Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Poddziałanie 2.1.1 PO KL Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw – projekty konkursowe Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Poddziałanie 2.1.1 PO KL Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw – projekty konkursowe Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania."— Zapis prezentacji:

1 1 Poddziałanie 2.1.1 PO KL Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw – projekty konkursowe Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Aleksandra Berg-Koza, Daniel Nowak Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, 23 kwietnia 2008 r.

2 2 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy (§ 15)  Dla projektów o wartości do 1 mln PLN: – weksel in blanco + deklaracja wystawcy weksla in blanco  Dla projektów o wartości powyżej 1 mln PLN w wysokości 25% przyznanego wsparcia i nie mniej niż 150% średniej wysokości transzy (opcjonalnie): –poręcznie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej –gwarancja bankowa –gwarancja ubezpieczeniowa –poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275); –cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

3 3 Monitoring i kontrola (§ 16-17)  Beneficjent rejestruje instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych i aktualizuje informacje o każdym szkoleniu organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu  Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r.  Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania

4 4 Monitoring i kontrola (§ 16-17) Beneficjent zobowiązany jest poddać się kontroli:  kontrole przeprowadzane przez PARP oraz inne uprawnione podmioty  kontrole w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu (zgodnie z planem kontroli, kontrole doraźne)  kontrole w siedzibie Beneficjenta/Partnerów i w miejscu realizacji projektu Beneficjent zobowiązany jest do:  informowania PARP o szkoleniach realizowanych w projekcie – wizyty monitorujące

5 5 Ochrona danych osobowych (§ 20)  Beneficjent zobowiązany jest do zbierania i przetwarzania danych osobowych o uczestnikach szkoleń  Warunkiem przyjęcia uczestnika do projektu jest podanie danych osobowych do celów ewaluacji i sprawozdawczości.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczna.  Każdy z uczestników szkolenia musi jednak zostać poinformowany o celu przetwarzania swoich danych osobowych, prawie do ich dostępu i poprawiania.

6 6 Obowiązki informacyjne (§ 21)  Beneficjent zobowiązany jest do:  prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską  umieszczania obowiązujących logotypów (udostępnionych przez PARP) na dokumentach dotyczących Projektu, (materiały promocyjne, dokumentacja szkoleniowa i edukacyjna, sprzęt finansowany w ramach Projektu, etc.)  przestrzegania reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu określonych w „Wytycznych w zakresie informacji i promocji”

7 7 Sankcje umowne w Projekcie (§ 23)  Nie osiągnięcie zakładanych we wniosku rezultatów projektu – maksymalna kwota do rozliczenia przez PARP będzie wyliczona proporcjonalnie do zrealizowanych rezultatów  Nieosiągnięcie zakładanego we wniosku kryterium strategicznego - PARP ma prawo nałożyć na beneficjenta karę umowną

8 8 Zakup towarów i usług oraz zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania  Beneficjent zobowiązany jest do wyboru dostawców towarów i usług z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania  Wybór najbardziej korzystnej oferty dostępnej w danej chwili na rynku powinien nastąpić na skutek porównania minimum trzech ofert  Wybór najkorzystniejszej oferty musi zostać udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty (dotyczy zamówienia powyżej 14 tys. EURO) Beneficjent nie ma obowiązku porównywania minimum trzech ofert w odniesieniu do zamówień, co do których nie stosuje się prawa zamówień publicznych lub przewiduje ono możliwość zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.

9 9 Zasady ogólne dotyczące realizowanych szkoleń i doradztwa (1)  Liczba uczestników szkolenia – min. 5, max. 30 (max. liczebność nie dotyczy e-learning)  Liczba uczestników studiów podyplomowych – min. 20, max. 40 (max. liczebność nie dotyczy e-learning)  Jeden dzień pracy trenera równa się min. 5 godzinom szkolenia. Jednocześnie trener nie może prowadzić szkolenia dłużej niż 8 godzin dziennie  Jeden dzień pracy doradcy równa się min. 5 godzinom doradztwa. Jednocześnie doradca nie może prowadzić doradztwa dłużej niż 8 godzin dziennie

10 10 Zasady ogólne dotyczące realizowanych szkoleń i doradztwa (2)  Liczba dni przepracowanych przez personel zaangażowany w realizację projektu nie może przekraczać liczby dni roboczych w miesiącu (średnio 22 dni)  Personel zaangażowany w realizację projektu zobowiązany jest do wypełniania kart pracy  Potwierdzeniem wykonania doradztwa jest raport z usługi doradczej Na każdym szkoleniu powinien być prowadzony dziennik zajęć  W przypadku studiów podyplomowych należy udokumentować, że uczestnicy studiów są pracownikami przedsiębiorstw zatrudnionymi na umowę o pracę lub w oparciu o umowę cywilnoprawną

11 11 Zasady ogólne dotyczące realizowanych szkoleń i doradztwa (3)  W przypadku ponadregionalnych projektów zamkniętych i ogólnopolskich projektów otwartych Beneficjent musi dysponować dokumentami potwierdzającymi dokonanie weryfikacji kwalifikowalności osób, którym udzielił wsparcia w ramach projektu  Szkolenie w ciągu dnia nie powinno trwać dłużej niż 8 godzin  Uczestnik szkolenia powinien po jego zakończeniu otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane zgodnie z zasadami wizualizacji

12 12 Zasady ogólne dotyczące realizowanych szkoleń i doradztwa (4)  W ogólnopolskich projektach otwartych liczba województw, z których muszą pochodzić osoby uczestniczące w szkoleniach musi być równa bądź większa liczbie województw zapisanych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i jednocześnie liczba osób kończących udział w projekcie, pochodzących z jednego województwa, nie może przekroczyć 30% ogółu osób, które zakończyły udział w projekcie  W przypadku projektu studiów podyplomowych, w ramach jednej edycji studiów podyplomowych nie może być więcej niż 20% osób zatrudnionych u tego samego pracodawcy

13 13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Poddziałanie 2.1.1 PO KL Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw – projekty konkursowe Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google