Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Co to znaczy partnerstwo w szkole?  Jakie s ą prawa i obowi ą zki uczniów w demokratycznej szkole?  Jak zbada ć potrzeby uczniów w szkole – sk ą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Co to znaczy partnerstwo w szkole?  Jakie s ą prawa i obowi ą zki uczniów w demokratycznej szkole?  Jak zbada ć potrzeby uczniów w szkole – sk ą."— Zapis prezentacji:

1

2

3  Co to znaczy partnerstwo w szkole?  Jakie s ą prawa i obowi ą zki uczniów w demokratycznej szkole?  Jak zbada ć potrzeby uczniów w szkole – sk ą d wiemy o tym, co powinien robi ć Samorz ą d Uczniowski w naszej szkole?  W jaki sposób mo ż na zaanga ż owa ć wszystkich uczniów w ż ycie szko ł y i jak mo ż emy wp ł ywa ć na zmiany w naszej szkole?  Jakie powinny by ć zadania w ł adz SU?  Jaki jest udzia ł samorz ą du uczniowskiego w podejmowaniu decyzji dotycz ą cych szko ł y?

4  Samorząd nie zawsze jest postrzegany jako partner do dyskusji i realna władza chociaż władze Samorządu Uczniowskiego zostały wybrane przez uczniów w demokratycznych wyborach, przy wysokiej frekwencji.  Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą kandydatów.  Samorząd uczestniczy w realizacji projektu „Młodzi Głosują”.  Samorząd odpowiada za organizację większości imprez i uroczystości szkolnych.  SU uczestniczy w lokalnych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych.  W działania samorządu bardziej angażują się uczniowie z władz SU i opiekunowie, niż uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice i dyrekcja.  SU nie wykorzystuje dotychczasowych osiągnięć szkoły i doświadczeń we współpracy z lokalnymi instytucjami.  Przewodnicząca SU i Rzecznik Praw Ucznia to często funkcje reprezentacyjne.  Uczniowie najczęściej nie utożsamiają wydarzeń szkolnych z pracą SU.  Władze samorządu nie znają oczekiwań uczniów i opinii na temat swojej pracy.  Kontakty między SU a Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną nie są systematyczne

5  SU powinien częściej organizować szkolne debaty z udziałem przedstawicieli różnych instytucji i organizacji.  Władze SU powinny kontaktować się z innymi samorządami w celu wymiany doświadczeń.  Powinny odbywać się wspólne posiedzenia Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  SU powinien mieć wpływ na zmiany wprowadzane w regulaminie ocen z zachowania.  Samorząd powinien być inicjatorem projektów szkolnych i lokalnych.  Władze SU powinny bardziej angażować się w sprawy szkoły i uczniów oraz mobilizować gimnazjalistów do realizacji swoich pomysłów i ustaleń.  SU powinien częściej zbierać informacje od uczniów oraz uwzględniać w swojej działalności opinie gimnazjalistów, rodziców i nauczycieli  SU powinien nagłaśniać swoją działalność na forum naszej szkoły, wykorzystując w tym celu różne środki przekazu.  Rzecznik Praw Ucznia powinien pełnić systematyczne dyżury np. raz w tygodniu.  Przewodnicząca SU –,,prezydentem USA, a nie brytyjską królowa”.  SU powinien zachęcać uczniów do angażowania się w sprawy szkoły.

6  Władze samorządu nie znają opinii, oczekiwań uczniów oraz pomysłów do realizacji.  SU nie zawsze może szeroko rozwinąć swoją działalność na forum szkoły.  Społeczność uczniowska naszej szkoły rzadko pomaga władzom SU w jego działalności.  Przedstawiciele nie są przekonani o roli SU oraz wpływie własnej działalności na życie szkoły. Nie uwzględniają możliwości wpływania na realizację szkolnych i lokalnych przedsięwzięć.  W działalność samorządu bardziej angażują się zarząd i opiekunowie SU, niż uczniowie grono pedagogiczne, rodzice i dyrekcja.  Samorząd rzadko wykorzystuje dotychczasowy dorobek gimnazjum.  SU nie posiada własnych środków finansowych.  Brak współpracy z innymi samorządami.

7  SU zbiera od uczniów zarówno wnioski do dalszej pracy, jak i opinie na temat swojej działalności, cykliczne dyżury Rzecznika i spotkania władz SU z przedstawicielami klas.  SU będzie informował o swojej działalność na forum szkolnym - strona internetowa  SU będzie podejmował działania o różnej tematyce i charakterze, które będą angażowały coraz większą liczbę uczniów, warunkiem powodzenia przedsięwzięć jest utożsamianie się gimnazjalistów z działaniami  Władze samorządu, opiekunowie, władze samorządowe powinni spotykać się i analizować propozycje działań przedstawione przez uczniów.  SU powinien przedstawić na forum szkoły zadania do samodzielnej realizacji przez poszczególne zespoły klasowe, aby rozbudzić postawę współodpowiedzialności za sprawy naszej szkoły.


Pobierz ppt " Co to znaczy partnerstwo w szkole?  Jakie s ą prawa i obowi ą zki uczniów w demokratycznej szkole?  Jak zbada ć potrzeby uczniów w szkole – sk ą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google