Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI LUTY 2015 Instytucje rynku pracy na rzecz absolwentów Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla Absolwentów rozpoczynających drogę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI LUTY 2015 Instytucje rynku pracy na rzecz absolwentów Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla Absolwentów rozpoczynających drogę."— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI LUTY 2015 Instytucje rynku pracy na rzecz absolwentów Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla Absolwentów rozpoczynających drogę zawodową

2 OSOBY BEZROBOTNE DO 30 ROKU ŻYCIA (m. Łódź) Ogółem : 6673 osoby, (18% wszystkich osób bezrobotnych) w tym Absolwenci: 734 osoby POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI WykształcenieOsoby do 30 r. ż.Absolwenci ( w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ) Gimnazjalne 267234 Zasadnicze zawodowe 51758 Średnie ogólnokształcące 1394147 Policealne i średnie zawodowe 882172 Wyższe 1208323

3 POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI GENEZA BEZROBOCIA WŚRÓD OSÓB MŁODYCH Najczęstszą przyczyną bezrobocia wśród młodych osób jest m.in.:  niedopasowanie ukończonego kierunku z zapotrzebowaniem na rynku pracy,  brak umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego,  brak informacji na temat możliwości podjęcia własnej działalności gospodarczej,  brak innych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

4 POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI PRIORYTETY WSPARCIA DLA MŁODYCH OSÓB  System wsparcia tej grupy powinien kształtować się w różnych aspektach odpowiadających zapotrzebowaniu i winien się koncentrować wokół staży zawodowych, praktycznej nauki zawodu, subsydiowanego zatrudnienia, czy także szkoleń i kursów w zawodach na które istnieje popyt na rynku pracy.  W zakresie działania służb zatrudnienia priorytetem jest doprowadzenie do sytuacji aby publiczne służby te pełniły rolę nie tylko dostarczyciela określonych usług na rzecz osób bezrobotnych, ale również rolę integrującą działania różnych podmiotów na rzecz stabilizacji i poprawy sytuacji w obszarze zatrudnienia. W tym celu należałoby zatem w większym stopniu niż ma to miejsce obecnie zacieśnić współpracę publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami, innymi instytucjami rynku pracy, a także podmiotami edukacyjnymi i szkoleniowymi.

5 WYBRANE INSTRUMENTY I USŁUGI RYNKU PRACY WSPIERAJĄCE AKTYWIZACJĘ ABSOLWENTÓW: I. SZKOLENIE II. STAŻ III. BON STAŻOWY IV. BON ZATRUDNIENIOWY V. BON SZKOLENIOWY VI. TRÓJSTRONNA UMOWA SZKOLENIOWA VII. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI

6 SZKOLENIE Szkolenia osób bezrobotnych odbywają się w dwóch formach:. Szkolenia grupowe skierowane są do określonej grupy osób bezrobotnych poprzedzone zorganizowaną rekrutacją prowadzoną przez powiatowy urząd pracy. Organizowane są na podstawie planu szkoleń. Warunkiem zakwalifikowania się jest spełnianie ustawowych kryteriów dotyczących uprawnienia do szkolenia oraz posiadanie predyspozycji i spełnianie warunków zgodnych z kryteriami naboru na dane szkolenie. Szkolenie indywidualne to szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia. POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI

7 STAŻ Staż - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.  Na wniosek pracodawcy urząd pracy może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres od 3 do 12 miesięcy.  Na staż może zostać skierowana osoba bezrobotna na stanowisko, na którym osoba nie posiada doświadczenia zawodowego, uzyskanego w trakcie zatrudnienia, wykonania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.  Bezrobotnemu na okres odbywania stażu zostaje przyznane stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.  Okres trwania stażu powinien umożliwić zdobycie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych założonych w programie stażu. Bezrobotny wykonuje czynności lub zadania w pełnym wymiarze czasu zgodnie z programem stażu. POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI

8 BON STAŻOWY Bon stażowy, to gwarancja skierowania Absolwenta do odbycia stażu u wskazanego Pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile Pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia Absolwenta po zakończeniu stażu na okres kolejnych 6 miesięcy. W ramach bonu stażowego zostaną sfinansowane:  koszty stypendium stażowego  koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – do wysokości 600 zł (do 100 zł/miesiąc)  koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych Pracodawca, otrzyma premię w wysokości 1 500 zł. POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI

9 BON ZATRUDNIENIOWY Bon stanowi dla przyszłego Pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez Urząd Pracy a dla Absolwenta gwarancję zatrudnienia. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia łącznie przez okres 18 miesięcy; Z czego przez 12 miesięcy starosta (Urząd Pracy)refunduje Pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych. POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI

10 BON SZKOLENIOWY Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na szkolenie wskazane przez osobę, której bon przyznano, a także opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem. Przyznanie bonu następuje po uprawdopodobnieniu zatrudnienia lub podjęcia działalności gospodarczej. W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:  jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego,  niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych,  przejazdu na szkolenia w wysokości: do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, od 150 zł 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin.  zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości: do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin, powyżej 1 100 zł do 1 500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin. POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI

11 TRÓJSTRONNA UMOWA SZKOLENIOWA Umowa zawarta pomiędzy Starostą (Urzędem Pracy), Pracodawcą i instytucją szkoleniową dotycząca sfinansowania przez Urząd szkolenia dla osoby bezrobotnej (Absolwenta) na wniosek Pracodawcy. POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI

12 TRÓJSTRONNA UMOWA SZKOLENIOWA ( c.d.)  Pracodawca, we wniosku może także wskazać preferowanego realizatora szkolenia, termin i miejsce realizacji.  Program szkolenia może przewidywać zajęcia praktyczne realizowane na stanowiskach pracy u Pracodawcy. Do wniosku Pracodawca dołącza zobowiązanie do zatrudnienia osób bezrobotnych (Absolwentów) skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia, lub po zdaniu egzaminu jeśli został przeprowadzony. POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI

13 JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE J WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE  Ze środków Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy może przyznać bezrobotnemu Absolwentowi jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności.  Absolwent zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do Urzędu wniosek o w/w dofinansowanie.  Przed złożeniem wniosku Absolwent może korzystać z pomocy usług doradców klienta w Urzędzie.  Kwota wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI

14 JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ c.d. WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE MOŻE BYĆ PRZEZNACZONE W SZCZEGÓLNOŚCI NA:  zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn,  zakup środków obrotowych do 50% wnioskowanej kwoty łącznie,  zakup samochodu ciężarowego, do 50% wnioskowanej kwoty łącznie,  zakup usług i materiałów reklamowych, do 30% wnioskowanej kwoty łącznie,  pozyskanie lokalu do 30% wnioskowanej kwoty łącznie,  pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa do 10% wnioskowanej kwoty łącznie. Szczegółowe kryteria przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej określają wewnętrzne regulaminy powiatowych urzędów pracy. POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI

15 JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ c.d. Po otrzymaniu dofinansowania Absolwent: zakłada własną działalność gospodarczą (w terminie wskazanym w umowie), dokonuje zakupów zgodnie ze złożonym wnioskiem, jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o jej zawieszenie. POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI

16 Dziękuję za uwagę Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91, 93-121 Łódź ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź Telefon: (42) 251-66-00, Tel./fax: (42) 251-66-11 www.pup.lodz.plwww.pup.lodz.pl, e-mail:lol2@praca.gov.pl


Pobierz ppt "POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI LUTY 2015 Instytucje rynku pracy na rzecz absolwentów Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla Absolwentów rozpoczynających drogę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google