Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cann Financial Advisory

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cann Financial Advisory"— Zapis prezentacji:

1 Cann Financial Advisory
How to structure M&A transactions in the light of Corporate Income Tax Law? Rozwiązania Tworzące Wartość… Cann. Cann Financial Advisory

2 How to structure M&A transactions in the light of Corporate Income Tax Law?
Part I Słów kilka o podatku dochodowym od osób prawnych w transakcjach fuzji i przejęć Część I

3 Część I Kupno aktywów Nabycie aktywów w postaci wkładu niepieniężnego
Kupno przedsiębiorstwa Nabycie przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego

4 Kupno aktywów Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest definiowana jako cena nabycia w razie odpłatnego nabycia (art. 16g ust. 1 pkt 1 updop).

5 Kupno aktywów W przypadku sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych kosztami uzyskania przychodów są (art. 16 ust. 1 pkt 1, art. 13g ust. 13, art. 16h ust. 1 pkt 1): wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; powiększone o wydatki na ulepszenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami; pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych.

6 Kupno aktywów Przykład 1
Cena nabycia maszyny X – 12 mln zł; Wydatki na ulepszenie maszyny – 2 mln zł; Suma odpisów amortyzacyjnych do momentu sprzedaży – 4 mln zł; Sprzedaż maszyny za 15 mln zł Kalkulacja zysku do opodatkowania: Przychód do opodatkowania mln zł Koszt uzyskania przychodów mln zł Zysk do opodatkowania na zasadach ogólnych 5 mln zł

7 Kupno aktywów Jeżeli dany środek trwały lub wartość niematerialna i prawna była uprzednio przedmiotem wkładu niepieniężnego (do spółki, która obecnie dokonuje sprzedaży), wydatki na ich nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie zastępuje się pojęciem wartości początkowej (zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 1). Wartość początkowa ustalana jest przez podatnika na dzień wniesienia wkładu, przy czym nie może być ona wyższa od wartości rynkowej na moment wniesienia (art. 16g ust. 1 pkt 4).

8 Nabycie aktywów w postaci wkładu niepieniężnego
Spółka wnosząca środek trwały lub wartość niematerialną i prawną realizuje przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów lub akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny (art. 12 ust. 7). Koszt uzyskania przychodu jest równy zaktualizowanej wartości początkowej przedmiotu wkładu, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych (art ust. 1j pkt 1).

9 Nabycie aktywów w postaci wkładu niepieniężnego
Przykład 2 Spółka A wnosi w formie wkładu niepieniężnego do spółki B (akcyjnej) maszynę X; wartość początkowa X w spółce A wynosiła 5 mln zł; suma odpisów amortyzacyjnych to 2 mln zł. W celu ustalenia wartości początkowej spółka B oszacowała wartość rynkową maszyny X na 6 mln zł. Spółka B emituje akcje o wartości nominalnej 2 mln i wartości emisyjnej 6 mln zł. Akcje te obejmuje spółka A.

10 Nabycie aktywów w postaci wkładu niepieniężnego
Przykład 2 cd. Spółka A Przychód mln zł Koszty uzyskania przychodu 3 mln zł (5 - 2) Strata podatkowa 1 mln zł

11 Nabycie aktywów w postaci wkładu niepieniężnego
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej (art. 16 ust. 1 pkt 63d). W przykładzie 2 w spółce B dla maszyny X amortyzacji podlega jedynie kwota 2 mln zł.

12 Nabycie aktywów w postaci wkładu niepieniężnego
Przykład 3 Szacowana wartość rynkowa spółki A (akcyjnej) wynosi 10 mln zł. Kapitał własny jest równy 8 mln zł, kapitał zakładowy 5 mln zł. Spółka B, nie powiązana z istniejącymi akcjonariuszami spółki A, ma zamiar objąć akcje w spółce A w zamian za aport niepieniężny w postaci budynków i budowli o szacowanej wartości rynkowej ,5 mln zł. Spółka B winna posiadać 20% akcji spółki A (2,5/12,5) Wartość emisyjna nowych akcji – 2,5 mln zł Wartość nominalna nowych akcji – 1,25 mln zł (1,25/(5+1,25) =20%) Amortyzacji podlega wartość 1,25 mln zł.

13 Nabycie aktywów w postaci wkładu niepieniężnego
Gdy ustalona wartość początkowa nabytego jako wkład niepieniężny środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej jest wyższa niż wartość podwyższenia kapitału zakładowego podatnik może: proporcjonalnie dzielić każdy odpis amortyzacyjny lub najpierw dokonywać odpisów amortyzacyjnych będących w całości kosztem uzyskania przychodu (do wartości podwyższonego kapitału zakładowego), a następnie odpisy amortyzacyjne, które nie są kosztem uzyskania przychodów.

14 Nabycie aktywów w postaci wkładu niepieniężnego
Niekonsekwentne traktowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego: możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych tylko w części wartości początkowej, która została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego, przy sprzedaży tych składników majątku kosztem uzyskania przychodu są wydatki na nabycie (wartość początkowa) pomniejszone o sumę wszystkich odpisów amortyzacyjnych, w tym tych, które nie były kosztem uzyskania przychodu (art. 16h ust. 1 pkt 1).

15 Nabycie aktywów w postaci wkładu niepieniężnego
Minimalizacja ryzyka podatkowego (art. 14, art. 12 ust. 1 pkt 7): ustalenie wartości rynkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego; wycena wartości rynkowej spółki, do której wnosimy wkład niepieniężny; ustalenie wartości rynkowej jednej akcji/udziału spółki, do której wnosimy wkład niepieniężny; ustalenie liczby nowych akcji/udziałów (wartość rynkowa wkładu przez wartość rynkowa jednej akcji/udziału); ustalenie zwiększenia kapitału zakładowego (iloczyn liczby nowych akcji/udziałów i wartości nominalnej akcji/udziału).

16 Kupno przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Wartość początkowa firmy – to dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przejętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki (art. 16g ust. 2). Okres amortyzacji wartości firmy jest nie krótszy niż 60 miesięcy (art. 16m ust. 1 pkt 4).

17 Kupno przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Amortyzacji podlega wartość firmy, jeżeli powstała ona w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze: kupna; przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający (tzw. leasing finansowy); wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji (art. 16b ust. 2 pkt 2).

18 Kupno przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
W celu ustalenia wartości początkowej firmy spółka przejmująca powinna dokonać szacowania wartości rynkowych składników majątkowych wchodzących w skład kupowanego przedsiębiorstwa. Kontrowersje dotyczą wyceny: należności (rezerwy tylko te, które stały się k.u.p.), zapasów (rezerwy tylko te, które stały się k.u.p.), zobowiązań (tylko te, które odnoszą się do poniesionych k.u.p.), rezerw bilansowych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, urlopy, sprawy sądowe, produkty wadliwe), kredytów średnio- i długoterminowych.

19 Kupno przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Przykład 4 Przedsiębiorstwo spółki A zostało zakupione przez spółkę B za 90 mln zł. Na moment kupna aktywa spółki A to środki trwałe, należności i zapasy o wartościach księgowych odpowiednio 20 mln zł, 30 mln zł, 40 mln zł. Na pasywa składały się zobowiązania handlowe – 30 mln zł, różnego rodzaju rezerwy nie będące uprzednio kosztem uzyskania przychodów – 10 mln zł oraz kapitał własny – 50 mln zł. Wartość rynkowa środków trwałych została oszacowana na 25 mln zł. Wartości księgowe należności i zapasów zostały wyliczone po dokonaniu odpisów aktualizujących nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów w kwotach odpowiednio 3 mln zł i 4 mln zł.

20 Kupno przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Przykład 4 cd. Cena nabycia – 90 mln zł Wartość rynkowa aktywów netto: Środki trwałe mln zł Należności mln zł (30 + 3) Zapasy mln zł (40 + 4) Zobowiązania handlowe (30) mln zł Rezerwy mln zł (10 – 10) Aktywa netto mln zł Wartość początkowa firmy wynosi 18 mln zł (90 – 72).

21 Kupno przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Co w sytuacji gdy płacimy gotówką oraz nowo wyemitowanymi akcjami (udziałami)? Dwie możliwości: wartość firmy jest nieamortyzowana, wartość firmy jest amortyzowana tylko w części dotyczącej płatności pieniężnej (w przykładzie powyżej gdy 90 mln = 80 mln gotówki + 10 mln wartość nominalna nowych udziałów, wtedy wartość firmy amortyzowana = 8 mln zł).

22 Kupno przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
W przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy wartością początkową poszczególnych środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość rynkowa (art. 16g ust. 10 pkt 1 i art. 16g ust 1 pkt 4). W przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów a wartością składników majątkowych nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi (art. 16g ust. 10 pkt 2). Kupujący płaci efektywnie podatek w postaci mniejszych odpisów amortyzacyjnych.

23 Kupno przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Przykład 5 Przedsiębiorstwo spółki A zostało zakupione przez spółkę B za 60 mln zł. Na moment kupna aktywa spółki A to środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności i zapasy o wartościach księgowych odpowiednio 18, 2, 30 i 40 mln zł. Na pasywa składały się zobowiązania handlowe – 30 mln zł, różnego rodzaju rezerwy nie będące uprzednio kosztem uzyskania przychodów – 10 mln zł oraz kapitał własny – 50 mln zł. Wartość rynkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych została oszacowana odpowiednio na 25 i 3 mln zł. Wartości księgowe należności i zapasów zostały wyliczone po dokonaniu odpisów aktualizujących nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów w kwotach odpowiednio 3 i 4 mln zł.

24 Kupno przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Cena nabycia mln zł Wartość rynkowa składników majątkowych: Wartości niematerialne i prawne 3 mln zł Środki trwałe 25 mln zł Należności mln zł (30 + 3) Zapasy mln zł (40 + 4) Zobowiązania handlowe (30) mln zł Rezerwy mln zł (10 – 10) Razem mln zł Nie występuje dodatnia wartość firmy (60 < 75). Łączna wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynosi: 60 – ( ) = 13 mln zł.

25 Kupno przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Podział łącznej wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy: Proporcjonalne rozbicie uzyskanej łącznej wartości początkowej na poszczególne elementy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ich wartościami rynkowymi. Przydzielenie elementom środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o najkrótszych okresach amortyzacji wartości maksymalnych (nie większych od wartości rynkowych) a elementom o najdłuższych okresach amortyzacji wartości możliwie najmniejszych.

26 Kupno przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Minimalizacja ryzyka podatkowego (art. 14): ustalenie wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; wycena nabywanego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

27 Nabycie przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego
Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postaci wkładu niepieniężnego nie umożliwia spółce nabywającej dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy. Przy nabyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postaci wkładu niepieniężnego musimy liczyć wartość firmy, gdyż łączna wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ma znaczenie…

28 Nabycie przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego
W przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy wartością początkową poszczególnych środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość rynkowa (art. 16g ust. 10 pkt 1 i art. 16g ust 1 pkt 4). W przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów a wartością składników majątkowych nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnym i prawnymi (art. 16g ust 10 pkt 2). Nabywający płaci efektywnie podatek w postaci mniejszych odpisów amortyzacyjnych.

29 Nabycie przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego
Przykład 6 Przedsiębiorstwo spółki A zostało wniesione do spółki B. W zamian za wkład niepieniężny spółka B (akcyjna) wyemitowała nowe akcje o wartości nominalnej i emisyjnej odpowiednio 15 i 60 mln zł. Aktywa spółki A to środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności i zapasy o wartościach odpowiednio 18, 2, 30 i 40 mln zł. Na pasywa składały się zobowiązania handlowe – 50 mln zł i kapitał własny – 40 mln zł. Wartość rynkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych została oszacowana na poziomie wartości księgowych.

30 Nabycie przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego
Przykład 6 cd. Nominalna wartość wyemitowanych akcji – 15 mln zł. Nie występuje dodatnia wartość firmy (15 mln versus 40 mln zł). Wartość składników majątkowych nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi: należności mln zł zapasy mln zł zobowiązania handlowe (50) mln zł razem mln zł Łączna wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych = -5 mln zł???

31 Nabycie przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego
Ujemna wartość początkowa? Ile tracimy? Różnica pomiędzy wartością początkową „księgową” a „podatkową” prowadzi do powstania rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego…

32 Nabycie przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego
Wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest procesem nie podlegającym opodatkowaniu z punktu widzenia podmiotu dokonującego wniesienia. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie odpłatnego zbycia udziałów lub akcji objętych za wkład niepieniężny. Kosztem uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia akcji lub udziałów jest wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa, określona na dzień objęcia udziałów (akcji), nie wyższa niż ich wartość nominalna z dnia objęcia (art. 15 ust. 1k pkt 2). Wydatki poniesione w związku z objęciem udziałów (akcji) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (także przedsiębiorstwa lub jego części), powiększają koszty uzyskania przychodów (art. 15 ust. 10).

33 Nabycie przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego
Przykład 7 Spółka A sprzedaje całe swoje przedsiębiorstwo spółce B w zamian za wyemitowane przez B akcje o wartości nominalnej 10 mln zł i wartości emisyjnej 50 mln zł. Na dzień objęcia akcji wartość aktywów netto sprzedawanego przedsiębiorstwa była równa 20 mln zł. W przypadku przyszłej transakcji sprzedaży akcji przez spółkę A kosztem uzyskania przychodu będzie 10 mln zł (10 < 20). Gdyby wartość nominalna objętych akcji była równa 30 mln zł przyszłym kosztem uzyskania przychodu byłaby wartość mln zł.

34 Nabycie przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego
Co w sytuacji gdy nabywamy przedsiębiorstwo w części odpłatnie a w części emitując nowe akcje lub udziały? Dwie możliwości – wiązana transakcja nabycia przedsiębiorstwa jest traktowana tak jakby: transakcja odbyła się w całości odpłatnie lub transakcja odbyła się w całości poprzez emisję nowych udziałów lub akcji. Pierwsze rozwiązanie ryzykowne dla fiskusa; drugie dla podatnika.

35 Nabycie przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego
Przykład 8 Przedsiębiorstwo spółki A zostało nabyte przez spółkę B. W zamian za wkład niepieniężny spółka B (akcyjna) zapłaciła spółce A 10 mln zł oraz wyemitowała nowe akcje o wartości nominalnej i emisyjnej odpowiednio 30 mln i 60 mln zł. Aktywa spółki A to środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności i zapasy o wartościach księgowych odpowiednio: 18, 2, 30 i 40 mln zł; na pasywa składały się zobowiązania handlowe – 40 mln zł i kapitał własny – 50 mln zł. Przyjmujemy, że dla aktywów wartości rynkowe są równe wartościom księgowym, dla zobowiązań ich wartości księgowe są równe bazie podatkowej.

36 Nabycie przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego
Przykład 8 cd. Podejście I Przychód ze sprzedaży 10 mln zł k.u.p mln zł ( ) Strata podatkowa mln zl Akcje będą podlegały opodatkowaniu w momencie sprzedaży, ich koszt uzyskania przychodu = 0

37 Nabycie przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego
Przykład 8 cd. Podejście II Przychód ze sprzedaży mln zł k.u.p mln zł Zysk podatkowy mln zł Akcje będą podlegały opodatkowaniu w momencie sprzedaży, ich koszt uzyskania przychodu będzie liczony zgodnie z art. 15 ust. 1k pkt 2 (czyli 30 mln zł gdyż 30 < 50).

38 Nabycie przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego
W przypadku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, albo ich zbycia na rzecz spółki w celu ich umorzenia, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa, określona na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższa jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia udziałów (akcji) (art. 15 ust. 1l, art. 12 ust. 4 pkt 3, art. 15 ust. 1k pkt 2). Gdy wkład niepieniężny w innej postaci, wtedy kosztem uzyskania przychodu będzie nominalna wartość objętych udziałów (akcji). Nie mają zastosowania zapisy art. 10 ust. 1 o dochodach z udziału w zyskach osób prawnych (art. 10 ust. 1b).

39 Nabycie przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego
Przykład 9 Spółka A wniosła 2 lata temu całe swoje przedsiębiorstwo do spółki B w zamian za wyemitowane przez B akcje o wartości nominalnej 10 mln zł i wartości emisyjnej 50 mln zł. Na dzień objęcia akcji wartość aktywów netto sprzedawanego przedsiębiorstwa była równa 20 mln zł. Obecnie spółka B skupuje swoje akcje od sp. A w celu ich umorzenia za 30 mln zł. Przychodem spółki A będzie 30 mln zł, kosztem uzyskania przychodu jest 10 mln zł (10 < 20). Zysk wyniesie 20 mln zł i zostanie on opodatkowany na zasadach ogólnych. Gdyby wartość nominalna objętych akcji była równa 25 mln, kosztem uzyskania przychodu byłaby wartość = 20 mln zł.

40 Nabycie przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego
W wypadku likwidacji spółki kapitałowej i otrzymania przez udziałowca (akcjonariusza) przychodu w postaci części majątku likwidowanej spółki, gdy udziały (akcje) zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego części, kosztem objęcia akcji (udziałów) jest wartość przedsiębiorstwa wynikająca z jego ksiąg na dzień objęcia udziałów (akcji) nie wyższa niż wartość nominalna udziałów (akcji) z dnia ich objęcia (tutaj nie ma pełnej jasności…). Gdy wkład niepieniężny w innej postaci wtedy kosztem uzyskania przychodu będzie nominalna wartość objętych udziałów (akcji). Mają zastosowanie zapisy art. 10 ust. 1.

41 Nabycie przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego
Minimalizacja ryzyka podatkowego (art. 14): ustalenie wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wnoszonego przedsiębiorstwa; wycena wnoszonego przedsiębiorstwa lub jego zorg. części; wycena wartości rynkowej spółki, do której wnosimy przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część; ustalenie wartości rynkowej jednej akcji/udziału spółki, do której wnosimy wkład niepieniężny; ustalenie liczby nowych akcji/udziałów (wartość rynkowa wn. przedsiębiorstwa przez wartość rynkowa jednej akcji/udziału); ustalenie zwiększenia kapitału zakładowego (iloczyn liczby nowych akcji/udziałów i wartości nominalnej akcji/udziału).

42 Cann Financial Advisory
Kontakt Cann Financial Advisory Sp. z o.o Warszawa ul. Wynalazek 4 tel: /05/06 fax:   Pawel Cygański, ACCA, ASA Partner kom: Maciej Duch Konsultant


Pobierz ppt "Cann Financial Advisory"

Podobne prezentacje


Reklamy Google