Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: - etapu pisemnego - etapu praktycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: - etapu pisemnego - etapu praktycznego."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: - etapu pisemnego - etapu praktycznego

2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Etap pisemny 15 czerwca 2015r. ( poniedziałek ) Godzina 12 00 dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Etap praktyczny : Od 16 do 19 czerwca 2015r. dla absolwentów techników

4 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Uczeń lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego w danym zawodzie, składa pisemną deklarację nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu.

5 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej

6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu zawodowego.

7 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje: - w części pierwszej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, - w części drugiej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

8 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut. Dla zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zdających z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania i o potrzebie kształcenia specjalnego oraz chorych i niesprawnych czasowo czas ten może być wydłużony zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o dostosowaniu egzaminu zawodowego.

9 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe W etapie praktycznym, w zależności od zakresu egzaminu sformułowanego w zadaniu o treści ogólnej oceniany będzie projekt realizacji określonych prac lub projekt realizacji określonych prac oraz efekt wykonanych prac zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania przyjętymi dla danego zadania.

10 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 1) z etapu pisemnego: - z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, - z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, 2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

11 3 1 1 2 2 8 0 1 2 1 7 0 5 9 2 5 1 7 1 2 1 9 8 0 Wypełnia i nakleja zdający Karta odpowiedzi – etap pisemny

12 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 28 sierpnia 2015r.


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: - etapu pisemnego - etapu praktycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google