Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNA DEBATA DOTYCZĄCA SAMORZĄDNOŚCI UCZNIOWSKIEJ Jak przygotowa ć i zorganizowa ć wybory do w ł adz samorz ą du uczniowskiego, ż eby by ł y ś wi ę tem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNA DEBATA DOTYCZĄCA SAMORZĄDNOŚCI UCZNIOWSKIEJ Jak przygotowa ć i zorganizowa ć wybory do w ł adz samorz ą du uczniowskiego, ż eby by ł y ś wi ę tem."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNA DEBATA DOTYCZĄCA SAMORZĄDNOŚCI UCZNIOWSKIEJ Jak przygotowa ć i zorganizowa ć wybory do w ł adz samorz ą du uczniowskiego, ż eby by ł y ś wi ę tem demokracji w szkole?

2

3  Dbanie o przestrzeganie praw uczniowskich na terenie szkoły  Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych  Organizowanie wypoczynku i rozrywki  Propagowanie inicjatywy uczniowskiej  Zgłaszanie uwag i opinii oraz wniosków Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej  Współpraca ze środowiskiem szkolnym

4  Organizowanie pomocy koleżeńskiej  Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami  Opracowywanie planów działalności  Ponoszenie współodpowiedzialności za prace nad kształceniem i wychowaniem  Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych

5 1.Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi 2.Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 3.Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań 4.Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej 5.Pawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły 6.Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna 7.Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły lub placówki, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki

6

7

8

9 PROJEKT: „NASZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI "


Pobierz ppt "SZKOLNA DEBATA DOTYCZĄCA SAMORZĄDNOŚCI UCZNIOWSKIEJ Jak przygotowa ć i zorganizowa ć wybory do w ł adz samorz ą du uczniowskiego, ż eby by ł y ś wi ę tem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google