Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Guciów – wie ś po ł o ż ona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Zwierzyniec. W latach 1975-1998 miejscowo ść administracyjnie nale.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Guciów – wie ś po ł o ż ona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Zwierzyniec. W latach 1975-1998 miejscowo ść administracyjnie nale."— Zapis prezentacji:

1

2 Guciów – wie ś po ł o ż ona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Zwierzyniec. W latach 1975-1998 miejscowo ść administracyjnie nale ż a ł a do województwa zamojskiego

3  We wsi znajduje si ę muzeum etnograficzno-przyrodnicze wpisane do rejestru zabytków. Sk ł ada si ę z cha ł upy, stodo ł y (wybudowane w XIX w.) i obory z poddaszem (pocz ą tek XX wieku).

4  Na pobliskim wzgórzu zwanym Monastyr lub Starzyzna znajduj ą si ę pozosta ł o ś ci grodziska typu wy ż ynnego (widoczne zarysy wa ł ów) funkcjonuj ą cego od IX do XI wieku. Przyjmuje si ę, ż e by ł to jeden z grodów wchodz ą cych w sk ł ad wi ę kszej grupy osad otwartych (podobne zlokalizowane w pobliskim Batorzu i Chodliku)

5  W okolicy znajduj ą si ę równie ż cmentarzyska kurhanowe.

6  Jesieni ą 2005 dr Gerard Gierli ń ski odkry ł we wsi Potok skamienia ł e ś lady dinozaura kaczodziobego oraz mi ę so ż ernego. Obie skamieliny mia ł y by ć zacz ą tkiem " Ś rodkowoeuropejskiego Dinoparku" w Guciowie.  Miejscowo ść by ł a inspiracj ą dla tytu ł owych Wyr ę bów z powie ś ci Stefana Dardy

7  Zwierzyniec – miasto w powiecie zamojskim, siedziba gminy miejsko- wiejskiej. Po ł o ż ony jest nad Wieprzem przy granicach Roztocza ń skiego Parku Narodowego.

8

9 Stawy Echo

10 Le ś ne strumienie przy trakcie Floria ń skim

11 Pomnik szara ń czy

12 Zwierzyniec - Roztocza ń ski Park Narodowy - Hodowla zamkni ę ta konika polskiego.

13  Najwcze ś niejsze historyczne wzmianki o Janowie Podlaskim pochodz ą z 1423 roku, gdy litewski Ksi ążę Witold darowa ł wie ś Porchów ł uckiemu ko ś cio ł owi katedralnemu

14 Wie ś le ż y kilka kilometrów na po ł udnie od Bugu, na którym przebiega granica z Bia ł orusi ą.

15 Zabytkowy Kościół Dominikaków im.Jana Chrzciciela, wzniesiony w latach 1790-1801.

16 Stadnina Koni Stadnina Koni w Janowie Podlaskim : Na początku XX wieku Janów dochował się charakterystycznego konia janowskiego, jak to ujęto w literaturze fachowej – "o prawidłowej mocnej budowie oraz jędrnej i odpornej konstytucji".

17

18 Miasto znajduje się w północnozachodniej części województwa Lubelskiegoej.

19  Nad budynkami kolegium i konwiktu góruje pot ęż na bry ł a ko ś cio ł a pw. Przemienienia Pa ń skiego, wybudowanego w latach 1725-1762 wed ł ug projektu architekta królewskiego Antoniego Solariego. Barokow ą dwuwie ż ow ą fasad ę wie ń czy ozdobny szczyt, we wn ę trzu zachowa ł y si ę dekoracyjne rokokowe ł awki.

20  Drugi z łukowskich kościoł ó w – pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, powstał na przedmieściu za rzeką Krzną, budowa rozpoczęła się w 1655 roku i przerwana na skutek niszczącego najazdu na miasto siedmiogrodzkich wojsk Rakoczego, została ukończona dopiero w 1770 roku.

21  Łuków znany jest jednak przede wszystkim jako miejsce występowania dużej liczby skamieniałości jurajskich: amonitów, belemnitów, małży i ślimaków.

22 Panorama Łukowa

23 Nazwa miasta Radzyń Podlaski często pojawia się w popularnym polskim serialu Ranczo, co jest dobrą promocją miasta.

24

25  Zachowana do dzi ś bry ł a pa ł acu sk ł ada si ę z korpusu g ł ównego i dwóch równoleg ł ych wzgl ę dem siebie skrzyde ł z bramami na osi, które obejmuj ą dziedziniec od wschodu i od zachodu. Od po ł udnia dziedziniec zamyka mur oporowy z bram ą wjazdow ą otwieraj ą c ą si ę na grobl ę wiod ą c ą pomi ę dzy czterema stawami

26 Oran ż eria-jedna z najpiekniejszych w Polsce

27 Kościół pw. Św. Trójcy z 1641 r. - Radzyń Podlaski

28 Dostojny i zabytkowy charakter świątyni wzmacniają piękne obrazy Józefa Ruchbindera, znanego twórcy religijnych dzieł malarskich.

29 Park miejski

30  http://guciow.pl/ http://guciow.pl/  http://www.polskiekrajobrazy.pl/Galerie/77:Rozto cze/4874:Guciow_Zagroda_Guciow.html http://www.polskiekrajobrazy.pl/Galerie/77:Rozto cze/4874:Guciow_Zagroda_Guciow.html  http://www.tenpieknyswiat.pl/zdjecia/roztocze- zamosc-kazimierz-dolny- sandomierz/zwierzyniec-pomnik-szaranczy http://www.tenpieknyswiat.pl/zdjecia/roztocze- zamosc-kazimierz-dolny- sandomierz/zwierzyniec-pomnik-szaranczy  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan%C3%B3w_Podla ski http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan%C3%B3w_Podla ski

31  http://www.janowpodlaski.com/index.php/ja now-podlaski http://www.janowpodlaski.com/index.php/ja now-podlaski  http://www.madrock.pl/konno-przez-janow- podlaski-1365058854/ http://www.madrock.pl/konno-przez-janow- podlaski-1365058854/  http://kolumber.pl/photos/show/golist:3035/ page:58 http://kolumber.pl/photos/show/golist:3035/ page:58  http://www.osir-lukow.pl/osirlukow-18- polecanelinki.htm http://www.osir-lukow.pl/osirlukow-18- polecanelinki.htm

32  http://www.brodyaga.com/pages/viewlarge. php?id=15493&cty=Radzyn%20Podlaski& place=Poland,%20lubelskie http://www.brodyaga.com/pages/viewlarge. php?id=15493&cty=Radzyn%20Podlaski& place=Poland,%20lubelskie  http://pl.wikipedia.org/wiki/Radzy%C5%84 _Podlaski http://pl.wikipedia.org/wiki/Radzy%C5%84 _Podlaski  http://klimaty.blox.pl/2010/12/palac-w- Radzyniu-Podlaskim-panstwowy-sposob- na.html http://klimaty.blox.pl/2010/12/palac-w- Radzyniu-Podlaskim-panstwowy-sposob- na.html

33 Dawid – Guciów Paula - Zwierzyniec Ola – Janów Podlaski Natalka – Łuków Krzysiek – Radzyń Podlaski


Pobierz ppt "Guciów – wie ś po ł o ż ona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Zwierzyniec. W latach 1975-1998 miejscowo ść administracyjnie nale."

Podobne prezentacje


Reklamy Google