Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Legalna praca cudzoziemca w polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Legalna praca cudzoziemca w polsce"— Zapis prezentacji:

1 Legalna praca cudzoziemca w polsce
Podstawowe zasady i dokumenty Ten szablon może być używany jako plik startowy do prezentowania materiałów szkoleniowych w ustawieniu grupy. Sekcje Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, aby dodać sekcje. Sekcje ułatwiają organizowanie slajdów i usprawniają współpracę nad dokumentem. Notatki Użyj sekcji Notatki do wstawiania notatek lub dodatkowych informacji dla odbiorców. Podczas przedstawiania prezentacji notatki są widoczne w widoku prezentacji. Pamiętaj o odpowiednim rozmiarze czcionki (w celu ułatwienia dostępu, widoczności, nagrywania i pracy online). Odpowiednio dobrane kolory Zwróć szczególną uwagę na wykresy, schematy i pola tekstowe. Uwzględnij to, że uczestnicy mogą drukować w trybie czarno-białym lub w skali odcieni szarości. Wykonaj wydruki testowe, aby sprawdzić, czy wszystko jest widoczne po wydrukowaniu w trybie czarno-białym i w skali odcieni szarości. Elementy graficzne, tabele i wykresy Staraj się zachować prostotę — używaj spójnych stylów i kolorów, które nie odwracają uwagi od zawartości. Oznacz etykietą każdy wykres i tabelę.

2 Legalna praca cudzoziemca w Polsce
Cudzoziemcy, mający zamiar przyjechać do Polski – zezwolenie na pracę + wiza Cudzoziemcy przebywający w Polsce – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany. Bez zezwoleń: studenci stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich w Polsce, jeśli uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia absolwenci stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich w Polsce

3 Kto wydaje dokumenty Zezwolenie na pracę – wojewoda, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy Wiza – konsul RP, właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wojewoda, właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce Inna możliwość zaprezentowania slajdów z zarysem przy użyciu przejść.

4 Kto składa wniosek o wydanie
Zezwolenie na pracę – pracodawca, po uzyskaniu zezwolenia przekazuje 1 egz. cudzoziemcowi w celu uzyskania wizy Wiza – cudzoziemiec Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – cudzoziemiec, stroną postępowania jest również pracodawca, od którego wymagane są niektóre dokumenty niezbędne w postępowaniu

5 Podstawowe warunki uzyskania/udzielenia zezwoleń
wynagrodzenie nie niższe niż innych pracowników na porównywalnych stanowiskach brak kandydatów z pośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne (zgłoszenie przez pracodawcę oferty pracy i weryfikacja rejestrów przez urząd pracy) niekaralność pracodawcy za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców lub handel ludźmi niekaralność cudzoziemca za nielegalny pobyt w Polsce, tj. brak wpisu do wykazu osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany

6 Podstawowe warunki uzyskania/udzielenia zezwoleń, c.d.
W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dodatkowo: posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w Polsce dochód w wysokości nie niższej niż 542 zł lub 456 zł/os. w rodzinie zapewnienie miejsca zamieszkania w Polsce

7 Niezbędne dokumenty – zezwolenie na pracę
Wniosek (formularz) Kopia dokumentu podróży (paszportu) cudzoziemca Informacja starosty (powiatowego urzędu pracy) o braku możliwości zabezpieczenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych) – nie jest wymagana m. in. w przypadku kolejnego zezwolenia u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku Opłata w wysokości 50 zł (praca do 3 miesięcy) lub 100 zł (praca powyżej 3 miesięcy)

8 Niezbędne dokumenty – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
Wniosek (formularz) – złożony przez cudzoziemca osobiście 4 aktualne fotografie Kopia dokumentu podróży (paszportu) cudzoziemca - oryginał do wglądu Potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego (potwierdzenie z ZUS lub polisa ubezpieczeniowa) Potwierdzenie źródła stabilnego i regularnego dochodu (deklaracja podatkowa, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp.) Potwierdzenie zapewnienia miejsca zamieszkania (potwierdzenie zameldowania, umowa najmu lokalu, itp.) Umowa o pracę (lub inna umowa z podmiotem powierzającym pracę) Informacja starosty (powiatowego urzędu pracy) o braku możliwości zabezpieczenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych) – nie jest wymagane m. in. w przypadku kolejnego zezwolenia u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku Potwierdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych w przypadku wykonywania pracy w zawodzie regulowanym (np. „prawo wykonywania zawodu lekarza”) Opłata skarbowa w wysokości 440 zł + opłata 50 zł za wydanie karty pobytu

9 Warunki wykonywania pracy na podstawie zezwoleń
Zezwolenie na pracę oraz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę określają: Cudzoziemca Pracodawcę Stanowisko lub rodzaj pracy Podstawę wykonywania pracy (umowę) Wymiar czasu pracy Otrzymywane wynagrodzenie Okres wykonywania pracy Nie jest dozwolone wykonywanie pracy przez cudzoziemca na innym stanowisku, u innego pracodawcy lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu.


Pobierz ppt "Legalna praca cudzoziemca w polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google