Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje dla zdających

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje dla zdających"— Zapis prezentacji:

1 Informacje dla zdających
Matura 2015 Informacje dla zdających

2 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015
Podstawa Prawna: Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. (DzU nr 83, poz. 562,z późn. zm.), w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych, Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015, Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, Rozporządzenia i komunikaty przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – Dyrektora Szkoły.

3 Informacje o egzaminie maturalnym
Powyższe przepisy prawne znajdują się odpowiednio na stronach internetowych: W szkole: na tablicach ogłoszeń

4 Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Komunikat dyrektora CKE z 3 czerwca 2014 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2015 r. Komunikat dyrektora CKE z dnia z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r. Komunikat dyrektora CKE z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania ma w roku szkolnym /15 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (…) Komunikat dyrektora CKE z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego

5 Ilekroć w niniejszej prezentacji lub w informacjach podanych w gablotach na terenie szkoły lub na stronie internetowej szkoły jest mowa o: starej formule – należy przez to rozumieć egzamin maturalny przeprowadzany w oparciu o standardy egzaminacyjne (dotyczy uczniów Technikum, LO dla Dorosłych i absolwentów z lat ubiegłych) nowej formule – należy przez to rozumieć egzamin maturalny przeprowadzany w oparciu o podstawę programową (dotyczy uczniów Liceum Ogólnokształcącego)

6 Harmonogram egzaminu maturalnego
Część pisemna maja 2015 Część ustna maja 2015: w tym j. polski dla LO (nowa formuła) maja 2015 Termin dodatkowy od 1 do 17 czerwca 2015 Termin poprawkowy -> 1. Egzamin pisemny – 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9:00 2. Egzamin ustny –24 – 28 sierpnia 2015 r.

7 Harmonogram części pisemnej

8 Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów – stara formuła:

9 Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów – nowa formuła:

10 Przed egzaminem – stara formuła:
Uczeń/absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego (do 4 kwietnia 2015 r.) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Złożenie bibliografii w tym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z j. polskiego. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji, a następnie ustala z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje

11 Procedury przeprowadzania egzaminów pisemnych i ustnych
Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem), a w przypadku zdających skierowanych na egzamin maturalny z innej szkoły również ze świadectwem ukończenia szkoły (dotyczy także absolwentów).

12 Procedury przeprowadzania egzaminów pisemnych i ustnych
Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać!!! Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.

13 Egzamin pisemny

14 Sale egzaminacyjne: Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym – język polski, matematyka, język angielski Technikum – stara sala gimnastyczna, sala nr 15 LO – aula, sala nr 98 LO dla Dorosłych – sala nr 14 Absolwenci z lat ubiegłych – sale nr 13, 14, 101, 103 Pozostałe przedmioty – aula, sale nr 98, 101, 103

15 Rozpoczęcie egzaminu Co najmniej pół godziny przed egzaminem zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście obecności, która będzie powieszona przed każdą salą. Po wejściu do sali zdający otrzymują naklejki ze swoimi danymi – numer PESEL, kod ucznia, kod szkoły.

16 Rozpoczęcie egzaminu Zdający sprawdza numer PESEL na naklejce, a następnie poprzez złożenie podpisu na liście obecności stwierdza jego prawidłowość. Zdający losuje numer stolika, przy którym będzie zdawał egzamin maturalnym, numer ten odnotowany jest na liście zdających.

17 Do sali egzaminacyjnej wolno wnosić jedynie materiały określone w komunikacie o materiałach i przyborach na egzamin maturalny. Nie wolno wnosić telefonów komórkowych lub elektronicznych nośników informacji.

18 Co wolno wnosić: Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Nowa formuła

19 Co wolno wnosić: Stara formuła

20 Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE – 9.00 lub – od rozdania zestawów egzaminacyjnych.

21 Czynności organizacyjne
Zdający na polecenie Przewodniczącego ZN: sprawdzają czy otrzymali właściwy arkusz zapoznają się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzają kompletność arkusza: tzn. czy arkusz ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii),

22 Część pisemna egzaminu
„stara formuła” „nowa formuła”

23 Czynności organizacyjne
zgłaszają braki przewodniczącemu ZN, który wydaje kompletny arkusz z arkuszy rezerwowych (nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych) i/lub zestaw tablic/wzorów, wydany przez CKE, zdający ma obowiązek potwierdzić wymianę swoim podpisem, kodują arkusze i karty odpowiedzi.

24 Na arkuszu nie przyklejamy naklejki z nazwiskiem zdającego.
Kodowanie arkusza Kodowanie arkusza egzaminacyjnego przeprowadzane jest pod dyktando przewodniczącego ZN i polega na: wpisaniu na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi numeru PESEL i kodu zdającego, przyklejeniu na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi naklejki z numerem PESEL, kodem zdającego oraz kodem szkoły, Wpisaniu znaku X w kratce dotyczącej dysleksji, (dotyczy zdających, którzy otrzymali i zaakceptowali decyzję PSZE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb zdających). Na arkuszu nie przyklejamy naklejki z nazwiskiem zdającego.

25 Kodowanie

26 Kodowanie

27 Spóźnienie na egzamin Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych osoby spóźnione nie zostają wpuszczone do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej zdającego spóźnionego podejmuje przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).

28 Przebieg egzaminu Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem.

29 Odtwarzanie płyt CD Bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtwarzanie płyty CD w przypadku: egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym (nowa formuła), drugiej części egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym (stara formuła).

30 Przebieg egzaminu Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może ‎zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków ‎wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem ‎osób udzielających pomocy medycznej.‎ W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali.

31 Przebieg egzaminu W trakcie trwania egzaminu zdający komunikują się z członkami ZN poprzez podniesienie ręki. Do zdającego podchodzi wówczas wyznaczony członek ZN. Może to nastąpić w sytuacji: problemów z kodowaniem arkusza, potrzeby skorzystania ze słownika (j. polski), złego samopoczucia, konieczności opuszczenia sali w sytuacji szczególnej, ukończenia pracy z arkuszem przed zakończeniem egzaminu. Zdający nie mogą zadawać pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

32 Przebieg egzaminu Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu ZN przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi) wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny i oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali. Zdający pozostawiają na stoliku naklejki z kodami.

33 Przebieg egzaminu W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym w starej formule, po przerwie odbywa się druga część egzaminu. Zdający, po otrzymaniu arkusza, postępuje analogicznie jak podczas pracy z arkuszem w pierwszej części egzaminu.

34 Pakowanie prac zdających
Po zakończeniu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego w obecności zdających przeliczają, porządkują, kompletują i pakują materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją OKE.

35 Egzamin ustny

36 Egzamin z języka obcego nowożytnego
zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności, w sali przebywa jeden zdający, zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu, egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań, egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu

37 Egzamin z języka obcego nowożytnego
po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.: zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone w czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy

38 Egzamin z języka polskiego – stara formuła
zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej w harmonogramie, w sali przebywa jeden zdający, w czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, w tym ramowego planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (objętość planu nie powinna przekraczać jednej strony formatu A-4; nie jest wymagane wcześniejsze złożenie planu),

39 Egzamin z języka polskiego – stara formuła
egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części: w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Projekcja filmu lub odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu przeznaczonego na prezentację tematu. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu. część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

40 Egzamin z języka polskiego – nowa formuła
zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej w harmonogramie, w sali może przebywać dwóch zdających – jeden przygotowujący się do egzaminu i drugi udzielający odpowiedzi, zdający losuje zadanie egzaminacyjne – kartkę z wydrukowanym zadaniem, informację o wylosowanym numerze zadania przekazuje członkom PZE, zdający otrzymuje czyste kartki, opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzenia notatek pomocniczych, konspektu lub ramowego planu wypowiedzi,

41 Egzamin z języka polskiego – nowa formuła
zdający zapoznaje się z treścią wylosowanego zadania zawierającego tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języki) i odnoszącego się do niego polecenia i w czasie nie dłuższym niż 15 minut przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi, po zakończeniu czasu przeznaczonego na przygotowanie zdający przechodzi z wydrukiem zadania do wyznaczonego stolika i rozpoczyna wypowiedź egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z: wypowiedzi monologowej, trwającej ok. 10 minut, która nie może być przerywane przez ZE (chyba, że upłynął czas 10 minut), rozmowy z zespołem przedmiotowym, trwającej ok. 5 minut, która może jedynie dotyczyć treści związanych z problemem określonym w zadaniu, tekstem literackim dołączonym do zadania oraz zagadnieniami, które zdający poruszył w wypowiedzi, w czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy

42 Unieważnienie egzaminu na szczeblu szkoły następuje w przypadku:
stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

43 Unieważnienie egzaminu na szczeblu OKE następuje w przypadku:
stwierdzenia, podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej zdającego: niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym z danego przedmiotu w części pisemnej, występowania w jego pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu,

44 Unieważnienie egzaminu na szczeblu OKE następuje w przypadku:
stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.

45 Zgłaszanie zastrzeżeń
Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może, w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji będącej naruszeniem przepisów. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w danej szkole lub Sali, a także w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor CKE.

46 Termin dodatkowy Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym (w czerwcu 2015 r.). Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, egzamin ten odbywać się będzie w dniach od 1 do 17 czerwca 2015 r.

47 Warunki uzyskania świadectwa maturalnego – stara formuła
Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego (w części ustnej i pisemnej) uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na danym zdawanym poziomie. Wyniki uzyskane w części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. Jeżeli absolwent nie przystąpi do zadeklarowanego egzaminu dodatkowego lub ten egzamin został mu unieważniony ma na świadectwie wpis 0%.

48 Warunki uzyskania świadectwa maturalnego – nowa formuła
Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego (w części pisemnej na poziomie podstawowym i ustnej) uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na danym zdawanym poziomie oraz przystąpił do co najmniej jednego egzaminu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin unieważniono, nie zdał egzaminu maturalnego. Wyniki uzyskane w części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. Jeżeli absolwent nie przystąpi do zadeklarowanego egzaminu dodatkowego lub ten egzamin został mu unieważniony ma na świadectwie wpis 0%.

49 Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego
Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu w miejscu i w czasie ustalonym przez przewodniczącego SZE. Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez okręgową komisję egzaminacyjną są ostateczne. OKE przekazuje je dyrektorowi szkoły w celu ich ogłoszenia w dniu 30 czerwca roku. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru w szkole. Zdający za pośrednictwem szkoły otrzymują hasła umożliwiające dostęp do systemu OBIEG, w którym znajdują się informacje szczegółowe o wynikach egzaminu maturalnego.

50 Sprawdzanie wyników matury:

51 Sprawdzanie wyników matury:

52 Termin poprawkowy Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony, nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego albo w części ustnej albo w części pisemnej na poziomie podstawowym, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca 2015 r.) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną. Terminy egzaminów poprawkowych: ustne 24 – 28 sierpnia 2015 pisemne 25 sierpnia 2015 godz. 9:00

53 Przystąpienie do matury w kolejnych latach
Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego w roku ukończenia szkoły lub który nie zdał egzaminu maturalnego może przystąpić do niego w kolejnych latach. Termin składania deklaracji maturalnych wraz z dokumentami umożliwiającymi dostosowanie warunków i form egzaminu do potrzeb zdających dla absolwentów upływa 7 lutego roku szkolnego, w którym absolwent chce przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent, który nie zdał egzaminu przez 5 kolejnych lat może zdawać egzamin tylko z tych przedmiotów, z których nie uzyskał wymaganego progu 30%. Może również zadeklarować podwyższenie wyników z egzaminów zdawanych wcześniej lub zdawanie egzaminów z innych przedmiotów.

54 Egzamin maturalny przeprowadzany na podstawie standardów wymagań
Typ szkoły Ostatni egzamin przeprowadzany w szkole Egzamin organizowany do roku Uzupełniające LO 2012/13 2017/18 LO, LP, Technikum uzupełniające dla młodzieży 2013/14 2018/19 Technikum, Technikum uzupełniające dla dorosłych 2014/15 2019/20 Dotyczy absolwentów, którzy: nie przystąpili do egzaminu nie zdali egzaminu chcą podwyższyć wyniki chcą zdawać nowe przedmioty dodatkowe.

55 POWODZENIA!!!


Pobierz ppt "Informacje dla zdających"

Podobne prezentacje


Reklamy Google