Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczno-kulturowe uwarunkowania kompetencji społecznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczno-kulturowe uwarunkowania kompetencji społecznych"— Zapis prezentacji:

1 Społeczno-kulturowe uwarunkowania kompetencji społecznych
Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec

2 Kompetencje (społeczne) jako czynnik włączania i wyłączania społecznego
Plan Kompetencje społeczne i kapitał społeczny – ujęcie definicyjne Kapitał społeczny Polski: od kapitału adaptacyjnego do kapitału rozwojowego Kapitał intelektualny Polaków w ujęciu generacyjnym na tle porównawczym (Nie)dopasowanie kompetencyjne jako rezultat edukacji dzieci i młodzieży? Postawy współczesnej młodzieży a edukacja Zagubieni dorośli? Kompetencje (społeczne) a rynek pracy, Pętla odtwarzania?

3 Kompetencje społeczne
Wiedza, umiejętności, postawy służące interakcji/komunikacji, współpracy, współdziałaniu

4 Kapitał społeczny Wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów.

5 Słabe i moce strony kapitału społecznego
Słabe strony Mocne strony Szanse Zagrożenia

6 Cele operacyjne rozwijania kapitału społecznego
Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne Usprawnianie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego

7 W kierunku społecznego kapitału rozwojowego
Wymiar gospodarczy: merytokracja, ryzyko, innowacyjność, samoodpowiedzialność , sukces Wymiar polityczny: obywatelskie uczestnictwo, legalizm, lojalność obywatelska Wymiar kulturowy: indywidualizm, krytycyzm, otwartość i tolerancja

8 Wyzwania rozwojowe polityk publicznych w zakresie wzmacniania kapitału społecznego
1. Zwiększenie powszechnej świadomości znaczenia kapitału społecznego dla rozwoju kraju. 2. Podniesienie poziomu kompetencji sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego. 3. Zwiększenie aktywności i partycypacji społecznej. 4. Poprawa komunikacji społecznej i wymiany wiedzy. 5. Poprawa wykorzystania potencjału kulturowego i kreatywnego w budowaniu kapitału społecznego.

9 Kapitał intelektualny Polaków na tle porównawczym
na 13. miejscu dzieci, młodzież, studenci na 15. miejscu dorośli na 16. miejscu seniorzy

10 (Nie)dopasowanie kompetencyjne
na poziomie wychowania przedszkolnego: dysproporcje między miastem i wsią, nadreprezentacja dzieci z rodzin dobrze sytuowanych na poziomie gimnazjum: słaba oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i talenty na poziomie szkolnictwa wyższego: niedopasowanie kierunków studiów do potrzeb rynku pracy w edukacji dorosłych: niski poziom uczestnictwa w edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej

11 Postawy współczesnej młodzieży w świetle raportu Młodzi 2011
AMBIWALENCJA duże aspiracje versus „good enough” aktywni, racjonalni skuteczni (w walce przeciwko ACTA) versus bierność na co dzień brak miejsca na pasje, marzenia versus nadwyżka kapitału społecznego uczciwi, wrażliwi, rodzinni versus sfrustrowani, depresyjni, agresywni

12 Triada potrzeb psychicznych warunkiem zrównoważonego rozwoju
Potrzeba więzi Potrzeba autonomii Potrzeba poczucia kompetencji Ryan, Deci, 2006 za: A. I. Brzezińska

13 Powrót do: szerokiego myślenia o edukacji orz społeczno-kulturowej formatywnej roli i funkcjach szkoły (wyższej), nie tylko w kategoriach dydaktycznych, kształtowania wiedzy czy umiejętności, realizowania „kanonu”, „minimum” czy „podstawy programowej”, przygotowywania do określonego zawodu, spełniania doraźnych oczekiwań niezadowolonych pracodawców i sfrustrowanych brakiem sukcesu polityków, ale przede wszystkim – w kategoriach wychowawczych, czyli tworzenia społecznego środowiska wspólnego uczenia się ludzi w różnym wieku i o różnych kompetencjach w różnych dziedzinach” (Brzezińska i in., 2012, s. 271).

14 Młodzi – „stracone pokolenie”?
Problemy Młodzi – „stracone pokolenie”? Zagubieni dorośli?

15 Między edukacją a rynkiem pracy
istnieje luka kompetencyjna o różnych rozmiarach i wymiarach, pracodawcy bardzo ogólnie formułują swoje oczekiwania, instytucje oświatowe nie są przygotowane do współpracy z otoczeniem i reagowania na zmiany, uczniowie/studenci wybierają niekompatybilne wobec rynku pracy kierunki kształcenia, brakuje systematycznych badań prognostycznych nad zapotrzebowaniem na pracę w układzie kwalifikacyjno-zawodowym.

16 Pętla odtwarzania? „Spirala” reprodukcji edukacyjnej (kompetencyjnej) jest półotwarta. Jest zasadniczo drogą odtwarzania losu rodzinnego, ale ze znaczną możliwością jego modyfikacji. Z. Kwieciński - badania podłużne w latach

17 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Społeczno-kulturowe uwarunkowania kompetencji społecznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google