Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA I PEŁNA ZBIORÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA I PEŁNA ZBIORÓW."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA I PEŁNA ZBIORÓW

2 Identyfikacja obiektu 2 klocki zawierające 14 inkunabułów i postinkunabułów 139 starodruków XVI i XVII - wiecznych z księgozbioru stradomskiego Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

3 Dane dotycz ą ce obiektu Inwestor Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy WykonawcaKonserwatorki mgr Agnieszka Ciesielska mgr Katarzyna Wawrzyniak – Łukaszewicz mgr Marta Winiarczyk

4 Dane dotycz ą ce obiektu Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe Priorytetu II Rozwój instytucji muzealnych

5 Opis inwentaryzacyjny Przedmiot konserwacji pełnej przeprowadzonej w pracowniach konserwatorskich w Gostyniu i we Włocławku były dwa klocki zawierające łącznie 14 woluminów. Przedmiotem konserwacji zachowawczej przeprowadzonej na miejscu w Bibliotece Księży Misjonarzy był zbiór 139 książek z liczącego kilkanaście tysięcy woluminów księgozbioru stradomskiego. Zbiory biblioteczne na Stradomiu gromadzone od powstania domu misjonarskiego w 1686 Biblioteka wzbogaciła się o nowe zbiory po scaleniu księgozbiorów domów Zgromadzenia z Krakowa (po likwidacji seminarium zamkowego w roku 1800), z Warszawy przy kościele św. Krzyża (po kasacie w 1864 roku) Po II wojnie światowej dołączono książki z domów lwowskiego, tarnowskiego i zakopiańskiego oraz wspomnianego wcześniej kleparskiego.

6 Opis inwentaryzacyjny cd. Główne założenie konserwatorskie – prace przy XVI, XVII i XVIII – wiecznych woluminach Wiele woluminów poddanych konserwacji jest przykładem znakomitej sztuki typograficznej i introligatorskiej – wywodziły się z najbardziej znanych warsztatów europejskich i polskich, w tym z drukarni krakowskich Wszystkie woluminy z księgozbioru stradomskiego są jednolicie oznaczone sygnaturą, na prostokątnej naklejce. Numer powtórzony jest na kartach tytułowych Sygnet Drukarni Łazarzowej Jana Januszowskiego, jednej z najwybitniejszych drukarni polskich XVI wieku.

7 Opis inwentaryzacyjny cd. Na pierwszych kartach ksiąg znajdują się zapisy, pieczęcie, ekslibrysy, świadczące o różnorodnych proweniencjach.

8 Stan zachowania i przyczyny zniszcze ń obiektów Papier jest zniszczony na skutek użytkowania; są to zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne. Papier jest zniszczony na skutek użytkowania; są to zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne. Inna grupa spowodowana jest procesem starzenia materiałów i szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Inna grupa spowodowana jest procesem starzenia materiałów i szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Na części woluminów widoczne są ślady działalności mikroorganizmów i owadów (zniszczenia biologiczne). Powyżej jedna z książek zniszczonych przez owady – korytarze biegną przez całą grubość i przez okładki.

9 Stan zachowania i przyczyny zniszcze ń obiektów Częstym rodzajem zniszczenia są zacieki – efekt zalania, zamoczenia i niekontrolowanego wysychania. Częstym rodzajem zniszczenia są zacieki – efekt zalania, zamoczenia i niekontrolowanego wysychania. Zaobserwowano zniszczenia chemiczne. Charakterystyczne w tej grupie zniszczeń jest zakwaszenie. Zaobserwowano zniszczenia chemiczne. Charakterystyczne w tej grupie zniszczeń jest zakwaszenie. Zakwaszenie papieru Zakwaszenie skóry

10 Stan zachowania i przyczyny zniszcze ń obiektów W jednej z książek intensywnie wystąpiły zniszczenia spowodowane przez atrament żelazowo-galusowy. Fragmenty najbardziej przesiąknięte atramentem uległy całkowitej destrukcji. Papier wygląda jak spalony, jest czarny, rozsypuje się.

11 Stan zachowania i przyczyny zniszcze ń obiektów Część woluminów ma rozluźnione lub całkowicie zniszczone szycie – grozi to rozproszeniem kart i kwalifikuje te egzemplarze do jak najwcześniejszej pełnej konserwacji w specjalistycznej pracowni. Przykład woluminu o zniszczonym szyciu, blok częściowo oddzielony od oprawy

12 Stan zachowania i przyczyny zniszcze ń obiektów Oprawy są brudne, z uszkodzeniami mechanicznymi, ubytkami, zakwaszone, przesuszone, zniszczone przez owady. Większość ksiąg straciła element konstrukcyjny, zabezpieczający przed deformacją bloku, mianowicie zapinki bądź wiązania. Zapinki się połamały lub zagubiły, taśmy pourywały, na skutek czego okładki się otwierają i nie chronią bloku.

13 Konserwacja zachowawcza Wykonano dokumentację fotograficzną wszystkich wybranych do konserwacji woluminów Oczyszczono okładki i krawędzie książek z kurzu i brudu miotełkami oraz gumkami typu Wishab. Oczyszczanie wyklejek książki z kurzu Efekt oczyszczania górnej części bloku książki

14 Przebieg prac konserwatorskich Oprawy skórzane i pergaminowe oczyszczano tamponami waty używając balsamu i wazeliny Maroquin, bibliobalsamu Cire 213, wody oraz specjalistycznego mydełka do skór, opartego na lanolinie, firmy Starwax. Preparaty te, poza oczyszczeniem odkwaszały, regenerowały, przywracały skórom opraw właściwy poziom nawilżenia i natłuszczenia, poprawiały ich kondycję i wygląd lica.

15 Przebieg prac konserwatorskich Oczyszczanie pergaminowego grzbietu Oczyszczanie wewn ę trznych kraw ę dzi

16 Przebieg prac konserwatorskich Zabieg oczyszczania i nat ł uszczania skóry ro ś linnie garbowanej ozdobionej marmuryzacj ą Regeneracja skóry dotkni ę tej tzw. czerwon ą korozj ą – nasycanie preparatami nawil ż aj ą cymi, odkwaszaj ą cymi i nat ł uszczaj ą cymi

17 Przebieg prac konserwatorskich Rozdarcia kart, ubytki papieru, wyrwane karty, miejsca os ł abione na skutek dzia ł ania grzybów, os ł abione narożniki i krawędzie zabezpieczano bibu ł k ą japo ń sk ą wklejan ą metyloceluloz ą i klajstrem skrobiowym. Mokre bibu ł ki izolowano tkanin ą syntetyczn ą i suszono pomi ę dzy tekturkami. Pogi ę te karty po lekkim nawil ż eniu wod ą z rozpylacza prasowano mi ę dzy cienkimi tekturkami. Do obci ąż ania wykorzystywano inne ksi ę gi, o podobnym formacie i du ż ej masie.

18 Przebieg prac konserwatorskich Uszkodzenia opraw – rozdarcia skóry, pergaminu, rozwarstwienie narożników, odspojenie grzbietów, wyklejek – naprawiano klajstrem i klejem rybim. Pęknięte deski opraw sklejano klejem glutynowym i wzmacniano paskami papieru chińskiego. Oderwane okładziny dołączano do bloków książek paskami płócienka, naklejanymi klajstrem. Do napraw grzbietów i narożników używano klamer i bandaży elastycznych, aby nawilżona klejem skóra mogła wyschnąć we właściwej formie.

19 Przebieg prac konserwatorskich Wzmacnianie i formowanie grzbietu książki Uzupełnienie skór ą naro ż nika oprawy Prostowanie, sklejanie i wzmacnianie rozwarstwionych naro ż ników oprawy

20 Wybrane przykłady Sygn. 1 I A3 Przed i po konserwacji


Pobierz ppt "Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA I PEŁNA ZBIORÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google