Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego 13 kwietnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego 13 kwietnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego 13 kwietnia 2015 r.

2 AGENDA © 2014 Grant Thornton 1.Polityka terytorialna 2.Główne problemy zdiagnozowane na ORSG Powiatu Aleksandrowskiego 3.Propozycje celów rozwojowych ORSG Powiatu Aleksandrowskiego 4.Analiza fiszek projektowych 5.Propozycja kryteriów wyboru projektów

3  Strategia ORSG Powiatu Aleksandrowskiego ma przyczynić się do rozwoju gospodarczego i społecznego Powiatu  W Strategii wymagane są również komplementarne względem samorządowych projekty rozwojowe przedsiębiorstw

4  Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna  Gospodarka wodno-ściekowa  Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego  Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej  Rewitalizacja  Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3  Pomoc społeczna w zakresie aktywizacji i poradnictwa  Wsparcie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych  Wsparcie organizacji pieczy zastępczej  Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej przedszkoli i szkół zawodowych  Zajęcia z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych oraz doradztwa edukacyjno- zawodowego na wszystkich szczeblach kształcenia  Wsparcie rozwoju kształcenia ustawicznego podnoszącego bądź uzupełniającego kwalifikacje zawodowe Obszary wsparcia w ramach polityki terytorialnej

5 Główne problemy zdiagnozowane na ORSG Powiatu Aleksandrowskiego

6 Problem główny: MAŁA DYNAMIKA ROZWOJU GOSPODARCZEGO Problemy szczegółowe:  Niski poziom przedsiębiorczości  Niska innowacyjność firm  Niewielka oferta terenów inwestycyjnych  Bardzo wysokie bezrobocie, szczególnie wśród osób młodych i z niskim wykształceniem  Brak współpracy pracodawców z instytucjami pośrednictwa pracy

7 Problem główny: NIEKORZYSTNE ZJAWISKA DEMOGRAFICZNE ORAZ NISKA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAWODOWA Problemy szczegółowe:  Utrzymujący się od kilku lat ujemny przyrost naturalny  Niepokojące prognozy demograficzne wskazujące jednoznacznie na starzenie się społeczeństwa obszaru  Duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej  Brak objęcia opieką żłobkową dzieci z terenów wiejskich, znacznie oddalonych od miasta Aleksandrów Kujawski

8 Problem główny: MAŁO INNOWACYJNY SYSTEM KSZTAŁCENIA Problemy szczegółowe:  Niedostateczna oferta zajęć pozalekcyjnych w zakresie rozwijania takich kompetencji kluczowych jak umiejętność uczenia się czy zwiększanie kreatywności ucznia – potrzeba rozbudowy tej oferty oraz zwiększenia kwalifikacji nauczycieli  Słabo rozwinięte doradztwo edukacyjno – zawodowe  Niedostateczny rozwój staży i praktyk zawodowych  Niska świadomość ekologiczna

9 Problem główny: NIEDOSTATECZNIE ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Problemy szczegółowe:  Niewystarczająca infrastruktura kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  Niedostatecznie dobrze rozwiązany system gospodarki odpadami  Bardzo niski stopień zgazyfikowania obszaru  Zły stan techniczny sieci dróg lokalnych  Niska efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych  Brak połączeń komunikacji publicznej

10 Główne potencjały i szanse Położenie w centralnej części Polski Uzdrowiskowy charakter Ciechocinka, który doskonale można wykorzystać, zarówno do wypromowania regionu, jak i do rozwoju usług prozdrowotnych oraz opiekuńczych nad osobami starszymi Kluczowe znaczenie rolnictwa dla rozwoju gospodarczego obszaru – duży potencjał do stworzenia klastra rolno – spożywczego Wysoki stopień świadomości w zakresie kierunków rozwoju usług opiekuńczych i form aktywizacji osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem oraz potencjał lokalowy do tworzenia nowych placówek pomocy społecznej Wysoka renoma Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim – potencjał do rozwoju specjalistyki medycznej Potencjał do upowszechniania edukacji przedszkolnej (brak konieczności tworzenia nowych placówek, konieczna jedynie rozbudowa kilku i doposażenie) Wysoki stopień znajomości potrzeb rynku pracy w szkołach zawodowych, stanowiący potencjał do prawidłowego rozwoju kierunków kształcenia Wysokie walory kulturowe i umiejętność wykorzystania potencjału kulturowego obszaru do jego wypromowania w regionie i kraju (imprezy i wydarzenia kulturalne o randze ponadlokalnej) Walory naturalne sprzyjające rozwojowi turystyki krajoznawczej i leczniczej

11 Propozycje celów rozwojowych ORSG Powiatu Aleksandrowskiego

12 Cel strategiczny: KONKURENCYJNA GOSPODARKA LOKALNA Cele operacyjne:  Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw  Zwiększenie stopnia innowacyjności firm  Atrakcyjna oferta inwestycyjna  Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej  Tworzenie nowych miejsc pracy  Stała współpraca pracodawców z instytucjami rynku pracy

13 Cel strategiczny: ZDROWE I ZINTEGROWANE SPOŁECZEŃSTWO Cele operacyjne:  Zwiększenie jakości i zakresu świadczonych usług medycznych  Realizacja programów profilaktycznych i działań edukacyjnych w obszarze zdrowia  Wykorzystanie uzdrowiskowego charakteru Ciechocinka  Zmniejszenie odsetka osób korzystających z pomocy społecznej – efektywne formy aktywizacji osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem  Stworzenie szerokiej oferty usług skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, w tym tworzenie nowych placówek pomocy społecznej  Zwiększenie dostępu do różnych form opieki dla dzieci do lat 3

14 Cel strategiczny: WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA DOSTOSOWANA DO WYMOGÓW RYNKU PRACY Cele operacyjne:  Upowszechnianie edukacji przedszkolnej  Podnoszenie jakości kształcenia poprzez doposażenie placówek edukacyjnych  Rozwój kompetencji kluczowych uczniów na wszystkich poziomach kształcenia  Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli na wszystkich poziomach kształcenia  Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego  Stały monitoring potrzeb rynku pracy i dostosowywanie do nich oferty kierunków kształcenia  Rozwój staży i praktyk zawodowych

15 Cel strategiczny: OCHRONA LOKALNYCH WARTOŚCI KULTUROWYCH Cele operacyjne:  Rozwój lokalnych instytucji kultury  Ochrona obiektów zabytkowych  Promowanie walorów regionu poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych

16 Cel strategiczny: ZACHOWANIE WALORÓW NATURALNYCH I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POPRZEZ RACJONALNY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Cele operacyjne:  Rozwój turystyki krajoznawczej i leczniczej na bazie posiadanych walorów naturalnych  Rozwój edukacji ekologicznej  Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej  Uporządkowanie systemu gospodarki odpadami  Rozwój ciągów pieszo-rowerowych  Inteligentne zarządzanie energią

17 Analiza fiszek projektowych

18 Kwota na politykę terytorialną dla Powiatu Aleksandrowskiego  EFRR – 25 726 378,36 zł  EFS – 18 484 617,25 zł  Razem – 44 210 995,60 zł Przeliczone po kursie średnim NBP z dnia 10.04.2015r. – 4,0198

19 Złożono 215 projektów o łącznej wartości 487 091 703,86 zł  wartość projektów, których zakres mieści się w polityce terytorialnej wynosi 162 667 479,61 zł  wartość projektów, których zakres nie mieści się w polityce terytorialnej wynosi 324 424 224,25zł

20 Projekty na liście podstawowej w podziale wg źródeł finansowania (EFRR, EFS)

21 Przyznana alokacja a wartość złożonych projektów

22 Projekty w podziale na priorytety inwestycyjne możliwe do wsparcia w ramach polityki terytorialnej w mln zł 4c – Efektywność energetyczna 4e – Zrównoważona mobilność miejska 6b – Gospodarka wodno-ściekowa 6c – Dziedzictwo naturalne i kulturowe 6d – Ochrona środowiska naturalnego 9b – Rewitalizacja społeczno-gospodarcza 8iv – Godzenie życia zawodowego i prywatnego 9i – Zwiększanie szans na zatrudnienie 9iv – Ułatwianie dostępu do usług opiekuńczych i socjalnych 10a – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 10i – Zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 10iv – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy

23 Projekty na liście podstawowej w podziale na poszczególne gminy

24 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryterium dostępowe Zgodność projektu z priorytetami inwestycyjnymi ORSG Kryteria podstawowe Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2018 r. Stopień przygotowania inwestycji do realizacji Projekt realizowany w partnerstwie Poziom wskaźników Projekt przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia Ilość problemów, które rozwiązuje projekt Stopień w jakim projekt wpłynie na rozwiązanie problemów danego obszaru Wpływ projektu na rozwój podmiotów działających w obszarach inteligentnych specjalizacji Wkład własny wyższy niż wymagane minimum

25 Dziękujemy za uwagę ! © 2014 Grant Thornton Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. | Malta Office Park, Bud. F, ul. abpa A. Baraniaka 88 | 61-131 Poznań E doradztwoeuropejskie@pl.gt.com | W www.grantthornton.pl | twitter.com/grantthorntonpldoradztwoeuropejskie@pl.gt.comwww.grantthornton.pltwitter.com/grantthorntonpl


Pobierz ppt "Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego 13 kwietnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google