Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kewin Kruk. SPIS TREŚCI  GDAŃSK GDAŃSK  KRAKÓW KRAKÓW  POZNAŃ POZNAŃ  WARSZAWA WARSZAWA  WROCŁAW WROCŁAW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kewin Kruk. SPIS TREŚCI  GDAŃSK GDAŃSK  KRAKÓW KRAKÓW  POZNAŃ POZNAŃ  WARSZAWA WARSZAWA  WROCŁAW WROCŁAW."— Zapis prezentacji:

1 Kewin Kruk

2 SPIS TREŚCI  GDAŃSK GDAŃSK  KRAKÓW KRAKÓW  POZNAŃ POZNAŃ  WARSZAWA WARSZAWA  WROCŁAW WROCŁAW

3 GDAŃSK  Miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.  Gdańsk z 460 517 mieszkańcami zajmuje szóste miejsce w Polsce pod względem liczby ludności, a także szóste miejsce pod względem powierzchni – 261,96 km². Ośrodek aglomeracji gdańskiej. Wraz z Gdynią i Sopotem tworzy Trójmiasto – czwarty pod względem wielkości obszar metropolitalny w Polsce.  Jest jednym z najstarszych miast Polski, o ponad tysiącletniej historii. Gdańsk posiada zabytki architektury, działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych. Był również miastem królewskim i hanzeatyckim, w XVI w był najbogatszym w Rzeczypospolitej. Pierwsza wzmianka o Gdańsku pochodzi z 997 roku i tę datę często przyjmuje się umownie jako początek dziejów miasta chociaż już w VII wieku była tu osada rybacka. Gdańsk uznawany jest za symboliczne miejsce wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku komunizmu w Europie Środkowej. Powrót

4 Zdjęcia Gdańska Powrót

5 KRAKÓW  miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni  Położone nad Wisłą, na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Jest jednym z najstarszych miast Polski o ponadtysiącletniej historii, z wieloma wartościowymi obiektami architektonicznymi. Działa w nim również wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. W przeszłości miasto należało do Ligi Hanzeatyckiej zrzeszającej najważniejsze ośrodki handlowe w Europie. Do 1795 r. Kraków był formalnie stolicą Polski, a do 1611 r. siedzibą władców państwa polskiego. W latach 1596–1795, czyli do III rozbioru Polski, jako stolica Rzeczypospolitej funkcje stołeczne dzielił z Warszawą, która stała się miastem rezydencjalnym króla Powrót

6 Zdjęcia Krakowa Powrót

7 POZNAŃ  miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, po ł o ż one na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wart ą, u uj ś cia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba w ł adz województwa wielkopolskiego i powiatu pozna ń skiego. Miasto jest istotnym w ę z ł em drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu równie ż mi ę dzynarodowy port lotniczy.  Pi ą te pod wzgl ę dem liczby ludno ś ci miasto w Polsce (550,7 tys. mieszka ń ców) i siódme pod wzgl ę dem powierzchni (262 km²). Pozna ń jest powi ą zany ekonomicznie i komunikacyjnie z otaczaj ą cym go powiatem pozna ń skim oraz gminami Oborniki, Skoki, Szamotu ł y i Ś rem, tworz ą c razem z nimi aglomeracj ę pozna ń sk ą zamieszka łą przez ponad 1 mln osób. Miasto jest o ś rodkiem przemys ł u, handlu, logistyki i turystyki. Funkcjonuj ą tu Mi ę dzynarodowe Targi Pozna ń skie – najwi ę ksze i najstarsze centrum wystawiennicze w Polsce Powrót

8 Zdjęcia Poznania Powrót

9 WARSZAWA  stolica i najwi ę ksze miasto Polski, po ł o ż one w ś rodkowo-wschodniej cz ęś ci kraju, na Nizinie Ś rodkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wis łą. Od 2002 r. miasto sto ł eczne Warszawa jest gmin ą miejsk ą maj ą c ą status miasta na prawach powiatu  Warszawa jest o ś rodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym na skal ę europejsk ą. Mieszcz ą si ę w niej siedziby parlamentu, Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych w ł adz centralnych. Warszawa jest tak ż e stolic ą województwa mazowieckiego. Warszawa jest jedynym miastem w obecnych granicach Polski odznaczonym Krzy ż em Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (a drugim w historii Polski miastem po Lwowie). Powrót

10 Fotografie Warszawy Powrót

11 WROCŁAW  miasto na prawach powiatu w południowo - zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego i powiatu wrocławskiego. Położone w Europie Środkowej na Nizinie Śląskiej, w Pradolinie Wrocławskiej, nad rzeką Odrą i czterema jej dopływami. Jest historyczną stolicą Śląska oraz Dolnego Śląska.  Jest głównym miastem aglomeracji wrocławskiej. Czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce – 591 101 mieszkańców oficjalnie zameldowanych na pobyt stały, piąte pod względem powierzchni – 293 km². Wrocław jest również jednym z najstarszych miast Polski pod względem lokacji na prawach miejskich. Powrót

12 Galeria Wrocławia Powrót


Pobierz ppt "Kewin Kruk. SPIS TREŚCI  GDAŃSK GDAŃSK  KRAKÓW KRAKÓW  POZNAŃ POZNAŃ  WARSZAWA WARSZAWA  WROCŁAW WROCŁAW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google