Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie pracy Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Sypniewie semestr I roku szkolnego 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie pracy Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Sypniewie semestr I roku szkolnego 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie pracy Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Sypniewie semestr I roku szkolnego 2014/2015

2 DZIAŁANIA SZKOŁY  Szkoła pełniła funkcję dydaktyczno – wychowawczo –opiekuńczą.  Zapoznano UCZNIÓW I RODZICÓW z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, planowanym kalendarzem uroczystości i wydarzeń szkolnych, koncepcją pracy szkoły, zmianami w zapisach karty oceny zachowania.  Zorganizowano zajęcia, które pozwoliły wyeliminować luki w wiedzy oraz rozwijały zainteresowania.  W celu poprawienia efektywności nauczania zgodnie za zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej została udzielona uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczna.  Uczniowie na własną prośbę lub zaistniałą konieczność korzystali z rad, wskazówek pedagoga szkolnego.

3 Realizowano zadania:  Programu Wychowawczego  Programu Profilaktyki  Programu „Trzymaj formę”  Programu „Bezpieczna szkoła”  Projektu edukacyjnego uczniów klasy II

4 Uczniowie uczestniczyli w:  kole zainteresowań z języka angielskiego – klasa I  kole zainteresowań z biologii - klasa I  kole zainteresowań z geografii - klasa I  kole zainteresowań z historii/WOS - klasa II  kole zainteresowań z matematyki - klasa II  kole zainteresowań z języka polskiego - klasa II  kole zainteresowań z języka polskiego – klasa III  kole zainteresowań z matematyki – klasa III  zajęciach WŻR  zajęciach wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela

5 DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY  Praca pedagoga szkolnego  Samorząd Uczniowski  Biblioteka szkolna  Działalność świetlicy szkolnej  Spółdzielnia Uczniowska „Gimbuś”  Gazetka szkolna „PULS”  Szkolne Koło PCK  Współpraca z mediami

6 Współpraca z instytucjami  Organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Makowie Maz.  Powiatową Komendą Policji w Makowie Maz.  Biblioteką Pedagogiczną w Makowie Maz.  Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce  Wojewódzkim Urzędem Pracy w Ostrołęce  Parkiem wodnym w Ostrołęce  Zespołem Szkół w Gąsewie  Komisariatem Policji w Krasnosielcu  Klubem HDK „Nadzieja” w Sypniewie  Gminną Biblioteką Publiczną w Sypniewie  Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sypniewie  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sypniewie  Przychodnią Lekarską w Sypniewie  Parafią i kościołem w Sypniewie  Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki w Tuliszkowie  Fundacjami i stowarzyszeniami w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego

7 Szkoła promowała swoją pracę poprzez:  udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych,  prowadzenie kroniki – rejestrowanie wydarzeń z życia szkoły  stronę internetową gimnazjum  gazetkę szkolną „PULS”  wystawy plastyczne prac uczniów na gazetce ściennej  gazetkę fotograficzną „Zachować w pamięci”  gazetkę sportową  gablotę z pucharami  gazetkę szkolną „Szkolni ambasadorzy” konkursy biblioteczne współpracę z mediami

8 OSIĄGNIĘCIA  I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych. Awans do zawodów międzypowiatowych. – Aleksandra Ptak  II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców - Mateusz Napiórkowski, Adam Grabowski, Krystian Tusiński, Robert Brzuzy, Bartosz Chełchowski, Patryk Sypniewski, Norbert Żbikowski, Mateusz Antosiak, Mateusz Olkowski, Arkadiusz Przedpełski, Jan Maciej Rzepka.  III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym – Jan Maciej Rzepka.  III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych. Awans do zawodów międzypowiatowych. – Robert Brzuzy

9  IV miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych. Awans do zawodów międzypowiatowych. – Dawid Zyśk  IV miejsce w III Powiatowym Konkursie Historycznym im. Anny Milewskiej-Nesterowicz - Jan Maciej Rzepka.  VI miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych. Awans do zawodów międzypowiatowych. – Anna Majkowska  VIII miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych. Awans do zawodów międzypowiatowych. – Mateusz Napiórkowski  IX miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych. Awans do zawodów międzypowiatowych. – Wiktor Sobieski, Jerzy Długołęcki. OSIĄGNIĘCIA

10 I miejsce w „Konkursie plastyczno-fotograficznym pod nazwą: Piękno środowiska naturalnego Gminy Sypniewo” w ramach programu organizacji konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej – Dorota Świder III miejsce w „Konkursie plastyczno-fotograficznym pod nazwą: Piękno środowiska naturalnego Gminy Sypniewo” w ramach programu organizacji konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej – Wiktor Żebrowski I miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Książce i Bibliotece Szkolnej – Jan Maciej Rzepka II miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Książce i Bibliotece Szkolnej – Oliwia Zalewska, Julia Nowak III miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Książce i Bibliotece Szkolnej – Mateusz Napiórkowski OSIĄGNIĘCIA

11 UDZIAŁ UCZNIÓW  Udział w konkursach przedmiotowych zorganizowanych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty (fizycznym, historycznym, chemicznym, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, polonistycznym, biologicznym).  Udział w XXIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia ( etap szkolny i powiatowy).  Udział w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt.  Udział w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w halową piłkę nożną chłopców.  Udział w wolontariacie – pomoc przy akcji Klubu HDK „Nadzieja” w Sypniewie.

12 Uroczystości i wydarzenia szkolne  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.  Debata wyborcza.  Spotkanie z rodzicami.  Udział w akcji „Sprzątanie świata”.  Wybory do Samorządu Uczniowskiego.  Otrzęsiny uczniów klasy pierwszej. Realizacja projektu edukacyjnego uczniów klasy II – grupa I.  Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Konkurs Wiedzy o Książce i Bibliotece Szkolnej.  Lekcja historii na żywo pt. „Opowieść o Żydach prowadzona przez aktorkę Marię Seweryn i prezentera TVP Macieja Orłosia.  Hallowe’en – noc w szkole.  Konferencja Samorządu Uczniowskiego.

13 Uroczystości i wydarzenia szkolne  Ewaluacja zewnętrzna.  Wystawka- 11 listopada – Odzyskanie Niepodległości prze Polskę. Realizacja projektu edukacyjnego uczniów klasy II – grupa II.  Udział uczniów w uroczystości środowiskowej - spotkanie seniorów.  Spotkanie z rodzicami.  Udział w Powiatowym Konkursie Historycznym im. Anny Milewskiej - Nesterowicz.  Próbny egzamin gimnazjalny.  Wigilia szkolna. Dzień Patrona – Realizacja projektu edukacyjnego uczniów klasy II – grupa III. Udział w licytacji gadżetów WOŚP.

14 Wyjazdy  listopad - Wyjazd do kina w Ostrołęce na film „Miast 44 ”.  grudzień - Wycieczka do Warszawy: - koncert mikołajkowy, - lodowisko, - film „Igrzyska śmierci”

15  wrzesień - Spotkanie z policjantem ds. nieletnich.  październik - Dzień Informacji Zawodowej. – spotkanie dla uczniów klasy III z doradcami Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce, - wystawka dla uczniów klasy I-II nt. planowania kariery zawodowej.  listopad - Za jęcia z trenerem Ośrodka Profilaktyki na temat „Mnemotechniki i aktywne uczenie się” – klasa I  grudzień - Zajęcia psychoedukacyjne – wartościowanie nauki – klasa I Spotkania

16 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W okresie 30.10.2014r. – 5.11.2014r. odbyła się ewaluacja problemowa w zakresie wymagań:  Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Poziom spełnienia wymagania – C.  Wymaganie 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.  Poziom spełnienia wymagania – D.  Wymaganie11. Szkoła lub palcówka, organizując procesy uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego., egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.  Poziom spełnienia wymagania – C.

17 PODSUMOWUJĄC SEMESTR I Rada Pedagogiczna klasyfikowała:  65 uczniów klas I-III bez stopni niedostatecznych – 57 uczniów ze stopniami niedostatecznymi – 8 uczniów

18 Wyniki klasyfikacji uczniów klas I-III celbdbdbdstdopndst Klasa I 7456858984 Klasa II 3357591443 Klasa III 215296110927 Razem 3113223925923414

19 Struktura uczniów według średnich stopni Klasa <2 2 <3 3 <3,5 3,5 <4,0 4,0 <4,5 4,5 <4,75 4,75 <5,0 >5,0 I 09504110 II 04563000 III 07792101 Razem 11917159211

20 Średnia stopni Kl. I3,24 Kl. II3,41 Kl. III3,42 średnia Szkoły 3,36

21 Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce (średnia stopni co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie) Klasa I Napiórkowski Mateusz - średnia stopni 4,79 zachowanie wzorowe Dworecki Tadeusz - średnia stopni 4,71 zachowanie wzorowe Klasa II ---------------------- Klasa III Rzepka Jan Maciej - średnia stopni 5,14 zachowanie wzorowe Klik Justyna - średnia stopni 4,5 zachowanie wzorowe

22 Frekwencja klas średnia frekwencja w szkole wynosi 93,36% Kl. I93,16% Kl. II94,34% Kl. III92,59%

23 Uczniowie ze 100% frekwencją Klasa IGołębiewska Anna Żebrowski Bartosz Klasa IIKrzyżewska Agnieszka Klasa IIILipka Dorota Rzepka Jan Maciej

24 Zachowanie Klasawzbdbdbpopndpng Klasa I 842411 Klasa II 529101 Klasa III 385821 Razem 16 14161333

25 DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WSPARCIE SWOICH DZIECI W PROCESIE DYDAKTYKI I WYCHOWANIA ORAZ ZA DZIAŁANIA I PRACE NA RZECZ NASZEJ SZKOŁY LICZYMY NA WSPÓŁPRACĘ WSZYSTKICH RODZICÓW


Pobierz ppt "Podsumowanie pracy Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Sypniewie semestr I roku szkolnego 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google