Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANKIETA DLA RODZICÓW Rodzice uczniów są ważnym ogniwem w życiu szkoły, dlatego przeprowadzono wśród nich anonimową ankietę, na temat współpracy rodziców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANKIETA DLA RODZICÓW Rodzice uczniów są ważnym ogniwem w życiu szkoły, dlatego przeprowadzono wśród nich anonimową ankietę, na temat współpracy rodziców."— Zapis prezentacji:

1 ANKIETA DLA RODZICÓW Rodzice uczniów są ważnym ogniwem w życiu szkoły, dlatego przeprowadzono wśród nich anonimową ankietę, na temat współpracy rodziców ze szkołą. Kwestionariusz ankiety wypełniły 63 osoby na 105, którym go dostarczono, co stanowi 60%. Ankieta zawierała pytania zamknięte i otwarte W pytaniach zamkniętych można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

2 1. Jakie formy kontaktu oferuje Państwu placówka?

3 • 94% rodziców twierdzi, że placówka oferuje zebrania jako formę kontaktu, • 79% wymienia spotkania indywidualne z wychowawcą i innymi nauczycielami, • 46% spotkania ze specjalistami, • 90% kontakt telefoniczny, • 84% dzienniczki do korespondencji, • 48% strona internetowa, • 24% lekcje otwarte, • 2% wymienia inne formy kontaktu, którymi są: - spotkania integracyjne klasowe z rodzicami.

4 2. Czym najczęściej powodowany jest ten kontakt?

5 • 35 % rodziców, jako powód kontaktu ze szkołą podaje problemy wychowawcze, • według 10 % powodem jest brak postępów w rozwoju dziecka, • natomiast dla 16 % nie radzenie sobie z dzieckiem w domu, • po 2 % ankietowanych podało inne powody: - uzyskanie informacji o postępach dziecka, - postępy wychowawcze mojego dziecka, - bieżące sprawy szkolne, - tematy związane z organizacją, - współpraca, - codzienne sprawy wynikające z kalendarza szkolnego, • aż 43 % rodziców nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi.

6 3. Jaki to jest najczęściej kontakt?

7 • 75 % rodziców swój kontakt ze szkołą określa jako spontaniczny, • natomiast 19 % jako wymuszony przez szkołę, • 10 % nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi, • po 2 % ankietowanych dopisało własne odpowiedzi: „różnie”, - „zależy od sytuacji”, - „pół na pół”,  

8 4. Jak często uczestniczy Pan/Pani w zebraniach z rodzicami?

9 • 48 % rodziców deklaruje, że zawsze uczestniczy w zebraniach, • 35 % twierdzi, że bierze udział w nich często, • 14 % przychodzi czasami, • natomiast 3 % nie pojawia się nigdy.

10 5. Jakie są powody ewentualnych nieobecności Pana/Pani na zebraniach z rodzicami?

11 Jako powody ewentualnych nieobecności na zebraniach • 51 % podaje obowiązki domowe lub służbowe, • 29 % nieodpowiedni termin/godzina zebrania, • 6 % nie widzi potrzeby regularnego uczestniczenia w zebraniach, • 5 % choroba dzieci lub własna, • również 5 % nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi, • po 2 % rodziców podało odpowiedzi: - bardzo ograniczona możliwość zorganizowania opieki nad dzieckiem w czasie zebrań, - pozostałe dzieci i zebrania u nich w szkołach, - zawsze jestem na zebraniach.

12 6. Częstotliwość zebrań jest Pana/Pani zdaniem:

13 • 87 % rodziców uważa, że częstotliwość zebrań jest wystarczająca, • 11 % twierdzi, że za mała, • natomiast 2 %, że za duża.

14 7. Jakie informacje uzyskuje Pan/Pani podczas zebrań?

15 • 95 % rodziców, na zebraniu uzyskuje informacje o dziecku (zachowanie, mocne i słabe strony ucznia, jego sukcesy i osiągnięcia w rozwoju, funkcjonowanie w grupie), • 63 % ankietowanych uzyskuje informacje o zespole klasowym, • 79 % poznaje metody i formy pracy wykorzystywane w pracy edukacyjno – wychowawczo – terapeutycznej, • 33 % dostaje informacje o systemie oceniania – WSO, • 54 % wysłuchuje porad wychowawczych i wskazówek do kontynuacji procesu terapeutycznego w domu, • 57 % uzyskuje informacje o problemach emocjonalnych dziecka,

16 • 30 % informacje o konfliktach rówieśniczych, • 22 % informacje na temat skuteczności systemów oceniania, • 51 % wymienia doświadczenia z innymi rodzicami, • 79 % uzyskuje informacje na temat imprez szkolnych, • 29 % informacje o trudnościach w relacji nauczyciel – uczeń, • 65 % informacje na temat funkcjonowania szkoły (zajęcia pozalekcyjne, świetlica, itp.).

17 8. Jakie inne informacje (niż wymienione w pytaniu 7) powinny być omawiane podczas zebrań z rodzicami?

18 • Jako inne informacje, które powinny być omawiane na zebraniach rodzice podają: - zwiększenie ilości zajęć logopedycznych dla większości dzieci %, - metody i formy pracy wykorzystywane w pracy edukacyjno – wychowawczej 2 %, - wymiana doświadczeń pracy z dzieckiem w domu %, - zbyt mało informacji o dziecku %, • padło również stwierdzenie: nauczyciele są na tyle elastyczni, że rodzice pytają o wszystko co ich interesuje na zebraniach %, • 8 % uznało, że informacje wymienione w pytaniu nr 7 są wystarczające, • 83 % nie odpowiedziało na to pytanie, co można odczytać, że również uznały informacje z pytania nr 7 za wystarczające.

19 9. Jak Pan/Pani ocenia organizację tych zebrań?

20 • 54 % rodziców organizację zebrań ocenia raczej dobrze, • 43 % natomiast bardzo dobrze, • nikt nie ocenił organizacji zebrań raczej źle, czy bardzo źle.

21 10. Jak uczestniczy Pan/Pani w zebraniach organizowanych przez nauczycieli:

22 • 78 % rodziców deklaruje, że podczas zebrań dyskutuje z nauczycielem i rodzicami , • 29 % zaznaczyło odpowiedź „ja słucham...nauczyciel mówi” , • 8 % twierdzi, że wypowiada się na forum, • 3 % nie udzieliło odpowiedzi na pytanie nr 10.

23 11. Z jakich form wsparcia dotyczących problemów wychowawczych, które proponują nauczyciele korzystacie Państwo?

24 • 59 % rodziców, jako formy wsparcia , z których korzysta wymienia porady i wskazówki do pracy z dzieckiem , • 52 % za wsparcie uważa uczestnictwo ucznia w zajęciach dodatkowych , • 37 % wskazuje na pomoc i wsparcie w sytuacjach problemowych, • 14 % - kierowanie rodziców do poradni specjalistycznych oraz MOPS-u, • 2 % jako wsparcie wymienia formy terapii, • natomiast 10 % nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

25 12. W jaki sposób Pan/Pani współpracuje ze szkołą
12. W jaki sposób Pan/Pani współpracuje ze szkołą? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

26 Jeśli chodzi o sposoby współpracy ze szkołą, to: • 75 % rodziców deklaruje wpieranie finansowe szkoły (opłaty na Radę Rodziców), • 67 % bierze udział w uroczystościach szkolnych, • 56 % bierze udział w uroczystościach klasowych, • 38 % współpracuje poprzez udział w zebraniach Rady Rodziców, • 25 % podejmuje prace społeczne na rzecz klasy lub szkoły, • 6 % nie udzieliło odpowiedzi, • 3 % przyznaje, że nie współpracuje ze szkołą.

27 13. Czy jest Pan/Pani zapraszany (-a) na uroczystości szkolne?

28 • 94 % rodziców deklaruje, że jest zapraszana na uroczystości szkolne, • tylko 6 % zaznaczyło odpowiedź „nie”.

29 14. Jeśli tak, to czy korzysta Pan/Pani z tych zaproszeń?

30 • 83 % ankietowanych korzysta z zaproszeń na uroczystości szkolne, • 10 % nie korzysta z tych zaproszeń, • 2 % tylko czasami pojawia się na uroczystościach, • 6 % nie udzieliło odpowiedzi.

31 15. Czy chciał(a)by Pan/Pani być bardziej zaangażowany(a) w życie szkoły?

32 • 30 % rodziców deklaruje, że chciałoby się bardziej zaangażować w życie szkoły, • 62% nie chce się bardziej angażować, • natomiast 8 % nie udzieliło odpowiedzi na pytanie nr 15.

33 16. Jeśli tak, to w jakie formy współpracy ze szkołą mógłby/mogłaby się Pan/Pani zaangażować?

34 • Jeśli chodzi o formy współpracy jakie mogliby rodzice zaproponować, to padały pojedyncze odpowiedzi stanowiące 2 % ankietowanych każda: - pomoc w dekoracji szkoły, klasy z okazji imprez, - pomoc w wyjazdach poza teren szkoły , - wykonanie określonych zadań w domu, - pomoc w organizacji zajęć integracyjnych - przygotowanie uroczystości, - pomoc przy zakupach, dowozie potrzebnych rzeczy, - różnego rodzaju współpraca.  

35 17. Jak Pan/Pani ocenia swoją współpracę ze szkołą ?

36 • 68 % rodziców ocenia swoją współpracę ze szkołą jako raczej dobrą, • 27 % ocenia ją bardzo dobrze, • 5 % raczej źle, • nikt nie ocenił współpracy ze szkołą bardzo źle.

37 18. Jakie są Pani/Pana oczekiwania dotyczące współpracy ze szkołą?

38 • 83 % ankietowanych rodziców, jako oczekiwania dotyczące współpracy ze szkołą wymienia dobry kontakt z wychowawcą i specjalistami, • 68 % postęp w rozwoju dziecka, • 52 % oczekuje płynnej wymiany informacji, • 46 % wymienia wskazówki do kontynuacji terapii w domu, • w punkcie inne ankietowani napisali: - aby moje dziecko dobrze się w szkole czuło %, - więcej informacji na temat samopoczucia dziecka i tego co w danym dniu się wydarzyło %, - moim zdaniem szkoła/klasa spełnia pkt. a – d, za co dziękuję całemu gronu pedagogów i wychowawców %, - więcej zajęć dodatkowych dla dziecka %, • 2 % ankietowanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi.


Pobierz ppt "ANKIETA DLA RODZICÓW Rodzice uczniów są ważnym ogniwem w życiu szkoły, dlatego przeprowadzono wśród nich anonimową ankietę, na temat współpracy rodziców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google