Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ
DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH

2 Kryterium ewaluacyjne
W1. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów  Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego ADEKWATNOŚĆ koncepcji do potrzeb rozwojowych uczniów. ADEKWATNOŚĆ koncepcji do potrzeb środowiska. SPÓJNOŚĆ realizowanych działań z koncepcją pracy szkoły. Jakie są najważniejsze założenia koncepcji pracy szkoły? Jakie działania podejmuje szkoła w celu realizacji koncepcji? Czy założenia koncepcji odzwierciedlają potrzeby rozwojowe uczniów? Czy założenia koncepcji odzwierciedlają potrzeby środowiska? Koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana AKCEPTACJA koncepcji przez uczniów i rodziców. W jakim stopniu koncepcja pracy jest akceptowana przez uczniów i rodziców? Obszar badania (B) Koncepcja pracy szkoły jest przygotowywana i modyfikowana we współpracy z uczniami i rodzicami PARTYCYPACJA uczniów i rodziców w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły W jaki sposób rodzice uczestniczą w tworzeniu i modyfikacji koncepcji? W jaki sposób uczniowie uczestniczą w tworzeniu i modyfikacji koncepcji? Koncepcja pracy szkoły jest realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami PARTYCYPACJA uczniów i rodziców w realizowaniu koncepcji pracy szkoły. Jak rodzice uczestniczą w realizacji koncepcji? Jak uczniowie uczestniczą w realizacji koncepcji?

3 Kryterium ewaluacyjne
W2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału ADEKWATNOŚĆ procesów edukacyjnych do potrzeb ucznia, grupy, oddziału. POWSZECHNOŚĆ działań prowadzonych przez nauczycieli. Na ile procesy edukacyjne są dostosowane do potrzeb uczniów i uczennic? Na ile działania adekwatne do potrzeb uczniów są powszechnie stosowane przez nauczycieli? Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się POWSZECHNOŚĆ działań nauczycieli.   Jak nauczyciele kształtują u uczniów umiejętności uczenia się? Jak wielu uczniów deklaruje, że wie, jak się uczyć? Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się POWSZECHNOŚĆ działań prowadzonych przez nauczycieli i uczniów W jaki sposób nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się podczas zajęć? Jakie są opinie uczniów i rodziców na temat atmosfery panującej w szkole? Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania POWSZECHNOŚĆ znajomości wśród uczniów celów uczenia się i formułowanych oczekiwań Jak wielu uczniów zna stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach POWSZECHNOŚĆ działań motywujących i wspierających. W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się? Jakie są rezultaty działań nauczycieli dotyczące motywowania uczniów do aktywnego uczenia się? Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój. POWSZECHNOŚĆ działań nauczycieli Jakie działania prowadzą nauczyciele, by informacja zwrotna o postępach w nauce oraz ocenianie pomagały uczniom uczyć się?

4 Kryterium ewaluacyjne
Obszar badania (B) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej POWSZECHNOŚĆ działań nauczycieli. Jakie możliwości powiązania różnych dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów mają uczniowie podczas lekcji i innych zajęć w szkole? Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. POWSZECHNOŚĆ działań nauczycieli. SKUTECZNOŚĆ działań nauczycieli w kształtowaniu odpowiedzialności uczniów. W jaki sposób nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się? Jak wielu uczniów czuje się odpowiedzialnych za własny rozwój? Uczniowie uczą się od siebie nawzajem POWSZECHNOŚĆ współpracy w uczeniu się. Jakie działania prowadzą nauczyciele, by umożliwić uczniom uczenie się od siebie nawzajem? Jaka część uczniów deklaruje, że współpracuje ze sobą w uczeniu się? W szkole stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów ADEKWATNOŚĆ do potrzeb rozwojowych uczniów. NIEINCYDENTALNE działania Jakie nowatorskie rozwiązania są stosowane w szkole? Na jakie potrzeby rozwojowe uczniów one odpowiadają?

5 Kryterium ewaluacyjne
W3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W szkole realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego ADEKWATNOŚĆ procesów edukacyjnych do osiągnięć uczniów w poprzednim etapie edukacyjnym. WYKORZYSTANIE wiedzy na temat osiągnięć uczniów w poprzednim etapie edukacyjnym w realizacji podstawy programowej. Jak diagnozuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego? W jaki sposób szkoła realizując podstawę programową uwzględnia osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego? Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji SPÓJNOŚĆ procesów edukacyjnych z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. Jak często nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji? Jak w procesie lekcyjnym są uwzględniane zalecane warunki i sposoby realizacji ustalone dla danego przedmiotu nauczania? W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz POWSZECHNOŚĆ monitorowania i diagnozowania osiągnięć uczniów oraz wdrażania wniosków. W jaki sposób nauczyciele monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów? W jaki sposób nauczyciele uczący w jednym oddziale wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów? Obszar badania (B) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych SKUTECZNOŚĆ działań podejmowanych w wyniku wdrażanych wniosków. Jakie działania szkoły, wynikające z wniosków z monitorowania, przyczyniły się do wzrostu wyników kształcenia lub innych sukcesów edukacyjnych uczniów? Jak te wnioski przekładają się na podnoszenie kompetencji opisanych w podstawie programowej?  Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy ADEKWATNOŚĆ działań szkoły wobec przygotowania uczniów do kolejnych etapów kształcenia i/lub funkcjonowania na rynku pracy Jakie działania realizowane w szkole służą sukcesowi uczniów w następnym etapie edukacyjnym lub na rynku pracy?

6 Kryterium ewaluacyjne
W4. Uczniowie są aktywni Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą POWSZECHNOŚĆ zaangażowania uczniów na większości zajęć. Jak wielu uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych realizowanych w szkole? Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności SKUTECZNOŚĆ działań nauczycieli w stwarzaniu możliwości działań wszystkim uczniom W jaki sposób nauczyciele aktywizują uczniów, zarówno w czasie lekcji jak i na zajęciach organizowanych poza lekcjami? Jak wielu uczniów ma możliwość aktywnego uczestniczenia w działaniach realizowanych w szkole? Obszar badania (B) Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły oraz angażują w nie inne osoby RÓŻNORODNOŚĆ działań inicjowanych i realizowanych przez uczniów Jaki charakter mają inicjatywy inicjowane i realizowane przez uczniów? Jak wiele z tych inicjatyw uczniowskich jest realizowanych w szkole? Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby SKUTECZNOŚĆ uczniów w inicjowaniu i realizacji różnorodnych działań na rzecz społeczności lokalnej Jakie działania na rzecz środowiska lokalnego realizują uczniowie? Kto jest włączany do realizacji inicjatyw uczniów na rzecz lokalnego środowiska (np. inni uczniowie, nauczyciele, rodzice, osoby spoza szkoły)?

7 Kryterium ewaluacyjne
W5. Respektowane są normy społeczne Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne POWSZECHNOŚĆ poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, świadcząca o skuteczności działań szkoły. Jaki jest poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego odczuwanego przez uczniów w szkole? Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego KOOPERACJA jako forma społecznego współdziałania i dzielenia się odpowiedzialnością uczniów Co świadczy o tym, że uczniowie potrafią dzielić się odpowiedzialnością a w szkole budowany jest pozytywny klimat dla ich współpracy? Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu POWSZECHNOŚĆ udziału we współdecydowaniu. RÓWNOŚĆ wobec zasad. POWSZECHNOŚĆ relacji opartych na szacunku i zaufaniu. Jaki wpływ na kształt zasad postępowania i współżycia, które obowiązują w szkole mają rodzice i uczniowie? Czy relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu? Co świadczy o tym, ze zasady istniejące w szkole obowiązują wszystkich tak samo? Obszar badania (B) W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb SYSTEMOWOŚĆ przyjętych rozwiązań rozumiana jako celowe działania na poziomie całej instytucji W jaki sposób w szkole prowadzona jest systemowa analiza podejmowanych działań wychowawczych? W jaki sposób wnioski przyczyniają się do modyfikacji działań? W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice PARTYCYPACJA rodziców i uczniów w modyfikacjach. W jakim zakresie pracownicy szkoły dostrzegają pomysły, inicjatywy zgłaszane przez rodziców i uczniów? Czy pomysły te są realizowane?

8 Kryterium ewaluacyjne
W6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia SYSTEMOWOŚĆ prowadzonego rozpoznania (celowe działania obejmujące całą instytucję). W jaki sposób w szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia? Co świadczy o systemowości prowadzonego rozpoznania? Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia ADEKWATNOŚĆ podejmowanych działań do rozpoznanych potrzeb uczniów. Jakie działania podejmowane są w szkole w oparciu o wyniki rozpoznania potrzeb i/lub sytuacji uczniów? Na ile oferta zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole jest dostosowana do potrzeb każdego ucznia? W szkole są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły ADEKWATNOŚĆ działań antydyskryminacyjnych do specyfiki szkoły Jakie działania antydyskryminacyjne są podejmowane w szkole? Czy podejmowane działania antydyskryminacyjne wynikają ze specyfiki szkoły? Jakich działań ewentualnie brakuje? Jak wielu nauczycieli podejmuje w szkole działania antydyskryminacyjne? Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną ADEKWATNOŚĆ współpracy do potrzeb uczniów i ich sytuacji społecznej. Jakie działania prowadzi szkoła we współpracy z podmiotami wspierającymi uczniów? Czy charakter współpracy szkoły z podmiotami wspierającymi uczniów wynika z potrzeb uczniów i ich sytuacji społecznej?

9 Kryterium ewaluacyjne
Obszar badania (B) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia ADEKWATNOŚĆ podejmowanych działań do potrzeb uczniów. POWSZECHNOŚĆ obejmowania uczniów działaniami. Jak nauczyciele indywidualizują proces nauczania, uwzględniając potrzeby uczniów? Jaka część uczniów jest wspierana przez nauczycieli? W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom ADEKWATNOŚĆ otrzymywanego wsparcia. Jaka część uczniów uważa, że wsparcie otrzymywane w szkole opowiada ich potrzebom? Jaka część rodziców uważa, że wsparcie otrzymywane w szkole przez ich dzieci opowiada ich potrzebom?

10 Kryterium ewaluacyjne
W7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych POWSZECHNOŚĆ współpracy nauczycieli, w tym pracujących w jednym oddziale, w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Jaka część nauczycieli współpracuje w zespołach nauczycieli uczących w jednej klasie i innych zespołach? Czy organizacja pracy sprzyja powszechnemu uczestnictwu nauczycieli we współpracy? Których elementów procesów edukacyjnych dotyczy współpraca nauczycieli? Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami ZESPOŁOWE wprowadzanie zmian do realizowanego procesu edukacyjnego. Czy zmiany procesu edukacyjnego wprowadzane są przez pojedynczych nauczycieli czy przez zespoły? Czy organizacja współpracy nauczycieli pozwala na dialogiczność podejmowanych decyzji? Obszar badania (B) Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy WSPÓŁDZIAŁANIE nauczycieli w rozwiązywaniu problemów. PRZYDATNOŚĆ Jakie problemy nauczyciele wspólnie rozwiązują? Jakie są dominujące sposoby wspierania się nauczycieli w pracy z uczniami? Czy były przydatne? Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy POWSZECHNOŚĆ wzajemnej pomocy w prowadzeniu ewaluacji pracy nauczycieli. PRZYDATNOŚĆ wzajemnej pomocy w prowadzeniu ewaluacji pracy nauczycieli. Jak wielu nauczycieli korzysta z pomocy innych w prowadzeniu ewaluacji własnej pracy? Czy pomoc innych nauczycieli jest przydatna? Na czym ta pomoc polega?

11 Kryterium ewaluacyjne
W8. Promowana jest wartość edukacji Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W szkole prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się POWSZECHNOŚĆ udziału uczniów i nauczycieli w prowadzonych działaniach. Jakie działania prowadzi szkoła, by kształtować pozytywny klimat dla uczenia się wśród uczniów? W szkole prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie Jakie działania prowadzi szkoła, by kształtować u uczniów postawę uczenia się przez całe życie? Obszar badania (B) Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji SYSTEMOWOŚĆ w wykorzystywaniu informacji. Jakie informacje o losach absolwentów zbiera szkoła? W jaki sposób nauczyciele wykorzystują informacje na temat losów absolwentów w pracy z uczniami? Działania realizowane przez szkołę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej RÓŻNORODNOŚĆ, rozumiana jako udział różnych przedstawicieli lokalnej społeczności. Jakie działania szkoły promują wartość edukacji w społeczności lokalnej? Kto bierze udział w tych działaniach? W jaki sposób szkoła wykorzystuje informacje na temat losów absolwentów we współpracy z lokalnym środowiskiem?

12 Kryterium ewaluacyjne
W9. Rodzice są partnerami Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy SYSTEMOWOŚĆ rozwiązań zapewniających zbieranie i uwzględnianie opinii rodziców w procesie podejmowania decyzji. W jaki sposób szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy? Co wskazuje na to, że działania te mają charakter systemowy (przez systemowość rozumiemy celowe działania dotyczące całej instytucji)? W szkole współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci PRZYDATNOŚĆ współpracy szkoły z rodzicami do podejmowania działań odpowiadających na potrzeby rozwojowe uczniów Które działania szkoły, realizowane we współpracy z rodzicami realizują potrzeby rozwojowe dzieci? Czy te działania traktowane są jako wspierające rozwój dzieci? Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach PARTYCYPACJA rodziców w procesach decyzyjnych i realizowanych działaniach. W podejmowaniu jakich decyzji uczestniczą rodzice? Na czym polega udział rodziców w procesie podejmowania decyzji? W jakich działaniach podejmowanych przez placówkę uczestniczą rodzice? Obszar badania (B) Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły SKUTECZNOŚĆ działań podejmowanych przez szkołę w zachęcaniu rodziców do zgłaszania inicjatyw. Jakie działania prowadzi szkoła, aby zachęcać rodziców do wychodzenia z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły? Jak wielu rodziców wychodzi z inicjatywami? Które zgłaszane przez rodziców inicjatywy dotyczą rozwoju uczniów i szkoły? Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców UŻYTECZNOŚĆ realizowanych inicjatyw. Jakie inicjatywy zgłoszone przez rodziców na rzecz rozwoju dzieci i szkoły zostały zrealizowane przez szkołę?

13 Kryterium ewaluacyjne
W10. Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju ADEKWATNOŚĆ podejmowanych działań do potrzeb środowiska Jakie są najważniejsze potrzeby lokalnego środowiska? Jakie działania podejmowane są przez szkołę, aby zaspokoić potrzeby lokalnego środowiska? Czy podejmowane przez szkołę działania służą zaspokajaniu potrzeb środowiska? Szkoła w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym SYSTEMATYCZNOŚĆ działań podejmowanych przez szkołę we współpracy z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego. Czy działania podejmowane przez szkołę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym powtarzają się cyklicznie? Obszar badania (B) Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój WZAJEMNOŚĆ korzyści wynikających ze współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.   Czy działania podejmowane przez szkołę i organizacje oraz instytucje lokalnego środowiska wpływają na ich wzajemny rozwój? Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów SKUTECZNOŚĆ działań podejmowanych we współpracy w wspieraniu rozwoju uczniów. Które działania podejmowane przez szkołę we współpracy z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego pozytywnie wpływają na rozwój uczniów?

14 Kryterium ewaluacyjne
W11. Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania. POWSZECHNOŚĆ wykorzystywania wniosków w działaniach (chodzi o liczbę nauczycieli, którzy korzystają z wyników). ADEKWATNOŚĆ działań do wniosków Które z prowadzonych analiz są podstawą do wyciągania wniosków wykorzystywanych w praktyce? Jaka część nauczycieli korzysta z wniosków z analizy wyników sprawdzianu/egzaminów w swojej pracy? Jaka część nauczycieli korzysta z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w swojej pracy? Działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. UŻYTECZNOŚĆ wniosków z monitorowania działań (wynikających z wniosków z analiz) prowadzonych przez szkołę. Jak szkoła wykorzystuje wyniki monitorowania realizowanych działań wynikających z wniosków z analiz? Obszar badania (B) W szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych WPŁYW wyników badań zewnętrznych na planowanie działań nauczycieli. Czy i jakie badania i analizy zewnętrzne dotyczące procesów edukacyjnych wykorzystuje szkoła/placówka? Jaki jest udział nauczycieli wykorzystujących wyniki zewnętrznych badań i analiz? W szkole prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów UŻYTECZNOŚĆ badań dla szkoły. Na jakie potrzeby szkoły odpowiadają prowadzone w niej badania wewnętrzne (oprócz ewaluacji wewnętrznej)? Na jakie potrzeby szkoły odpowiadają prowadzone w szkole badania, dotyczące losów absolwentów?

15 Kryterium ewaluacyjne
W12. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków ADEKWATNOŚĆ działań zarządczych (wprowadzanych rozwiązań) do podstawowych celów pracy szkoły, oraz potrzeb wychowawczych i edukacyjnych. Czy i w jaki sposób widać w szkole dbałość o odpowiednie warunki dla procesów wychowania i uczenia się? Czy w szkole/placówce zapewnione są warunki dla pracy i rozwoju dla nauczycieli oraz ich odpowiednią organizację? Czy w szkole/placówce zapewnione są warunki nauki i organizacja czasu dla uczniów? Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu SKUTECZNOŚĆ działań dyrektora w organizowaniu pracy nauczycieli. POWSZECHNOŚĆ udziału nauczycieli w pracy zespołowej i inicjatywach z zakresu doskonalenia zawodowego. Czy nauczyciele współpracują ze sobą? Jakiej części nauczycieli to dotyczy? Czy nauczyciele doskonalą się? Jakiej części nauczycieli to dotyczy? W jakim stopniu współpraca i doskonalenie nauczycieli zależy od sposobu zarządzania szkołą? Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami POWSZECHNOŚĆ udziału nauczycieli w działaniach ewaluacyjnych i/lub formułowaniu i wykorzystywaniu wniosków. W jaki sposób nauczyciele angażują się w ewaluację wewnętrzną? Jakiej części nauczycieli to dotyczy? W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły WDRAŻANIE przydatnych wniosków. Czy w szkole formułowane są i wdrażane wnioski z nadzoru pedagogicznego? Czy podejmowane w wyniku tych wniosków działania są spójne z koncepcją pracy szkoły?

16 Kryterium ewaluacyjne
Obszar badania (B) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Zarządzanie szkołą prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów SKUTECZNOŚĆ działań dyrektora w inicjowaniu nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Jakie działania nowatorskie, innowacje i eksperymenty podejmuje się w szkole? W jaki sposób działania te wspierane są przez proces zarzadzania? Zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły POWSZECHNOŚĆ udziału nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji. W jakim stopniu różne grupy (uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy) są zaangażowane w proces podejmowania decyzji? Jak sposób zarządzania placówką umożliwia różnym grupom (nauczycielom, pracownikom, uczniom i rodzicom) udział w podejmowaniu decyzji dotyczących placówki? Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb SKUTECZNOŚĆ działań dyrektora w poszukiwaniu wsparcia. UŻYTECZNOŚĆ uzyskanego wsparcia dla działań szkoły. Czy dyrektor zdobywa sojuszników w środowisku zewnętrznym wspierających działanie szkoły? Jakie działania podjął dyrektor w celu uzyskania wsparcia szkoły? Które z tych działań udało się zrealizować i jakie przyniosło efekty dla szkoły/placówki?


Pobierz ppt "KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google