Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest egzaminem zewnętrznym co oznacza, że: jest przeprowadzony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest egzaminem zewnętrznym co oznacza, że: jest przeprowadzony."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest egzaminem zewnętrznym co oznacza, że: jest przeprowadzony przez instytucję zewnętrzną względem szkoły i pod jej nadzorem, wykorzystuje opracowane przez nią jednolite zadania egzaminacyjne, kryteria oceniania i zasady przeprowadzania egzaminu, sprawdzany jest przez niezależnych od szkoły egzaminatorów, jego istotę stanowi oddzielenie procesu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów od procesu kształcenia, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdających.

3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

4 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Etap pisemny część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych Etap pisemny część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych Czas trwania egzaminu – 120 min. Etap praktyczny – obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne Czas trwania egzaminu w zależności od zawodu od 180 do 240 min.

5 Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników POLEGA NA WYKONANIU ZADANIA EGZAMINACYJNEGO ZAWARTEGO W ARKUSZU EGZAMINACYJNYM, W ZALEŻNOŚCI OD ZAWODU, KTÓREGO DOTYCZY OBEJMUJE: 1. opracowanie projektu realizacji określonych prac, albo 2. opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym, wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, zwanych „pracą egzaminacyjną”.

6 Gdzie odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ? Etap pisemny odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Etap praktyczny odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona: - szkoła - placówka kształcenia praktycznego - placówka kształcenia ustawicznego lub upoważniony pracodawca.

7 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Etap pisemny część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów Etap pisemny część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów Etap jest zdany, jeśli zaliczone są obie części Etap praktyczny - praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie zalicza min. 75% punktów Egzamin jest zdany, jeśli zaliczone są oba etapy

8 PONOWNEPRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU  Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania.  Osoby te, jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, składają deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończyli, a w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły - dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.  Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.

9 TERMIN EGZAMINU Termin przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu Termin przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu.

10 Kiedy będą wyniki egzaminu? Wyniki egzaminu ogłoszone będą przez CKE w ostatni piątek sierpnia 2015 roku Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe uczniowie odbiorą w szkole.

11 Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest egzaminem zewnętrznym co oznacza, że: jest przeprowadzony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google