Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

L EGALNA PRACA CUDZOZIEMCA W POLSCE Podstawowe zasady i dokumenty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "L EGALNA PRACA CUDZOZIEMCA W POLSCE Podstawowe zasady i dokumenty."— Zapis prezentacji:

1 L EGALNA PRACA CUDZOZIEMCA W POLSCE Podstawowe zasady i dokumenty

2 Legalna praca cudzoziemca w Polsce Cudzoziemcy, mający zamiar przyjechać do Polski – zezwolenie na pracę + wiza Cudzoziemcy przebywający w Polsce – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Bez zezwoleń: studenci stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich w Polsce, jeśli uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia absolwenci stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich w Polsce

3 Kto wydaje dokumenty Zezwolenie na pracę – wojewoda, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy Wiza – konsul RP, właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wojewoda, właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce

4 Kto składa wniosek o wydanie Zezwolenie na pracę – pracodawca, po uzyskaniu zezwolenia przekazuje 1 egz. cudzoziemcowi w celu uzyskania wizy Wiza – cudzoziemiec Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – cudzoziemiec, stroną postępowania jest również pracodawca, od którego wymagane są niektóre dokumenty niezbędne w postępowaniu

5 Podstawowe warunki uzyskania/udzielenia zezwoleń wynagrodzenie nie niższe niż innych pracowników na porównywalnych stanowiskach brak kandydatów z pośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne (zgłoszenie przez pracodawcę oferty pracy i weryfikacja rejestrów przez urząd pracy) niekaralność pracodawcy za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców lub handel ludźmi niekaralność cudzoziemca za nielegalny pobyt w Polsce, tj. brak wpisu do wykazu osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany

6 Podstawowe warunki uzyskania/udzielenia zezwoleń, c.d. W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dodatkowo: posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w Polsce dochód w wysokości nie niższej niż 542 zł lub 456 zł/os. w rodzinie zapewnienie miejsca zamieszkania w Polsce

7 Niezbędne dokumenty – zezwolenie na pracę Wniosek (formularz) Kopia dokumentu podróży (paszportu) cudzoziemca Informacja starosty (powiatowego urzędu pracy) o braku możliwości zabezpieczenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych) – nie jest wymagana m. in. w przypadku kolejnego zezwolenia u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku Opłata w wysokości 50 zł (praca do 3 miesięcy) lub 100 zł (praca powyżej 3 miesięcy)

8 Niezbędne dokumenty – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Wniosek (formularz) – złożony przez cudzoziemca osobiście 4 aktualne fotografie Kopia dokumentu podróży (paszportu) cudzoziemca - oryginał do wglądu Potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego (potwierdzenie z ZUS lub polisa ubezpieczeniowa) Potwierdzenie źródła stabilnego i regularnego dochodu (deklaracja podatkowa, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp.) Potwierdzenie zapewnienia miejsca zamieszkania (potwierdzenie zameldowania, umowa najmu lokalu, itp.) Umowa o pracę (lub inna umowa z podmiotem powierzającym pracę) Informacja starosty (powiatowego urzędu pracy) o braku możliwości zabezpieczenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych) – nie jest wymagane m. in. w przypadku kolejnego zezwolenia u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku Potwierdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych w przypadku wykonywania pracy w zawodzie regulowanym (np. „prawo wykonywania zawodu lekarza”) Opłata skarbowa w wysokości 440 zł + opłata 50 zł za wydanie karty pobytu

9 Warunki wykonywania pracy na podstawie zezwoleń Zezwolenie na pracę oraz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę określają: Cudzoziemca Pracodawcę Stanowisko lub rodzaj pracy Podstawę wykonywania pracy (umowę) Wymiar czasu pracy Otrzymywane wynagrodzenie Okres wykonywania pracy Nie jest dozwolone wykonywanie pracy przez cudzoziemca na innym stanowisku, u innego pracodawcy lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu.


Pobierz ppt "L EGALNA PRACA CUDZOZIEMCA W POLSCE Podstawowe zasady i dokumenty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google