Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„SAMORZ Ą D UCZNIOWSKI – JAK DALEKO NAM DO IDEAŁU? ” 21 KWIETNIA 2010 DEBATA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„SAMORZ Ą D UCZNIOWSKI – JAK DALEKO NAM DO IDEAŁU? ” 21 KWIETNIA 2010 DEBATA."— Zapis prezentacji:

1 „SAMORZ Ą D UCZNIOWSKI – JAK DALEKO NAM DO IDEAŁU? ” 21 KWIETNIA 2010 DEBATA

2 PLAN DYSKUSJI 1.Wypowiedzi ekspertów na temat zadań SU wynikających z Ustawy. 2. Omówienie zasad współpracy SU z innymi organami szkoły. 3. Wymiana doświadczeń poszczególnych samorządów klasowych. 4. Prezentacja przedsięwzięć SU w bieżącym roku szkolnym. 5. Współpraca władz SU z przedstawicielami klas. 6. Wnioski na przyszłość.

3 „SAMORZĄD UCZNIOWSKI – JAK DALEKO NAM DO IDEAŁU?”

4 1.Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego. 2.Współpraca Samorządu Uczniowskiego z innymi organami szkoły. 3. Zadania trójek klasowych. 4. Działania i akcje podejmowane w szkole przez Samorząd Uczniowski. ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI

5 5.Współpraca między samorządami klasowymi. 6. Pomysły na aktywizację uczniów w Samorządzie Uczniowskim. 7. Dobre praktyki, wymiana doświadczeń. ZAGDNIENIA DO DYSKUSJI

6 „SAMORZĄD UCZNIOWSKI – JAK DALEKO NAM DO IDEAŁU?”

7 ZASADY DYSKUSJI 1.Jedna osoba mówi, reszta słucha - nie przekrzykujemy si ę. 2.Słowo prowadz ą cego jest ostateczne. 3.Mówimy za siebie, nie przypisujemy innym w ł asnych opinii. 4.Nie krytykujemy osób, ewentualnie wypowiedzi.

8 5. Nie mówimy o sprawach osobistych. 6. Nie traktujemy krytyki osobiście. 7. Szanujemy siebie nawzajem. 8. Mówimy krótko i na temat. ZASADY DYSKUSJI

9 „SAMORZĄD UCZNIOWSKI – JAK DALEKO NAM DO IDEAŁU?”

10 PODSTAWA PRAWNA SAMORZ Ą DU UCZNIOWSKIEGO – ART. 55 USTAWY O SYSTEMIE O Ś WIATY

11 1. W szkole działa samorz ą d uczniowski[…] 2. Samorz ą d tworz ą wszyscy uczniowie szkoły. 3. Zasady wybierania i działania organów samorz ą du określa regulamin […] 4. Regulamin samorz ą du nie mo ż e by ć sprzeczny ze statutem szkoły. 5. Samorz ą d mo ż e przedstawia ć radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów […] : ART. 55 USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

12 a) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu; c) prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; ART. 55 USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

13 d) prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej; e) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; f) prawa wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. ART. 55 USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

14 „SAMORZĄD UCZNIOWSKI – JAK DALEKO NAM DO IDEAŁU?”

15 ZADANIA SAMORZ Ą DU UCZNIOWSKIEGO

16 ZADANIA SAMORZ Ą DU UCZNIOWSKIEGO

17 „SAMORZĄD UCZNIOWSKI – JAK DALEKO NAM DO IDEAŁU?”

18 REALIZOWANE PROJEKTY I DZIA Ł ANIA

19 WSPÓ Ł PRACA Z PATRONEM Nasze gimnazjum przyłączyło się do KLUBU SZKÓŁ UNICEF, który zrzesza około 300 szkół z całej Polski.

20 Samorz ą d Uczniowski we współpracy ze szkolnym kołem PCK od kilku lat realizuje różne zadania w ramach kampanii prowadzonych przez naszego patrona - UNICEF. Włączyliśmy się już w takie projekty, jak: „Szkoły dla Afryki" – 2007 /2008;,,Na ratunek dzieciom w Kongo” – 2008 / 2009; „Szkoła z prawami dziecka” - 2009 / 2010. WSPÓ Ł PRACA Z PATRONEM

21

22

23 WIECZORY Z MUZAMI Organizowane przez SU ju ż od kilku lat muzyczno – poetyckie spotkania szkolnych artystów. Odbywają się dwa razy w roku szkolnym pod patronatem lokalnych instytucji.

24 WIECZORY Z MUZAMI

25

26

27

28 „SAMORZĄD UCZNIOWSKI – JAK DALEKO NAM DO IDEAŁU?”

29 SZKOLNE „POLE NADZIEI” Włączyliśmy się do akcji "POLA NADZIEI", której patronuje zielonogórskie Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw. Poleg a ła ona na sprzedaży cebulek żonkili. Zakupione cebulki zasadziliśmy przy naszej szkole. Uczestniczyliśmy również w oficjalnym otwarciu akcji, które odbyło się 3 października 2009 przed zielonogórską Palmiarnią.

30 SZKOLNE „POLE NADZIEI”

31

32 „POLE NADZIEI”

33 „SAMORZĄD UCZNIOWSKI – JAK DALEKO NAM DO IDEAŁU?”

34 ZA NIEPODLEG Ł O ŚĆ I WOLNO ŚĆ NASZĄ … Z okazji 91. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowaliśmy uroczystą akademię. Aby uczcić to narodowe święto, a jednocześnie uświadomić wszystkim, że zaciera się wśród młodych Polaków znajomość ważnych dla Polski wydarzeń historycznych, przedstawiciele klas zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Za niepodległość i wolność Ojczyzny naszej..."

35 ZA NIEPODLEGŁOŚĆ I WOLNOŚĆ NASZĄ…

36 „SAMORZĄD UCZNIOWSKI – JAK DALEKO NAM DO IDEAŁU?”

37 PSU NA BUD Ę Akcja wykonywania budek dla kotów, które zostały przekazane na rzecz Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Zwierz ą t”, z którym od lat współpracujemy.

38 PSU NA BUDĘ

39 „SAMORZĄD UCZNIOWSKI – JAK DALEKO NAM DO IDEAŁU?”

40 KIERMASZ ŚWIĄTECZNY W okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski we współpracy ze szkolnym kołem PCK oraz biblioteką i nauczycielami techniki zorganizował kiermasz świąteczny, na którym sprzedawane były przedmioty wykonane własnoręcznie przez uczniów.

41 KIERMASZ ŚWI Ą TECZNY

42 „SAMORZĄD UCZNIOWSKI – JAK DALEKO NAM DO IDEAŁU?”

43 BIBLIOGRAFIA http://ceo.org.pl/portal/sejmmlodziezy http://www.gimnazjum7.zgora.pl/ http://www.unicef.pl/


Pobierz ppt "„SAMORZ Ą D UCZNIOWSKI – JAK DALEKO NAM DO IDEAŁU? ” 21 KWIETNIA 2010 DEBATA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google