Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet – zasady ubiegania się o uzyskanie pożyczki Małgorzata Owieśniak Warszawa, 16 i 22 kwietnia 2015 r. 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet – zasady ubiegania się o uzyskanie pożyczki Małgorzata Owieśniak Warszawa, 16 i 22 kwietnia 2015 r. 2015."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet – zasady ubiegania się o uzyskanie pożyczki Małgorzata Owieśniak Warszawa, 16 i 22 kwietnia 2015 r. 2015

2 Podstawa prawna udzielania pożyczek ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 226, poz. 1651, z późn. zm.) z uwzględnieniem w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 1609). Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

3 Fundusz powstał z myślą o wsparciu aktywizacji zawodowej kobiet, poprawie sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez zachęcenie kobiet do zakładania własnej działalności gospodarczej. Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet powinien się przyczynić do redukcji problemu bezrobocia wśród kobiet. Cel działania Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

4 Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie pożyczki Kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które: 1) są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Możliwe jest tylko jednokrotne uzyskanie pomocy finansowej w formie pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet. Pożyczka nie może zostać udzielona podmiotowi, o którym mowa w art. 6b ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

5 Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do współfinansowania ze środków pożyczki Przedsięwzięcia, których celem jest: 1) uruchomienie działalności gospodarczej, 2) rozwój działalności gospodarczej. Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet ma charakter pilotażowy - pożyczki mogą być udzielane jedynie na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów, których lista znajduje się w ogłoszeniu o naborze. Obecnie programem objętych zostanie 8 województw w każdym po 6 powiatów ze stosunkowo wysoką stopą bezrobocia ogółem lub stosunkowo wysokim udziałem bezrobotnych kobiet wśród bezrobotnych ogółem. Pożyczka może zostać udzielona na realizację przedsięwzięcia we wszystkich sektorach z wyłączeniem działalności: - w sektorze rybołówstwa i akwakultury; - w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu UE.

6 Rodzaje wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia na: pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości; zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych; zakup wartości niematerialnych i prawnych; adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych; zakup materiałów i wyposażenia; ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką nie zalicza się: wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych, w tym podatku od towarów i usług (VAT); z uwagi na zasady udzielania pomocy de minimis kosztów nabycia pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów.

7 Limity kwot pożyczki: - do 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką; - kwota pożyczki od 20 000 zł do 40 000 zł. Oprocentowanie pożycz -jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym. - zawieszenie spłaty dotyczy zarówno kapitału jak i odsetek; - trwa do 1 roku od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia; - w okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane. Okres realizacji przedsięwzięcia oraz okres spłaty pożyczki: - pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat (okres od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia ostatniej spłaty); - okres realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy pożyczki. Wartość pomocy de minimis stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z zastosowania preferencyjnego oprocentowania. Rynkowa wartość odsetek jest obliczana według stopy referencyjnej, określonej w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6). Warunki udzielania pożyczek Limity kwot pożyczki:Oprocentowanie pożyczki:Karencja w spłacie pożyczki:Okres realizacji przedsięwzięcia oraz okres spłaty pożyczki:Pomoc publiczna – pomoc de minimis:

8 Zapoznanie się z treścią: Ogłoszenia o naborze wniosków; „Regulaminu udzielania Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet”; Wzoru umowy pożyczki. Skorzystanie z: Symulatora spłat i wartości pomocy de minimis. Zapoznanie się z treścią: Instrukcji do Generatora Wniosków. Rozpoczęcie składania wniosku w Generatorze Wniosków: dokonanie rejestracji w systemie; zalogowanie się w systemie; rozpoczęcie wypełniania wniosku w systemie; korzystanie z mechanizmów pomocniczych systemu: - wytycznych / instrukcji wypełniania poszczególnych pól wniosku; - mechanizmów blokujących możliwość wpisania błędnych informacji; - mechanizmów sprawdzających poprawność i kompletność uzupełnienia pól wniosku. Zasady ubiegania się o uzyskanie pożyczki - (1) I krok:II krok:

9 Zarejestrowanie wniosku w Generatorze Wniosków: wgranie załącznika do wniosku tj. „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”; rejestracja wniosku za pomocą opcji „Wniosek – złóż wniosek”; uzyskanie pocztą elektroniczną potwierdzenia zarejestrowania wniosku wraz z numerem wniosku oraz datą rejestracji w systemie- data zarejestrowania wniosku w systemie jest jednocześnie datą złożenia wniosku. Dokonanie formalnego potwierdzenia złożenia wniosku na jeden z dwóch sposobów – w terminie 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku: 1 sposób: podpisanie formularza z danymi wniosku przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu oraz złożenie załączników do wniosku drogą elektroniczną na platformie ePUAP. 2 sposób: podpisanie wydruku obrazu wniosku oraz złożenie załączników do wniosku w formie papierowej. Oczekiwanie na wynik oceny złożonego wniosku. Zasady ubiegania się o uzyskanie pożyczki - (2) III krok: IV krok: V krok:

10 Zasady oceny wniosków NABÓR WNIOSKÓW: w trybie ciągłym od 13 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. do godz. 16:30:00 OCENA WNIOSKÓW: jednoetapowa i przeprowadzana na bieżąco dotyczy wniosków zarejestrowanych w generatorze i formalnie potwierdzonych dokonywana w oparciu o obligatoryjne kryteria zero-jedynkowe zakłada możliwość poprawy, uzupełnienia wniosku lub przesłania wyjaśnień na wezwanie Komisji Oceniającej – w terminie 7 dni roboczych od dnia wezwania

11 Wynik oceny wniosków Wynik oceny wniosku Pozytywny - wszystkie kryteria spełnione Lista Przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w formie pożyczki - kolejność ustalana zgodnie z aktualnymi opublikowanymi przez GUS danymi dotyczącymi stopy bezrobocia (w %) w powiecie, w którym zlokalizowane zostanie przedsięwzięcie. Im wyższy współczynnik stopy bezrobocia w powiecie, tym wyższa pozycja na liście. Negatywny- co najmniej jedno kryterium niespełnione Lista Przedsięwzięć nierekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w formie pożyczki kolejność ustalana na podstawie numerów wniosków. Informacja o wyniku oceny – około 3 m-ce od dnia złożenia wniosku + Wezwanie do dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy Informacja o wyniku oceny – około 3 m-ce od dnia złożenia wniosku

12 Kryteria oceny wniosków o udzielenie pożyczki – (1) Wnioskodawca spełnia wymagania wynikające z zapisów § 12a ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 226, poz. 1651, z późn. zm.). Przedmiot Przedsięwzięcia nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości udzielenia Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet. Wnioskodawca nie otrzymał dotychczas żadnej Pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet. Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu działalności gospodarczej podmiotu, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków lub na rozwoju działalności gospodarczej. Miejsce realizacji i lokalizacji Przedsięwzięcia znajduje się na terenie powiatu wymienionego w Ogłoszeniu o naborze. Okres realizacji Przedsięwzięcia jest zgodny z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

13 Kryteria oceny wniosków o udzielenie pożyczki – (2) Okres spłaty Pożyczki został określony zgodnie z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet. Kwota Pożyczki i jej wielkość w stosunku do kwoty wydatków kwalifikowalnych jest zgodna z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet. Wniosek o udzielnie pożyczki wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą Instrukcją, jest kompletny oraz sporządzony według wzoru opublikowanego w Ogłoszeniu o naborze. Wydatki przewidziane w ramach Przedsięwzięcia należą do rodzajów wydatków kwalifikujących się w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet, są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu, celów i przewidywanych rezultatów realizacji Przedsięwzięcia. Wnioskodawca wykazał zdolność do sfinansowania realizacji Przedsięwzięcia, zdolność do spłaty Pożyczki wraz z odsetkami oraz zdolność do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia spłaty Pożyczki wraz z odsetkami. Wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ realizacji Przedsięwzięcia na rozwój przedsiębiorstwa, osiągnięcie zakładanych celów i przewidywanych trwałych rezultatów.

14 Warunki podpisania umowy pożyczki wnioskodawca jest zarejestrowany w CEIDG - uruchomienie działalności może nastąpić po podpisaniu umowy pożyczki wpis wnioskodawcy w CEIDG uwzględnia rodzaj działalności gospodarczej związanej z realizowanym przedsięwzięciem istnieje prawna możliwość udzielenia pożyczki na realizację danego przedsięwzięcia – (stwierdzana między innymi na podstawie dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę) kwota dostępnych w danym momencie środków w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet umożliwia zawarcie umowy pożyczki przedsięwzięcie znajduje się na zatwierdzonej Liście przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w formie pożyczki

15 Dodatkowe zabezpieczenia – na co warto zwrócić uwagę !!! Dokonując wyboru rodzajów zabezpieczenia spłat należności z tytułu pożyczki oraz prawidłowego wydatkowania środków z pożyczki uwzględnić należy, że: warunkiem wypłaty pożyczki jest akceptacja zabezpieczeń przeprowadzana po podpisaniu umowy pożyczki; okres weryfikacji oraz akceptacji zabezpieczeń nie powoduje zawieszenia terminu realizacji przedsięwzięcia trwającego do 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy pożyczki - w tym terminie muszą zostać poniesione wszystkie planowane wydatki bez względu na długość okresu oczekiwania na akceptację formy zabezpieczenia dodatkowego; deklaracja o złożeniu dodatkowego zabezpieczenia nie będzie mogła zostać cofnięta zarówno przed jak i po podpisaniu umowy pożyczki (ew. zmiana rodzaju zabezpieczenia na inną z dopuszczalnych form za zgodą Agencji); niezależnie od deklaracji wnioskodawcy Komisja Oceniająca może zarekomendować zmianę rodzaju tego zabezpieczenia lub wniesienie dodatkowego zabezpieczenia (jeżeli biorąc pod uwagę ryzyko realizacji przedsięwzięcia oraz ryzyko prowadzenia danej działalności gospodarczej lub uwzględniając wiarygodność proponowanego zabezpieczenia będzie istniała wątpliwość co do zdolności wnioskodawcy do spłaty pożyczki wraz z odsetkami); z uwagi na ogólny poziom ryzyka związanego z egzekucją należności, biorąc pod uwagę ograniczenia prawne, ekonomiczne i faktyczne mogące wpływać na rzeczywistą wartość zabezpieczenia przyjąć należy, że akceptowalna wartość dodatkowych zabezpieczeń wynosi: - 100% kwoty pożyczki wraz z odsetkami dla gwarancji bankowej oraz poręczenia; - minimum 120% kwoty pożyczki wraz z odsetkami dla nieruchomości (z uwzględnieniem wartości tej nieruchomości według operatu szacunkowego oraz istniejących obciążeń).

16 Dodatkowe zabezpieczenia – na co warto zwrócić uwagę !!! Deklaracja wniesienia dodatkowego zabezpieczania: -gwarancja bankowa -poręczenie -hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki Deklaracja wniesienia tylko obowiązkowych zabezpieczeń: - weksel in blanco z poręczeniem wekslowym wraz z deklaracją wekslową - oświadczenie Pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji brak konieczności wypełniania punktów od 7 do 9 wniosku o udzielenie pożyczki; konieczność złożenia większej liczby dokumentów przed lub po podpisaniu umowy pożyczki: - poręczenie: oświadczenie poręczyciela i oświadczenie majątkowe poręczyciela, - hipoteka: podanie numeru księgi wieczystej oraz dostarczenie operatu szacunkowego nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie wcześniej niż 9 miesięcy przed datą dostarczenia operatu do Agencji; dostarczenie innych dokumentów potwierdzających prawa wnioskodawcy do nieruchomości np: umowa majątkowa małżeńska w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków, umowa kupna nieruchomości lub inny dowód nabycia nieruchomości, pisemna zgoda współmałżonka na ustanowienie hipoteki jeżeli nieruchomość stanowi majątek wspólny małżonków. konieczność wypełniania punktów od 7 do 9 wniosku o udzielenie pożyczki.

17 Centrum pomocy: -Telefoniczne dyżury ekspertów – telefon numer 22 432 89 37 -Formularz kontaktowy – dostępny na stronie internetowej PARP DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.parp.gov.plwww.parp.gov.pl - Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet


Pobierz ppt "Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet – zasady ubiegania się o uzyskanie pożyczki Małgorzata Owieśniak Warszawa, 16 i 22 kwietnia 2015 r. 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google