Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wewnątrzszkolny system oceniania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wewnątrzszkolny system oceniania"— Zapis prezentacji:

1 Wewnątrzszkolny system oceniania

2 Ocena w klasach I-III jest oceną opisową
W klasach IV – VI oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne roczne wyrażone są według skali:

3 celujący bardzo dobry - 5 dobry dostateczny - 3 dopuszczający - 2 niedostateczny - 1

4 W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „-”, ( np. +4, -5 ) natomiast nie stosuje się innych znaczków, np. „bz”, „.” (kropka), „+” czy „-”.

5 0 -30 % - ocena niedostateczna 31-49 % - ocena dopuszczająca
Oceny cząstkowe z prac pisemnych, gdzie rozwiązania są punktowane wyrażane są w następującej skali: 0 -30 % - ocena niedostateczna 31-49 % - ocena dopuszczająca 50- 74% - ocena dostateczna 75-89% - ocena dobra 90- 99% - ocena bardzo dobra 100% ocena celująca

6 Oceny bieżące wystawia nauczyciel danego przedmiotu
w oparciu o szczegółowe kryteria (wymagania) na poszczególne stopnie, opracowane zgodnie z WSO, a śródroczne i końcowe poprzez obliczenie średniej ważonej.

7 Przedmiotowe systemy oceniania (PSO)
umieszczone będą na stronie internetowej szkoły spberezka.edupage.org W zakładce „Przedmioty”

8 Sprawdziany są obowiązkowe
Sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może go napisać wraz z całą klasą to powinien to uczynić w terminie nie przekraczającym tygodnia od daty powrotu na zajęcia. W przypadku gdy uczeń nie napisze sprawdzianu przyjmuje się wartość 0 na potrzeby obliczenia średniej ważonej.

9 Uczeń ma prawo do poprawiania ocen
z prac pisemnych ( sprawdziany, testy), z których otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą ustalając termin i sposób z nauczycielem. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej, przy czym obie są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny semestralnej. Poprawianie obowiązkowych sprawdzianów jest dobrowolne.

10 Średnia ważona Oceny ze sprawdzianów obejmujących duże partie materiału, mają większą „ważność” przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych. Jest im przypisana większa waga (wyrażona liczbą) niż ocenom za odpowiedź, kartkówki czy zadania domowe.

11 Zalety systemu Rodzice i uczniowie na bieżąco mogą prognozować oceny semestralne i końcoworoczne Większa mobilizacja do poprawiania ocen Obiektywizacja ocen

12 Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę.

13 Sprawdzian lub test z całego działu, dyktando, test kompetencji,
W zakresie przedmiotów: język polski, język angielski, historia, przyroda, matematyka, religia Wagę 5 ma: Sprawdzian lub test z całego działu, dyktando, test kompetencji, test sprawdzian semestralny, osiągnięcia w konkursach ( etap rejonowy ),

14 W zakresie przedmiotów:
język polski, język angielski, historia, przyroda, matematyka, religia Wagę 3 ma: Kartkówka z 2-3 ostatnich tematów, odpowiedź ustna, recytacja, czytanie, prezentacja referatu obejmującego treści wykraczające poza program, wykonanie pomocy dydaktycznych, osiągnięcia w konkursach ( etap szkolny )

15 Kartkówka z ostatniego tematu, aktywność na lekcji,
W zakresie przedmiotów: język polski, język angielski, historia, przyroda, matematyka, religia Wagę 2 ma: Kartkówka z ostatniego tematu, aktywność na lekcji, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, zadanie domowe,

16 W zakresie przedmiotów:
plastyka, muzyka Wagę 5 ma: Wysiłek, zaangażowanie na zajęciach, indywidualne osiągnięcia -aktywność na lekcjach: wykonywanie prac -aktywność pozalekcyjna: udział w konkursach, udział w chórze lub zespole muzycznym, wykonywanie prac dodatkowych

17 przygotowanie do zajęć, granie na instrumencie, wykonywanie ćwiczeń,
W zakresie przedmiotów: plastyka, muzyka Wagę 3 ma: sprawdzian lub test, przygotowanie do zajęć, granie na instrumencie, wykonywanie ćwiczeń, odpowiedzi ustne

18 -prowadzenie notatek w zeszycie, -zadania domowe
W zakresie przedmiotów: plastyka, muzyka Wagę 2 ma: -prowadzenie notatek w zeszycie, -zadania domowe

19 Wagę 5 ma: -sprawdzian wiadomości i umiejętności,
W zakresie przedmiotów: technika, informatyka Wagę 5 ma: -sprawdzian wiadomości i umiejętności, -sprawdzanie wiedzy teoretycznej, -sprawdzanie umiejętności praktycznej

20 -wykonywanie prac dodatkowych
W zakresie przedmiotów: technika, informatyka Wagę 3 mają : -zadania techniczne; -udział w konkursach; -wykonywanie prac dodatkowych

21 -wykonywanie ćwiczeń i zadań technicznych samodzielnie w domu
W zakresie przedmiotów: technika, informatyka Wagę 2 ma : -prowadzenie zeszytu, -wykonywanie ćwiczeń i zadań technicznych samodzielnie w domu

22 Wagę 5 ma : Ocena aktywności na lekcji
W zakresie wychowania fizycznego Wagę 5 ma : Ocena aktywności na lekcji - wysiłek jaki uczeń wkłada w uzyskanie jak najlepszego stopnia w odniesieniu do jego możliwości; - aktywność pozalekcyjna na terenie szkoły, uczestnictwo w zawodach sportowych (międzyszkolnych) jako reprezentant szkoły

23 -wykorzystanie zdobytych wiadomości w działaniu praktycznym
W zakresie wychowania fizycznego Wagę 3 ma : -poprawność wykonywania ćwiczeń oraz testów z uwzględnieniem postępów ucznia, -wykorzystanie zdobytych wiadomości w działaniu praktycznym

24 -udział w pozaszkolnych zajęciach sportowych i zawodach;
W zakresie wychowania fizycznego Wagę 2 ma : -udział w pozaszkolnych zajęciach sportowych i zawodach; -znajomość przepisów i zasad sportowych; -dbałość o bezpieczeństwo i higienę osobistą - przygotowanie do zajęć

25 Do obliczenia średniej ważonej przyjmuje się wartości ocen cząstkowych:
1=1,00; (+1) = 1,5; (-2)=1,75 2=2,00; (+2)=2,50; (-3)=2,75 3=3,00; (+3)=3,50; (-4)=3,75 4=4,00; (+4)=4,50; (-5)=4,75 5=5,00; (+5)=5,50; (-6)=5,75 6=6,00.

26 Oceny wagi 2 wpisywane są kolorem niebieskim lub czarnym, wagi 3 – zielonym,
a wagi 5 – czerwonym. Zarówno do dziennika jak i dzienniczka ucznia

27 -------------------- =
Sposób obliczania średniej ważonej 5∙a + 3∙b + 2∙c = 5∙n5 + 3∙n3 +2∙n2 gdzie: a - oznacza sumę ocen wagi 5 b - oznacza sumę ocen wagi 3 c - oznacza sumę ocen wagi 2 n5 – ilość ocen wagi 5, n3 – ilość ocen wagi 3, n2 – ilość ocen wagi 2

28 Uczeń w ciągu I semestru otrzymał oceny: Zadanie domowe: 2, +4, -5
Przykład Uczeń w ciągu I semestru otrzymał oceny: Zadanie domowe: 2, +4, -5 Odpowiedź ustna: 4, 3 Sprawdziany: 5, -5, +3, Kartkówki : 4, 4, -3, Prowadzenie zeszytu: 4 Aktywność na lekcji: 5, 5

29 Dodajemy do siebie wszystkie oceny wagi 5
(5 + 4,75 + 3,5 = 13,25) i wynik podstawiamy za „a” Dodajemy do siebie wszystkie oceny wagi 3 (4 + 3=7) i wynik podstawiamy za „b” Dodajemy do siebie wszystkie oceny wagi 2 (2 +4,5 +4, , =36) i wynik podstawiamy za „c” Obliczone wyniki dodajemy 5∙a + 3∙b + 2∙c = 5∙13,25 + 3∙7 + 2∙36 = 66, = 159,25

30 Ocen wagi 5 było 3 (3 wstawiamy za n5)
Obliczamy: 5∙n5 + 3∙n3 +2∙n2 = 5∙ ∙2 +2∙9 = = 39 Liczbę otrzymaną wcześniej 159,25 dzielimy przez 39 Otrzymaliśmy 4,08 jest to pomiędzy 3,75 a 4,75 więc uczeń otrzymuje ocenę: dobry (4)

31 Ocena semestralna lub roczna
uzależniona jest od średniej ważonej: celujący – śr. ważona co najmniej 5,51 bardzo dobry – śr. ważona 4,75 – 5,50 dobry – śr. ważona 3,75 – 4,74 dostateczny – śr. ważona 2,75 – 3,74 dopuszczający – śr. ważona 1,75 – 2,74 niedostateczny – śr. ważona mniejsza niż 1,75

32 Na stronie internetowej szkoły
w tej samej zakładce co WSO czyli „Dokumenty” Umieszczony będzie programik do liczenia średnich ważonych

33 Klasyfikacja śródroczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia poprzez obliczenie średniej ważonej oraz ustaleniu według skali określonej w statucie szkoły semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

34 Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia poprzez obliczenie średniej arytmetycznej ze średnich ważonych za I i II semestr oraz ustaleniu według skali określonej w statucie szkoły rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

35 Średnia ważona za semestr I 4,82 ( uczeń miał 5 na półrocze)
Przykład: Średnia ważona za semestr I ,82 ( uczeń miał 5 na półrocze) Średnia ważona za semestr II ,55 (4 za II półrocze) 4,82 + 4,55 = 9,37 9,37: 2 = 4,685 Na koniec roku uczeń otrzymuje 4

36 Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny rocznej z przedmiotu jest uzyskanie za drugie półrocze średniej ważonej minimum 1,75 oraz średniej rocznej minimum 1,75.

37 Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

38 Nagrody i wyróżnienia

39 świadectwo z wyróżnieniem,
Nagrody i wyróżnienia W klasach IV – V świadectwo z wyróżnieniem, a w klasie VI świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 ze wszystkich przedmiotów włącznie z religią i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

40 Rodzice uczniów wyróżnionych otrzymują listy gratulacyjne.

41 Absolwent szkoły podstawowej otrzymuje tytuł „Prymusa szkoły”, jeżeli:
-otrzymał maksymalną ilość punktów (40) ze sprawdzianu kompetencji klasy szóstej, -otrzymał wzorową ocenę zachowania, -uzyskał średnią ocen 5,2 w nauce; przy czym jedna z ocen celujących musi być z matematyki, języka polskiego, języka obcego, przyrody lub historii.

42 Prymus szkoły otrzymuje dyplom i nagrodę.

43 Po ukończeniu klasy III,
uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i prezentujących wysoką kulturę osobistą, nagradza się dyplomem wzorowego ucznia i nagrodą przyznaną przez wychowawcę klasy.

44 Nagrodę na koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie, o ile nie został delegowany do „Nagrody Wójta”.

45 Uczniowie, którzy mają wzorową frekwencję (w ciągu całego roku szkolnego nie opuścili nie jednej godziny) lub bardzo dobrą frekwencję (w ciągu całego roku szkolnego nie opuścili więcej niż 5 godzin w klasach I-III, i nie więcej niż 7 godzin w klasach IV- VI ) otrzymują nagrody.

46 Uczeń może otrzymać nagrodę
za aktywną pracę na rzecz szkoły.

47 Nagrodę otrzymuje również uczeń klasy VI, który na Sprawdzianie (OKE) otrzymał co najmniej 36 punktów.

48 Uczeń osiągający w szkole najlepsze wyniki w nauce,
wyróżniający się w pracach społecznych na rzecz szkoły, godnie reprezentujący szkołę na zewnątrz może otrzymać na zakończenie roku szkolnego „Nagrodę Wójta”.

49 Zachowanie ucznia określa się w siedmiu kategoriach
W każdej kategorii uczeń może otrzymać od 0-5 punktów

50 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 3. Dbałość o tradycje szkoły 4. Dbałość o piękno mowy ojczystej 5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 7. Okazywanie szacunku innym osobom

51 Łączna liczba punktów Ocena 33-35 wzorowe 29-32 bardzo dobre 25-28 dobre 19-24 poprawne 14-18 nieodpowiednie 0-13 naganne

52 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Wewnątrzszkolny system oceniania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google