Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego 13 kwietnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego 13 kwietnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego
13 kwietnia 2015 r.

2 AGENDA Polityka terytorialna
Główne problemy zdiagnozowane na ORSG Powiatu Aleksandrowskiego Propozycje celów rozwojowych ORSG Powiatu Aleksandrowskiego Analiza fiszek projektowych Propozycja kryteriów wyboru projektów © 2014 Grant Thornton

3 Strategia ORSG Powiatu Aleksandrowskiego ma przyczynić się do rozwoju gospodarczego i społecznego Powiatu W Strategii wymagane są również komplementarne względem samorządowych projekty rozwojowe przedsiębiorstw

4 Obszary wsparcia w ramach polityki terytorialnej
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Gospodarka wodno-ściekowa Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej Rewitalizacja Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 Pomoc społeczna w zakresie aktywizacji i poradnictwa Wsparcie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych Wsparcie organizacji pieczy zastępczej Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej przedszkoli i szkół zawodowych Zajęcia z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego na wszystkich szczeblach kształcenia Wsparcie rozwoju kształcenia ustawicznego podnoszącego bądź uzupełniającego kwalifikacje zawodowe

5 Główne problemy zdiagnozowane na ORSG Powiatu Aleksandrowskiego

6 MAŁA DYNAMIKA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Problem główny: MAŁA DYNAMIKA ROZWOJU GOSPODARCZEGO Problemy szczegółowe: Niski poziom przedsiębiorczości Niska innowacyjność firm Niewielka oferta terenów inwestycyjnych Bardzo wysokie bezrobocie, szczególnie wśród osób młodych i z niskim wykształceniem Brak współpracy pracodawców z instytucjami pośrednictwa pracy

7 Utrzymujący się od kilku lat ujemny przyrost naturalny
Problem główny: NIEKORZYSTNE ZJAWISKA DEMOGRAFICZNE ORAZ NISKA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAWODOWA Problemy szczegółowe: Utrzymujący się od kilku lat ujemny przyrost naturalny Niepokojące prognozy demograficzne wskazujące jednoznacznie na starzenie się społeczeństwa obszaru Duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej Brak objęcia opieką żłobkową dzieci z terenów wiejskich, znacznie oddalonych od miasta Aleksandrów Kujawski

8 MAŁO INNOWACYJNY SYSTEM KSZTAŁCENIA
Problem główny: MAŁO INNOWACYJNY SYSTEM KSZTAŁCENIA Problemy szczegółowe: Niedostateczna oferta zajęć pozalekcyjnych w zakresie rozwijania takich kompetencji kluczowych jak umiejętność uczenia się czy zwiększanie kreatywności ucznia – potrzeba rozbudowy tej oferty oraz zwiększenia kwalifikacji nauczycieli Słabo rozwinięte doradztwo edukacyjno – zawodowe Niedostateczny rozwój staży i praktyk zawodowych Niska świadomość ekologiczna

9 NIEDOSTATECZNIE ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Problem główny: NIEDOSTATECZNIE ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Problemy szczegółowe: Niewystarczająca infrastruktura kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Niedostatecznie dobrze rozwiązany system gospodarki odpadami Bardzo niski stopień zgazyfikowania obszaru Zły stan techniczny sieci dróg lokalnych Niska efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych Brak połączeń komunikacji publicznej

10 Główne potencjały i szanse
Położenie w centralnej części Polski Uzdrowiskowy charakter Ciechocinka, który doskonale można wykorzystać, zarówno do wypromowania regionu, jak i do rozwoju usług prozdrowotnych oraz opiekuńczych nad osobami starszymi Kluczowe znaczenie rolnictwa dla rozwoju gospodarczego obszaru – duży potencjał do stworzenia klastra rolno – spożywczego Wysoki stopień świadomości w zakresie kierunków rozwoju usług opiekuńczych i form aktywizacji osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem oraz potencjał lokalowy do tworzenia nowych placówek pomocy społecznej Wysoka renoma Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim – potencjał do rozwoju specjalistyki medycznej Potencjał do upowszechniania edukacji przedszkolnej (brak konieczności tworzenia nowych placówek, konieczna jedynie rozbudowa kilku i doposażenie) Wysoki stopień znajomości potrzeb rynku pracy w szkołach zawodowych, stanowiący potencjał do prawidłowego rozwoju kierunków kształcenia Wysokie walory kulturowe i umiejętność wykorzystania potencjału kulturowego obszaru do jego wypromowania w regionie i kraju (imprezy i wydarzenia kulturalne o randze ponadlokalnej) Walory naturalne sprzyjające rozwojowi turystyki krajoznawczej i leczniczej

11 Propozycje celów rozwojowych ORSG Powiatu Aleksandrowskiego

12 KONKURENCYJNA GOSPODARKA LOKALNA
Cel strategiczny: KONKURENCYJNA GOSPODARKA LOKALNA Cele operacyjne: Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw Zwiększenie stopnia innowacyjności firm Atrakcyjna oferta inwestycyjna Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej Tworzenie nowych miejsc pracy Stała współpraca pracodawców z instytucjami rynku pracy

13 ZDROWE I ZINTEGROWANE SPOŁECZEŃSTWO
Cel strategiczny: ZDROWE I ZINTEGROWANE SPOŁECZEŃSTWO Cele operacyjne: Zwiększenie jakości i zakresu świadczonych usług medycznych Realizacja programów profilaktycznych i działań edukacyjnych w obszarze zdrowia Wykorzystanie uzdrowiskowego charakteru Ciechocinka Zmniejszenie odsetka osób korzystających z pomocy społecznej – efektywne formy aktywizacji osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem Stworzenie szerokiej oferty usług skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, w tym tworzenie nowych placówek pomocy społecznej Zwiększenie dostępu do różnych form opieki dla dzieci do lat 3

14 WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA DOSTOSOWANA DO WYMOGÓW RYNKU PRACY
Cel strategiczny: WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA DOSTOSOWANA DO WYMOGÓW RYNKU PRACY Cele operacyjne: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej Podnoszenie jakości kształcenia poprzez doposażenie placówek edukacyjnych Rozwój kompetencji kluczowych uczniów na wszystkich poziomach kształcenia Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli na wszystkich poziomach kształcenia Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego Stały monitoring potrzeb rynku pracy i dostosowywanie do nich oferty kierunków kształcenia Rozwój staży i praktyk zawodowych

15 OCHRONA LOKALNYCH WARTOŚCI KULTUROWYCH
Cel strategiczny: OCHRONA LOKALNYCH WARTOŚCI KULTUROWYCH Cele operacyjne: Rozwój lokalnych instytucji kultury Ochrona obiektów zabytkowych Promowanie walorów regionu poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych

16 Cel strategiczny: ZACHOWANIE WALORÓW NATURALNYCH I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POPRZEZ RACJONALNY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Cele operacyjne: Rozwój turystyki krajoznawczej i leczniczej na bazie posiadanych walorów naturalnych Rozwój edukacji ekologicznej Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Uporządkowanie systemu gospodarki odpadami Rozwój ciągów pieszo-rowerowych Inteligentne zarządzanie energią

17 Analiza fiszek projektowych

18 Kwota na politykę terytorialną dla Powiatu Aleksandrowskiego
EFRR – ,36 zł EFS – ,25 zł Razem – ,60 zł Przeliczone po kursie średnim NBP z dnia r. – 4,0198

19 Złożono 215 projektów o łącznej wartości 487 091 703,86 zł
wartość projektów, których zakres mieści się w polityce terytorialnej wynosi ,61 zł wartość projektów, których zakres nie mieści się w polityce terytorialnej wynosi ,25zł

20 Projekty na liście podstawowej w podziale wg źródeł finansowania (EFRR, EFS)

21 Przyznana alokacja a wartość złożonych projektów

22 Projekty w podziale na priorytety inwestycyjne możliwe do wsparcia w ramach polityki terytorialnej w mln zł 4c – Efektywność energetyczna 4e – Zrównoważona mobilność miejska 6b – Gospodarka wodno-ściekowa 6c – Dziedzictwo naturalne i kulturowe 6d – Ochrona środowiska naturalnego 9b – Rewitalizacja społeczno-gospodarcza 8iv – Godzenie życia zawodowego i prywatnego 9i – Zwiększanie szans na zatrudnienie 9iv – Ułatwianie dostępu do usług opiekuńczych i socjalnych 10a – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 10i – Zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 10iv – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy

23 Projekty na liście podstawowej w podziale na poszczególne gminy

24 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Kryterium dostępowe Zgodność projektu z priorytetami inwestycyjnymi ORSG Kryteria podstawowe Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia do r. Stopień przygotowania inwestycji do realizacji Projekt realizowany w partnerstwie Poziom wskaźników Projekt przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia Ilość problemów, które rozwiązuje projekt Stopień w jakim projekt wpłynie na rozwiązanie problemów danego obszaru Wpływ projektu na rozwój podmiotów działających w obszarach inteligentnych specjalizacji Wkład własny wyższy niż wymagane minimum

25 Dziękujemy za uwagę ! Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. | Malta Office Park, Bud. F, ul. abpa A. Baraniaka 88 | Poznań E | W | twitter.com/grantthorntonpl © 2014 Grant Thornton


Pobierz ppt "Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego 13 kwietnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google