Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/7.2.2/09 Szczecin, 18 maja 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/7.2.2/09 Szczecin, 18 maja 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/7.2.2/09 Szczecin, 18 maja 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.04.2009 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wykorzystanie alokacji 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego na podst. danych o kontraktacji wg stanu na dzień 30 kwietnia 2009 r.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podpisane umowy/decyzje i wnioski o płatność w ramach komponentu regionalnego w stosunku do całości środków przyznanych dla poszczególnych województw na realizację Priorytetów VI-IX (%)

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VI*

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VII*

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VIII*

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu IX*

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.12.2008 r.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Formy wsparcia w ramach PO KL 2007-2008 (na podstawie danych z wniosków o dofinansowanie) PriorytetFormy wsparcia Liczba osób objętych wsparciem Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - szkolenia podnoszące kwalifikacje, - wsparcie psychologiczno-doradcze, - pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, - staże/praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia. 13 653 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - kursy i szkolenia, - wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, - rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 8 210 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - szkolenia dla osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach, - promocja i wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, - szkolenie i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, - stypendia doktoranckie specjalistyczne. 9 986 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, - wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego, - studia podyplomowe dla nauczycieli. 30 253

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób objętych wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL* PriorytetKobietyMężczyźniOgółem Priorytet VI7631517512 806 Priorytet VII27179853702 Priorytet VIII8583921250 Priorytet IX159013852975 SUMA12 796793720733 *Źródło: Sprawozdanie rzeczowe za okres 01.01-31.12.2008 r.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy merytoryczne w ramach konkursu nr 1/7.2.2/08

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Pobieżnie opisano kwestie problemowe – brak powołania się na dane źródłowe oraz podania ich wartości; niepoprawnie sformułowane cele, niezgodne z Działaniem, nie wynikające z diagnozy i opisu problemu; brak rzetelnej diagnozy i uzasadnienia potrzeby realizacji projektu.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.2 Grupy docelowe projektu Grupa niedostosowana do proponowanego wsparcia, nie wynikająca z diagnozy; grupa przedstawiona w sposób ogólny, nie wskazujący na charakter wnioskowanego wsparcia; niewystarczający opis rekrutacji – brak metod i sposobu rekrutacji; niespójność grupy z realizowanym typem wsparcia; brak uzasadnienia liczebności grupy.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.3 Działania Ogólny opis działań, bez wskazania terminów realizacji czy merytorycznego zakresu wsparcia; brak dostosowania ilości godzin wsparcia do poziomu jego trudności ; niezgodność ilości godzin wsparcia z harmonogramem oraz budżetem projektu; niespójność z harmonogramem i budżetem; brak informacji o wymiarze etatów; brak opisu działań promocyjno – informacyjnych ; brak wskazania czy kampania informacyjna będzie prowadzona w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.4 Rezultaty projektu Wskazane rezultaty stanowią produkty określające jakie zadania będą realizowane w projekcie; nieadekwatność do realizowanych działań; brak trwałości rezultatów; niespójność z celami projektu; niedoprecyzowany sposób monitorowania rezultatów.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.5 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem Brak doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć; brak metod i technik zarządzania oraz kwalifikacji osób pełniących kluczowe role w projekcie; niejasny podział obowiązków i struktury zespołu projektowego; niespójność danych dotyczących zaplecza technicznego z planowanymi wydatkami w projekcie; ogólny opis roli partnera; brak wyraźnego podziału zadań pomiędzy Wnioskodawcę a Podwykonawcę.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie IV Wydatki projektu Błędy rachunkowe; brak spójności z opisanymi działaniami; brak zachowania relacji nakład/rezultat (zawyżone koszty jednostkowe, wysokie koszty zarządzania projektem); dublowanie kosztów pośrednich w kosztach bezpośrednich; błędne określanie cross – financingu; brak lub błędna metodologia wyliczenia kosztów pośrednich; brak uzasadnienia dla bardzo wysokich kosztów.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: –złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy lub partnera; –braku załącznika potwierdzającego sytuację finansową partnera; –braku kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V wniosku; –nie podpisania wniosku w części V przez wszystkie osoby wskazane w polu 2.6; –braku poświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku; –nie złożenia pieczęci instytucji w części V wniosku; –nie podpisania oświadczenia w części V wniosku przez wszystkich partnerów projektu, jeśli jest więcej niż jeden partner w projekcie.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Informacje o najczęściej popełnianych błędach formalnych i merytorycznych można znaleźć w publikacji: Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stronie 7 Dokument do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Publikacjewww.pokl.wup.pl/pliki

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dokumentacja konkursowa - najważniejsze informacje

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych. GWA jest dostępny na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnychwww.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.pokl.wup.pl/pliki Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy (wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Dodatkowo, jeśli projektodawca jest jednostką sektora finansów publicznych, jej skarbnik/główny księgowy musi złożyć na wniosku kontrasygnatę. Jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie konieczne jest jego podpisanie w części V Oświadczenie przez wszystkich partnerów.

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML). W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wymagany jest jeden załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy (oraz w przypadku składania projektu w partnerstwie również dokument określający sytuację finansową partnera). W przypadku działalności powyżej 1 roku załącznik dotyczy ostatniego zamkniętego roku obrotowego. W przypadku działalności poniżej 1 roku załącznik zawiera informacje za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Załącznik finansowy może być złożony w formie 2 oryginałów. W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.2 )

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: Załącznik określający sytuację finansową projektodawcy (partnera): Składana informacja określająca sytuację finansową powinna być opatrzona kontrasygnatą księgowego (wraz z pieczęcią) lub poświadczona przez osobę do tego upoważnioną. Jeśli jeden z egzemplarzy jest kopią, to poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób (dotyczy to również kopii załącznika partnera). Konieczne jest również podanie daty potwierdzenia. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Wnioski nie umieszczone w kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Podręcznikiem przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokument jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.1)

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie we wniosku rezultatów projektów, gdyż mają one decydujący wpływ na jego ocenę (można za nie uzyskać do 25 punktów). Dodatkowo w przypadku, gdy dwa projekty uzyskają taką samą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej o pozycji na liście rankingowej, w pierwszej kolejności, zdecyduje liczba punktów uzyAskana za rezultaty projektu. Przy wyznaczaniu rezultatów projektu pomocnym może być Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL, Instrukcja do wniosku o dofinansowanie oraz Podręcznik wskaźników PO KL 2007 – 2013. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursu 1/7.2.2/09 nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym Uwaga! Jeśli projektodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zaznaczy (poprzez zaznaczenie „tak” w polach 1.10, 1.11, 1.12), że projekt ma charakter ponadarowy, innowacyjny bądź jest projektem z komponentem ponadnarodowym, to zostanie on odrzucony podczas oceny formalnej.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym Jak spełnić: wnioskodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na to, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i męszczyzn. Do nowego wzoru karty oceny merytorycznej wprowadzono specjalne pytania szczegółowo sprawdzające tę kwestię. Uznaje się, że projekt spełnia tę zasadę gdy uzyska minimum 2 odpowiedzi pozytywne w ramach 6 pytań. Projekty nie spełniające zasady będą odrzucane na tym etapie oceny merytorycznej. Podczas pisania wniosku o dofinansowanie zaleca się korzystanie z poradnika Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. projektodawca musi zapewnić możliwość udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym; odpowiednie działania należy wskazać w treści wniosku (np. miejsce realizacji projektu jest pozbawione barier architektonicznych, sprzęt używany w projekcie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w projekcie będzie uczestniczyć asystent osoby niepełnosprawnej itp.); projekt niedostępny dla osób niepełnosprawnych nie spełnia przedmiotowego kryterium. Pomocne raporty: http://www.stat.gov.pl/gus/45_3748_PLK_HTML.htm http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/raport_aktywnosc1.zip http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf Pomocne strony internetowe: http://www.undp.org.pl/pl/index.php http://bezuprzedzen.org/ http://www.rownystatus.gov.pl/

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne c.d. kryteria horyzontalne: 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym Jak spełnić: Projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań. Zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego) oraz zasadami udzielania pomocy publicznej. W przypadku realizacji niektórych typów projektów konieczne jest stosowanie odpowiednich odrębnych przepisów prawa. Jeśli projektodawca jest zobowiązany do wyboru partnera w sposób określony w art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to we wniosku o dofinansowanie w polu 3.5 zobowiązany jest umieścić informację na temat sposobu wyboru partnerów do projektu. W przypadku braku informacji, że partnerzy zostali wybrani prawidłowo, projekt może być uznany za niezgodny z tym kryterium horyzontalnym i odrzucony.

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne c.d. kryteria horyzontalne: 3. Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Jak spełnić: Projekt musi być zgodny z tym dokumentem w szczególności należy zwrócić uwagę, czy działania wpisują się w dany typ projektu (niektóre typy projektów są mocno sformalizowane i ich zakres regulują odpowiednie ustawy bądź rozporządzenia) oraz czy projekt skierowano do odpowiedniej grupy docelowej. W Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL określono również dopuszczalny poziom cross- financingu w projekcie, co także jest przedmiotem weryfikacji tego kryterium.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot (m.in. jednostki sektora finansów publicznych - szczegóły w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/7.2.2/09

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/7.2.2/09 jest konkursem otwartym w konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do zamknięcia konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy od 4 maja 2009 r. do dnia zamknięcia konkursu. (np. z powodu wyczerpania określonego limitu środków) (decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00 Szczecin - pokój nr 210 Koszalin – pokój 25 Posiedzenia Komisji Oceny Projektów zaplanowano kolejno na: 18 czerwiec 2009r. –termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na typ posiedzeniu Komisji upływa z dniem 26 maj 2009r. 27 lipiec 2009r.- termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na typ posiedzeniu Komisji upływa z dniem 6 lipca 2009r.

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 3 820 716,00 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 3 247 608,60 zł -wsparcie finansowe krajowe: 537 107,40 zł

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rodzaje projektów w ramach Poddziałania 7.2.2 1. Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny : usługi prawne, księgowe, marketingowe; doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwo, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju); szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działanlości w sektorze ekonomii społecznej; usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej); promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: Podmioty ekonomii społecznej; Instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej (w zakresie promocji i rozwoju partnerstwa); Osoby fizyczne (w zakresie doradztwa i szkoleń na temat zakładania i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomi społecznej).

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna Pomoc publiczna może wystąpić w przypadku, gdy wsparcie adresowane będzie do podmiotów ekonomii społecznej, które obok podstawowej działalności aktywizacyjno-zawodowej prowadzą również działalność gospodarczą na zasadach komercyjnych. W ramach priorytetu VII pomoc publiczna może wystąpić w ramach typów projektów: 1.Pomoc na szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; 2.Doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. W postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju). W przypadku pozostałych typów projektu, wnioskodawca powinien zwrócić szczególną uwagę, czy planowane wsparcie nie spełnia łącznie czterech przesłanek występowania pomocy publicznej.

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zarządzanie Projektem W budżecie projektu obowiązkowe jest wykazanie zadania odnoszącego się do zarządzania projektem, o ile projektodawca planuje ponosić wydatki w tym zakresie. W zadaniu tym powinny być uwzględniane w szczególności koszty: wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowania lub zarządzanie projektem; wynagrodzenia innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu np. specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik ds. obsługi finansowej projektu (o ile nie wykonuje on zadań związanych z obsługą finansową podstawowej działalnością beneficjenta), pracownik ds. monitorowania projektu, itp.; związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego;

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie związane z ustanowieniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy; zakupu lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do zarządzania projektem; działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych); ewaluacji projektu; inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem.

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1. Projektodawca złożył maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Jak spełnić: - WUP w Szczecinie, na etapie oceny formalnej, będzie weryfikował ilość złożonych wniosków o dofinansowanie na podstawie protokołów przekazania z Punktu Konsultacyjnego. 2. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby mające miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów KC. Jak spełnić: w części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu będą mieszkańcami woj. zachodniopomorskiego/ powiatu z terenu województwa/ gminy z terenu województwa; -zgodnie z art.. 25 KC miejscem zamieszkania os. fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu; -oznacza to, że uczestnicy projektu nie muszą być zameldowani na terenie województwa a jedynie deklarować zamiar stałego pobytu; -wymaganie od uczestników zameldowania w województwie nie będzie pozytywnie oceniane przez WUP w Szczecinie.

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić: W punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu (również po jego zakończeniu) oraz będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt. Jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego ( wskazaną w punkcie 2.5 wniosku) to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium.

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 4. Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011r. Jak spełnić: Maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2011 r. w punkcie 1.8 należy więc wskazać właściwy okres realizacji. 5. Minimalna wartość projektu wynosi 100 tysięcy zł. Jak spełnić: W polu 4.1 Koszty ogółem w części IV Budżet projektu musi znaleźć się kwota nie mniejsza niż 100 tys. zł.

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 1. Projekt zakłada wykorzystanie dobrych praktyk wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL Waga punktowa: 3 Jak spełnić: We wniosku należy wskazać, że projekt spełnia to kryterium w szczególności przez wskazanie nazwy rezultatu. Spełnienie kryterium wynikać musi z zaplanowania w projekcie odpowiednich (zgodnych z modelem) działań i rezultatów. Kryterium to daje możliwość wykorzystania rezultatów wypracowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Bazę rezultatów PIW EQUAL można znaleźć na stronie www.equal.org.pl Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne):

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne 2.Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w zał. nr 6 do RPO WZ. Waga punktowa: 5 Jak spełnić: Kryterium zapewnia komplementarność działań przewidzianych w priorytecie finansowanych ze środków EFS z działaniami współfinansowanymi ze środków EFRR w ramach RPO WZ Weryfikacja na podstawie treści wniosku i zał. Nr. 6 RPO WZ (www.um-zachodniopomorskie.pl)www.um-zachodniopomorskie.pl Jeśli projekt będzie realizowany na obszarze tych gmin, to należy to wpisać w punkcie 1.9 wniosku. Jeśli projekt będzie skierowany do mieszkańców gmin, to informację o tym należy zapisać w punkcie 3.2, gdzie trzeba wymienić gminy, w których mieszkają uczestnicy 3. Projekt uwzględnia dostosowanie budynków instytucji sektora ekonomii społecznej (w których realizowane będzie wsparcie w ramach projektu) do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach cross- financingu. Waga punktowa: 8 Jak spełnić: Weryfikacja na podstawie treści wniosku W części 3.3 wniosku Projektodawca powinien wyraźnie zapisać, że projekt uwzględnia dostosowanie budynków instytucji sektora ekonomii społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41 tel. 091 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Stoisława 2 70-223 Szczecin tel. 091 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 094 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/7.2.2/09 Szczecin, 18 maja 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google