Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2015. 20 kwietnia termin złożenia dyrektorowi szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku gdy absolwent uzyskał.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2015. 20 kwietnia termin złożenia dyrektorowi szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku gdy absolwent uzyskał."— Zapis prezentacji:

1 Matura 2015

2 20 kwietnia termin złożenia dyrektorowi szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji 24 kwietnia zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

3 Zwolnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego Możliwe jest zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. W przypadku, gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2015r.

4 Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym Część pisemna egzaminu maturalnego Maj 2015r.Godzina 9.00Godzina 14.00 4 (poniedziałek)język polski – poziom podstawowy 5 (wtorek)matematyka – poziom podstawowy 6 (środa)język angielski – poziom podstawowy język angielski – poziom rozszerzony 7 (czwartek)język polski – poziom rozszerzony biologia – poziom podstawowy biologia – poziom rozszerzony 8 (piątek)matematyka – poziom rozszerzony wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony 11 (poniedziałek) fizyka i astronomia – poziom podstawowy fizyka i astronomia - poziom rozszerzony filozofia - poziom podstawowy filozofia – poziom rozszerzony

5 Część pisemna egzaminu maturalnego Maj 2014Godzina 9.00Godzina 14.00 12 (wtorek)język niemiecki – poziom podstawowy język niemiecki – poziom rozszerzony język niemiecki dla klas dwujęzycznych 13 (środa) geografia – poziom podstawowy geografia – poziom rozszerzony 14 (czwartek) 15 (piątek) chemia – poziom podstawowy chemia – poziom rozszerzonyhistoria sztuki – poziom rozszerzony 18 (poniedziałek)język francuski – poziom podstawowy język francuski – poziom rozszerzony język francuski dla klas dwujęzycznych 19 (wtorek) historia – poziom podstawowy historia – poziom rozszerzony 20 (środa)język hiszpański - poziom podstawowy język hiszpański - poziom rozszerzony język hiszpański dla klas dwujęzycznych 21 (czwartek)

6 Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29 maja 2015 r. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych Część ustna egzaminu maturalnego od 11 do 23 maja 2015 r. Część ustna egzaminu maturalnego – język polski, języki mniejszości narodowych

7 1 – 17 czerwca egzamin maturalny w terminie dodatkowym 30 czerwca rozdanie świadectw dojrzałości do 7 lipca złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

8 do 10 sierpnia informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych 25 sierpnia pisemny egzamin poprawkowy 24 – 28 sierpnia ustny egzamin poprawkowy 11 września rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej

9 Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczalnych do użytku materiałów i przyborów, albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym jest podstawą do unieważnienia egzaminu. Egzamin można także unieważnić w przypadku naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, które mogło wpłynąć na wynik egzaminu.

10 Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

11 Część pisemna egzaminu maturalnego

12 W skład zespołu nadzorującego egzamin Z części pisemnej wchodzą przewodniczący (odpowiedzialny za prawidłowy przebieg egzaminu) oraz członkowie (co najmniej 3 nauczycieli). W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu i wychowawcy klas.

13 Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE 9:00 lub 14:00 Należy zgłosić się: -25 min. przed egzaminem w sali gimnastycznej -15 min. przed egzaminem w sali lekcyjnej

14 Komisja wyczytuje kolejnych zdających z listy (będą wcześniej wywieszone obok gabinetu 3 i na drzwiach sal egzaminacyjnych); Należy okazać dokument tożsamości; Zadający losuje numer stolika i podaje go komisji; Zdający siada przy stoliku ze swoim numerem i czeka na rozpoczęcie egzaminu.

15 Zdający część pisemną egzaminu maturalnego po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza ma obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy jest on kompletny, tzn. ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii).przyboryprzybory

16 BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA kalkulator prostyobowiązkowozdający linijkafakultatywniezdający Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowoszkoła

17 GEOGRAFIA kalkulator prostyobowiązkowozdający linijkaobowiązkowozdający lupafakultatywniezdający

18 HISTORIA lupafakultatywniezdający

19 JĘZYK POLSKI słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowoszkoła

20 MATEMATYKA kalkulator prostyobowiązkowozdający linijkaobowiązkowozdający cyrkielobowiązkowozdający Wybrane wzory matematyczneobowiązkowoszkoła

21 WOS kalkulator prostyfakultatywniezdający

22 JĘZYK POLSKI osoby niesłyszące A7 słownik ortograficzny słownik poprawnej polszczyzny słownik języka polskiego słownik wyrazów obcych słownik wyrazów bliskoznacznych obowiązkowoszkoła

23 Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

24 Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. umieścić naklejki z kodem szkoły i numerem PESEL zdającego. Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis na liście zdających (liście obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności. A01 C13

25 Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

26 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań danej części egzaminu zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, i oczekuje na zgodę na opuszczenie sali.

27 W przypadku egzaminu z języka nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym, a także informatyki, po przerwie odbywa się druga część egzaminu. Zdający po otrzymaniu arkusza, przystępuje analogicznie jak podczas pracy w arkuszem w pierwszej części egzaminu.

28 Wszystkie części egzaminu pisemnego oceniają egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

29 Część ustna egzaminu maturalnego

30 Egzamin ustny przeprowadza zespół egzaminacyjny z danego przedmiotu, składający się z nauczyciela tego przedmiotu z danej szkoły (inny niż uczący) i nauczyciela z innej szkoły. Egzaminatorzy wpisani są do ewidencji egzaminatorów działających przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

31 CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO ZDAJĄCY LOSUJE ZADANIE EGZAMINACYJNE Z WYKORZYSTANIEM WYDRUKÓW ZAPOZNAJE SIĘ Z TREŚCIĄ WYLOSOWANEGO ZADANIA ZAWIERAJĄCEGO TEKST KULTURY I ODNOSZĄCEGO SIĘ DO NIEGO POLECENIA ZDAJĄCY PRZYGOTOWUJE SIĘ DO UDZIELENIA ODPOWIEDZI W CZASIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 15 MINUT PO ZAKOŃCZENIU CZASU NA PRZYGOTOWANIE ZDAJĄCY PRZENOSI SIĘ DO DRUGIEGO STANOWISKA, PRZY KTÓRYM BĘDZIE UDZIELAŁ ODPOWIEDZI I ROZPOCZYNA WYPOWIEDŹ. PRZEZ OKOŁO 10 MINUT ZDAJĄCY WYGŁASZA WYPOWIEDŹ MONOLOGOWĄ NA WSKAZANY W POLECENIU TEMAT PRZEZ OKOŁO 5 MINUT ZDAJĄCY ROZMAWIA Z ZESPOŁEM EGZAMINACYJNYM NA TEMAT SWOJEJ WYPOWIEDZI PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU ZDAJĄCY ODDAJE PRZEWODNICZĄCEMU ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO KARTKI Z NOTATKAMI ORAZ WYDRUKOWANE ZADANIE ZDAJĄCY OTRZYMUJĄ CZYSTE KARTKI, OPIECZĘTOWANE PIECZĘCIĄ SZKOŁY, DO SPORZĄDZENIA NOTATEK POMOCNICZYCH, KONSPEKTU LUB RAMOWEGO PLANU WYPOWIEDZI

32 Struktura egzaminu ustnego z języków obcych (bez określania poziomu) ZadanieCzasPunktacja Rozmowa wstępnaok. 2 minut---------------------------- Zadanie 1.: Rozmowa z odgrywaniem roli maksymalnie 3 minuty 6 punktów Zadanie 2.: Opis obrazka + 3 pytania maksymalnie 4 minuty 6 punktów Zadanie 3.: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego + 2 pytania maksymalnie 5 minut 6 punktów około 14 minut18 punktów + 12 punktów za umiejętności językowe

33 Termin dodatkowy W szczególnych przypadkach losowych lub innych przypadkach losowych lub zdrowotnych możliwe jest przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym: część ustna egzaminu maturalnego a)od 1 do 17 czerwca 2015r. – języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski; b)od 8 do 13 czerwca 2015r. – język polski, języki mniejszości narodowych część pisemna egzaminu maturalnego a)od 1 do 17 czerwca 2015r. Nie ma terminu dodatkowego w terminie poprawkowym.

34 Udokumentowany wniosek do dyrektora szkoły składa absolwent lub jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły wypełnia wniosek, który wraz z załączonymi do niego dokumentami przesyła dyrektorowi OKE w Gdańsku najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej OKE w ostatnim tygodniu maja 2015r.

35 Wyniki egzaminu odnotowuje się na świadectwie dojrzałości wraz ze wskazaniem poziomu egzaminu. Wynik części pisemnej egzaminu maturalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

36 W przypadku, gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na świadectwie dojrzałości lub egzamin został unieważniony, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego odpowiednio wpisuje się 0 %.

37 Absolwent, który z wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyska co najmniej 30% pkt. i przystąpi do przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego, otrzyma świadectwo dojrzałości.

38 Absolwent, który otrzyma świadectwo, może w kolejnych sesjach egzaminacyjnych zadeklarować podwyższanie wyników oraz nowe przedmioty dodatkowe zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu.

39


Pobierz ppt "Matura 2015. 20 kwietnia termin złożenia dyrektorowi szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku gdy absolwent uzyskał."

Podobne prezentacje


Reklamy Google