Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA I GMINY WIELEŃ NA LATA 2015-2024.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA I GMINY WIELEŃ NA LATA 2015-2024."— Zapis prezentacji:

1 KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA I GMINY WIELEŃ NA LATA 2015-2024

2 MISJA I WIZJA GMINY

3 MISJA GMINY Zrównoważony rozwój z zachowaniem specyfiki gminy, w szczególności z uwzględnieniem walorów krajobrazowych i kulturowych. Tworzenie więzi mieszkańców z gminą poprzez stworzenie komfortowych warunków życia: wysokiej jakości usług publicznych, warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy.

4 WIZJA GMINY Gmina Wieleń świadoma walorów przyrodniczych i kulturowych, wspierająca inicjatywy społeczne, zaangażowana w tworzenie atmosfery przyjaznej innowacjom, przedsiębiorczości, turystyce i aktywnemu wypoczynkowi, posiadająca nowoczesną infrastrukturę i zapewniająca bezpieczeństwo - atrakcyjna do zamieszkania i pracy.

5 PLAN OPERACYJNY (drzewo celów - cele strategiczne i operacyjne)

6 DRZEWO CELÓW CEL STRAT EGICZ NY 1 CEL STRAT EGICZ NY 2 CEL STRAT EGICZ NY 3 CEL STRAT EGICZ NY 4 CEL STRAT EGICZ NY 5 SPOŁECZEŃS TWO TURYSTYK A GOSPODA RKA PRZESTRZEŃ I INFR ŚRODOWIS KO CELE OPERACYJ NE 1 2 3 4 CELE OPERACYJ NE 1 2 3 4 CELE OPERACYJ NE 1 2 3 CELE OPERACYJ NE 1 2 3 4 CELE OPERACYJ NE 1 2 3 4

7 SPOŁECZEŃSTWO CEL STRATEGICZNY Wzrost potencjału społecznego poprzez troskę o bezpieczeństwo, edukację i budowanie tożsamości regionalnej CEL OPERACYJNY 1.1 Rozwój działań na rzecz wysokiego poziomu opieki zdrowotnej i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa publicznego. KIERUNKI DZIAŁAŃ  promocja zdrowego trybu życia  zwiększenie oferty specjalistów w ramach NFZ - diagnoza potrzeb zdrowotnych  wyznaczenie miejsca na lokalizacje poradni ginekologicznej  wdrożenie systemu monitoringu, szczególnie w godzinach nocnych  rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

8 SPOŁECZEŃSTWO CEL STRATEGICZNY Wzrost potencjału społecznego poprzez troskę o bezpieczeństwo, edukację i budowanie tożsamości regionalnej CEL OPERACYJNY 1.2 Wsparcie działań w zakresie opieki społecznej KIERUNKI DZIAŁAŃ  zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych  udoskonalenie systemu zapobiegania przemocy w rodzinie i pomoc dla osób dotkniętych tym problemem  profilaktyka w zakresie uzależnień, szczególnie wśród dzieci i młodzieży  wsparcie dla poradnictwa z zakresu uzależnień

9 SPOŁECZEŃSTWO CEL STRATEGICZNY Wzrost potencjału społecznego poprzez troskę o bezpieczeństwo, edukację i budowanie tożsamości regionalnej CEL OPERACYJNY 1.3 Wzrost efektywności systemu edukacyjnego KIERUNKI DZIAŁAŃ  poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych w placówkach edukacyjnych  racjonalizacja dowozu dzieci do szkół  modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych przy szkołach i przedszkolach

10 SPOŁECZEŃSTWO CEL STRATEGICZNY Wzrost potencjału społecznego poprzez troskę o bezpieczeństwo, edukację i budowanie tożsamości regionalnej CEL OPERACYJNY 1.4 Budowanie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców KIERUNKI DZIAŁAŃ  odtworzenie tożsamości lokalnej poprzez organizację imprez o tematyce dotyczącej lokalnego dziedzictwa kulturowego  edukacja z zakresu historii i kultury gminy  wsparcie dla organizacji pozarządowych promujących lokalne tradycje

11 TURYSTYKA CEL STRATEGICZNY Wykorzystanie potencjału walorów turystycznych gminy CEL OPERACYJNY 2.1 Skuteczna promocja gminy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii KIERUNKI DZIAŁAŃ  zwiększenie aktywności gminy w obszarze social media  stworzenie filmu promocyjnego ukazującego atrakcje turystyczne w gminie  nawiązanie relacji partnerskiej z gminą z zagranicy

12 TURYSTYKA CEL STRATEGICZNY Wykorzystanie potencjału walorów turystycznych gminy CEL OPERACYJNY 2.2 Wykorzystanie zasobów turystyki wodnej KIERUNKI DZIAŁAŃ  zagospodarowanie terenów nad Notecią  utworzenie wypożyczalni sprzętu wodnego nad jeziorem w Dzierżążnie  budowa przystani  utworzenie kąpieliska

13 TURYSTYKA CEL STRATEGICZNY Wykorzystanie potencjału walorów turystycznych gminy CEL OPERACYJNY 2.3 Działania na rzecz rozwoju turystyki aktywnej KIERUNKI DZIAŁAŃ  organizacja rajdów pieszych i rowerowych na szlakach turystycznych  rozbudowa szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, konnych  promocja,,Pereł Ziemi Wileńskiej”

14 TURYSTYKA CEL STRATEGICZNY Wykorzystanie potencjału walorów turystycznych gminy CEL OPERACYJNY 2.4 Rozwój bazy noclegowej i agroturystyki KIERUNKI DZIAŁAŃ  promowanie agroturystyki jako możliwości prowadzenia własnego biznesu i zarobku  stworzenie w Internecie “katalogu” bazy wypoczynkowej w Wieleniu  zachęcanie inwestorów do inwestycji w zakresie turystyki na terenie gminy

15 GOSPODARKA CEL STRATEGICZNY Konkurencyjna gospodarka, wspierająca przedsiębiorczość i innowacje CEL OPERACYJNY 3.1 Wsparcie dla rolników i lokalnych przedsiębiorców KIERUNKI DZIAŁAŃ  integrowanie działań przedsiębiorców i samorządu: spotkania, debaty  inkubator przedsiębiorczości  inicjowanie powstawania i wsparcie dla organizacji zrzeszających rolników, np. grup producentów  organizacja szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych  zorganizowanie miejsca sprzedaży lokalnych wyrobów

16 GOSPODARKA CEL STRATEGICZNY Konkurencyjna gospodarka, wspierająca przedsiębiorczość i innowacje CEL OPERACYJNY 3.2 Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym KIERUNKI DZIAŁAŃ  organizacja szkoleń zawodowych  edukacja w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej  promowanie idei tworzenia spółdzielni socjalnych

17 GOSPODARKA CEL STRATEGICZNY Konkurencyjna gospodarka, wspierająca przedsiębiorczość i innowacje CEL OPERACYJNY 3.3 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy KIERUNKI DZIAŁAŃ  rozwój oferty inwestycyjnej  wyznaczanie terenów pod nowe inwestycje  udział gminy w targach  wsparcie dla innowacji

18 PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA CEL STRATEGICZNY Poprawa jakości lokalnej infrastruktury z uwzględnieniem poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych na terenie gminy CEL OPERACYJNY 4.1 Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej gminy KIERUNKI DZIAŁAŃ  przegląd stanu technicznego dróg gminnych i ich modernizacja  rozbudowa chodników  budowa parkingów  stworzenie sieci komunikacji gminnej  lobbowanie na rzecz zwiększenia zewnętrznej dostępności komunikacji gminy i ograniczenia natężenia ruchu (szczególnie w zakresie budowy obwodnicy)  poprawa bezpieczeństwa na drogach, w tym budowa zatoczek autobusowych przy szkołach

19 PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA CEL STRATEGICZNY Poprawa jakości lokalnej infrastruktury z uwzględnieniem poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych na terenie gminy CEL OPERACYJNY 4.2 Rozwój infrastruktury technicznej w gminie KIERUNKI DZIAŁAŃ  opracowanie planu utworzenia gazociągu  rozbudowa sieci kanalizacyjno - wodociągowej  lobbowanie na rzecz poprawy jakości sieci energetycznych  lobbowanie na rzecz poprawy jakości usług telekomunikacyjnych w gminie

20 PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA CEL STRATEGICZNY Poprawa jakości lokalnej infrastruktury z uwzględnieniem poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych na terenie gminy CEL OPERACYJNY 4.3 Rewitalizacja Starego Miasta i zabytków kultury KIERUNKI DZIAŁAŃ  renowacja budynków mieszkalnych na terenie Śródmieścia  stworzenie targowiska/pawilonów; miejsce spotkań mieszkańców i możliwości biznesowych dla drobnych przedsiębiorców  rewitalizacja lokalnych zabytków; ze wskazaniem na Pałac Sapiehów, Wieżę Bismarcka i Mauzoleum rodziny von Schulenburg

21 PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA CEL STRATEGICZNY Poprawa jakości lokalnej infrastruktury z uwzględnieniem poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych na terenie gminy CEL OPERACYJNY 4.4 Rozwój i poprawa dostępności do oferty kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej KIERUNKI DZIAŁAŃ  odnowa świetlic wiejskich  zagospodarowanie terenów nieczynnego cmentarza przy ul. Dworcowej  zagospodarowanie terenów powyrobiskowych przy ul. Sportowej  rozbudowa infrastruktury kulturalnej: amfiteatr, salka muzealna (lub muzeum), wystawy  wyznaczanie nowych terenów zielonych w mieście i modernizacja obecnych  utworzenie ciągów pieszo-spacerowych na terenie miasta  opracowanie planu budowy sportowej hali środowiskowej  stworzenie siłowni zewnętrznych

22 ŚRODOWISKO CEL STRATEGICZNY Środowisko naturalne chronione dzięki wiedzy i nowoczesnym technologiom CEL OPERACYJNY 5.1 Promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców KIERUNKI DZIAŁAŃ  edukacja dzieci i młodzieży w ramach lekcji w terenie ,,Sprzątanie świata” - integracja mieszkańców  warsztaty plenerowe (np. organizowane przez M-GOK)  monitorowanie czystości w gminie

23 ŚRODOWISKO CEL STRATEGICZNY Środowisko naturalne chronione dzięki wiedzy i nowoczesnym technologiom CEL OPERACYJNY 5.2 Przemyślany system gospodarki odpadami KIERUNKI DZIAŁAŃ  dostęp do pojemników na segregację odpadów dla wszystkich mieszkańców  edukacja w zakresie ograniczenia ilości odpadów produkowanych przez gospodarstwa domowe  monitoring zachowań niepożądanych (np. nielegalnych wysypisk)

24 ŚRODOWISKO CEL STRATEGICZNY Środowisko naturalne chronione dzięki wiedzy i nowoczesnym technologiom CEL OPERACYJNY 5.3 Wsparcie działań w zakresie rozwoju OZE oraz gospodarki niskoemisyjnej KIERUNKI DZIAŁAŃ  termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,  kampanie informacyjne zachęcające do stosowania w gospodarstwach domowych energii odnawialnej  montaż urządzeń do produkcji OZE na budynkach użyteczności publicznej

25 ŚRODOWISKO CEL STRATEGICZNY Środowisko naturalne chronione dzięki wiedzy i nowoczesnym technologiom CEL OPERACYJNY 5.4 Ochrona miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych i gatunków zagrożonych KIERUNKI DZIAŁAŃ  edukacja w zakresie gatunków zagrożonych i miejsc ochrony przyrody w szkołach  kampania informacyjna na temat zasobów lokalnego środowiska  oznakowanie miejsc szczególnie atrakcyjnych i cennych przyrodniczo

26 ul. F. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań tel.: 61/855 86 35, 855 86 59, fax: 61/624 23 80 biuro@atrium-grupa.eu DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA I GMINY WIELEŃ NA LATA 2015-2024."

Podobne prezentacje


Reklamy Google