Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewidencja na potrzeby ustalania i rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewidencja na potrzeby ustalania i rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych."— Zapis prezentacji:

1 Ewidencja na potrzeby ustalania i rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych

2  podatek rolny,  podatek od towarów i usług powszechnie określany jako podatek VAT,  podatek dochodowy,  podatek od nieruchomości,  podatek od spadków i darowizn,  podatek od środków transportowych,  podatek od czynności cywilnoprawnych,  podatek leśny. Podstawowymi podatkami, które bezpośrednio dotyczą gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych są:

3 Istota i funkcjonowanie podatku VAT Zgodnie z obowiązującą ustawą podatek ten obejmuje: odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport i import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

4 Istota i funkcjonowanie podatku VAT  sprzedaż towarów i świadczenie usług na terytorium Polski,  przekazanie przez podatnika towarów oraz świadczenie usług na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, a także zatrudnionych przez nich pracowników oraz byłych pracowników,  zamianę towarów, zamianę usług oraz zamianę usługi na towar i towaru na usługę,  darowiznę towarów oraz świadczenie usług bez pobrania należności,  eksport oraz import towarów i usług. Opodatkowaniu VAT podlegają między innymi czynności obejmujące:

5 Istota i funkcjonowanie podatku VAT Podatnikami podatku VAT są: Podatnikami podatku VAT są: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które wykonują działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

6 Tabela 1. Stawki podatku VAT w krajach Unii Europejskiej (w%) – stan na 01.02.2012. Źródło: Komisja Europejska „VAT rates applied in the member states of the European community”, situation at 1st February 2012, 1049 Brussels - Belgium. Państwo członkowskiePodstawowa stawkaObniżona stawkaBardzo obniżona stawka Belgia216/12- Bułgaria209 Czechy2014- Dania25-- Niemcy197- Estonia209- Grecja236,5/134 Hiszpania1884 Francja19,65,5/72,1 Irlandia23,09,0, 13,54,8 Włochy21104 Cypr155/8- Łotwa2212- Litwa215/9- Luksemburg156/123 Węgry275/18- Malta187- Holandia196,0- Austria2010- Polska235/8- Portugalia236/13- Rumunia245/9 Słowenia208,5- Słowacja2010- Finlandia239/13- Szwecja256/12- Wielka Brytania205-

7 Wyszczególnienie Stawka5 % Stawka 8% Stawka 23% Produkty rolneX Materiał siewny i hodowlany, pasze, sadzonki do nasadzeńX Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierzątX Środki do produkcji rolnej (nawozy, środki ochrony roślin, itp.)X Usługi agroturystyczneX Usługi weterynaryjneX Woda, wyroby torfoweX Nośniki energii (paliwa silnikowe, oleje opałowe, energia elektryczna, gaz itp.) X Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnejX Ciągniki rolnicze i przyczepy ciągnikowe rolniczeX Zespoły i części ciągników rolniczychX Narzędzia gospodarcze, maszyny do produkcji sadowniczejX Tarcica i inne wyroby z drewnaX Materiały i roboty budowlaneX Tabela 2. Wybrane przykłady stawek VAT na podstawowe produkty rolnicze oraz towary i usługi nabywane do produkcji rolnej (obowiązujące w latach 2011-2013) Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 nr 177 poz. 1054 ze zm.)

8 VAT naliczony i VAT należny w systemie rozliczeń podatku od towarów i usług W systemie zasad ogólnych rozliczeń podatku VAT wyróżnia się takie kategorie rozliczeniowe jak:  podatek należny  podatek naliczony

9 Podatek należny powstaje przy sprzedaży towarów i usług. Ustalany jest przez podatnika poprzez pomnożenie obrotu przez właściwą stawkę podatku. Podatek VAT należny sprzedający zobowiązany jest odprowadzić do urzędu skarbowego. Podatek ten jest ustalany według poniższego schematu: Kwota należna sprzedającemu za sprzedawane przez niego towary nazywana jest wartością brutto sprzedaży. Zawiera ona zarówno podatek VAT (należny państwu) jak i wartość sprzedaży netto stanowiącą przychód dla sprzedającego.

10 Podatek naliczony jest podatkiem, który został wykazany w fakturach VAT otrzymanych od dostawców i w dokumentach odpraw celnych (SAD) przy nabywanych dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej towarach i usługach, który nabywca materiałów, towarów i usług zapłacił przy ich nabywaniu. W celu dokonania rozliczenia za dany okres podatku VAT i ustalenia kwoty zobowiązania z tego tytułu lub zwrotu, należy wyodrębnić i zsumować VAT należny i naliczony z wystawionych i otrzymanych faktur, a następnie ustalić różnicę. Kwotę podatku do rozliczenia ustala się jako różnicę pomiędzy wartością podatku należnego i podatku naliczonego, co ilustruje poniższy schemat:

11 Systemy rozliczania podatku VAT w gospodarstwach rolnych W Polsce jak i w innych krajach Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do rolników stosuje się dwie formy rozliczeń związanych z opodatkowaniem VAT: zryczałtowany zwrot podatku VAT dla „rolników ryczałtowych”, zasady ogólne

12 Rysunek 1. System rozliczeń VAT w rolnictwie – podstawowe cechy Źródło: opracowanie własne

13 System zryczałtowanego zwrotu VAT dotyczący rolników System ryczałtowy w podatku VAT polega na doliczaniu 7 % stawki ryczałtu do ceny sprzedaży produktów rolnych, co umożliwia rolnikom ryczałtowym odzyskiwanie podatku VAT zawartego w cenach towarów i usług nabywanych do produkcji rolniczej.

14 Rysunek 2. Faktura VAT dla czynności opodatkowanych w kraju (przykładowy wzór)

15 Rysunek 3: Wzór faktury VAT RR (przykład wzoru dokumentu)

16 System zryczałtowanego zwrotu VAT dotyczący rolników Rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów oraz składania deklaracji w urzędzie skarbowym. Nie ma on obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. Nie ma też statusu płatnika VAT-u w rozumieniu prawa podatkowego. System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT polega na uproszczonym rozliczaniu podatku VAT od sprzedaży produktów rolnych i nie obciąża zbytnio rolnika czynnościami o charakterze administracyjnym. Rolnik ryczałtowy nie powinien oczekiwać lub żądać faktury VAT RR od zwolnionego z podatku VAT nabywcy jego produktów.

17 Ogólne zasady rozliczania VAT przez rolnika Rolnicy ryczałtowi mają prawo do wyboru rozliczania się według zasad ogólnych po spełnieniu następujących warunków:  w poprzednim roku podatkowym wartość dokonanej sprzedaży produktów rolnych powinna przekraczać 20 tys. zł z wyłączeniem produktów importowanych oraz sprzedaży w ramach prowadzonej działalności handlowej,  prowadzenia przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc od którego rolnik zamierza rozliczać się według zasad ogólnych, dziennej ewidencji sprzedaży.  dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie skarbowym na druku deklaracji VAT - R.

18 Ogólne zasady rozliczania VAT przez rolnika Rolnik rozliczający podatek VAT na zasadach ogólnych ma obowiązek: posiadać NIP, posiadać konto w banku, prowadzić szczegółową ewidencję sprzedaży oraz ewidencję zakupu wg określonych wzorów, wystawiać dokumenty sprzedaży (faktury VAT), dokonywać okresowo rozliczeń podatku VAT– wypełniając deklarację VAT-7 lub VAT-7K oraz wpłacając na konto organu skarbowego kwotę zobowiązania z tytułu VAT należnego, jeżeli wystąpi nadwyżka VAT należnego nad naliczonym, przechowywać w ustawowych terminach pełną dokumentację związaną z podatkiem VAT.

19 Przykład Rolnik Marek P. jest płatnikiem podatku VAT na zasadach ogólnych. W miesiącu lutym br. rolnik ten sprzedał produkty rolnicze (zboża, żywiec wieprzowy) na łączną kwotę netto 6000,- zł. Jako zarejestrowany płatnik VAT wystawił w lutym faktury na łączną kwotę brutto w wysokości 6300,-. 6 000,00 zł + (5,00% / 100% x 6 000,00) = 6 300,00 zł Rolnik zgromadził za miesiąc luty faktury potwierdzające zakupy paliwa, nawozów mineralnych, części zamiennych do naprawy maszyn i ciągnika, energii elektrycznej i inne związane z działalnością rolniczą na łączną kwotę 4200,-, w tym VAT 820,- Przy rozliczeniu VAT za luty rolnik wykaże następujące informacje: Wartość sprzedaży netto wynosi 6000,-, a podatek VAT należny od wartości sprzedanych odbiorcom produktów przy stawce 5% wynosił 300,- zł. Kwota brutto, czyli kwota otrzymana przez rolnika od odbiorców za sprzedane produkty wynosi 6300,-. Podatek VAT wykazany w fakturach zakupu otrzymanych od dostawców materiałów i usług z tego miesiąca wynosił 820,- zł. Jest to kwota podatku naliczonego z miesiąca lutego, która pomniejsza zobowiązanie rolnika z tytułu podatku VAT za ten miesiąc. Przy comiesięcznym rozliczaniu podatku VAT (w deklaracji VAT 7) rolnik wykazałby: VAT NALEŻNY (od sprzedaży, należny dla US): kwota 300,- VAT NALICZONY (do odliczenia od VAT należnego): kwota 820,- Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym: kwota 520,- Za rozliczany miesiąc luty nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynosi 520,00 zł. Jest to kwota do zwrotu dla rolnika za ten miesiąc. Rolnik powinien przygotować rozliczenie i wysłać deklarację VAT-7 do 25 marca. Kwota ta będzie uwzględniana w rozliczeniach podatku VAT w kolejnych miesiącach.

20 Dokumentowanie czynności obrotu na potrzeby rozliczeń VAT Ewidencja powinna obejmować:  podatek naliczony związany z czynnościami w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwoty podatku naliczonego w stosunku do których prawo takie nie przysługuje,  dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,  wysokość podatku należnego,  kwoty podatku naliczonego obniżające podatek należny,  kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,  inne dane służce do prawidłowego sporządzenia deklaracji.

21 Dokumentowanie czynności obrotu na potrzeby rozliczeń VAT Rodzaje dokumentów, które mogą stanowić podstawę zapisów w ewidencji dla celów VAT: faktury VAT,faktury handlowe,faktury VAT wewnętrzne,faktury VAT korygujące,noty korygujące,dokumenty celne SAD, inne dokumenty dozwolone prawem podatkowym, m.in. dowody opłaty za przejazd autostradami płatnymi, noty kredytowe VAT i inne.

22 Faktura VAT – co powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, NIP sprzedawcy i nabywcy, nr kolejny faktury i oznaczenie " FAKTURA VAT", datę dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia, nazwę towaru lub usługi, jednostkę miary i ilość towarów lub rodzaj wykonanych usług, cenę jednostkową netto, wartość sprzedaży netto), stawki podatku, sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz nie podlegających opodatkowaniu, kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać:

23 Faktury handlowe Nie zawierają podatku VAT. Stanowią jednak podstawę do wystawienia innego dokumentu zawierającego zarówno podatek VAT jak i podstawę jego naliczenia. Potwierdzają one wykonanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT i na ich podstawie wystawiane są inne dokumenty. Na podstawie faktur handlowych dokumentujemy import i eksport towarów, który łącznie z dokumentem celnym SAD stanowi potwierdzenie wykonania tych czynności. Faktury handlowe dokumentują także import usług oraz wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów.

24 Faktury VAT wewnętrzne Są one wystawiane przez podatnika VAT dla następujących czynności opodatkowanych tym podatkiem: wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, importu usług, dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca, zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, nieodpłatnej dostawy towarów, nieodpłatnego świadczenia usług. Są dokumentami wtórnymi co oznacza, że wykonanie czynności opodatkowanej podatkiem VAT zostało udokumentowane wcześniej innym dokumentem źródłowym.

25 Faktury VAT korygujące  udzielono rabatów,  podwyższono cenę,  stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Są wystawiane w przypadku, gdy po wystawieniu faktury VAT zaistniały następujące okoliczności:

26 Faktury VAT korygujące Zwrot towarów dostawcy jest również dokumentowany fakturą VAT korygującą. Fakturę VAT korygującą wystawia zawsze podatnik, który wystawił fakturę VAT czyli sprzedawca. Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę VAT lub fakturę VAT korygującą zawierającą pomyłki formalne może wystawić fakturę zwaną notą korygującą. Sprzedawca ma obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę z wyjątkiem, gdy faktury korygujące są wystawiane w związku z: wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, eksportem towarów, dostawą towarów dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza Polską, dostawami energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz usług telekomunikacyjnych. Sprzedawca ma obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę z wyjątkiem, gdy faktury korygujące są wystawiane w związku z: wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, eksportem towarów, dostawą towarów dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza Polską, dostawami energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz usług telekomunikacyjnych.

27 Dokumenty celne SAD (Jednolity Dokument Administracyjny SAD) Wystawiane są celem potwierdzenia importu i eksportu towarów. Stosowane są dla udokumentowania transakcji towarowych z krajami spoza terytorium Wspólnoty Europejskiej (dotyczą eksportu i importu).

28 Ewidencja podatku należnego i naliczonego u płatnika VAT Ewidencja sprzedaży i zakupów dla rozliczania podatku VAT odbywa się w rejestrze zakupów i rejestrze sprzedaży który ma postać zbroszurowaną. Zapisy w tych książkach odbywają się w oparciu o podstawowe dokumenty potwierdzające zakup lub sprzedaż, czyli faktury VAT. Ewidencja taka powinna być prowadzona chronologicznie, czyli według dat operacji gospodarczych i w sposób ciągły. Ewidencja sprzedaży prowadzona w formie rejestru w którym każda ze stron ma postać tabelaryczną powinna w uporządkowany sposób grupować informacje niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku.

29 Rejestr sprzedaż VAT-co powinien zawierać Rejestr sprzedaży powinien zawierać co najmniej takie informacje jak:  liczba porządkowa,  nr faktury lub innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż,  data wystawienia faktury,  odbiorca (i cechy go identyfikujące),  wartość sprzedaży brutto,  sprzedaż opodatkowana wg stawek (dla każdej stawki odrębna kolumna), obejmująca: - wartość netto -podatek VAT  sprzedaż wolną od podatku,  podatek należny od sprzedaży

30 Rysunek 4: Ewidencja sprzedaży VAT

31 Rejestr zakupów VAT-co powinien zawierać Książka nabyć powinna obejmować co najmniej następujące grupy informacji: liczbę porządkową, nazwę i numer dowodu zakupu, datę otrzymania i wystawienia dokumentu, nazwę, adres i NIP kontrahenta, wartość zakupu brutto, zakupy, za które nie przysługuje odliczenie i zakupy od których przysługuje odliczenie podatku naliczonego, kwotę podatku VAT podlegająca odliczeniu.

32 Rysunek 5: Rejestr zakupów VAT

33 Na podstawie danych z ewidencji zakupu i ewidencji sprzedaży VAT podatnik jest zobligowany do sporządzenia deklaracji podatkowej i do odprowadzenia ustalonej na jej podstawie kwoty podatku VAT na konto właściwego urzędu skarbowego. Deklaracją rozliczeniową jest deklaracja podatkowa VAT-7 lub VAT-7K. Podstawę do sporządzenia deklaracji stanowią terminowo wystawione lub otrzymane dokumenty, a w szczególności prawidłowo prowadzone rejestry. Deklaracja jest miesięcznym (kwartalnym) zestawieniem kwot podatku należnego z podatkiem naliczonym. Wynikiem rozliczenia podatku należnego z naliczonym jest kwota stanowiąca zobowiązanie podatkowe, bądź zwrot różnicy podatku, który nie następuje z urzędu: w sytuacji, gdy występuje nadwyżka kwoty VAT należnego nad podatkiem naliczonym powstaje obowiązek wpłaty tej kwoty na konto urzędu skarbowego do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym, w sytuacji odwrotnej podatnik ma prawo do zwrotu kwoty nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.

34 Termin rozliczenia Terminem rozliczenia podatku dla rolnika rozliczającego VAT na zasadach ogólnych jest termin miesięczny lub kwartalny. Podatnik oprócz wpłaty kwoty podatku należnego na konto organu skarbowego powinien złożyć deklarację rozliczeniową za dany miesiąc lub kwartał do 25 dnia miesiąca po nim następującego. Organem podatkowym do składania deklaracji podatkowej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca siedziby. W przypadku osób fizycznych będzie to właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania.

35 W tabelach 3 - 5 zestawiono informacje o zakupach i sprzedaży materiałów, usług i produktów w gospodarstwie rolnym o powierzchni 34,26 ha użytków rolnych, ukierunkowanym na produkcję mleka. Dane dotyczą 2011 roku i obejmują tylko wartości transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Przykład ustalania podatku należnego w gospodarstwie rolnym

36 Tabela 3. Zestawienie zakupionych środków i usług związanych bezpośrednio z działalnością rolniczą gospodarstwa Jana M. w 2011 roku Lp. Zakupione środki do produkcji i usługi podlegające opodatkowaniu VAT Wartość brutto (zł) Wartość netto (zł) VAT naliczony Struktura wydatków netto (%) A. Zakupy ze stawką 23% 1.Olej napędowy i opał17 459,8514 195,003264,85 2.Energia elektryczna9 687,487 876,001 811,48 3.Naprawy i konserwacje maszyn3 616,202 940,00676,2 4.Folie (do belowania i silosów)1 052,88856196,88 5.Części zamienne, drobny sprzęt1 394,821 134,00260,82 6.Usługi telekomunikacyjne1 098,39893205,39 7.Maszyny i urządzenia rolnicze30 996,0025 200,005 796,00 8.Pozostałe nabycia (środki czystości i inne.)3 613,742 938,00675,74 9.Razem nabycia przy stawce VAT 23%68 919,3656 032,0012 887,3650,6 B. Zakupy ze stawką 8% 1.Nawozy mineralne7 862,407 280,00582,4 2.Środki ochrony roślin1 345,681 246,0099,68 3.Woda4 551,124 214,00337,12 4.Usługi weterynaryjne i leki1 582,201 465,00117,2 5.Inseminacja669,662049,6 6.Zbiór kukurydzy4 935,604 570,00365,6 7.Pozostałe (sznurek do maszyn rolniczych i inne)770,672057,6 8.Razem nabycia przy stawce 8%21 724,2020 115,001 609.2018,1 C. Zakupy ze stawką 5% 1.Nasiona1 974,001 880,0094 2.Pasze dla zwierząt34282,532 650,001 632,50 3.Pozostałe nabycia000 4.Razem nabycia przy stawce 5%36 256,5034 530,001 726,5031,3 D. Ogółem zakupy (nabycia) w gospodarstwie (w pełnych zł)126 900110 67716 223100

37 Tabela 4. Sprzedaż produktów wytworzonych w gospodarstwie Jana M. rozliczającego VAT NA ZASADACH OGÓLNYCH w 2011 roku (w zł) Lp.ProduktKwota bruttoKwota netto VAT należny (5 %) 1.Mleko193 011,00183 820,009 191,00 2.Krowy13 272,0012 640,00632,00 3.Cielęta3 726,453 549,00177,45 4.Pszenica - ziarno12 757,5012 150,00607,50 5.Razem (w pełnych zł) 222 767212 15910 608 Tabela 5. Sprzedaż produktów wytworzonych w gospodarstwie Jana M. korzystającego z SYSTEMU ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU VAT (status rolnika ryczałtowego) w 2011 roku (w zł) Lp. Produkt Kwota netto VAT otrzymany przez rolnika przy sprzedaży (7 %) Kwota brutto 1.Mleko 183 82 0,00 12 867,40196 687,40 2.Krowy 12 640,00 884,8013 524,80 3.Cielęta 3 549,00 248,433 797,43 4.Pszenica - ziarno 12 150, 00 850,5013 000,50 5. Ogółem (kwoty w pełnych zł) 212 15 9 14 851 227 010 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z gospodarstwa.

38 W przedstawionym rachunku dotyczącym ustalenia wartości związanych z rozliczeniem podatku VAT w gospodarstwie rolnym w zależności od przyjętego systemu rozliczeń istotnym jest fakt, że w przedstawionym gospodarstwie ponad połowa wartości środków zakupionych do prowadzenia działalności rolniczej opodatkowana jest najwyższą z możliwych stawek obowiązujących w Polsce, czyli stawką w wysokości 23%. Zakupy takie stanowiły 50,6% w ogólnej wartości zakupów gospodarstwa w roku podatkowym. Natomiast zakupy ze stawkami obniżonymi stanowiły odpowiednio: 18% zakupy ze stawką VAT 5,0% oraz 31,3% zakupy ze stawką VAT wynoszącą 5%. Z zestawienia wydatków na zakupy środków do produkcji wynika również, że rolnik nabył maszyny i urządzenia techniczne na kwotę 25 200 zł, opodatkowane stawką 23%.

39 Tabela 6. Wpływy ze sprzedaży, wydatki na zakup środków i usług oraz nadwyżka pieniężna w gospodarstwie Jan M. przy wariancie zryczałtowanego zwrotu VAT oraz przy rozliczaniu VAT na zasadach ogólnych w 2011 roku (w zł) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z gospodarstwa.

40 Z informacji zestawionych w tabeli 6 wynika, że w analizowanej sytuacji gospodarstwa zastosowanie przez rolnika zasad ogólnych rozliczania VAT było w niewielkim stopniu korzystniejsze od systemu zryczałtowanego zwrotu VAT, co wynika z porównania zrealizowanej przez gospodarstwo nadwyżki pieniężnej. nadwyżka pieniężna wynosi: przy zasadach ogólnych VAT 101 842 przy zryczałtowanym zwrocie VAT 100 110 RÓŻNICA: 1 372 Na podstawie porównania skutków finansowych obydwu możliwych dla gospodarstwa rolnego rozwiązań można wnioskować, że przy skorzystaniu przez rolnika ze zwolnienia podmiotowego i przyjęciu statusu rolnika ryczałtowego rachunek VAT dla analizowanego roku byłby następujący: VAT wypłacony rolnikowi przy stawce 7% (zryczałtowany zwrot): 14 851,- zł VAT zapłacony przez rolnika przy nabywaniu środków do produkcji i usług: 16 223,- zł Różnica (saldo VAT) wynosi: (14 851 - 16 223 = -1372,- zł) -1 372,- zł

41 Przy ZASADACH OGÓLNYCH rozliczania VAT z urzędem skarbowym globalny rachunek (w skali rocznej) dla analizowanego gospodarstwa wyglądałby następująco: VAT należny 10 608,- VAT naliczony 16 223,- SALDO VAT - różnica (10 608 - 16223 = - 5 615): - 5 615,- Saldo w kwocie –5615 zł oznacza, że rolnik ma prawo do pomniejszenia zobowiązania z tytułu VAT należnego o tę kwotę w kolejnym okresie rozliczeniowym, lub w przypadku poniesienia dalszych wysokich wydatków na prowadzenie działalności może wystąpić o zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.

42 Korzyści ze stosowania zasad ogólnych może uzyskać ten podatnik, u którego sprzedaż jest opodatkowana według niższej stawki, np. zerowej lub wynoszącej 5%, gdy jednocześnie nabywa on do prowadzenia swojej działalności głównie towary, materiały i usługi opodatkowane stawką zdecydowanie wyższą, jak np. w Polsce podstawową stawką wynoszącą obecnie 23%. Gdyby w analizowanym roku rolnik nie nabył maszyn i urządzeń do gospodarstwa (opodatkowanych stawką 23%), albo wydatkował na nie mniejszą kwotę bardziej opłacalny dla niego i wygodniejszy byłby system ryczałtowego zwrotu. Przejście rolnika na ogólne zasady rozliczania VAT i przyjęcie statusu płatnika VAT powoduje, że w ostatecznym rozliczeniu podatek ten nie stanowi kosztu prowadzenia działalności, ponieważ VAT płacony przy zakupach materiałów do produkcji rolniczej, maszyn, urządzeń czy korzystaniu z usług gospodarczych u płatnika VAT podlega odliczaniu od VAT-u należnego, czyli doliczanego odbiorcom do ceny sprzedaży wytworzonych produktów i usług przy ich sprzedaży; do urzędu skarbowego płatnik VAT wpłaca różnicę pomiędzy VAT należnym i VAT naliczonym.

43 Warunkiem koniecznym dla tej formy rozliczania VAT jest prawidłowe dokumentowanie każdej czynności podlegającej temu podatkowi i prowadzenie systematyczne ewidencji zgodnie z wymogami prawa. Wadą rozliczania VAT na zasadach ogólnych jest pracochłonny i skomplikowany system jego dokumentowania, wymiaru i poboru, ponieważ wymaga to szczegółowej ewidencji obrotów zarówno u dostawcy jak i u nabywcy, co pociąga za sobą ponoszenie nakładów pracy podatnika i jest kosztowne (np. rolnik albo przeznacza własny czas na te czynności, albo korzysta z usług biura rachunkowego i płaci za taką usługę). Podmiot zwolniony od podatku traktowany jest jak konsument, gdyż nie ma od czego odliczyć podatku zapłaconego. Ponosi on ciężar podatkowy jak finalny nabywca. Rolnik ryczałtowy jako podmiot zwolniony od podatku odzyskuje jednakże w części zwrot zapłaconego VAT w zakupionych materiałach i usługach do prowadzenia działalności rolniczej w formie zryczałtowanej kwoty dodanej do ceny zapłaconej rolnikowi przez nabywcę produktów i usług rolniczych.

44 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ewidencja na potrzeby ustalania i rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google