Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klagen und Anträge im Zivilprozess

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klagen und Anträge im Zivilprozess"— Zapis prezentacji:

1 Klagen und Anträge im Zivilprozess
Paweł Gugała tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego od 1999 r. wykładowca w IPSKT UW aplikant adwokacki przy ORA w Warszawie

2 Klage: das Gesuch um Gewährung von Rechtsschutz durch richterliche Entscheidung, mit dem das Verfahren eingeleitet wird Die Klage wird durch einen Schriftsatz an das Gericht und dessen Zustellung an den Beklagten erhoben (Klageschrift)

3 Powództwo – żądanie wydania określonej treści wyroku, oparte na przytoczonych okolicznościach faktycznych Powództwo wytacza się poprzez wniesienie pozwu Pozew – pierwsze pismo procesowe, w którym powód określa żądanie

4 pozew forma wnieść, złożyć pozew powództwo treść wytoczyć powództwo art. 213 § 2 k.p.c. dawniej: „Sąd nie jest związany uznaniem pozwu …” obecnie: „Sąd nie jest związany uznaniem powództwa”

5 Powództwo (Klage) o zasądzenie świadczenia (Leistungsklage)
o ustalenie istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (Feststellungsklage) o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa (Gestaltungsklage)

6 Leistung danie (dare) (Klage auf Herausgabe einer Sache)
czynienie (facere) (Klage auf Abgabe einer Willenserklärung, Vornahme einer Handlung, Zahlungsklage) nieczynienie (non facere) (Klage auf Unterlassung) zaprzeczenie (omittere) (Klage auf Widerruf einer Behauptung) znoszenie (pati) (Klage auf Duldung einer Handlung)

7 Die Leistungsklage (powództwo o świadczenie) ist darauf gerichtet, dass der Gegner zu einer
Leistung Duldung Unterlassung verurteilt wird.

8 Die Feststellungsklage (powództwo o ustalenie) dient dazu, das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses feststellen zu lassen  Klageantrag auf Feststellung, dass ein Mietverhältnis durch eine bestimmte Kündigung nicht beendet wurde Klage auf Feststellung, dass ein Arbeitsverhältnis fortbesteht  rechtliches Interesse (interes prawny)

9 Die Gestaltungsklage (powództwo o ukształtowanie) dient der unmittelbaren Änderung der Rechtslage durch ein Urteil. Die Rechtsänderung tritt dabei mit Rechtskraft des Urteils automatisch ein und es bedarf keines zusätzlichen Aktes der Beteiligten. familienrechtliche Gestaltungsklagen (Scheidungsantrag, pozew o rozwód, pozew (wniosek) o orzeczenie separacji) powództwo o zawarcie umowy przyrzeczonej

10 Postępowanie procesowe vs nieprocesowe
postępowanie procesowe (streitige Gerichtsbarkeit) Klage (pozew) powód (Kläger) pozwany (Beklagter) postępowanie nieprocesowe (freiwillige Gerichtsbarkeit) Antrag (wniosek) wnioskodawca (Antragsteller) uczestnik, zainteresowany (Antragsgegner)

11 Scheidungsantrag (Übersetzungsvorschlag: wniosek o rozwód) pozew o rozwód (Übersetzungsvorschlag: Klage auf Scheidung) Die Durchsetzung eines Rechts ist manchmal auf unterschiedlichen Wegen möglich: polnisches Recht: pozew o separację wniosek o separację

12 Inhalt der Klageschrift gemäß § 253 ZPO in Verbindung mit § 130 ZPO
Muss-Vorschriften: Bezeichnung der Parteien; Bezeichnung des örtlich und sachlich zuständigen Gerichts; Angabe des Streitgegenstands (Klagegrund und Klageantrag); eigenhändige Unterschrift des Klägers bzw. Prozessbevollmächtigten. Soll-Vorschriften: Angaben über den Wert des Streitgegenstandes zwecks Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit § 253; Erklärung zur Besetzung des Gerichts § 253; Anträge, welche der Kläger in der Sitzung zu stellen beabsichtigt; Bezeichnung der Beweismittel § 130

13 Polen: art. 126 k.p.c. + art. 187 k.p.c. Art § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 1)oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5) wymienienie załączników. § 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. (…)

14 Polen: art. 126 k.p.c. + art. 187 k.p.c. Art § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: 1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna; 2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu. § 2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o: 1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych; 2) dokonanie oględzin; 3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin; 4)zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

15 Warszawa, dnia 13 września 2003 r
Warszawa, dnia 13 września 2003 r. Do Sądu Rejonowego w Kwidzynie Wydział I Cywilny Powód: Energetyka Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Opolskiej 20, reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego Wiesława Króla prowadzącego kancelarię radcowską w Kwidzynie przy ul. Chopina 30/1. Pozwany: Konrad Spychalski zam. w Kwidzynie przy ul. Wiślanej 5. Wartość przedmiotu sporu: zł.

16 Pozew o zapłatę W imieniu powoda Energetyki Polskiej S.A. w Warszawie, na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, wnoszę o: zasądzenie od pozwanego Konrada Spychalskiego na rzecz powoda Energetyki Polskiej S.A. w Warszawie kwoty zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 maja 2003 r. do dnia zapłaty, zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według załączonego spisu, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.  Ponadto wnoszę o: przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda, dopuszczenie dowodu z dokumentu w postaci umowy z dnia 1 lutego 1995 r., dopuszczenie dowodu z dokumentu w postaci pisemnego oświadczenia z dnia 3 stycznia 2003 r. o wypowiedzeniu umowy (…)

17 UZASADNIENIE W dniu 1 lutego 1995 r. strony zawarły umowę o dostarczanie energii elektrycznej. Na podstawie tej umowy, powód był zobowiązany do zapewnienia pozwanemu stałej dostawy energii elektrycznej, pozwany zaś do płacenia wynagrodzenia według odczytów licznika zainstalowanego na terenie nieruchomości należącej do pozwanego. Jednocześnie § 9 pkt. 3 ww. umowy stanowił, że odbiorca (pozwany) odpowiada za nielegalny pobór energii, a wartość odszkodowania za tak pobraną energię zostanie ustalona według taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 1 lipca 1994 r. (zmienioną następnie decyzją z dnia 1 maja 2001 r.). (dowód: umowa z dnia 1 lutego 1995 r., taryfa ustalona przez Prezesa URE) Wiesław Król radca prawny Załączniki: 1. odpis pozwu, pełnomocnictwo, (…)

18 Unterschiede im Aufbau
Klageantrag Unterschiede im Aufbau

19 Leistungsklage (Klage auf Zahlung)
W imieniu powoda, na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, wnoszę o: 1. zasądzenie od pozwanego Konrada Spychalskiego na rzecz powoda kwoty zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 maja 2003 r. do dnia zapłaty, Namens uns in Vollmacht des Klägers erheben wir Klage und bitten um Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung. Wir werden beantragen: 1. den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger ,00 € nebst 9 % Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen,

20 Leistungsklage (Klage auf Zahlung)
W imieniu powoda, na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, wnoszę o: 1. zasądzenie od pozwanego Konrada Spychalskiego na rzecz powoda kwoty zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 maja 2003 r. do dnia zapłaty, Namens uns in Vollmacht des Klägers erheben wir Klage und bitten um Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung. Wir werden beantragen: 1. der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger ,00 € nebst 9 % Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen,

21 zasądzenie od pozwanego
die Verurteilung des Beklagten zur Zahlung von ,00 € nebst 9 % Zinsen an den Kläger den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger ,00 € nebst 9 % Zinsen zu zahlen der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger ,00 € nebst 9 % Zinsen zu zahlen

22 Klage auf Vornahme einer Handlung wnoszę o nakazanie pozwanemu
W imieniu powoda, którego pełnomocnictwo załączam, wnoszę: 1. o nakazanie opuszczenia, opróżnienia i wydania przez pozwanego Jana Sulika lokalu mieszkalnego położonego w Płocku przy ul. Dębowej 2/5, Ich erhebe Klage und werde beantragen: Der Beklagte wird verurteilt, 1.die auf dem Grundstück des Beklagten an der Grenze zum Grundstück des Klägers befindliche Buchenhecke auf die Höhe von 1,80 m zurückzuschneiden. 2. Das Urteil ist notfalls gegen eine Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar

23 Klage auf Unterlassung wnoszę o zakazanie pozwanemu
1. O zakazanie pozwanemu Mikołajowi Liwowskiemu przejeżdżania i przechodzenia przez działkę gruntu położoną w Ostrzeszowie przy ul. Leśnej 4, stanowiącej moją własność, zapisaną w księdze wieczystej Kw 459. O zobowiązanie pozwanego do zaniechania przejeżdżania i przechodzenia … Der Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, ein Funkgerät in einer Weise zu betätigen, die den Rundfunf- und Fernsehempfang des Klägers beeinträchtigt

24 Klage auf Duldung wnoszę o zobowiązanie do znoszenia
wnoszę o zobowiązanie pozwanego do znoszenia prawa do korzystania przez powoda z całej nieruchomości opisanej wyżej w § 1 w celu wybudowania, a następnie konserwacji i naprawy urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej oraz zaopatrzenia wybudowanych budynków w energię elektryczną, zgodnie umową ustanawiającą służebność przesyłu z dnia … Der Beklagte wird verurteilt zu dulden, dass der Kläger eine Abwasserleistung über das Grundstück … des Beklagten zum Abwasserrohr der Gemeinde in einer vom Gericht zu bestimmenden Richtung verlegt und unterhält

25 Leistungsklage der Beklagte wird verurteilt
der Beklagte wird verurteilt zu zahlen (eine Handlung vorzunehmen, ein Sache herauszugeben) der Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, … der Beklagte wird verurteilt zu dulden, …

26 Feststellungsklage In der Sache (…)
W imieniu powoda, którego pełnomocnictwo załączam, wnoszę: o ustalenie istnienia stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę, począwszy od dnia 01 lipca 2002 r. pomiędzy powodem – pracownikiem Andrzejem Berdyczem a pozwanym – pracodawcą Bogdanem Skrzypkiem, In der Sache (…) Erhebe ich Klage und werde beantragen: Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis zwischen der Klägerin und dem Kläger fortbesteht

27 Gestaltungsklage W imieniu powoda, którego pełnomocnictwo załączam, wnoszę: o uznanie za bezskuteczną wobec powoda umowy darowizny, zawartej w dniu 13 września 2009 r. w Łodzi między pozwanym Stefanem Walczakiem a Barbarą Nowak, na podstawie której pozwany nabył na własność samochód marki „Mercedes 300 S”, nr rej. EL 2474 Eheaufhebungsklage Wir erheben unter Vorlage besonderer Prozessvollmacht namens und im Auftrag des Klägers gegen die Beklagte Klage mit folgenden Anträgen: Die am vor dem Standesbeamten des Standesamtes München II, Heiratsregister Nr. …/98 geschlossene Ehe der Parteien wird aufgehoben. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

28 Konsequenzen für den Übersetzer
Beachtung der sprachlichen Konventionen bei der Übersetzung von Rechtstexten

29 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Paweł Gugała tel


Pobierz ppt "Klagen und Anträge im Zivilprozess"

Podobne prezentacje


Reklamy Google