie przetwarzania zlecenia klienta NieTak Planowane zapotrzebowania niezależne zredukowane podczas wydania materiałów do dostawy TakNie

8 Stanowisko robocze Stanowisko robocze: Montaż Marszruty technologiczne Kalkulacja kosztów Harmonogra- mowanie i zdolności produkcyjne 1010,- 2150,- 3160,- Wartości domyślne Marszruty technologiczne Dane kalkulacji Dane harmonogramu Dane dot. zdolności produkcyjnych

9 Marszruta i operacje stanowiska roboczego Nagłówek marszruty Operacja 10: Montaż końcowy Składniki materiałowe Stanowisko robocze Klucz sterujący Wartości standardowe Rodzaje działań Opis....

10 Przekształcenie pojedyncze Konwersja pojedyncza Planowane zlecenia Zlecenia produkcyjne Konwersja zbiorcza Konwersja zlecenia planowanego Zlecenie produkcyjne Planowane zlecenia

11 Określenie rodzaju zlecenia Określenie pozycji zlecenia Kopiowanie marszruty Opracowywanie harmonogramu realizacji Kopiowanie specyfikacji materiałowej Opcjonalne zmiany Zapamiętanie zlecenia produkcyjnego Piątek, 25 stycznia 2008 Wtorek, 15 lipca 2008 Planowanie zapotrzebowań RęcznieRęcznie Kontrola dostępności AutomatycznieAutomatycznie Opcjonalne (konfiguracja) Generowanie zlecenia produkcyjnego

12 Propozycja zlecenia (planowane zlecenie) Tworzenie zlecenia Kontrola dostępności Zatwierdzanie zlecenia i ustalanie partii dla składników Rozliczenie zlecenia Nagłówek zlecenia Operacje Składniki Koszty 20 50 100 Pobranie materiału Przyjęcie materiałów Przetwarzanie zlecenia produkcyjnego Zlecenie produkcyjne Potwierdzenia

13 Materiał Ruch materiałowy Dokument materiałowy Dokument księgowy Magazyn Operacja Skł. mat. Zlec. prod. Koszty Aktualizacja ilości zapasów Aktualizacja ilości zapasów Aktualizacja wartości zapasów Aktualizacja wartości zapasów Materiały mogą być zarządzane w partiach Materiały mogą być zarządzane w partiach Ruch materiałowy

14 Księgowanie wydania materiałów Dokument materiałowy Dokument księgowy Aktualizacja ilości zapasów Aktualizacja ilości zapasów Aktualizacja wartości zapasów Aktualizacja wartości zapasów Zmniejszenie rezerwacji Zmniejszenie rezerwacji Obliczenie kosztów rzeczywistych i aktualizacja zlecenia Obliczenie kosztów rzeczywistych i aktualizacja zlecenia Wydanie materiałów

15 Potwierdzenie zlecenia...... Wprowadzanie ręczne Potwierdzanie zleceń produkcyjnych Zlecenie produkcyjne Operacja 0010 Operacja 0020 Operacja 0030 Operacja....

16 Wariant kalkulacji Wyświetlanie planowanych/ rzeczywistych kosztów Rodzaje kosztów Wykaz jedn. kosztów Struktura kosztów Koszty planowe Koszty materiałowe Koszty nabycia zewnętrznego Koszty produkcji Koszty pośrednie materiałowe Pośrednie koszty produkcji Koszty przetwarzania zewnętrznego Rodzaje kosztów : : Fazy Ogólne wartości operacyjne Wartości standardowe Klucz sterujący wsk. istotn. dla kalk. Zasoby Klucz formuły dla kalkulacji kosztów MPK Rodzaj działania Stałe wartości formuły Log obliczania kosztów Wsk. dla istotności kalkulacji Cena Składniki materiałowe Rodzaj zlecenia / Zakład Zlecenie produkcyjne kalkulacja wstępna

17 Koszt zlecenia produkcyjnego Obliczanie kosztów pośrednich - Stan. robocze - Wart. standard. - Ilości - MPK - Rodzaje działań - Formuły - Rodzaje działań Operacja Koszty działań własnychKoszty materiałowe Koszt zlecenia produkcyjnego - Ilości - Ceny Stanowisko robocze MPK Składniki materiałowe - Okresy Koszt działania

18 Status zlecenia Częściowo zatwierdzone lub Zatwierdzone Częściowo dostarczone Dostraczone lub Zamknięte technicznie Odchylenia Dostawa parametru Rzeczywiste koszty Produkcja w toku przy kosztach rzeczywistych = = - Dostawa parametru = - ZTCZ ZATW DSCZ DSTR ZTCH Obliczenie produkcji w toku i ustalanie odchyleń w rachunku nośników kosztów opartym na partiach Rzeczywiste koszty

19 Materiał 600 Planowanie kosztów produktu Wielkość partii 1 szt. CO-PC Zlecenie produkcyjne Mat. F126 800 1.200 400 2.400 -2.000 400 Materiał Produkcja Dopłata GR Odchylenia Koszt rzeczywisty CO- PC Dane podstawowe materiału Cena standardowa = 2000 Wersja docelowa 0 Cena 150 Ilość 150 Struktura 100 Braki 0 Wielk. partii 0 Produktywny 1100 Dopłata 300 MagazynRóżnica cenowa Rachunkowość finansowa 2000400 Rozliczenie FI CO- PA Rozliczanie zlecenia (przykład)

20 Legenda SymbolOpisKomentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę. Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu SymbolOpisKomentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Zewnętrzne dla systemu SAP Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Referencja procesu Referencja procesu podrzędneg o Decyzja dotycząc a procesu Połączenie z diagramem Wydruk/ Dokument Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Proces wykonywa ny ręcznie Obecna wersja/Dan e Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeni u:

21 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Pobierz ppt "Produkcja na magazyn przemysł produkcyjny SAP Best Practices Baseline Package (Polska) SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google