Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polychlorinated biphenyls (PCBs) Polichlorowane bifenyle (PCBs)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polychlorinated biphenyls (PCBs) Polichlorowane bifenyle (PCBs)"— Zapis prezentacji:

1 Polychlorinated biphenyls (PCBs) Polichlorowane bifenyle (PCBs)
Influence on human health Wpływ na zdrowie człowieka

2 What is biphenyl? Biphenyl is an organic compoud that forms colorless crystals. It has distinctively pleasant smell. Bipenyl is an aromatic hydrocarbon with a molecular formula (C6H5)2. Bifenyl jest związkiem organicznym, który tworzy bezbarwne kryształy. Ma łagodny, przyjemny zapach. Jest aromatycznym węglowodorem, którego wzór cząsteczkowy wygląda następująco: (C6H5)2

3 What are PCBs? Polychlorinated biphenyls are synthetic liquids colorless , light yellow or dark brown, they smell distinctively of hydrocarbons. Polichlorowane bifenyle są syntetycznymi cieczami bezbarwnymi, bladożółtymi lub ciemnobrązowymi o łagodnym zapachu węglowodorów.

4 How do PCBs get into the environment
How do PCBs get into the environment? Jak PCBs dostają się do środowiska? PCBs get into the environment as a result of evaporation, leakage, during incineration, industrial waste water disposal and storage of waste. PCBs after passing into the atmosphere are absorbed on the particles of dust present in the air. PCBs przenikają do środowiska w wyniku parowania, wycieków, podczas spopielania, usuwania ścieków przemysłowych oraz składowania odpadów. PCBs po przejściu do atmosfery są absorbowane na cząsteczkach pyłu obecnego w powietrzu.

5 Concentrations of PCBs in food vary greatly, since they depend on the fat content and the degree of environmental contamination with these compounds. The largest concentrations of PCBs were found in animal foods (fish, fats, eggs, meat), and the lowest in vegetables and fruits. Stężenia PCBs w żywności są znacznie zróżnicowane, ponieważ zależą od zawartości tłuszczu oraz stopnia skażenia środowiska tymi związkami. Największe stężenia PCBs stwierdzono w żywności pochodzenia zwierzęcego(ryby, tłuszcze, jaja, mięsa), a najniższe w warzywach i owocach.

6 How does it get into human body? Jak dostają się do organizmu człowieka?
The major way of absorption of PCBs in hazardous conditions is the respiratory system (80%), and skin (20%). However, in terms of environmental exposure it is ingestion (95%), and skin and the respiratory system (5%). Główną drogą wchłaniania PCBs w warunkach zagrożenia zawodowego jest układ oddechowy (80%) i skóra (20%).Natomiast w warunkach narażenia środowiskowego jest układ pokarmowy (95%) i skóra oraz drogi oddechowe (5%).

7 Influence on human health Wpływ na zdrowie człowieka
Disorders of the digestive system Increasing the risk of cancer of the liver, lymphoid tissue and gastrointestinal tract Haematological changes in the peripheral blood chloracne Congestion and redness of the conjunctiva Headaches, insomnia, memory problems

8 Zaburzenia układu pokarmowego
Zwiększanie ryzyka zachorowania na raka wątroby, tkanki limfatycznej i przewodu pokarmowego Zmiany hematologiczne we krwi obwodowej Trądzik chlorowy Przekrwienie i zaczerwienienie spojówek Bole głowy, bezsenność, problemy z pamięcią

9 Authors Kinga Grzejda Natalia Leśniak Ola Kawałko Ada Jakubiak
Anita Karpińska Piotr Gruza


Pobierz ppt "Polychlorinated biphenyls (PCBs) Polichlorowane bifenyle (PCBs)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google