Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Socjalizacja i kontrola społeczna życie to zmienność, dynamika, dzianie się – społeczeństwa żyją, czyli uczestniczą w nieustającej zmienności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Socjalizacja i kontrola społeczna życie to zmienność, dynamika, dzianie się – społeczeństwa żyją, czyli uczestniczą w nieustającej zmienności."— Zapis prezentacji:

1 socjalizacja i kontrola społeczna życie to zmienność, dynamika, dzianie się – społeczeństwa żyją, czyli uczestniczą w nieustającej zmienności

2 co to jest socjalizacja ? problem socjalizacji pojawia się wtedy, gdy zastanawiamy się skąd ludzie uzyskują wiedzę, przekonania, umiejętności, reguły, normy, które później przejawiają się w ich działaniach po to, aby działać musimy znać sposoby postępowania – skąd one się biorą? na pytanie to odpowiedzi próbuje udzielić biologia oraz socjologia

3 natura pierwsze stanowisko mówi, iż jest to sprawa biologii i genetyki; ludzie dziedziczą pewne ludzkie impulsy, repertuary zachowań, sposoby postępowania, schematy myślenia, które są właściwe całemu gatunkowi ludzkiemu natura ludzka predestynuje do pewnych działań; ludzie żyją, działają, myślą w swoiście ludzki sposób dlatego, że realizują swoje dziedzicznie uzyskane predyspozycje kulturze drugie stanowisko mówi, iż te wszystkie sposoby życia nie są efektem dziedziczenia, lecz ludzie je nabywają od społeczeństwa w którym się urodzili i dorastają; to społeczeństwo dyktuje jak działać i myśleć, aby stać się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa społeczeństwo wpaja jednostce sposoby życia swojej grupy dzięki regułom zawartym w kulturze

4 argumenty za stanowiskiem społecznym pluralizm kulturowyuniwersaliów kulturowych ludzkie społeczności są bardzo różne; wzory, reguły, idee oczywiste w jednej społeczności w innej są odrzucane lub w ogóle nie funkcjonują jest to tzw. pluralizm kulturowy; należy pamiętać iż uniwersaliów kulturowych /wzorów czy reguł spotykanych zawsze i wszędzie/ jest niezwykle mało argument drugi odwołuje się do przypadków życia dzieci w środowisku zwierzęcym nie przejawia ono wówczas żadnych typowo ludzkich umiejętności czy kompetencji tj. nie potrafi posługiwać się mową, komunikować, nie ma wiedzy o świecie, poczucia tożsamości, samowiedzy etc.

5 definicja procesu socjalizacji socjalizacja socjalizacja to proces za pośrednictwem którego jednostka staje się pełnowartościowym członkiem zbiorowości społecznych proces dzięki, któremu jednostka wdraża się do sposobu życia swojej grupy i szerszego społeczeństwa przez uczenie się reguł i idei zawartych w kulturze socjalizacja antycypująca socjalizacja antycypująca – internalizowanie wzorów grupy, do której się nie należy, a jedynie pragnie należeć, czyli pozytywnej grupy odniesienia socjalizacja odwrotna socjalizacja odwrotna – sytuacja spotykana w warunkach szybkiej zmiany kulturowej, kiedy to, młode pokolenie stara się wdrożyć tradycjonalnie nastawione starsze pokolenie do nowych wzorów kulturowych tj. stylów bycia, mówienia, ubierania się, rozrywki, twórczości etc. socjalizacja permanentna socjalizacja permanentna – proces internalizowania coraz to nowych wzorów kulturowych, w ciągu całego życia socjalizacja pierwotna socjalizacja pierwotna – dokonująca się w dzieciństwie, w rodzinie i innych grupach pierwotnych

6 internalizacja kultury wszystkie treści wpajane przez społeczeństwo jednostce, zawarte są w obrębie kultury kultura stanowi wielki arsenał wiedzy, wzorów, reguł, norm, wartości, symboli z których każdy, poza treściami wspólnymi np. językiem, korzysta selektywnie, w zależności od pozycji społecznych jakie pełni następuje proces internalizacji internalizacja internalizacja – proces psychiczny polegający na uwewnętrznieniu kultury, czyli przekształceniu jej wzorów w elementy osobowości motywacje czy postawy eksternalizacja eksternalizacja – przejawianie się ukształtowanych kulturowo treści osobowościowych – motywacji czy postaw w konkretnych działaniach

7 słabe ogniwa socjalizacji anomia osobowość kontrola społeczna resocjalizacja resocjalizacja – eliminacja głęboko zinternalizowanych wzorów kulturowych i wpojenie wzorów przeciwstawnych kontrsocjalizacja kontrsocjalizacja – uczenie się wzorów życia typowych dla środowisk dewiacyjnych i przestępczych, odmiennych od tych, które uznaje większość społeczeństwa

8 dewiacja i jej rodzaje dewiacja pierwotna dewiacja pierwotna – czyn dewiacyjny popełniony po raz pierwszy, uruchamiający sekwencję kontroli społecznej i wymierzania sankcji dewiacja wtórna dewiacja wtórna – recydywa, czyli wejście na drogę kariery dewiacyjnej w wyniku odrzucenia przez społeczeństwo – stygmatyzacji stygmatyzacja stygmatyzacja /etykietowanie/ – trwałe przypisanie jednostce tożsamości dewianta czy przestępcy przez ciążące na niej znamię karalności dewiacja w sensie funkcjonalnym dewiacja w sensie funkcjonalnym – czyn wywołujący negatywne reakcje społeczne w postaci sankcji różnego rodzaju dewiacja w sensie normatywnym – dewiacja w sensie normatywnym – sprzeczność działania z regułą stosowalną wobec tego typu sprawcy i tego typu czynu

9 kontrola społeczna i sankcje sankcje formalne sankcje formalne – kary wymierzane w szczegółowo przepisanym trybie, w określonym precyzyjnie wymiarze, przez specjalnie do tego powołane organizacje czy instytucje sankcje rozproszone sankcje rozproszone – spontaniczne i nieformalne metody nacisku i karania stosowane przez grupy, do których jednostka należy kontrola społeczna kontrola społeczna – system społecznych sankcji /negatywnych i pozytywnych/ oraz agend /grup, organizacji, instytucji/ stosujących takie sankcje permisywność społeczna permisywność społeczna – atmosfera przyzwolenia na czyny dewiacyjne czy nawet przestępcze wywierająca presję na agendy kontroli społecznej w kierunku powstrzymywania się od wymierzenia sankcji, lub wymierzenia sankcji niewspółmiernie łagodnych punitywność punitywność – rozpowszechnione w społeczeństwie żądanie wysokich kar i zerowej tolerancji w stosunku do dewiantów i przestępców


Pobierz ppt "Socjalizacja i kontrola społeczna życie to zmienność, dynamika, dzianie się – społeczeństwa żyją, czyli uczestniczą w nieustającej zmienności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google