Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie (ćwiczenia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie (ćwiczenia)"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie (ćwiczenia)
Zajęcia nr 3 dr Tomasz Wójtowicz

2 Europejska Karta Bezpieczeństwa Drogowego i jej polski odpowiednik – studium przypadku

3

4

5 Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – zmniejszyć o połowę liczbę ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do 2010: wspólna odpowiedzialność Rok 2003

6

7 Dlaczego zdaniem KE bezpieczeństwo na drogach wymagało ingerencji Wspólnoty i wprowadzenia nowych regulacji prawnych? 375 mln użytkowników dróg; 200 mln obywateli UE posiadało prawo jazdy; Na drogach państw UE poruszało się 200 mln pojazdów; Sieć drogowa przekroczyła 4 mln kilometrów;

8 Dlaczego zdaniem KE bezpieczeństwo na drogach wymagało ingerencji Wspólnoty i wprowadzenia nowych regulacji prawnych? Każdego roku na drogach dochodziło do wypadków; W ich wyniku ginęło ok ludzi; zostawało rannych; Bezpośrednie i pośrednie koszty związane z tą tragedią sięgały 160 mld Euro, czy 2% produktu narodowego brutto UE;

9 Wypadki drogowe główną przyczyną śmierci ludzi poniżej 45. roku życia!
Dlaczego zdaniem KE bezpieczeństwo na drogach wymagało ingerencji Wspólnoty i wprowadzenia nowych regulacji prawnych? Wypadki drogowe główną przyczyną śmierci ludzi poniżej 45. roku życia!

10 Zmniejszyć o połowę liczbę zabitych na drogach do 2010

11 Dlaczego zdaniem KE bezpieczeństwo na drogach wymagało ingerencji Wspólnoty i wprowadzenia nowych regulacji prawnych?

12 Dlaczego zdaniem KE bezpieczeństwo na drogach wymagało ingerencji Wspólnoty i wprowadzenia nowych regulacji prawnych? Portugalia Hiszpania Finlandia

13 Główne przyczyny wypadków, jakie zostały określone w dokumentach UE:
Nadmierna i niedostosowana do warunków panujących na drodze prędkość. Jest ona przyczyną ponad 1/3 wypadków ze skutkiem śmiertelnym; Spożywanie alkoholu i narkotyków oraz zmęczenie. Każdego roku prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu odpowiada za mnie więcej ofiar śmiertelnych; Brak zapinania pasów i zakładania kasków ochronnych. Zdaniem urzędników, jeśli w każdym kraju udałoby się korzystanie z pasów do najwyższego poziomu, to każdego roku ponad 7000 osób zostałoby uratowanych od śmierci;

14 Główne przyczyny wypadków, jakie zostały określone w dokumentach UE:
Projektowanie samochodów w sposób, który nie bierze pod uwagę bezpieczeństwa jako podstawowego wyznacznika; Niedostateczne wyposażenie dróg w elementy ograniczające obrażenia w momencie wypadków; Brak przestrzegania przez kierowców zawodowych przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku; Niedostateczna widoczność innych uczestników ruchu (szczególnie narażeni użytkownicy dróg – piesi, rowerzyści);

15 Cel mobilizujący programu
Zmniejszenie o połowę liczby zabitych na drogach do roku 2010

16 Odwołanie się do przykładów
Komisja Europejska podejmując decyzję o wprowadzeniu programów na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego opierała się o wynikach, jakie osiągnęły państwa członkowskie takie jak Szwecja, Wielka Brytania i Holandia. W tych krajach po raz pierwszy zastosowano z powodzeniem cele ilościowe dla redukcji liczny ofiar wypadków drogowych.

17 Bezpieczeństwo ruchu drogowego sprawą wszystkich udziałowców systemu transportowego
Unia Europejska Państwo Samorząd Sektor prywatny wdrożenie przepisów unijnych; krajowe cele na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego; egzekwowanie nieprzestrzegania przepisów; egzekowowanie łamania przepisów przez policję; kampanie informacyjne w placówkach oświatowych; pasy bezpieczeństwa; wyposażenie samochodu; przepisy kontrolne wobec kierowców; kampanie informacyjne; kampanie wewnętrzne dla pracowników; zniżki ubezpieczeniowe dla wyposażonych samochodów;

18 Możliwości oddziaływania UE
Nowe możliwości prawne: Art. 71 Traktatu o UE, upoważnia wspólnotę do wydawania przepisów celem wprowadzenia środków poprawy bezpieczeństwa w transporcie. Mowa tutaj m.in. o: pasach bezpieczeństwa, okresowych badaniach pojazdów, kontrolach drogowych, tachografach, przewozach towarów niebezpiecznych itp. Ustanowienie rynku wewnętrznego ( ) umożliwiło projektowanie bezpieczniejszych części samochodowych, głównie przez ustanowienie standardów technicznych – wydanie ponad 5o dyrektyw

19 Główne obszary działań
Skłanianie użytkowników dróg do poprawy zachowań; Wykorzystanie postępu technicznego do poprawy bezpieczeństwa pojazdów; Zachęcanie do poprawy infrastruktury drogowej; Bezpieczeństwo w komercyjnych przewozach osób i towarów; Służby ratownictwa i udzielanie pomocy ofiarom wypadków drogowych; Gromadzenie, analiza i rozpowszechnianie danych o wypadkach;

20 Wniosek: Zwiększenie sankcji karnych
Główne obszary działań Skłanianie użytkowników dróg do poprawy zachowań Wniosek: Zwiększenie sankcji karnych

21 Wniosek: zmiana mentalności
Skłanianie użytkowników dróg do poprawy zachowań Wniosek: zmiana mentalności

22 Skłanianie użytkowników dróg do poprawy zachowań

23 Skłanianie użytkowników dróg do poprawy zachowań
Wprowadzenie nowych wymagań zdrowotnych dla kandydatów na kierowców oraz osób posiadających już prawo jazdy monitorowanie procesów produkcji i wydawania prawa jazdy (ograniczenie nielegalnego handlu)

24 Główne obszary działań
2. Wykorzystanie postępu technicznego do poprawy bezpieczeństwa pojazdów postępy w projektowaniu pojazdów – UE posiada wyłączną kompetencje w dziedzinie całościowego zatwierdzania typu dla samochodów osobowych i jednośladowych pojazdów silnikowych; Europejski Program Oceny Nowych Samochodów (EuroNCAP)

25 Wykorzystanie postępu technicznego do poprawy bezpieczeństwa pojazdów
ochrona w momencie zderzenia czyli bezpieczeństwo bierne – zapinanie pasów bezpieczeństwa;

26 Wykorzystanie postępu technicznego do poprawy bezpieczeństwa pojazdów
zapobieganie wypadkom czyli bezpieczeństwo czynne (radary pokładowe, elektroniczne programy stabilizujące, zaawansowane systemy wspomagania kierownicy, systemy zapobiegające uruchomieniu samochodu przez osobę nietrzeźwą, systemy zarządzania prędkością);

27 Wykorzystanie postępu technicznego do poprawy bezpieczeństwa pojazdów

28 Główne obszary działań
3. Zachęcanie do poprawy stanu infrastruktury drogowej koncepcja „czytelnych dróg” (czytelne zjazdy i wjazdy, bariery krawędziowe, pasy otwartego terenu na poboczu); opracowanie technicznych przewodników dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury drogowej (wyznaczenie uniwersalnych zasad, które następnie można położyć na ścieżce legislacyjnej);

29 Zachęcanie do poprawy infrastruktury drogowej

30 Zachęcanie do poprawy infrastruktury drogowej

31 Zachęcanie do poprawy infrastruktury drogowej

32 Zachęcanie do poprawy infrastruktury drogowej

33 Zachęcanie do poprawy infrastruktury drogowej

34 Zachęcanie do poprawy infrastruktury drogowej
Transeuropejska sieć drogowa; Bezpieczeństwo w tunelach; Nowa koncepcja „inteligentnej drogi” i projekt GALILEO (wczesne wykrywanie zdarzeń na drodze i powiadamianie kierowców); GALILEO – planowane uruchomienie miało mieć miejsce w 2008 roku…

35 Główne obszary działań
4. Bezpieczeństwo w komercyjnych przewozach osób i towarów urządzenia ograniczające prędkość w pojazdach powyżej 3,5 t (Dyrektywa UE z 2002 roku); pasy bezpieczeństwa (Dyrektywa UE z 2003 roku); wprowadzenie tachografów cyfrowych; przepisy dotyczące przewozów materiałów niebezpiecznych; szkolenia i informowanie pracowników;

36 Główne obszary działań
5. Służby ratownictwa i udzielanie pomocy ofiarom wypadków drogowych Brak przeszkolenia (kompetencji) użytkowników dróg do udzielenia pierwszej pomocy; Skutki niewłaściwie udzielonej pomocy (kalectwo); Nałożenie na operatorów sieci telefonicznych obowiązku dostarczania służbom ratowniczym informacji o wypadkach pod numerem 112;

37 Główne obszary działań
6. Gromadzenie, analiza i rozpowszechnianie danych o wypadkach Urządzenie rejestrujące w samochodzie (czarne skrzynki); Nowe podejście do wypadków samochodowych – obok dochodzenia sądowego i ubezpieczeniowego, także dochodzenie „przyczynowe”; Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (gromadzenie i analiza danych);

38 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata

39

40 Cel: kontynuacja prac nad celem zakładającym zmniejszenie o połowę łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków w UE do 2020 począwszy od 2010

41 Cele strategiczne: Poprawa edukacji i szkolenia użytkowników dróg; (nauka przed egzaminem, szkolenia po uzyskaniu prawa jazdy) Poprawa egzekwowania przepisów ruchu drogowego; (blokady alkoholowe, ograniczniki prędkości, kampanie informacyjne) Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa; (środki na drogi, które będą spełniać wymogi bezpieczeństwa); Bezpieczniejsze pojazdy (pojazdy przyszłości)

42 Cele strategiczne: Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; (V2V, V2I, I2I); Poprawa usług w sytuacjach awaryjnych i usług po odniesieniu obrażeń; (niechronieni użytkownicy dróg) 7. Ochrona użytkowników szczególnie narażonych na wypadki; (widoczność, świadomość);

43 Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

44 Powstała aby wykroczyć poza granice subsydiarności oraz wzmocnić i poprawić spójność działań politycznych i pobudzić powstawanie nowych projektów w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skierowana jest głównie do: firm przewozowych; producentów pojazdów; towarzystw ubezpieczeniowych; operatorów infrastruktury; władz lokalnych i regionalnych;

45 Historia karty powstała w 2004 roku;
podstawy jej zostały sformułowane w Generalnej Dyrekcji ds. Mobilności i Transportu; obecnie w nowym etapie realizacji na lata ;

46

47

48 Karta obejmuje swoim zasięgiem takie zagadnienia jak:
- nauka jazdy, - stan techniczny samochodów, - infrastruktura, - jednolite zasady ruchu drogowego.

49 Członkowie W lutym 2014, prawie 2300 organizacji z wszystkich typów zastosował stać sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:   % duże firmy i przedsiębiorstwa     - 23% małych i średnich firm     - 13% federacji stowarzyszeń zawodowych lub     - 24% organizacji pozarządowych     - 16% regionów i miast     - 9% instytucje

50 Podjęli zobowiązania do
  - Poprawy zachowanie użytkowników: 61%     - Bezpieczeństwa pojazdu: 13%     - Bezpieczeństwo infrastruktury: 18%     - Transport profesjonalny: 11%     - Zmniejszenia wypadków: 12%

51 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie (ćwiczenia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google