Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa reprezentująca społeczność uczniowską danej szkoły (klasy), Wybrana w celu rozwiązywania ważnych problemów swego środowiska; Działa pod opieką i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa reprezentująca społeczność uczniowską danej szkoły (klasy), Wybrana w celu rozwiązywania ważnych problemów swego środowiska; Działa pod opieką i."— Zapis prezentacji:

1

2 Grupa reprezentująca społeczność uczniowską danej szkoły (klasy), Wybrana w celu rozwiązywania ważnych problemów swego środowiska; Działa pod opieką i nadzorem rady pedagogicznej; Głównym zadaniem wychowawczym samorządu uczniowskiego jest rozwiązywanie wśród uczniów samorządności, samodzielności i postaw prospołecznych.

3 RADA PEDAGOGICZNA RADA RODZICÓW DYREKTORDYREKTOR RADA SZKOŁY

4 Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz Kontroluje pracę nauczycieli Sprawuje opiekę nad uczniami Przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały Dysponuje środkami finansowymi i odpowiada za ich wykorzystanie

5 Zatwierdza plan pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły Podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów Przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły Podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów

6 Uchwala statut szkoły Opiniuje plan pracy szkoły, projekty zmian oraz inne kwestie istotne dla szkoły Może zbierać fundusze z dobrowolnych składek, aby wspierać działalność statutową szkoły Rozwiązuje sprawy wewnętrzne szkoły

7 Może występować do innych organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły W celu wspierania działalności statutpwej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł Fundusz Inicjatyw Uczniowskich (FIU)

8 Prawo do przedstawiania organom szkoły wniosków i opinii dotyczących spraw związanych z jej działalnością Prawo do zapoznania się z programem nauczania (jego treścią, celem i wymaganiami) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań

9 Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej Prawo organizowania w porozumieniu z dyrektorem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Prawo wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu

10 Zorganizowany Otwarty na inicjatywy uczniowskie Obowiązkowy Pomocny Zaradny Kreatywny Sumienny

11

12

13

14

15

16

17


Pobierz ppt "Grupa reprezentująca społeczność uczniowską danej szkoły (klasy), Wybrana w celu rozwiązywania ważnych problemów swego środowiska; Działa pod opieką i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google