Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo."— Zapis prezentacji:

1 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki LOKALNA GRUPA RYBACKA OPOLSZCZYZNA SPOTKANIE INFORMACYJNE 1

2 2

3 SŁOWNICZEK: POPO RYBY Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 LGR LOKALNA GRUPA RYBACKA Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna LSROR Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Instytucja pośrednicząca OPERACJAPROJEKT Organ samorządu województwa Urząd Marszałkowski Departament programów rozwoju obszarów wiejskich 3

4 o Stawy o łącznej powierzchni 70 tys. ha o W eksploatacji 70% tej powierzchni o 600 gospodarstw rybackich o 400 produkuje karpia o 300 zakładów przetwórczych o Rocznie na rynku 34 tys. ton słodkowodnych ryb hodowlanych o Spożycie roczne 11 kg/osobę ANALIZA SEKTORA RYBACKIEGO STRATEGIA - CELE OSIE PRIORYTETOWE SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU 4

5 Mapa obszarów zależnych od rybactwa 5

6 PO Ryby Jest narzędziem realizacji CELÓW polskiej polityki rybackiej: 6

7 Cel ogólny 3: Propagowanie zrównoważonego rozwoju oraz poprawa jakości życia i stanu środowiska na obszarach rybackich Cel szczegółowy: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich W związku z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich spodziewane są następujące wyniki: Poprawa jakości życia Rozwój społeczno - gospodarczy obszarów rybackich i podniesienie wartości dodanej tworzonej lokalnie Zróżnicowanie działalności gospodarczej na terenach rybackich Lepsze wykorzystanie i ochrona zasobów lokalnych Podniesienie atrakcyjności lokalnych terenów, szczególnie dla turystów Zastosowana zostanie nowa metoda zarządzania dla zrównoważonego lokalnego rozwoju społeczno - gospodarczego (podejście oddolne). Środki zmierzające do osiągnięcia celów: Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. 7

8 Oś Priorytetowa 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej Cele Programu Operacyjnego Ryby realizowane są w obszarach priorytetowych: Oś priorytetowa 2 Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury Oś Priorytetowa 3 Środki służące wspólnemu interesowi Oś Priorytetowa 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Oś Priorytetowa 5 Pomoc techniczna 8

9 Wsparcie finansowe w ramach osi 4 może obejmować: Zakładanie Lokalnych Grup Rybackich (LGR). Przygotowanie partnerstw i Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Podejmowanie projektów współpracy przez Lokalne Grupy Rybackie. Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa (wybór LGR i wdrożenie LSROR) Środek 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej (beneficjentem jest tylko LGR) Wsparcie obejmuje: Koszt przygotowania projektów współpracy; Koszt inwestycji we wdrożenie wspólnych projektów, w tym koszt szkoleń. 9

10 Beneficjenci Będą nimi Lokalne Grupy Rybackie wybrane poprzez zaproszenia do składania wniosków. Kandydaci muszą przedłożyć Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich, która obejmie konkretny obszar odpowiadający powyższym kryteriom. Ponadto, LGR muszą: Być złożone z publiczno-prywatnego partnerstwa, w którym część prywatna stanowi ponad 50% Przedstawić zintegrowaną wielosektorową Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich Być ustanowione jako osoba prawna po zatwierdzeniu swojej LSROR i działać w ramach odpowiedniego krajowego prawodawstwa. Lokalne Grupy Rybackie odpowiadać będą za wybór projektów, które będą finansowane w ramach strategii. Końcowymi beneficjentami tych projektów będą społeczności rybackie, zatrudnieni w sektorze rybackim lub ci, którzy poprzez swoją pracę mają związek z sektorem, społeczności lokalne, publiczne lub prywatne organizacje zaangażowane w lokalny rozwój wybranego obszaru (organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, lokalne rady, społeczność obywatelska). Potencjalni końcowi beneficjenci publiczni lub prywatni, którzy chcą zróżnicować swoją działalność będą się również kwalifikowali. 10

11 SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBY Instytucja zarządzająca – Minister Rolnictwa reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Rybołówstwa MRiRW (Zarządzanie, kontrola i sprawozdawczość) Instytucje pośredniczące: Przyjmują i weryfikują wnioski o dofinansowanie, podpisuje umowy o dofinansowanie, Przyjmują wnioski o płatność i przekazują je do agencji płatniczej (ARiMR) ARiMR – dla osi 1,2,3Samorząd Województwa – dla osi 4 Beneficjent końcowy LGR 11

12 Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna (LGR) To trójsektorowe porozumienie w formie stowarzyszenia, Które zrzesza 50 członków - przedstawicieli sektorów: SPOŁECZNEGO ( m.in. Polski Związek Wędkarski okr. Opole, Polskie Towarzystwo Rybackie o. Opole) GOSPODARCZEGO ( gospodarstwa rybackie) PUBLICZNEGO ( samorządy gminne) Stowarzyszenie powstało w wyniku zebrania założycielskiego dn. 3 lipca 2009 r. Wpis do KRS uzyskało 3 listopada 2009 r. 12

13 Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna (LGR) LGR Opolszczyzna swoim zasięgiem obejmuje 11 gmin w obrębie województwa opolskiego Tułowice, Niemodlin, Lewin Brzeski, Popielów Świerczów, Pokój, Murów, Lasowice Wielkie Turawa, Zębowice i Ozimek 13

14 Na terenie LGR eksploatowanych jest ok. 1500 ha stawów. Ogólna liczba osób zatrudnionych w sektorze rybackim na obszarze LGR to ok. 155 osób.Ponadto PZW angażuje do pomocy wolontariuszy przy zarybianiu wód płynących, odłowach kontrolnych i selekcyjnych oraz do pilnowania przed kłusownikami i szkodnikami rybackim na wodach płynących. Na terenie LGR istnieją dwa typy działalności związanej z chowem i hodowlą: produkcja słodkowodnych ryb ciepłolubnych (karp, sandacz, lin, szczupak, amur, tołpyga, jaź, karaś pospolity, kleń, boleń) oraz słodkowodnych ryb zimnolubnych (lipień, pstrąg potokowy i pstrąg tęczowy). RokRodzaj połowu RazemZawodowe połowyWędkarstwo 200486 ton52 tony34 ton 200577 ton40 ton37 ton 200639 ton5 ton34 ton 200724,6 tony-24,6 ton 200824,0 ton- Połów ryb w tonach na terenie LGR: Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna 14

15 Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna CEL OGÓLNY ICELE SZCZEGÓŁOWE Rozwój sektora rybackiego na terenie LGR Opolszczyzna I.1. Wzmocnienie konkurencyjności sektora rybactwa I.2. Tworzenie i rozwój systemu sprzedaży produktów związanych z rybactwem CEL OGÓLNY IICELE SZCZEGÓŁOWE Poprawa jakości życia II.1. Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości oraz tworzenia miejsc pracy poza sektorem rybackim II.2. Rozwój infrastruktury i usług turystyczno-rekreacyjnych, w szczególności związanych ze stawami II.3. Rewitalizacja miejscowości i ochrona zabytków CEL OGÓLNY IIICELE SZCZEGÓŁOWE Zwiększenie atrakcyjności obszaru dla turystów i rybactwa III.1. Poprawa jakości środowiska III.2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego Środki do realizacji powyższych celów przedstawiają tabele w materiałach dodatkowych 15

16 Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna Rodzaj operacji Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregio nalnej i międzynarod owej Razem oś priorytetowa 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej Funkcjonowa- nie lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej LGR, oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności 1 23456 78 Sektor publiczny Sektor gospodarczy i sektor społeczny Sektor publiczny Sektor gospodarczy i sektor społeczny Sektor publiczny Sektor gospodarczy i sektor społeczny Sektor publiczny Sektor gospodarczy i sektor społeczny 2010- 2011 1 592 209,15530 736,38-739 708,62-554 781,47184 927,15184 927,16554 781,47184 927,164 526 998,56 2012- 2013 2 846 042,60948 680,87-1479 417,25-1 109 562,94369 854,31 1 109 562,94554 781,478 787 756,68 2014- 2015 2 219 125,87739 708,62-2 219 125,87-1 664 344,40554 781,47 369 854,318 876 503,49 Razem 6 657 377,622 219 125,87-4 438 251,75-3 328 688,811 109 562,931 109 562,942 219 125,871 109 562,9422 191 258,73 Plan budżetu LSROR: 16

17 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.10.2009 r. w sprawie szczegółowych Warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków Objętych osią priorytetową 4 określa następujące działania będące przedmiotem wsparcia finansowego: ponadto: Pomoc finansowa jest przyznawana na realizację operacji, która: a)Jest zgodna z LSROR b)Będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR c)Została wybrana przez LGR WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA RESTRUKTURYZACJA I REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA, W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM PODNOSZENIE WARTOŚCIPRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWOJU USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWRACANIA POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA, W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 17

18 WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA 1) adaptację i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet, 2) poprawę funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem, 3) rewitalizację miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu, 4) remont, odbudowę lub przebudowę obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, Pomoc finansową mogą otrzymać projekty przeznaczone na: 18

19 WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA 5) organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, 6) budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, 7) dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 8) tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi, 9) promocję obszaru objętego LSROR Pomoc finansową mogą otrzymać projekty przeznaczone na: 19

20 WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Pomoc finansową przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 85% tych kosztów Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 2 000 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 000 000 zł. 20

21 RESTRUKTURYZACJA I REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA, W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM 1) budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki; 2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza; 3) wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia; 4) remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej; 5) udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych Wspierane projekty: 21

22 RESTRUKTURYZACJA I REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA, W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM Pomoc przyznawana jest gdy wnioskodawca: 1) prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie: a) Jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub b) Jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb polskich na obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub c)W zakresie: -przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub - związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub 22

23 RESTRUKTURYZACJA I REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA, W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM Pomoc przyznawana jest gdy wnioskodawca: 2 ) jest armatorem statku rybackiego: a) o polskiej przynależności, b) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta, c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR, lub 3) uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1. lub działania 1.2. Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 i zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR, lub 4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w pkt. 1. 23

24 RESTRUKTURYZACJA I REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA, W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM Pomoc finansową przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 60% tych kosztów Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 600 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300 000 zł. 24

25 PODNOSZENIE WARTOŚCIPRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWOJU USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA 1) tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: - konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, - naprawy i konserwacji statków i łodzi, - handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, - działalności usługowej związanej z wyżywieniem, Wspierane projekty: 25

26 PODNOSZENIE WARTOŚCIPRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWOJU USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: - działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, - działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, - działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, - opieki zdrowotnej, - działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, - naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, - wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. Wspierane projekty: 26

27 PODNOSZENIE WARTOŚCIPRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWOJU USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA Pomoc finansową przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 60% tych kosztów Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 400 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 200 000 zł. 27

28 OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWRACANIA POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA, W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ Wsparcie obejmuje: 1) inwestycje melioracyjne związane z: a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymanie zbiorników wodnych, b) ochroną przeciwpowodziową, c) regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji, d) racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, e) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej (z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących obiektów chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych), 2) budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych, 3) zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych, 28

29 OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWRACANIA POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA, W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ Wsparcie obejmuje: 4) zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000, lub 5) renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, 6) zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, 7) remont lub odbudowa budynków lub budowli, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej, 8) zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów. 29

30 OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWRACANIA POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA, W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ Pomoc finansową przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 100% tych kosztów Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 2 000 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 000 000 zł. 30

31 Pomoc jest przyznawana gdy realizacja projektu: 1) Przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych 2) Będzie realizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych 3) Ma zapewnioną gospodarczą trwałość 4) Nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne oraz ochronę żywych zasobów wodnych Powstanie trwałych korzyści gospodarczych stwierdza się na podstawie informacji zawartych w uproszczonym planie biznesowym operacji. Plan ten sporządzany jest według wzoru udostępnionego przez instytucję zarządzającą. Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy wnioskodawca zaproponuje sposób finansowania, który: - nie spowoduje utraty płynności finansowej w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany, oraz - przyczyni się do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności prowadzenia działalności, której operacja dotyczy. 31

32 Zapewnienie należytych gwarancji technicznych operacji (projektów) stwierdza się na podstawie: 1)Pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego 2)Pozwolenia wodnoprawnego, o ile takie pozwolenie jest wymagane Realizacja operacji (projektu) ma zapewnioną gospodarczą trwałość, jeżeli założono przynajmniej 10-letni okres użytkowania budynków, budowli lub innych obiektów budowlanych bezpośrednio związanych z projektem oraz 5-letni okres użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego. Wpływ operacji na środowisko ustala się w oparciu o ocenę oddziaływania na środowisko jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów o ochronie środowiska. W przypadku braku pozwoleń albo zgłoszenia na dzień składania wniosku wystarczające jest posiadanie studium wykonalności projektu, jednak dokumenty te muszą być złożone przez beneficjenta najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność. Studium wykonalności projektu sporządzane jest według wzoru udostępnionego przez instytucję zarządzającą. 32

33 Koszty faktycznie poniesione przez wnioskodawcę, bezpośrednio związane z realizacją operacji i poniesione nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. KOSZTY KWALIFIKOWANE PROJEKTU: 33

34 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH NIE ZALICZA SIĘ: 1) Zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli: - zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia, - ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych, - nie spełniają wymagań technicznych; 2) Nabycia gruntów, budynków, budowli lub prawa do dysponowania nimi, jeżeli: - Nabycie ich nie miało bezpośredniego związku z operacją, - Ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową ustaloną w drodze wyceny w operacie szacunkowym, - Podmiot zbywający w okresie 5 lat poprzedzających ich zbycie, otrzymał pomoc na ich zakup ze środków publicznych, -Powyżej 10% wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków na daną operacją; 3) Nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z operacją W drodze wyceny nieruchomości – jeżeli nakładem rzeczowym jest grunt, budynek, budowla lub prawo do dysponowania nimi W kosztorysie powykonawczym - jeżeli nakładem rzeczowym są roboty budowlane lub prace konstrukcyjne 34

35 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH NIE ZALICZA SIĘ: 4) Amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił pisemnego oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych 5) Pracy własnej wykonywanej przez wnioskodawcę będącego osoba fizyczną i pracy wolontariuszy 6) Kosztów ogólnych operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wnioskodawcy i osób przez niego zatrudnionych: - powyżej 10% wartości netto operacji, - które nie miały bezpośredniego związku z operacją - które zostały naliczone niezgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie 7) Kosztów poniesionych poza obszarem LSROR 35

36 Ocena według kryteriów wyboru operacji Wybór projektów do dofinansowania dokonywany jest przez Komitet LGR Opolszczyzna Do wysokości limitu dostępnych środków W Terminie 45 dni od ostatniego dnia składania wniosków Sprawdzanie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich (Projekt musi przyczynić się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego, celu szczegółowego oraz może być realizowana w ramach co najmniej jednego środka) Sporządzenie listy rankingowej projektów 36

37 Lista rankingowa, uchwały Komitetu LGR w sprawie wyboru operacji wraz ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie przekazywana jest do samorządu województwa Wniosek nie jest rozpatrywany tylko w wypadku gdy nie został złożony w terminie lub gdy we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie można go ustalić na podstawie posiadanych danych. W pozostałych przypadkach wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tego wniosku przez LGR. W przypadku niezachowania tego terminu organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 30 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie organ samorządu wyznacza wnioskodawcy termin podpisania umowy nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 37

38 OGŁOSZENIE NABORU TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW WYBÓR PROJEKTÓW PRZEZ LGR ROZPATRZENIE WNIOSKÓW PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA EWENTUALNA ZWŁOKA W ROZPATRYWANIU WNIOSKÓW EWENTUALNE DODATKOWE WYJAŚNIENIA TERMIN PODPISANIA UMOWY PO POZYTYWNYM ROZPATRZENIU WNIOSKU 30-60 dni od ogłoszenia naboru 45 dni od ostatniego dnia składania wniosków 3 miesiące 30 dni Wydłużają termin rozpatrywania wniosków 14 dni RAZEM OKOŁO 8 MIESIĘCY OD OGŁOSZENIA, 6 MIESIĘCY OD ZŁOŻENIA WNIOSKU CZAS OCZEKIWANIA NA PODPISANIE UMOWY 38

39 Umowa o dofinansowanie może zawierać zobowiązania beneficjenta dotyczące: 1)Osiągnięcia celu operacji i zachowania go przez 5 lat 2)Niefinansowania realizacji projektu z udziałem innych środków publicznych 3)Ograniczeń lub warunków obowiązujących przez 5 lat w zakresie: Przenoszenia własności rzeczy lub sposobu ich wykorzystania Sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą 4)Umożliwienia przeprowadzania kontroli przez 5 lat 5)Przechowywania dokumentów przez 5 lat 6)Informowania instytucji pośredniczącej o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat. Pięcioletni okres liczy się od dnia dokonania płatności końcowej 39

40 Zabezpieczeniem wykonania umowy jest : weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji – w przypadku operacji dla której kwota dofinansowania przekroczy 500 000 zł. Beneficjent będący osobą fizyczną załącza do umowy o dofinansowanie: oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy lub oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, względnie rozdzielności majątkowej oświadczenie współwłaścicieli przedsiębiorstwa oraz ich małżonków o wyrażeniu zgody na zawarciu umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej lub niepozostawianiu w związku małżeńskim Środki finansowe mogą być wypłacone jeżeli beneficjent: 1)Udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowanych 2)Zrealizował lub realizuje zobowiązania zawarte w umowie Organ samorządu województwa po pozytywnej ocenie wniosku o płatność przekazuje zlecenie płatności do ARiMR, która dokonuje tej płatności 40

41 Zaliczka może być udzielana do 100% kosztów kwalifikowanych operacji o ile zostanie to zapisane w umowie o dofinansowanie. Zaliczka wypłacana będzie w transzach (warunkiem wypłaty kolejnej zaliczki jest rozliczenie co najmniej 70% poprzedniej transzy zaliczki). Jeżeli wartość zaliczki nie przekracza 10 mln zł zabezpieczeniem zaliczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, przy kwotach wyższych jedynym dopuszczalnym zabezpieczeniem jest gwarancja bankowa. ZALICZKOWANIE PŁATNOŚCI 41

42 DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZAŁĄCZA SIĘ: Opis operacji pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru Aktualny odpis z KRS albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Pełnomocnictwo- jeśli zostało udzielone, Kopia dokumentu tożsamości (osoba fizyczna), Kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji, Dokument potwierdzający planowane koszty operacji (kosztorys inwestorski lub oferty związane z realizacją operacji), Uproszczony plan biznesowy, Pozwolenia budowlane lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót - gdy jest wymagane, Pozwolenie wodnoprawne – gdy jest wymagane, Studium wykonalności – w przypadku braku pozwoleń lub zgłoszenia Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich - gdy jest wymagane, Kosztorys inwestorski – w przypadku gdy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wniesione nakłady rzeczowe dotyczące robót budowlanych lub prac konstrukcyjnych 42

43 DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZAŁĄCZA SIĘ (c.d.) : Operat szacunkowy - w przypadku gdy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wniesione nakłady rzeczowe w postaci nieruchomości, Decyzja w sprawie, spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności Szczegółowy opis operacji z podaniem specyfiki kosztów oraz wskazaniem źródeł finansowania – gdy wymaga tego specyfika operacji, Opis projektu kampanii, targów, wystawy, badania, wdrażanego systemu lub szkolenia z podaniem specyfiki kosztów oraz wskazaniem źródeł finansowania – gdy wymaga tego specyfika operacji, UWAGA! POMOC PODLEGA ZWROTOWI W CAŁOŚCI JEŻELI BENEFICJENT: 1)Nie osiągnął celu operacji lub nie zachował go przez 5 lat 2)Uniemożliwił przeprowadzenie kontroli w okresie 5 lat 3)Zaprzestał realizacji operacji 4)Naruszył przepisy o zamówieniach publicznych 43

44 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Kontakt z prowadzącym szkolenie: biuro@finanse-srodowisko.pl www.finanse-srodowisko.pl Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Siedziba Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna Biestrzynnik ul. Poliwodzka 16 46-043 Dylaki Biuro: Plac Kopernika 5/3 45-040 Opole kontakt.lgropolszczyzna@gmail.com tel. 77 4033172 godziny pracy: pon.-pt. 7 30 -15 30 44


Pobierz ppt "Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google