Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot InterEOL Edukacja Interkulturowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot InterEOL Edukacja Interkulturowa."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net InterEOL Edukacja Interkulturowa On Line Prezentacja projektu Marek Szafraniec konsultant RODN „WOM” w Katowicach

2 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net „Powrót Nadziei” Krzysztof Jackowski Jeśli nie spojrzymy na globalizację jako na próbę niesienia porozumienia między kulturami, ucierpią na tym również inne dążenia ludzkości. Prof. dr Roman Herzog, były prezydent Niemiec Obca kultura jest tajemnicą, którą można zgłębić jedynie przez dialog, zrozumienie i otwarcie na innych. Potrzeba dialogu kulturowego..., potrzeba wymiany duchowej, by móc zaakceptować istniejące między nami różnice. Kardynał Karl Lehmann, biskup Mainz

3 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Idea i cel projektu InterEOL - Interkulturowa Edukacja OnLine Ideą i głównym celem 3-letniego projektu InterEOL - Interkulturowa Edukacja OnLine jest: przygotowanie nauczycieli i uczniów z Polski, Czech i Niemiec do dialogu i współdziałania w kształtowaniu Europy różnych kultur poprzez budowanie i transfer wiedzy o regionach partnerskich przy wykorzystaniu ICT oraz nowych metod pedagogicznych, w tym Metody WebQuest.

4 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net MODEL KSZTAŁCENIA MODEL KSZTAŁCENIA Edukacja Interkulturowa Kompetencja etnokulturowaKompetencja komunikacyjna HermeneutykaKonstruktywizm Doświadczenie hermeneutyczne Kreacja Twórczość RefleksjaTransformacja On Line

5 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Zakładane efekty projektu  Projekt w sposób globalny poprawi jakość systemu edukacji.  Proponuje całościowe podejście do edukacji interkulturowej, tworząc nową metodykę i jakość edukacyjną w tym obszarze w oparciu o teorię konstruktywizmu i zasady hermeneutyki.  Tworzy nową kulturę uczenia się.

6 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Geneza projektu  Potrzeby przygotowania nauczycieli i uczniów do uczestniczenia w dialogu międzykulturowym w warunkach rozszerzania się Unii Europejskiej.  Funkcjonowanie w świadomości społecznej wielu uprzedzeń i stereotypów.  Konieczność, szczególnie w krajach wstępujących do Unii, wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji poprzez pogłębianie osobistych doświadczeń nauczycieli i uczniów w budowaniu ich wiedzy o wielokulturowości regionów z wykorzystaniem ICT oraz nowatorskich metod i narzędzi pedagogicznych.  Ułatwienie zarówno transferu wiedzy jak i kształcenia kompetencji informatycznych, komunikacyjnych, etnokulturowych i interkulturowych.

7 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Podstawowe dokumenty  Educational Multimedia Task Force 1995-2001  Integrated Research Effort on Multimedia in Education and Trainning (European Commision, Luxemburg 2001)  Education and Training in Europe: diverse system, shared goals for Training (European Commision, Luxemburg 2002)  eEurope 2005.

8 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Cele szczegółowe Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu, objęci nim nauczyciele i uczniowie będą: dostrzegać wkład przedstawicieli różnych grup etnicznych, wyznaniowych, narodowościowych w różne sfery życia społecznego, w rozwój dziedzictwa kulturowego środowiska lokalnego i regionu, uświadamiać sobie istnienie uprzedzeń, stereotypów, mitów w postrzeganiu ludzi innych kultur oraz potrzebę wiedzy i bezpośrednich kontaktów w ich przezwyciężaniu, stosować i korzystać z ICT do poznawania i prezentacji wielokulturowego dziedzictwa, komunikowania się, wymiany doświadczeń, porozumiewania się w różnych językach z uczestnikami projektu, na zasadzie wzajemności, wykorzystywać WebQuesty i inne autorskie opracowania mutimedialne do budowania i prezentacji zdobytej wiedzy i doświadczeń. współtworzyć międzynarodową, ogólnodostępną bazę multimedialną pomocy dydaktycznych wspomagających dialog interkulturowy, a w dalszej perspektywie nauczanie na odległość, umacniać świadomość swojej roli w kształtowaniu wspólnej Europy w duchu tolerancji, poszanowania różnorodności kultur jako warunku bezpieczeństwa i pokoju społecznego

9 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Innowacje w projekcie Innowacje wprowadzane w tym projekcie dotyczą: nowego spojrzenia na dziedzictwo lokalne, regionalne, narodowe i europejskie poprzez dostrzeganie wkładu ludzi różnych kultur w jego rozwój, nowych technologii informacyjnych, nowoczesnych metod nauczania akcentujących i ułatwiających samodzielne uczenie się poprzez doświadczenie i działanie, nowych form współpracy i prowadzenia dialogu interkulturowego pomiędzy partnerami – m.in. przy wykorzystaniu możliwości i zasobów Internetu oraz platform internetowych do nauczania i komunikowania się na odległość.

10 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Innowacyjność projektu Innowacyjność przedstawianego projektu przejawia się w jego następujących aspektach: bezpośrednim zaangażowaniu nauczycieli i uczniów przy tworzeniu multimedialnych pomocy dydaktycznych, budowaniu programu europejskiej świadomości opartego na afirmacji odrębności i różnorodności, na uznaniu podmiotowości i tożsamości licznych wspólnot etnicznych, wyznaniowych, regionalnych i narodowych, zintegrowaniu technologii informacyjnej (Internetu i multimediów) edukacją interkulturową, co spowoduje, że ta technologia pośredniczyć będzie nie tylko w przekazywaniu wiedzy i umiejętności, ale również w kontaktach międzyludzkich pomiędzy partnerami projektu i osobami w nim uczestniczącymi (grupami celowymi), zastosowaniu mało rozpowszechnionej w Europie, ściśle określonej metody nauczania jaką jest WebQuest do samodzielnego lub grupowego konstruowania własnej wiedzy poprzez doświadczenie i działanie w oparciu o zasoby Internetu.

11 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Metody kształcenia W projekcie będą stosowane następujące metody kształcenia: 1.Metoda WebQuestów – metoda nauczania oparta na teorii konstruktywizmu, czyli budowaniu własnej wiedzy przez doświadczenie, wykorzystująca w sposób innowacyjny zasoby Internetu i zawierająca elementy uczenia się zespołowego. 2.Metoda uczenia się przez doświadczenie która opiera się na konkretnym doświadczeniu; obserwacji i refleksji; wnioskowaniu i uogólnieniu; sprawdzeniu – testowaniu prawdziwości przyjętych rozwiązań. 3.Metoda projektu edukacyjnego: metoda uczenia się oparta na bliższym, codziennym doświadczeniu uczących się poprzez realizację projektów badawczych oraz działań lokalnych. 4.Metoda pracy grupowej oparta na trzech różnych modelach: Modelu Sokratejskim, Modelu Pracy Grupowej i Modelu Małych Grup

12 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Beneficjencji bezpośredni projektu 1.Władze lokalne i regionalne z krajów partnerskich (około 100 osób). 2.Instytucje i organizacje szkolące nauczycieli z krajów partnerskich (około 200 osób). 3.Placówki i uczelnie wyższe kształcące nauczycieli z krajów partnerskich (około 100 osób). 4.Nauczyciele (około 256) i uczniowie (3000 do 4000 osób) szkół uczestniczących w projekcie, w tym szkoły, z których część osób pochodzi ze środowisk mniejszościowych, w tym uczniowie niepełnosprawni i zagrożeni wykluczeniem z regionów partnerskich.

13 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Beneficjenci pośredni 1.Władze lokalne, regionalne i krajowe ze wszystkich państw europejskich. 2.Instytucje i organizacje szkolące nauczycieli z całej Europy. 3.Placówki i uczelnie wyższe kształcące nauczycieli z całej Europy. 4.Nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół, w tym szkoły, z których część pochodzi ze środowisk mniejszościowych, w tym uczniowie niepełnosprawni i zagrożeni wykluczeniem z całej Europy.

14 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Spodziewane efekty 1.Nastąpi wzrost świadomości roli mniejszości etnicznych, wyznaniowych i narodowych w budowie wspólnej Europy w duchu tolerancji, poszanowania różnorodności kultur jako warunku bezpieczeństwa i pokoju społecznego. 2.Nawiązany zostanie dialog interkulturowy i wymiana doświadczeń między różnymi wspólnotami i grupami przy użyciu ICT, a nabyta w ten sposób wiedza o innych regionach i kulturach przyczyni się do przezwyciężania uprzedzeń i stereotypów w myśleniu o ludziach innych kultur, a tym samym do wspierania walki z rasizmem i ksenofobią.

15 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Partnerzy projektu

16 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Działania w projekcie

17 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Zadanie 1 – Konferencja Wybór obszarów tematycznych DziałaniaEfekty  spotkanie partnerów projektu  badania diagnostyczne,  zorganizowanie i udział w konferencji,  wybór obszarów tematycznych,  konsultacje online  tłumaczenie materiałów  ewaluowanie, upowszechnianie i e-learning i komunikacja online  arkusze diagnostyczne,  raporty z badań,  referaty i materiały konferencyjne,  lista obszarów tematycznych,  strona www projektu,  arkusze ewaluacyjne i ankiety,  publikacje w mediach

18 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Zadanie 2 – Przygotowanie kursu Opracowanie programu i materiałów szkoleniowych DziałaniaEfekty  tworzenie i tłumaczenie materiałów,  konsultowanie i opiniowanie materiałów,  recenzowanie materiałów,  tłumaczenia i druk materiałów,  ewaluowanie, upowszechnianie i e-learning i komunikacja online.  program kursu i materiały szkoleniowe (curriculum, manual i podręcznik dla uczestników kursów)  recenzje,  publikacje w mediach,  informacje na stronie www.

19 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Zadanie 3 - Kursy dla kadry edukacyjnej DziałaniaEfekty  szkolenie nauczycieli i studentów,  tworzenie WebQuestów,  organizacja spotkania partnerów,  ewaluowanie, upowszechnianie i e-learning i komunikacja online.  kursy dla nauczycieli,  WebQuesty,  arkusze ewaluacyjne i ankiety,  raporty ewaluacyjne,  publikacje w mediach,  informacje na stronie www.

20 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Zadanie 4 - Standaryzacja WQ i konkursy DziałaniaEfekty  organizacja spotkania partnerów,  standaryzowanie WebQuestów  tworzenie przez uczniów prac cyfrowych (multimedialnych),  zorganizowanie konkursów,  tłumaczenia materiałów,  ewaluowanie, upowszechnianie i e-learning i komunikacja online.  multimedialne prace uczniów,  arkusze ewaluacyjne i ankiety,  raporty z badań w szkołach,  konkursy narodowe,  konkurs międzynarodowy,  publikacje w mediach,  informacje na stronie www..

21 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Zadanie 5 – Zakończenie projektu DziałaniaEfekty  zbudowanie ogólnodostępnej bazy danych multimedialnymi pomocami dydaktycznymi,  spotkanie z partnerami,  podsumowanie i ewaluacja projektu,  tłumaczenia materiałów,  opracowanie raportów końcowych,  upowszechnienie wyników projektu.  ogólnodostępna internetowa baza danych z multimedialnymi pomocami dydaktycznymi,  arkusze ewaluacyjne i ankiety  recenzje WebQuestów,  raporty końcowe,  publikacja wyników projektu w mediach i na stronie www.

22 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Czas trwania projektu

23 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Upowszechnienie rezultatów Główną zaletą opracowanego programu i wdrożonej metody w edukacji interkulturowej jest to, że dzięki swoim nowatorskim i uniwersalnym walorom dają się zastosować zarówno: w edukacji dzieci i młodzieży, jak i w kształceniu ustawicznym dorosłych na wszystkich etapach życia; w kształceniu ogólnym, jak i zawodowym; w nauczaniu stacjonarnym (w klasie) i w otwartym na odległość (np. w ramach projektowanego e-learningu); w kształceniu formalnym, jak i nieformalnym w celu podniesienia poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji, ale także rozwoju osobowości we wszystkich jej aspektach.

24 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Perspektywy rozwoju projektu  stworzenie sieci tematycznej Programu Socrates Comenius 3, poszerzononej o partnerów z innych krajów europejskich, której celem będzie pogłębienie i kontynuacja współpracy placówek edukacyjnych zaangażowanych w realizację projektu InterEol,  realizacja kolejnych projektów w ramach innych komponentów programu Socrates (np. Grundtvig, Lingua i Minerwa), a także w ramach Programu Leonardo da Vinci w przypadku kształcenia zawodowego uczniów i dorosłych oraz funduszy strukturalnych.

25 Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskichwww.InterEOL.netinfo@intereol.net Zamiast podziękowania „Projekt nie jest snem… ale sen, który się spełnia może się stać projektem”. „Bóg chce; Człowiek marzy; Rodzi się projekt” Zarządzanie projektem Pakiet szkoleniowy dla młodzieży Rady Europy


Pobierz ppt "Edukacja Interkulturowa OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot InterEOL Edukacja Interkulturowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google