Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (budowa mikroinstlacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (budowa mikroinstlacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (budowa mikroinstlacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii) Grębiszów, 26 marca 2015 r. PROW 2007-2013

2 Legislacja Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi W dniu 24 marca 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W dniu 25 marca 2015 r. podpisane rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Planowane ukazanie się rozporządzenia w Dzienniku Ustaw – do końca marca br. (rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia) W dniu 25 marca 2015 r. MRiRW zaakceptowało wzór przygotowanego przez ARiMR Wniosku o przyznanie pomocy wraz z Instrukcją wypełniania

3 OZE w PROW 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Beneficjent: gmina Stawka pomocy: 90% kosztów kwalifikowalnych operacji Maksymalna wysokość pomocy dla beneficjenta (na jedną gminę) 200 000 euro Badamy poziom pomocy de minimis w tym roku podatkowym oraz w dwóch ubiegłych Planowany termin naboru wniosków: druga połowa kwietnia 2015 r. Lista operacji: a) na poziomie województwa b) na poziomie kraju BUDŻET: 22 750 000 euro Liczba projektów: 114

4 O jakich mikroinstalacjach mówimy? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Definicja mikroinstalacji w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Art. 2 pkt 19: „mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW” Jakie operacje zatem można realizować? Wszystkie rodzaje mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii: Energia elektryczna (np. ogniwa fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrogeneracyjne); Energia cieplna i energia elektryczna (np. kotły na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne). Na co pozwoli nam czas? – patrz: Ustawa prawo budowlane

5 Na potrzeby własne / gospodarstwa domowego ( ? ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wytworzona w ramach budowy mikroinstalacji energia elektryczna lub cieplna może być wykorzystana (przez gminę) wyłącznie na potrzeby własne. W przypadku gdy mikroinstalacja zostanie zamontowana na obiektach, które nie są obiektami użyteczności publicznej (osoba fizyczna), wytworzona energia elektryczna lub cieplna może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych. Cyt. za zmienionym rozporządzeniem: „§ 3 ust. 4 Operacja dotycząca mikroinstalacji prosumenckich, oprócz budowy mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej, może być realizowana również na obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej, pod warunkiem, że wytworzona energia elektryczna lub cieplna będzie wykorzystana wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych.”; „Ankieta gospodarstwa domowego” Program funkcjonalno użytkowy

6 Nowe kryterium wyboru dla mikroinstalacji prosumenckich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeżeli koszty kwalifikowalne operacji dotyczą budowy mikroinstalacji prosumenckich, na obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na poziomie: a) niższym niż 50% kosztów kwalifikowalnych – 0 punktów b) równym lub wyższym niż 50% kosztów kwalifikowalnych – 4 punkty Plus dotychczasowe kryteria, tj.: - dochód podatkowy – do 4 pkt - bezrobocie w powiecie – do 2 pkt - kryterium regionalne – do 2 pkt - kwota dofinansowania – 2 pkt (?) Aby znaleźć się na liście operacji projekt (operacja) musi uzyskać minimum 5 pkt.

7 Wniosek o przyznanie pomocy (1) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmienione rozporządzenie mówi: § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jeżeli złożony wniosek o przyznanie pomocy jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, wzywa się wnioskodawcę, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków, w terminie 14 dni, a w przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich w terminie 7 dni – od dnia doręczenia wezwania. ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) usunął w terminie nie wszystkie nieprawidłowości lub braki, wzywa się go ponownie, na piśmie, do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków, w terminie 14 dni, a w przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich w terminie 7 dni – od dnia doręczenia wezwania.”, oraz ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Złożony wniosek o przyznanie pomocy, z wyjątkiem wniosku o przyznanie pomocy na budowę mikroinstalacji prosumenckich, może być zmieniony przez wnioskodawcę:”; Dwie poprawki – dla każdej max. 7 dni

8 Wniosek o przyznanie pomocy (2) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmienione rozporządzenie mówi: „§ 12 ust 1 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie 3 miesięcy, a w przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich w terminie 45 dni – od upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1.” 6 i pół tygodnia

9 Wniosek o przyznanie pomocy (3) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmienione rozporządzenie mówi: W § 6 ust. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich termin na rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w ust. 1, kończy się w dniu przekazania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zatwierdzonej przez właściwy organ samorządu województwa listy operacji, o której mowa w § 13 ust 6.”; termin lista operacji zarząd województwa lista krajowa

10 Lista operacji (1) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmienione rozporządzenie mówi: § 13 ust 6 a: W przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich, z wyjątkiem operacji, dla których pomoc jest przyznawana zgodnie z ust. 6b (lista operacji ustalona na poziomie województwa), pomoc przyznaje się według kolejności ustalonej na liście krajowej sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie list operacji przekazanych przez właściwy organ samorządu województwa, po ich zatwierdzeniu, o którym mowa w § 14 ust. 1. ARiMR sporządza listę krajową w terminie 7 dni od dnia otrzymania list operacji (wszystkich 16– tu)

11 Lista operacji (2) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmienione rozporządzenie mówi: § 13 ust 6 b: W przypadku operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich samorząd województwa, po zatwierdzeniu listy operacji, o którym mowa w § 14 ust. 1, może zawrzeć umowy z nie więcej niż trzema wnioskodawcami, których operacje zostały umieszczone na trzech najwyższych pozycjach listy operacji, o której mowa w ust. 6, po podaniu tej listy do publicznej wiadomości na stronie urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki. Samorząd województwa może „z automatu” zawrzeć z 3 gminami umowę o przyznanie pomocy

12 Harmonogram Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 15 kwietnia 2015 r. - ogłoszenie o naborze wniosków - 29 kwietnia - 15 maja 2015 r. nabór wniosków - 16 maja – 22 maja 2015 r. – termin na I uzupełnienie (7 dni) - 23 maja – 29 maja 2015 r. – termin na II uzupełnienie (7 dni) - 1 czerwca – 15 lipca 2015 r. – ocena wniosków (45 dni) - 16 lipca 2015 r. - przekazanie list operacji do ARiMR - 16 lipca 2015 r. - można zapraszać gminy na podpisanie umowy (3 gminy x 16 województw) - - 22 lipca 2015 r. – Lista krajowa przygotowana przez ARiMR 23 lipca 2015 r. termin ma podpisywanie umów z wnioskodawcami

13 Podział środków Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „ § 2 a. Wysokość limitu środków, o którym mowa w § 1 pkt 1a, wynosi 20 475 000 euro”

14 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (budowa mikroinstlacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google