Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok akademicki 2015/2016 Rekrutacja w Uniwersytecie Wrocławskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok akademicki 2015/2016 Rekrutacja w Uniwersytecie Wrocławskim."— Zapis prezentacji:

1 rok akademicki 2015/2016 Rekrutacja w Uniwersytecie Wrocławskim

2 Dokumenty rekrutacyjne Uchwała Nr 59/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016. (zmiany: 121/2014U, 123/2014U, 5/2015U, 16/2015U, 41/2015U). Uchwała nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016; Uchwała Nr 49/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cudzoziemców, którzy mają inny ustawowy tytuł do podjęcia i odbycia kształcenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski. (zmiana: 43/2015) Zarządzenie nr 25/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016.

3 Informacja o zasadach, terminach www.rekrutacja.uni.wroc.pl Strona zawiera informacje o zasadach i terminach rekrutacji na wszystkie kierunki studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

4 Ważne telefony i adresy Administrator IRK-i Liliana Gruca, e-mail: liliana.gruca@uwr.edu.pl,liliana.gruca@uwr.edu.pl (71) 375 22 79. Dział Nauczania (71) 343 01 43; (71) 375 22 37, Sekretarz UKR dr Roman Wróblewski, romanw@dziennikarstwo.uni.wroc.pl

5 Forum internetowe dla sekretarzy https://irka.uni.wroc.pl/forum Dostęp do niego będzie możliwy po wpisaniu hasła, które zostanie zamieszczone na koncie komisji w IRC-e.

6 Poradnik sekretarza komisji rekrutacyjnej Na forum zostanie opublikowany Poradnik sekretarza komisji rekrutacyjnej, który będzie zawierał szczegółowe i aktualne informacje dotyczące rekrutacji na różne stopnie i tryby studiów. Poradnik będzie można także pobrać ze strony sekretarza UKR: www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl O INSTYTUCIE  WYKŁADOWCY  PRACOWNICY  ROMAN WRÓBLEWSKI

7 Ważne zmiany (1) Nowy rodzaj limitu: KKSS kolejny kierunek studiów stacjonarnych Dotyczy tylko studiów stacjonarnych I, II stopnia i jednolitych magisterskich. Niewypełniony KKSS powiększa limit dla kandydatów z nową maturą.

8 Ważne zmiany (2) Weryfikacja zdjęć Osoba, która przyjmuje dokumenty kandydata, powinna zwrócić uwagę na to, aby zdjęcia w komplecie dokumentów były identyczne ze zdjęciem zamieszczonym w IRC-e. Zdjęcia te muszą spełniać też wymagania: kolorowe, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Tło zdjęcia powinno być gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Zdjęcie w IRC-e powinno być zaakceptowane przez sekretarza. Kandydat, którego zdjęcie zostało odrzucone, musi dołączyć zdjęcie poprawione.

9 Ważne zmiany (3) Statusy i informacje dla kandydatów: kandydat niezakwalifikowany, kandydat do przyjęcia, kandydat rezerwowy, kandydat przyjęty, kandydat nieprzyjęty, kierunek nie został uruchomiony, rezygnacja ze studiów.

10 Rekrutacja olimpijczyków Uchwała nr 60/2014 Senatu UWr. z dnia 28 maja 2014. (zmiany: 122/2014, 4/2015, 42/2015) Olimpijczyków obowiązuje rejestracja w IRK i złożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie. Na liście rankingowej mają oni przydzielone 1000 pkt. Uprawnienia olimpijskie można wykorzystać tylko w roku zdawania matury.

11 Matura międzynarodowa 2015 Kandydaci z maturą międzynarodową zdawaną w roku 2015 nie przynoszą świadectw, a jedynie zaświadczenia o wynikach matur. Kandydat z maturą międzynarodową zdawaną w roku 2015 wpisywany jest warunkowo na listę osób do przyjęcia. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów rekrutacyjnych obliczonych na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie maturalnym matury międzynarodowej będzie podstawą do skreślenia go z listy osób do przyjęcia na studia.

12 Rekrutacja kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą na studia w języku polskim Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne * Rektor (przez Dział Nauczania) obywatele Unii Europejskiejkandydaci spoza Unii Europejskiej posiadacze Karty Polakaposiadacze zezwolenia na pobyt czasowy na terenie RP posiadacze prawa osiedlenia na terenie RP (karta stałego pobytu). * Kandydatów powyższych umieszcza się w limicie przyjęć dla kandydatów z nową maturą

13 Rekrutacja na studia w języku angielskim Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne Biuro Współpracy Międzynarodowej obywatele polscywszyscy cudzoziemcy (za wyjatkiem posiadaczy Karty Polaka) cudzoziemcy posiadajacy Karte Polaka.

14 Terminy rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite mgr. ETAPY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGOTERMINY Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK10 kwietnia Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych2 lipca Postępowanie rekrutacyjne /konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/7-9 lipca I TURA Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia na studia10 lipca Ogłoszenie I listy rezerwowej (tylko w IRKa na indywidualnym koncie kandydata)10 lipca Przyjmowanie dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego13-16 lipca Ogłoszenie I listy przyjętych na studia17 lipca II TURA Ogłoszenie II listy do przyjęcia17 lipca Ogłoszenie II listy rezerwowej (tylko w IRKa na indywidualnym koncie kandydata)17 lipca Przyjmowanie dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego20-22 lipca Ogłoszenie II listy przyjętych na studia23 lipca III TURA Ogłoszenie III listy osób do przyjęcia do wyczerpania limitu miejsc23 lipca Przyjmowanie dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego24-27 lipca Ogłoszenie III listy przyjętych na studiado 28 lipca

15 Opłata rekrutacyjna Wszyscy, którzy w dniach 7-9 lipca przystępują do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej, są do niego/niej dopuszczeni bez względu na to, czy opłata jest widoczna w systemie. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne są zobligowane do sprawdzania, czy wpłynęła opłata rekrutacyjna, aż do dnia ogłoszenia list do przyjęcia. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku/specjalności są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej. Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej są także cudzoziemcy mający przyznane Stypendium Rządu Polskiego na rok akademicki 2015/2016 W uzasadnionych przypadkach (§5 ust. 9 Zarządzenia nr 25/2015 Rektora) kandydat może się starać o zwrot opłaty rekrutacyjnej. Wzór wniosku zawiera Załącznik nr 3 Zarządzenia.

16 Egzaminy/testy/rozmowy kwalifikacyjne 7-9 lipca Komisje rekrutacyjne mają obowiązek odpowiednio wcześniej powiadomić kandydatów, którzy podlegają egzaminowi/testowi/rozmowie kwalifikacyjnej, o terminie i miejscu rekrutacji. W tym celu należy wykorzystać możliwość wysyłania komunikatów na konto kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów. Egzamin ustny/rozmowa kwalifikacyjna odbywa się przed całą komisją rekrutacyjną. Po zakończeniu egzaminu/testu/rozmowy kwalifikacyjnej należy wprowadzić wyniki do IRK-i.

17 Lista osób do przyjęcia 10 lipca (rekrutacja na studia stacjonarne licencjackie i jednolite magisterskie) ogłaszane są listy osób do przyjęcia na studia. Wywiesza się je w siedzibie jednostki rekrutującej lub na jej stronie internetowej. W IRC-e wyniki zostaną ujawnione kandydatom o godzinie 13.00. Do godziny 10.00 tego dnia zostaną uaktualnione wpłaty kandydatów. Należy pamiętać, że podstawą listy osób do przyjęcia jest lista rankingowa kandydatów, którą również należy opublikować, co wynika z jawności postępowania rekrutacyjnego. Uwaga! System nie rozgranicza starej i nowej matury na listach rankingowych. Koniec listy do przyjęcia powinien zawierać wszystkich kandydatów z taką samą punktacją/wynikiem.

18 Osobne limity przewidziane są dla kandydatów z nową maturą, kandydatów ze starą maturą oraz kandydatów z KKSS. Limit niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększa limit dla kandydatów z nową maturą. Tak samo jest z limitem kandydatów z KKSS. Jeżeli w I turze limit nie zostanie wyczerpany, należy ogłosić drugą listę osób do przyjęcia na studia w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dla II tury. W II lub III turze mogą brać udział tylko kandydaci, którzy się zarejestrowali jeszcze przed I turą (nie ma możliwości dorejestrowania się). Wydziałowe komisje rekrutacyjne mogą przeprowadzić III turę na studia stacjonarne I stopnia i stacjonarne jednolite magisterskie do wyczerpania limitu

19 Informacje dla kandydatów Po przeprowadzeniu każdej tury rekrutacji należy informacje o niej zamieścić na kontach rekrutacyjnych kandydatów. Po każdym etapie należy aktualizować wpisy. W poprzednim roku właśnie to zaniedbanie było przyczyną wielu interwencji kandydatów w Dziale Nauczania.

20 Przyjmowanie dokumentów Między 13-16 lipca (I tura rekrutacji na studia stacjonarne licencjackie i jednolite magisterskie) jest czas na przyjmowanie dokumentów od kandydatów, którzy są na listach osób do przyjęcia. Należy wtedy dyżurować w wyznaczonych dniach i godzinach oraz salach. Aby ułatwić kandydatom dojście do miejsca, w którym komisja odbiera dokumenty, drogę do niego należy czytelnie oznaczyć.

21 Komplet dokumentów studia I stopnia i jednolite mgr. kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata, kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kserokopia zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, fotografia, zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczone na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2015, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych).

22 Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia L.p.ETAPY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGOTERMINY 1Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK10 kwietnia 2Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych20 września 3 Postępowanie rekrutacyjne /konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 21-23 września 4 Przyjmowanie dokumentów, nie decyduje data stempla pocztowego 7-23 września 5Ogłoszenie listy przyjętych na studiado 24 września

23 Komplet dokumentów studia II stopnia kserokopia dyplomu ukończenia studiów, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich w terminie składania dokumentów, kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata, kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, fotografia, zaświadczenie o średniej ze studiów (jeżeli jest wymagane).

24 Decyzje Każdy kandydat, który wniósł opłatę rekrutacyjną (przyjęty lub nieprzyjęty) powinien otrzymać stosowną decyzję komisji rekrutacyjnej. Komisja drukuje oryginał decyzji (wysyłany kandydatowi) i jej kopię (pozostaje w aktach). Zarówno oryginał jak i kopia powinny być podpisane przez całą komisję! Po zakończeniu drukowania decyzji, komisja powinna wydrukować ich rejestr.

25 Wysyłanie decyzji Współpraca z Kancelarią: wszystkie decyzje są wysyłane „za potwierdzeniem odbioru” – konieczne jest przyklejenie odpowiedniego druku (żółta karteczka) na odwrocie koperty; należy przygotować i wysłać do Kancelarii dane do książki adresowej; koperty oddawane do Kancelarii powinny być uporządkowane: ich kolejność powinna odpowiadać kolejności w książce adresowej.

26 Rozszerzenie limitu O rozszerzeniu limitu decyduje Rektor na podstawie uzasadnionego wniosku Dziekana, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne.

27 Dodatkowy nabór O dodatkowy nabór wnioskuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej i dziekan. Stosowne pismo z wnioskiem o uruchomienie dodatkowej rekrutacji skierowane do Prorektora ds. Nauczania powinno być złożone w Dziale Nauczania wystarczająco wcześniej, aby przynajmniej na 2 dni robocze (co najmniej 48 godzin) przed planowanym terminem dodatkowego naboru można było zawiadomić administratora systemu IRK. Pismo powinno zawierać: datę rozpoczęcia i zakończenia internetowej rejestracji kandydatów, datę ogłoszenia listy kandydatów do przyjęcia, miejsca i daty składania dokumentów, datę ogłoszenia listy osób przyjętych oraz liczbę miejsc. Dział Nauczania zamieszcza informację o dodatkowej rekrutacji na stronie rekrutacyjnej Uniwersytetu i przekazuje administratorom IRK-i.

28 Składanie dokumentów po zakończeniu rekrutacji Do Działu Nauczania: lista przyjętych; zlecenie wynagrodzenia (2 egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego WKR, dziekana i pełnomocnika finansowego). Do dziekanatów: lista rankingowa; lista przyjętych; dokumenty kandydatów przyjętych na studia wraz z protokołami indywidualnymi oraz z kopiami decyzji; protokoły indywidualne kandydatów nieprzyjętych wraz z kopiami decyzji; sprawozdanie opisowe przewodniczącego WKR.

29 Nieuruchomienie kierunku W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu przyjęć Rektor podejmuje decyzję o nieuruchomieniu kierunku. Podpisane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej oraz odpowiedniego dziekana pismo z wnioskiem o nieuruchomenie kierunku należy złożyć do Działu Nauczania. Konieczne jest oznaczenie w systemie IRK statusu kandydata „kierunek nie został uruchomiony”, na podstawie którego kandydat nie zostanie immatrykulowany do systemu USOS.

30 Proszę o staranne prowadzenie dokumentacji. Ewentualne poprawki w dokumentach powinny być parafowane przez przewodniczącego komisji. Wątpliwości proszę konsultować z Działem Nauczania lub ze mną. Proszę o uwagi i wnioski po zakończeniu rekrutacji. Dziękuję za uwagę Roman Wróblewski


Pobierz ppt "Rok akademicki 2015/2016 Rekrutacja w Uniwersytecie Wrocławskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google