Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najwa ż niejsze informacje oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najwa ż niejsze informacje oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego."— Zapis prezentacji:

1 Najwa ż niejsze informacje oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego

2 www.cke.edu.pl zakładka „egzamin maturalny” -> dla LO od 2015 roku -> komunikaty -> o harmonogramie harmonogram matury 2015

3 CKE - materiały i przybory pomocnicze 2015

4

5

6 KODOWANIE PIERWSZEJ STRONY ARKUSZA  trzyznakowy kod - zdający  nr PESEL - zdający  naklejka z kodem kreskowym - zdający  dysleksja – Zespół Nadzorujący (ZN) OBOWIĄZKOWO! Przeczytaj uważnie instrukcję dla zdającego

7 Miejsce na naklejkę z nr PESEL - zdający

8 KODOWANIE KARTY ODPOWIEDZI

9 C – odpowiedź dobra B – odpowiedź zła W przypadku gdy zmieniasz zaznaczenie poprawnej odpowiedzi i staje się ono mniej przejrzyste, wskaż strzałką, która odpowiedź jest dobra a która zła.

10 NIE U Ż YWAJ O Ł ÓWKÓW I KOREKTORÓW! Do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) służy długopis lub pióro z czarnym tuszem.

11

12

13 Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: - wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, - stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, - zakłócenia przebiegu egzaminu, - stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań.

14

15 Wierzchnie ubranie zostaw w szkolnej szatni. Na egzaminy przychodź w stroju wizytowym, w stonowanych kolorach. Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się o określonej godzinie, kto się spóźni, nie jest wpuszczany na salę. Miejsca są losowane, po losowaniu nie wolno Ci zamieniać się miejscami. Od momentu rozpoczęcia pisania egzaminu nie opuszczasz sali. Jakiekolwiek pytania i sprawy zgłaszasz Zespołowi Nadzorującemu przez podniesienie ręki. Nie wolno Ci wstawać i odchodzić od stolika, dopóki nie podejdzie ktoś z Zespołu Nadzorującego.

16 Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania godziny na tablicy, po zakończeniu czynności kodujących. Na maturze na sali może być losowo kilka wersji pytań i odpowiedzi. Na salę nie można wnosić maskotek, napojów, kanapek itp. Przy wyjściu do toalety maturzysta zostawia na stoliku zamknięty arkusz i pod opieką członka Zespołu Nadzorującego udaje się do toalety. Po zakończeniu egzaminu maturzysta podnosi rękę i czeka na członka Zespołu Nadzorującego, który dopiero po sprawdzeniu poprawności kodowania zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Ostatnia osoba zdająca zostaje w sali i jest obecna podczas pakowania arkuszy egzaminacyjnych do bezpiecznych kopert.

17

18 Na egzamin ustny przyjdź 10 – 15 minut wcześniej. Podane w terminarzu godziny rozpoczęcia egzaminu ustnego mają charakter orientacyjny. Wyniki części ustnej są ogłaszane w dniu egzaminu i są ostateczne.

19 W przypadku, gdy zdający z uzasadnionego powodu nie zgłosi się w terminie na egzamin ustny, przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego ustala dla niego dodatkowy termin, o którym powiadamia bezpośrednio zainteresowanego oraz odpowiednią komisję. Warunkiem ustalenia dodatkowego terminu jest dostarczenie do przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego zwolnienia lekarskiego najpóźniej w dniu, w którym egzamin ten miał się odbyć.

20 Absolwent, który nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Zdający składa wówczas pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu.

21 Odbiór świadectw dojrzałości: 30 czerwca 2015 od godz. 10.00


Pobierz ppt "Najwa ż niejsze informacje oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google