Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadanie 1 1. Problem spalania paliw kopalnych w mie ś cie: –Zbadaliśmy –Zbadaliśmy rodzaje paliw wykorzystywanych do ogrzewania mieszkań, –Porównaliśmy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadanie 1 1. Problem spalania paliw kopalnych w mie ś cie: –Zbadaliśmy –Zbadaliśmy rodzaje paliw wykorzystywanych do ogrzewania mieszkań, –Porównaliśmy."— Zapis prezentacji:

1

2 Zadanie 1 1. Problem spalania paliw kopalnych w mie ś cie: –Zbadaliśmy –Zbadaliśmy rodzaje paliw wykorzystywanych do ogrzewania mieszkań, –Porównaliśmy –Porównaliśmy ilość sprzedawanej benzyny do ilości zarejestrowanych samochodów

3 Problem spalania paliw kopalnych w mie ś cie:

4 Porównanie ilości sprzedawanej benzyny do ilości zarejestrowanych samochodów. Ilość zarejestrowanych Aut:5800 Stacja benzynowa (ulica) Ilość sprzedawanej benzyny (miesiąc) Nowy Dwór121800 Kaliska48720 Mickiewicza73080 243600 l/5800aut=42 Na jedno auto przypada średnio 42 litry miesięcznie.

5 Materiały opałowe stosowane w kotłowniach: Większość kotłowni osiedlowych znajdujących się na terenie Sycowa stosuje miał. Większość kotłowni lokalnych wykorzystuje gaz. W Sycowie nie ma kotłowni w której stosuje się olej opałowy Łączna ilość zużywanych paliw wynosi: 2000 ton węgla i miału 600600 tys. m 3 m 3 gazu. Na Syców w ciągu roku spada 1200 ton pyłu.

6 Zadanie 2 Wp ł yw spalania paliw kopalnych na ś rodowisko : – Określiliśmy Określiliśmy skutki wykorzystania paliw kopalnych.

7 Schemat działania efektu cieplarnianego

8 Przyczyny zbyt szybkiego ocieplania:   spalanie paliw kopalnych w kotłowniach,   stosowanie nawozów sztucznych,   rosnące masy odpadów organicznych, składowanych na wysypiskach śmieci. Efekt cieplarniany

9 Skutki :   podniesienie temperatury na Ziemi,   topnienie lodowców,   przesunięcie stref klimatycznych,   zmiany klimatyczne

10 Schemat powstawania kwaśnych deszczów.

11 Kwaśne deszcze Przyczyny powstawania: spalanie paliw kopalnych, węglowodory pochodzące z silników spalinowych, tlenki azotu powstające wskutek spalania wysokotemperaturowego paliw kopalnych.

12 Skutki:   zakwaszenie gleby,   zakwaszenie wód powierzchniowych,   niszczenie budowli i konstrukcji metalowych,   zanieczyszczenie fauny i flory.

13 Zadanie 3 Ocena stanu ś rodowiska gminy: –Zebraliśmy –Zebraliśmy dane na temat stanu środowiska gminy. dane z WIOŚ z 2002

14 Stan czystości wód powierzchniowych na terenie gminy Syców  rzeka  rzeka Widawa we wszystkich punktach pomiarowych prowadzi wody, które nie odpowiadają normą jakości,  na  na ponadnormatywnym poziomie utrzymują się wartości substancji biogennych, azotu azotynowego oraz związków fosforu,  pozostałe  pozostałe wskaźniki odpowiadają I i II klasie czystości,  stan  stan sanitarny wody nie odpowiada normą jakości!!!

15 Wody podziemne: Na obszarze gminy Syców stan ilościowy i jakościowy wód podziemnych jest zagrożony przez: nadmiernąnadmierną eksploatację wód podziemnych w celu zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz na potrzeby gospodarcze; powierzchniowe ogniska skażeń związane z działalnością rolniczą; infiltrację wód niskiej jakości z cieków powierzchniowych; infiltrację ścieków komunalnych w miejscach niekontrolowanych zrzutów.

16   Zbyt mała mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia dla Sycowa w stosunku do potrzeb.   niekontrolowane punkty zrzutów, Źródła zagrożeń

17 Źródła zanieczyszczeń na terenie Sycowa: systemy grzewcze; środki transportu; emisje z procesów technologicznych z nielicznych na obszarze miasta zakładów produkcyjnych; zanieczyszczenia transgraniczne (ich udział jest niewielki).

18 Prezentacje przygotowali: Mateusz Mak Bartłomiej Sztuka Daria Kozaków

19


Pobierz ppt "Zadanie 1 1. Problem spalania paliw kopalnych w mie ś cie: –Zbadaliśmy –Zbadaliśmy rodzaje paliw wykorzystywanych do ogrzewania mieszkań, –Porównaliśmy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google