Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze wzmianki o Swoszowicach pochodz ą z Kodeksu Tynieckiego z 12 marca 1362 r. Pierwszym w ł a ś cicielem by ł Wojciech de Swoszow (pochodz ą cy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze wzmianki o Swoszowicach pochodz ą z Kodeksu Tynieckiego z 12 marca 1362 r. Pierwszym w ł a ś cicielem by ł Wojciech de Swoszow (pochodz ą cy."— Zapis prezentacji:

1

2 Pierwsze wzmianki o Swoszowicach pochodz ą z Kodeksu Tynieckiego z 12 marca 1362 r. Pierwszym w ł a ś cicielem by ł Wojciech de Swoszow (pochodz ą cy ze stanu rycerskiego).

3 Swoszowice le żą na po ł udniowo-wschodnich obrze ż ach Krakowa przy trakcie solnym z Wieliczki na Ś l ą sk (7 kilometrów od Wawelu). Granic ę pó ł nocno-zachodni ą wyznacza prawobrze ż ny dop ł yw Wis ł y-Wilga. To dawna wie ś podkrakowska To dawna wie ś podkrakowska

4 Swoszowice nie s ą wspomniane w ż adnej legendzie, ale wed ł ug wierze ń siarka, któr ą Skuba wypcha ł owc ę pochodzi ł a w ł a ś nie z kopalni siarki w Swoszowicach. Wi ę c Swoszowice te ż przyczyni ł y si ę do zguby smoka.

5 W 1422 r. we wschodniej cz ęś ci Swoszowic odkryto znaczne pok ł ady siarki (najwi ę ksze w Europie). Aktualnie wykorzystuje si ę wody lecznicze, w których zawarto ść siarki jest du ż a (5 miejsce na ś wiecie, a 4 w Europie). O istnieniu najstarszej i najwi ę kszej niegdy ś w Polsce, kopalni siarki w Swoszowicach ś wiadcz ą dzi ś liczne ha ł dy (halnie), nazwy ulic: Siarczki, Szybisko, Topiarnia, Stawisko, Podhalnie, Siarczanogórska, figurka górnicza (ul. Merkuriusza Polskiego), tzw. Kamienica- dawny budynek zarz ą du kopalni (ul. Merkuriusza Polskiego 2), czy o ł tarz ś w. Barbary (patronki górników) w ko ś ciele wróblowickim- niegdy ś parafialnym dla Swoszowic.

6 Powsta ł o w 1811 roku. Zak ł ad Leczniczy wybudowa ł dr Feliks Radwa ń ski. Na terenie uzdrowiska znajduj ą si ę dwa ź ród ł a wody leczniczej Zdrój G ł ówny i Napoleon, które dostarczaj ą wód bogatych w siarczany, w ę giel, wodór, wap ń i magnez. W uzdrowisku wykorzystuje si ę wody siarczane i borowiny do leczenia chorób reumatycznych. W uzdrowisku leczyli si ę m.in. Julian Ursyn Niemcewicz i Hugo Ko łłą taj.

7 Doktor medycyny i filozofii, nadworny lekarz królów polskich Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy (tak ż e sekretarz tego pierwszego). Jeden z twórców medycyny polskiej. Propagowa ł uprawnienie kultury fizycznej, widz ą c w niej korzy ś ci zarówno dla cia ł a, jak i dla ducha. W swoim dziele pt. „Cieplice” pisa ł o wykorzystaniu wody siarczanej ze Swoszowic.

8 Lekarz i dzia ł acz spo ł eczny, prof. UJ, 1861-65 rektor (usuni ę ty przez rz ą d austriacki za żą danie wprowadzienia j ę zyka polskiego jako wyk ł adowego) od 1861 pose ł na sejm galicyjski, w latach1866-74 prezydent Krakowa, zabiega ł o autonomi ę Galicji oraz polsko ść systemu kszta ł cenia, przygotowa ł program reformy szkolnictwa. Dietl w swoich „Uwagach nad zdrojowiskami” opisa ł swoszowicki Dom Ł azienny.

9 Jeden z pierwszych kuracjuszy - Julian Ursyn Niemcewicz narzeka ł w uzdrowisku na brak cienia W trosce o klientów uzdrowiska oko ł o 1820 Feliks Radwa ń ski i jego syn zlecili sadzenie m ł odych lip, wi ą zów, grabów (dzi ś drzew prawie 200 letnich). W latach 60 i 80 tych XIX wieku wprowadzono sosny, ś wierki i modrzewie, a w 1900 roku posadzono kasztanowce, brzozy i sosny wejmutki. Du ż o zniszcze ń w parku dokona ł a I i II wojna ś wiatowa, a ostatnio pot ęż na wichura w 1995 roku

10 W czasie przebudowy Twierdzy Kraków w latach 1896-98 i w roku 1902 znacznie wzmocniony zosta ł m.in. VII sektor obronny Twierdzy Kraków. Fort Swoszowice posiada pó ł kolisty narys, pi ę trowy blok koszar szyjowych, sp ł aszczony stok. Fort jest dobrze zachowany i zabezpieczony przed wp ł ywem warunków atmosferycznych.

11 Przy ulicy Cha ł ubi ń skiego od roku 1925 do lat powojennych sta ł drewniany dom - Dom Ludowy, zwany ś wietlic ą. Tam odbywa ł y si ę wszystkie imprezy, uroczysto ś ci.

12 1882 roku w Swoszowicach uroczy ś cie otwarto jednoklasow ą szko łę ludow ą, zorganizowan ą z inicjatywy i staraniem zarz ą dcy miejscowej kopalni siarki Stanis ł awa Mrowec. Nak ł oni ł on górników likwidowanej kopalni do przekazania oszcz ę dno ś ci na potrzeby szko ł y (w sumie 3 000 z ł re ń skich). Po ś wi ę cenia szko ł y dokona ł proboszcz wróblowicki ks. Maciej Wieczorek 2 pa ź dziernika 1882 roku.

13 U zbiegu ulic: Sawiczewskich, Lwa Landaua, Podgórki i Drogi Rokadowej znajduj ą si ę kapliczki.

14 Przy ulicy Wróblowickej znajduje si ę kapliczka, która zosta ł a przeniesiona ze Swoszowic.

15 Kapliczka na ulicy Podgórki.

16 Na ulicy Siarczanogórskiej znajduje si ę kapliczka przy dworze. Na ulicy Siarczanogórskiej znajduje si ę kapliczka przy dworze.

17 Przy ulicy Merkuriusza Polskiego, znajduje si ę kapliczka upami ę tniaj ą ca ofiary wypadków w kopalni.

18 Informacje: zaczerpni ę te od Pani Cecylii Dudek i jej nie ż yj ą cej ju ż mamy Pani Marii Ł abu ś zaczerpni ę te od Pani Cecylii Dudek i jej nie ż yj ą cej ju ż mamy Pani Marii Ł abu ś oraz z http://pl.wikipedia.org/wiki/Swoszowice Zdj ę cia: wszystkie zdj ę cia ze zbioru Pani Ewy Dudek.

19 Prezentacj ę przygotowa ł y: Aleksandra Taran, Julia Miczek, Julia Dudek i Patrycja Plizga z klasy 5b. Prezentacj ę przygotowa ł y: Aleksandra Taran, Julia Miczek, Julia Dudek i Patrycja Plizga z klasy 5b. Koniec


Pobierz ppt "Pierwsze wzmianki o Swoszowicach pochodz ą z Kodeksu Tynieckiego z 12 marca 1362 r. Pierwszym w ł a ś cicielem by ł Wojciech de Swoszow (pochodz ą cy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google