Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie pracy Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Sypniewie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie pracy Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Sypniewie"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie pracy Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Sypniewie
semestr I roku szkolnego 2014/2015

2 DZIAŁANIA SZKOŁY Szkoła pełniła funkcję dydaktyczno – wychowawczo –opiekuńczą. Zapoznano UCZNIÓW I RODZICÓW z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, planowanym kalendarzem uroczystości i wydarzeń szkolnych, koncepcją pracy szkoły, zmianami w zapisach karty oceny zachowania. Zorganizowano zajęcia, które pozwoliły wyeliminować luki w wiedzy oraz rozwijały zainteresowania . W celu poprawienia efektywności nauczania zgodnie za zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej została udzielona uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Uczniowie na własną prośbę lub zaistniałą konieczność korzystali z rad, wskazówek pedagoga szkolnego.

3 Programu Wychowawczego Programu Profilaktyki Programu „Trzymaj formę”
Realizowano zadania: Programu Wychowawczego Programu Profilaktyki Programu „Trzymaj formę” Programu „Bezpieczna szkoła” Projektu edukacyjnego uczniów klasy II

4 Uczniowie uczestniczyli w:
kole zainteresowań z języka angielskiego – klasa I kole zainteresowań z biologii - klasa I kole zainteresowań z geografii - klasa I kole zainteresowań z historii/WOS - klasa II kole zainteresowań z matematyki - klasa II kole zainteresowań z języka polskiego - klasa II kole zainteresowań z języka polskiego – klasa III kole zainteresowań z matematyki – klasa III zajęciach WŻR zajęciach wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela

5 DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY
Praca pedagoga szkolnego Samorząd Uczniowski Biblioteka szkolna Działalność świetlicy szkolnej Spółdzielnia Uczniowska „Gimbuś” Gazetka szkolna „PULS” Szkolne Koło PCK Współpraca z mediami

6 Współpraca z instytucjami
Organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Makowie Maz. Powiatową Komendą Policji w Makowie Maz. Biblioteką Pedagogiczną w Makowie Maz. Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce Wojewódzkim Urzędem Pracy w Ostrołęce Parkiem wodnym w Ostrołęce Zespołem Szkół w Gąsewie Komisariatem Policji w Krasnosielcu Klubem HDK „Nadzieja” w Sypniewie Gminną Biblioteką Publiczną w Sypniewie Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sypniewie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sypniewie Przychodnią Lekarską w Sypniewie Parafią i kościołem w Sypniewie Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki w Tuliszkowie Fundacjami i stowarzyszeniami w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego

7 Szkoła promowała swoją pracę poprzez:
udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, prowadzenie kroniki – rejestrowanie wydarzeń z życia szkoły stronę internetową gimnazjum gazetkę szkolną „PULS” wystawy plastyczne prac uczniów na gazetce ściennej gazetkę fotograficzną „Zachować w pamięci” gazetkę sportową gablotę z pucharami gazetkę szkolną „Szkolni ambasadorzy” konkursy biblioteczne współpracę z mediami

8 OSIĄGNIĘCIA I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych. Awans do zawodów międzypowiatowych. – Aleksandra Ptak II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców - Mateusz Napiórkowski, Adam Grabowski, Krystian Tusiński, Robert Brzuzy, Bartosz Chełchowski, Patryk Sypniewski, Norbert Żbikowski, Mateusz Antosiak, Mateusz Olkowski, Arkadiusz Przedpełski, Jan Maciej Rzepka. III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym – Jan Maciej Rzepka. III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych. Awans do zawodów międzypowiatowych. – Robert Brzuzy

9 OSIĄGNIĘCIA IV miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych. Awans do zawodów międzypowiatowych. – Dawid Zyśk IV miejsce w III Powiatowym Konkursie Historycznym im. Anny Milewskiej-Nesterowicz - Jan Maciej Rzepka. VI miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych. Awans do zawodów międzypowiatowych. – Anna Majkowska VIII miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych. Awans do zawodów międzypowiatowych. – Mateusz Napiórkowski IX miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych. Awans do zawodów międzypowiatowych. – Wiktor Sobieski, Jerzy Długołęcki.

10 OSIĄGNIĘCIA I miejsce w „Konkursie plastyczno-fotograficznym pod nazwą: Piękno środowiska naturalnego Gminy Sypniewo” w ramach programu organizacji konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej – Dorota Świder III miejsce w „Konkursie plastyczno-fotograficznym pod nazwą: Piękno środowiska naturalnego Gminy Sypniewo” w ramach programu organizacji konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej – Wiktor Żebrowski I miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Książce i Bibliotece Szkolnej – Jan Maciej Rzepka II miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Książce i Bibliotece Szkolnej – Oliwia Zalewska, Julia Nowak III miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Książce i Bibliotece Szkolnej – Mateusz Napiórkowski

11 UDZIAŁ UCZNIÓW Udział w konkursach przedmiotowych zorganizowanych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty (fizycznym, historycznym, chemicznym, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, polonistycznym, biologicznym). Udział w XXIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia ( etap szkolny i powiatowy). Udział w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt. Udział w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w halową piłkę nożną chłopców. Udział w wolontariacie – pomoc przy akcji Klubu HDK „Nadzieja” w Sypniewie.

12 Uroczystości i wydarzenia szkolne
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. Debata wyborcza. Spotkanie z rodzicami. Udział w akcji „Sprzątanie świata”. Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Otrzęsiny uczniów klasy pierwszej. Realizacja projektu edukacyjnego uczniów klasy II – grupa I. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Konkurs Wiedzy o Książce i Bibliotece Szkolnej. Lekcja historii na żywo pt. „Opowieść o Żydach prowadzona przez aktorkę Marię Seweryn i prezentera TVP Macieja Orłosia. Hallowe’en – noc w szkole. Konferencja Samorządu Uczniowskiego.

13 Uroczystości i wydarzenia szkolne
Ewaluacja zewnętrzna. Wystawka- 11 listopada – Odzyskanie Niepodległości prze Polskę. Realizacja projektu edukacyjnego uczniów klasy II – grupa II. Udział uczniów w uroczystości środowiskowej - spotkanie seniorów. Spotkanie z rodzicami. Udział w Powiatowym Konkursie Historycznym im. Anny Milewskiej - Nesterowicz. Próbny egzamin gimnazjalny. Wigilia szkolna. Dzień Patrona – Realizacja projektu edukacyjnego uczniów klasy II – grupa III. Udział w licytacji gadżetów WOŚP.

14 Wyjazdy listopad - Wyjazd do kina w Ostrołęce na film „Miast 44 ”.
grudzień - Wycieczka do Warszawy: - koncert mikołajkowy, - lodowisko, - film „Igrzyska śmierci”

15 Spotkania wrzesień - Spotkanie z policjantem ds. nieletnich.
październik - Dzień Informacji Zawodowej. – spotkanie dla uczniów klasy III z doradcami Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce, - wystawka dla uczniów klasy I-II nt. planowania kariery zawodowej. listopad - Zajęcia z trenerem Ośrodka Profilaktyki na temat „Mnemotechniki i aktywne uczenie się” – klasa I grudzień - Zajęcia psychoedukacyjne – wartościowanie nauki – klasa I

16 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W okresie r. – r. odbyła się ewaluacja problemowa w zakresie wymagań: Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Poziom spełnienia wymagania – C. Wymaganie 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Poziom spełnienia wymagania – D. Wymaganie11. Szkoła lub palcówka, organizując procesy uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego., egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

17 PODSUMOWUJĄC SEMESTR I
Rada Pedagogiczna klasyfikowała: 65 uczniów klas I-III bez stopni niedostatecznych – 57 uczniów ze stopniami niedostatecznymi – 8 uczniów

18 Wyniki klasyfikacji uczniów klas I-III
cel bdb db dst dop ndst Klasa I 7 45 68 58 98 4 Klasa II 3 35 75 91 44 Klasa III 21 52 96 110 92 Razem 31 132 239 259 234 14

19 Struktura uczniów według średnich stopni
                                                                                                              Struktura uczniów według średnich stopni                                                                          Klasa  <2   <3  3 <3,5  3,5 <4,0  4,0 <4,5  4,5 <4,75  4,75 <5,0  >5,0  I 9 5 4 1  II 6 3  III 7 2 Razem  19 17 15

20 Kl. I 3,24 Kl. II 3,41 Kl. III 3,42 Średnia stopni średnia Szkoły 3,36

21 ----------------------
Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce (średnia stopni co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie) Klasa I Napiórkowski Mateusz - średnia stopni 4,79 zachowanie wzorowe Dworecki Tadeusz - średnia stopni 4,71 zachowanie wzorowe Klasa II Klasa III Rzepka Jan Maciej - średnia stopni 5,14 zachowanie wzorowe Klik Justyna - średnia stopni 4,5 zachowanie wzorowe

22 Frekwencja klas średnia frekwencja w szkole wynosi 93,36%
Kl. I 93,16% Kl. II 94,34% Kl. III 92,59% Frekwencja klas średnia frekwencja w szkole wynosi 93,36%

23 Uczniowie ze 100% frekwencją
Klasa I Gołębiewska Anna Żebrowski Bartosz Klasa II Krzyżewska Agnieszka Klasa III Lipka Dorota Rzepka Jan Maciej

24 Zachowanie 8 4 2 1 5 9 3 16 14 13 Klasa wz bdb db pop ndp ng Klasa I
Klasa II 5 9 Klasa III 3 Razem 16 14 13

25 DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WSPARCIE SWOICH DZIECI
W PROCESIE DYDAKTYKI I WYCHOWANIA ORAZ ZA DZIAŁANIA I PRACE NA RZECZ NASZEJ SZKOŁY LICZYMY NA WSPÓŁPRACĘ WSZYSTKICH RODZICÓW


Pobierz ppt "Podsumowanie pracy Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Sypniewie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google