Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot WebQuest w edukacji bibliotecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot WebQuest w edukacji bibliotecznej."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net WebQuest w edukacji bibliotecznej Marek Szafraniec Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

2 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Wyzwania edukacji Głównym problemem współczesnej edukacji nie jest dostarczanie uczniom informacji, ale budowanie intelektualnych modeli rzeczywistości, które czynią tę informację użyteczną. W sytuacji, kiedy środki masowego przekazu, takie jak prasa, radio, telewizja, Internet tworzą nową rzeczywistość, w której człowiek jest zalewany nadmiarem informacji, najważniejszą sprawą staje się obecnie nie zdobywanie informacji, ale jej krytyczna ocena, selekcja i porządkowanie oraz przekształcanie informacji w wiedzę i umiejętność jej zaprezentowania (przedstawienia). Seymur Papert, „Burza mózgów-Dzieci i komputery”

3 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Wyzwania edukacji Dydaktyczną koniecznością staje się obecnie uświadomienie uczniom, studentom, a niestety - także i nauczycielom, że hipermedialne struktury programów i Internetu oferują jedynie informacje, natomiast celem wszelkich oddziaływań edukacyjnych jest wyposażenie wychowanków w wiedzę i odpowiedni system wartości. Szkoła musi, więc przygotować uczniów do przekształcania informacji w wiedzę, a w dalszej konsekwencji w mądrość i wspomagać ich w tych procesach. J. Morbitzer: Człowiek w multimedialnym świecie. W: „Informatyka w Szkole” XVII, Mielec 19-22.09.2001, s. 69

4 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Wyzwania edukacji Wyzwaniem dla systemu edukacji w społeczeństwie informacyjnym będzie nauczenie ludzi kreatywności oraz umiejętności przekazywania komputerom swojej oryginalnej wiedzy oraz oryginalnych metod rozwiązywania problemów.

5 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Rola twórczości w społeczeństwie informacyjnym „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”, twierdzi Peter Drucker. U podstaw społeczeństwa informacyjnego leżą: komputery i telekomunikacja. Pewne rutynowe czynności intelektualne będą wykonywane przez komputer, zaś dla człowieka zostanie: kreatywność. Od kreatywności będzie zależeć miejsce człowieka w społeczeństwie informacyjnym.

6 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Rola bibliotek w społeczeństwie informacyjnym Za sprawą profesjonalizmu, biblioteki staną się kulturowym pomostem cywilizacyjnym ludzkości. Skutkiem inwestowania w biblioteki i e-biblioteki będzie:  postępowe społeczeństwo,  możliwość pozyskania partnerów w Unii Europejskiej i na świecie,  dostęp do większych środków finansowych,  korzyści wynikające ze współpracy w ramach sieci,  uporządkowana i dostępna informacja,  najtańsze źródło informacji o lokalnej społeczności.  archiwizowanie zbiorów z Internetu i umieszczanie ich w zbiorach lokalnych. Kay Raseroka, prezydent IFLA „Rola bibliotekarzy w dostępie do informacji” – Kopenhaga 2003

7 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Rola bibliotekarzy w SI Bibliotekarz to specjalista od przepływu i dostarczania profesjonalnej informacji pracujący w nowoczesnej bibliotece, który realizuje misję biblioteki - poprzez gromadzenie, zabezpieczanie i dystrybuowanie informacji, wiedzy i wspieranie edukacji. „Dobrze wykształcony bibliotekarz może w procesie budowania społeczeństwa wiedzy dużo zdziałać, ponieważ uczy się na bieżąco jak dostarczać informację, przetwarzać ją, wyjaśniać i oceniać jej wartość. Może być pośrednikiem w procesie przekazywania trudnej wiedzy. Nie będzie to żadna nowa rola dla niego.” B. Bednarek-Michalska: Budować społeczeństwo informacyjne bez bibliotekarzy? http://www.oss.wroc.pl/bednarek.php

8 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Metoda WebQuest Metoda nauczania oparta na teorii konstruktywizmu, czyli budowaniu własnej wiedzy przez doświadczenie, wykorzystująca w sposób innowacyjny zasoby Internetu i zawierająca elementy uczenia się zespołowego.

9 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net WebQuest Metoda nauczania nakierowana na wyszukiwanie, w której większość lub całość informacji pozyskiwana jest w sposób interaktywny i pochodzi z zasobów internetowych, opcjonalnie uzupełniana telekonferencjami i materiałami podręcznymi. Bernie Dodge - Professor of Educational Technology, San Diego State University

10 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net WebQuest Uczy:  ukierunkowanego poszukiwania informacji,  ich przetwarzania,  pozwala na doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów,  krytycznego i twórczego myślenia,  współpracy w zespole,  wspomaga proces myślowy ucznia na poziomie analizy, syntezy i ewaluacji. WebQuest ma na celu rozwinięcie u uczniów umiejętności myślenia problemowego, a u nauczycieli promowanie nauczania metodą rozwiązywania problemów.

11 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Short - Term WebQuest Podczas realizacji krótkich czasowo WebQuestów studenci i uczniowie nabywają i integrują wiedzę oraz zmagają się ze znaczeniem nowego materiału i próbują nadać sens nowo pozyskanym informacjom. Krótkie WebQuesty realizowane są zwykle w czasie trzech jednostek lekcyjnych.

12 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Long - Term WebQuest W czasie realizacji długich WebQuestów studenci i uczniowie rozszerzają i krystalizują swoją wiedzę, a następnie dowodzą, że ją zrozumieli poprzez kreowanie własnych opracowań, które prezentowane są bezpośrednio lub za pomocą Internetu. Czas realizacji tego typu WebQuestów może zamykać się w granicach od jednego do kilku tygodni.

13 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Struktura WebQuest WebQuest Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja Podręcznik dla nauczyciela

14 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Wprowadzenie przedstawia główny problem i dostarcza niezbędnych informacji kontekstowych dotyczących tła i uwarunkowań stawianego problemu w taki sposób, by angażować u uczących się różne sposoby myślenia.

15 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Zadanie opisuje oczekiwania nauczającego, powinno być interesujące i wykonalne. Może przybierać następujące formy: prezentacji multimedialnej (np. PowerPoint,prezentacji multimedialnej (np. PowerPoint, HyperStudio itp.) HyperStudio itp.) prezentacji klasowej (np. inscenizacja,prezentacji klasowej (np. inscenizacja, przemówienie) przemówienie) pisemnego raportu.pisemnego raportu.

16 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Rodzaje zadań Dobrze zaprojektowane zadanie angażuje myślenie i twórcze działanie ucznia. B. Dodge wyodrębnił następujące kategorie zadań:  relacja (Retelling),  kompilacja (Compilation),  odkrywanie tajemnicy (Mystery),  dziennikarstwo (Journalistic),  projekt (Design),  wykonanie przedmiotu (Creative Product),  osiąganie porozumienia (Consensus Building),  perswazja (Persuasion),  poznanie samego siebie (Self-Knowledge),  analiza (Analitical),  sąd (Judgment),  projekt badawczy (Scientific).

17 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Procedura Procedura określa w sposób przejrzysty kolejne kroki, które pozwolą uczącym się zrealizować zadania zgodnie z wytyczoną ścieżką. Procedura: dzieli zadanie główne na zadania cząstkowe,dzieli zadanie główne na zadania cząstkowe, opisuje role do odegrania i perspektywy do przyjęcia przez uczących się.opisuje role do odegrania i perspektywy do przyjęcia przez uczących się. WebQuesty mogą zawierać dodatkowe poradniki w formie: przewodników z pytaniami pomocniczymi i wskazówkami,przewodników z pytaniami pomocniczymi i wskazówkami, map mentalnych,map mentalnych, harmonogramów działań,harmonogramów działań, diagramów przyczynowo - skutkowych.diagramów przyczynowo - skutkowych.

18 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Źródła/Zasoby WebQuesty powinny zawierać listę źródeł informacji pozwalające uczącym się na wykonanie zadania. Mogą one mieć postać:  stron www i internetowych baz danych (zasoby online),  podręcznych materiałów, dokumentów i zbiorów bibliotecznych (zasoby offline),  zasobów ludzkich (eksperci online i lokalni eksperci).

19 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Ewaluacja pozwala mierzyć zaangażowanie i osiągnięcia uczących się,pozwala mierzyć zaangażowanie i osiągnięcia uczących się, wartościować wytwory studentów i uczniów powstałe w wyniku realizacji głównego zadaniawartościować wytwory studentów i uczniów powstałe w wyniku realizacji głównego zadania ustalać ostateczną ocenę.ustalać ostateczną ocenę.

20 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Konkluzja zamyka poszukiwania,zamyka poszukiwania, przypomina uczącym to, czego się nauczyli,przypomina uczącym to, czego się nauczyli, zachęca do rozszerzenia tego typu doświadczeń na inne obszary wiedzy,zachęca do rozszerzenia tego typu doświadczeń na inne obszary wiedzy, zawiera refleksje na temat procedury,zawiera refleksje na temat procedury, wskazuje sugestie do klasowej dyskusji.wskazuje sugestie do klasowej dyskusji.

21 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Właściwości WebQuestów 1.Mają formę grupowej aktywności, ale mogą być także wykorzystywane do samokształcenia i indywidualnych poszukiwań w nauczaniu na odległość, w systemie kształcenia nieformalnego i w nauczaniu przez całe życie. do samokształcenia i indywidualnych poszukiwań w nauczaniu na odległość, w systemie kształcenia nieformalnego i w nauczaniu przez całe życie. 2. Są efektywne w nauczaniu, ponieważ zawierają wiele czynników motywujących do uczenia się: wcielanie się przez uczących w różne role, możliwość kontaktowania się z wybitnymi osobowościami świata nauki poprzez pocztę internetową lub telekonferencje, uczestnictwo w zainscenizowanych sytuacjach opartych na przygotowanych scenariuszach. 3. Dotyczą jednej dziedziny wiedzy lub też mają charakter interdyscyplinarny. interdyscyplinarny.

22 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Aktywizowane umiejętności myślowe 1. Porównywanie. 2. Klasyfikowanie. 3. Indukowanie. 4. Dedukowanie. 5. Analizowanie błędów. 6. Konstruowanie argumentów. 7. Abstrahowanie. 8. Analizowanie poglądów.

23 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Rozwijanie wyobraźni i twórczości WebQuesty rozwijają wyobraźnię i twórczość poprzez: budowanie internetowych baz danych dotyczących różnych obszarów wiedzy,budowanie internetowych baz danych dotyczących różnych obszarów wiedzy, poruszanie się w przestrzeni wirtualnej,poruszanie się w przestrzeni wirtualnej, tworzenie interaktywnych opowieści i studiów przypadków,tworzenie interaktywnych opowieści i studiów przypadków, sporządzanie dokumentów opisujących kontrowersyjne sytuacjesporządzanie dokumentów opisujących kontrowersyjne sytuacje i przyjmowane względem nich stanowiska, i przyjmowane względem nich stanowiska, naśladowanie osobistości świata polityki, sztuki i biznesunaśladowanie osobistości świata polityki, sztuki i biznesu podczas symulowanych konferencji online. podczas symulowanych konferencji online.

24 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Upowszechnianie wytworów i procesów myślowych Opracowania uczniów są zamieszczane na stronach internetowych w celu: skupienia zainteresowania uczących się na konkretnych i wysokiej jakości zadaniach,skupienia zainteresowania uczących się na konkretnych i wysokiej jakości zadaniach, publicznego przedstawiania wytworów osób uczących się za pomocą WebQuestów,publicznego przedstawiania wytworów osób uczących się za pomocą WebQuestów, stworzenia możliwości uzyskania zwrotnej informacji na temat swoich wytworów od osób z zewnątrz poprzez pocztę internetową.stworzenia możliwości uzyskania zwrotnej informacji na temat swoich wytworów od osób z zewnątrz poprzez pocztę internetową.

25 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Zasady budowania WebQuestów 1.Zidentyfikowanie tematu programowo związanego z dostępnymi zasobami internetowymi. z dostępnymi zasobami internetowymi. 2.Wyszukiwanie i przeglądanie zasobów internetowych. 3.Uporządkowanie, skategoryzowanie i pogrupowanie uzyskanej wiedzy, materiałów i źródeł informacji w formie: uzyskanej wiedzy, materiałów i źródeł informacji w formie:  zasobów online,  zasobów offline,  zasobów ludzkich. 4. Opracowanie konspektu WebQuestu.

26 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Przykłady zastosowania WebQuestów w edukacji bibliotecznej WebQuesty WQ dotyczące edukacji informatycznej i bibliotecznej WQ opracowane przez bibliotekarzy

27 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net

28 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net

29 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net

30 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net

31 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net

32 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net

33 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net

34 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net

35 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net

36 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net

37 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net

38 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net

39 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Dziękuję za uwagę! www.InterEOL.net


Pobierz ppt "Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot WebQuest w edukacji bibliotecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google