Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gleby Polski. Definicja gleby Gleba jest naturalnym tworem wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej powstałym ze zwietrzeliny skalnej w wyniku oddziaływania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gleby Polski. Definicja gleby Gleba jest naturalnym tworem wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej powstałym ze zwietrzeliny skalnej w wyniku oddziaływania."— Zapis prezentacji:

1 Gleby Polski

2 Definicja gleby Gleba jest naturalnym tworem wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej powstałym ze zwietrzeliny skalnej w wyniku oddziaływania na tę zwietrzelinę zmiennych w czasie różnych czynników w określonych warunkach rzeźby terenu. Gleba jest złożonym, ożywionym, dynamicznym tworem przyrody, w którym zachodzą ciągłe procesy rozkładu i syntezy związków mineralnych i organicznych oraz ich przemieszczanie. Każda gleba odznacza się swoistymi cechami morfologicznymi, fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, dzięki którym stwarza warunki życia dla roślin i zwierząt. Jest integralnym, wielofunkcyjnym składnikiem wszystkich ekosystemów lądowych i niektórych wodnych, podlegającym stałej ewolucji. (Zawadzki 1999)

3 Funkcja i miejsce gleby w środowisku Gleba Roślinność Zwierzęta Człowiek Klimat Wody powierzchniowe Rzeźba terenu Skała macierzysta Wody podziemne

4 Kategorie użytkowe gleb w Polsce –Gleby orne (uprawne) – pozostają pod stałym, silnym wpływem człowieka, co skutkuje w zasadniczych zmianach ich właściwości, dzięki uprawie i nawożeniu wzrasta dynamizm tych gleb –Gleby darniowe (łąkowo-pastwiskowe) – są to gleby trwale porośnięte roślinnością trawiasto-zielną lub trawiasto-turzycową; poziom darniowy – reguluje uwilgotnienie, ciepłotę i dostęp powietrza do profilu gleby –Gleby leśne – w większości przypadków mają dobrze rozwinięty profil, a korzenie rosnących na nich drzew i krzewów sięgają głęboko; ściółka leśna – reguluje uwilgotnienie, dostęp powietrza i ciepłotę, jest także siedliskiem mikroorganizmów, rozkładających substancję organiczną –Grunty pod wodami – dotychczas kompleksowo nie zbadane

5 Typy genetyczne gleb Polski Gleby. Rząd – typPowierzchniaWystępowanie Brunatnoziemne – brunatne, płowe51,5%Płatowo w całej Polsce Bielicoziemne – bielicowe, bielice, rdzawe 25%Płatowo poza obszarami gór i wyżyn Bagienne i pobagienne – torfowe, mułowe, murszowe i murszowate 7,8%Płatowo na pojezierzach i Polesiu Lubelskim, lokalnie w całej Polsce na terenach o dużej wilgotności Aluwialne – mady rzeczne5%Doliny rzeczne Mineralne, bezwęglanowe, słabo wykształcone – litosole, regosole, pelosole, rankery i arenosole 1,7%Wydmy, wysokie góry Czarne ziemie – czarne ziemie1,3%Powszechnie w pradolinach, lokalnie w całej Polsce w wilgotnych zagłębieniach terenu Czarnoziemne - czarnoziemy1%Okolice miast - Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Sandomierz, Opatów, Proszowice, Jarosław, Przemyśl, Głubczyce, Prudnik, Pińczów Wapniowcowe o różnym stopniu rozwoju – rędziny, pararędziny 0,9%Wyżyny, Tatry, Pieniny, Niecka Nidziańska, Góry Świętokrzyskie Pozostałe gleby i tereny pokryte zabudowaniami, drogami itp. 5,8%

6 Przykład profilu glebowego 1 OAEBCOAEBC Gleba bielicowa

7 Przykład profilu glebowego 2 A AC C Czarnoziem

8 Czarnoziem jako przykład gleby strefowej

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Gleby Polski. Definicja gleby Gleba jest naturalnym tworem wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej powstałym ze zwietrzeliny skalnej w wyniku oddziaływania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google