Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja w Uniwersytecie Wrocławskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja w Uniwersytecie Wrocławskim"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja w Uniwersytecie Wrocławskim
rok akademicki 2015/2016 1

2 Dokumenty rekrutacyjne
Uchwała Nr 59/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016. (zmiany: 121/2014U, 123/2014U, 5/2015U, 16/2015U, 41/2015U). Uchwała nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016; Uchwała Nr 49/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cudzoziemców, którzy mają inny ustawowy tytuł do podjęcia i odbycia kształcenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski. (zmiana: 43/2015) Zarządzenie nr 25/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016.

3 Informacja o zasadach, terminach
Strona zawiera informacje o zasadach i terminach rekrutacji na wszystkie kierunki studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

4 Ważne telefony i adresy
Administrator IRK-i Liliana Gruca, , (71) Dział Nauczania (71) ; (71) , Sekretarz UKR dr Roman Wróblewski,

5 Forum internetowe dla sekretarzy
https://irka.uni.wroc.pl/forum Dostęp do niego będzie możliwy po wpisaniu hasła, które zostanie zamieszczone na koncie komisji w IRC-e.

6 Poradnik sekretarza komisji rekrutacyjnej
Na forum zostanie opublikowany Poradnik sekretarza komisji rekrutacyjnej, który będzie zawierał szczegółowe i aktualne informacje dotyczące rekrutacji na różne stopnie i tryby studiów. Poradnik będzie można także pobrać ze strony sekretarza UKR: O INSTYTUCIE  WYKŁADOWCY  PRACOWNICY  ROMAN WRÓBLEWSKI

7 kolejny kierunek studiów stacjonarnych
Ważne zmiany (1) Nowy rodzaj limitu: KKSS kolejny kierunek studiów stacjonarnych Dotyczy tylko studiów stacjonarnych I, II stopnia i jednolitych magisterskich. Niewypełniony KKSS powiększa limit dla kandydatów z nową maturą.

8 Ważne zmiany (2) Weryfikacja zdjęć
Osoba, która przyjmuje dokumenty kandydata, powinna zwrócić uwagę na to, aby zdjęcia w komplecie dokumentów były identyczne ze zdjęciem zamieszczonym w IRC-e. Zdjęcia te muszą spełniać też wymagania: kolorowe, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Tło zdjęcia powinno być gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Zdjęcie w IRC-e powinno być zaakceptowane przez sekretarza. Kandydat, którego zdjęcie zostało odrzucone, musi dołączyć zdjęcie poprawione.

9 Ważne zmiany (3) Statusy i informacje dla kandydatów:
kandydat niezakwalifikowany, kandydat do przyjęcia, kandydat rezerwowy, kandydat przyjęty, kandydat nieprzyjęty, kierunek nie został uruchomiony, rezygnacja ze studiów.

10 Rekrutacja olimpijczyków
Uchwała nr 60/2014 Senatu UWr. z dnia 28 maja (zmiany: 122/2014, 4/2015, 42/2015) Olimpijczyków obowiązuje rejestracja w IRK i złożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie. Na liście rankingowej mają oni przydzielone 1000 pkt. Uprawnienia olimpijskie można wykorzystać tylko w roku zdawania matury.

11 Matura międzynarodowa 2015
Kandydaci z maturą międzynarodową zdawaną w roku 2015 nie przynoszą świadectw, a jedynie zaświadczenia o wynikach matur. Kandydat z maturą międzynarodową zdawaną w roku 2015 wpisywany jest warunkowo na listę osób do przyjęcia. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów rekrutacyjnych obliczonych na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie maturalnym matury międzynarodowej będzie podstawą do skreślenia go z listy osób do przyjęcia na studia.

12 Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne * (przez Dział Nauczania)
Rekrutacja kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą na studia w języku polskim Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne * Rektor (przez Dział Nauczania) obywatele Unii Europejskiej kandydaci spoza Unii Europejskiej posiadacze Karty Polaka posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy na terenie RP posiadacze prawa osiedlenia na terenie RP (karta stałego pobytu). * Kandydatów powyższych umieszcza się w limicie przyjęć dla kandydatów z nową maturą

13 Rekrutacja na studia w języku angielskim
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne Biuro Współpracy Międzynarodowej obywatele polscy wszyscy cudzoziemcy (za wyjatkiem posiadaczy Karty Polaka) cudzoziemcy posiadajacy Karte Polaka.

14 Terminy rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite mgr.
ETAPY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO TERMINY Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 10 kwietnia Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 2 lipca Postępowanie rekrutacyjne /konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 7-9 lipca I TURA Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia na studia 10 lipca Ogłoszenie I listy rezerwowej (tylko w IRKa na indywidualnym koncie kandydata) Przyjmowanie dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego 13-16 lipca Ogłoszenie I listy przyjętych na studia 17 lipca II TURA Ogłoszenie II listy do przyjęcia Ogłoszenie II listy rezerwowej (tylko w IRKa na indywidualnym koncie kandydata) 20-22 lipca Ogłoszenie II listy przyjętych na studia 23 lipca III TURA Ogłoszenie III listy osób do przyjęcia do wyczerpania limitu miejsc lipca Ogłoszenie III listy przyjętych na studia do 28 lipca

15 Opłata rekrutacyjna Wszyscy, którzy w dniach 7-9 lipca przystępują do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej, są do niego/niej dopuszczeni bez względu na to, czy opłata jest widoczna w systemie. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne są zobligowane do sprawdzania, czy wpłynęła opłata rekrutacyjna, aż do dnia ogłoszenia list do przyjęcia. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku/specjalności są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej. Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej są także cudzoziemcy mający przyznane Stypendium Rządu Polskiego na rok akademicki 2015/2016 W uzasadnionych przypadkach (§5 ust. 9 Zarządzenia nr 25/2015 Rektora) kandydat może się starać o zwrot opłaty rekrutacyjnej. Wzór wniosku zawiera Załącznik nr 3 Zarządzenia.

16 Egzaminy/testy/rozmowy kwalifikacyjne 7-9 lipca
Komisje rekrutacyjne mają obowiązek odpowiednio wcześniej powiadomić kandydatów, którzy podlegają egzaminowi/testowi/rozmowie kwalifikacyjnej, o terminie i miejscu rekrutacji. W tym celu należy wykorzystać możliwość wysyłania komunikatów na konto kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów. Egzamin ustny/rozmowa kwalifikacyjna odbywa się przed całą komisją rekrutacyjną. Po zakończeniu egzaminu/testu/rozmowy kwalifikacyjnej należy wprowadzić wyniki do IRK-i.

17 Lista osób do przyjęcia
10 lipca (rekrutacja na studia stacjonarne licencjackie i jednolite magisterskie) ogłaszane są listy osób do przyjęcia na studia. Wywiesza się je w siedzibie jednostki rekrutującej lub na jej stronie internetowej. W IRC-e wyniki zostaną ujawnione kandydatom o godzinie Do godziny tego dnia zostaną uaktualnione wpłaty kandydatów. Należy pamiętać, że podstawą listy osób do przyjęcia jest lista rankingowa kandydatów, którą również należy opublikować, co wynika z jawności postępowania rekrutacyjnego. Uwaga! System nie rozgranicza starej i nowej matury na listach rankingowych. Koniec listy do przyjęcia powinien zawierać wszystkich kandydatów z taką samą punktacją/wynikiem.

18 Osobne limity przewidziane są dla kandydatów z nową maturą, kandydatów ze starą maturą oraz kandydatów z KKSS. Limit niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększa limit dla kandydatów z nową maturą. Tak samo jest z limitem kandydatów z KKSS. Jeżeli w I turze limit nie zostanie wyczerpany, należy ogłosić drugą listę osób do przyjęcia na studia w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dla II tury. W II lub III turze mogą brać udział tylko kandydaci, którzy się zarejestrowali jeszcze przed I turą (nie ma możliwości dorejestrowania się). Wydziałowe komisje rekrutacyjne mogą przeprowadzić III turę na studia stacjonarne I stopnia i stacjonarne jednolite magisterskie do wyczerpania limitu

19 Informacje dla kandydatów
Po przeprowadzeniu każdej tury rekrutacji należy informacje o niej zamieścić na kontach rekrutacyjnych kandydatów. Po każdym etapie należy aktualizować wpisy. W poprzednim roku właśnie to zaniedbanie było przyczyną wielu interwencji kandydatów w Dziale Nauczania.

20 Przyjmowanie dokumentów
Między lipca (I tura rekrutacji na studia stacjonarne licencjackie i jednolite magisterskie) jest czas na przyjmowanie dokumentów od kandydatów, którzy są na listach osób do przyjęcia. Należy wtedy dyżurować w wyznaczonych dniach i godzinach oraz salach. Aby ułatwić kandydatom dojście do miejsca, w którym komisja odbiera dokumenty, drogę do niego należy czytelnie oznaczyć.

21 Komplet dokumentów studia I stopnia i jednolite mgr.
kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata, kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kserokopia zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, fotografia, zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczone na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2015, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych).

22 Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia
L.p. ETAPY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO TERMINY 1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 10 kwietnia 2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 20 września 3 Postępowanie rekrutacyjne /konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 21-23 września 4 Przyjmowanie dokumentów, nie decyduje data stempla pocztowego 7-23 września 5 Ogłoszenie listy przyjętych na studia do 24 września

23 Komplet dokumentów studia II stopnia
kserokopia dyplomu ukończenia studiów, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich w terminie składania dokumentów, kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata, kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów, fotografia, zaświadczenie o średniej ze studiów (jeżeli jest wymagane).

24 Decyzje Każdy kandydat, który wniósł opłatę rekrutacyjną (przyjęty lub nieprzyjęty) powinien otrzymać stosowną decyzję komisji rekrutacyjnej. Komisja drukuje oryginał decyzji (wysyłany kandydatowi) i jej kopię (pozostaje w aktach). Zarówno oryginał jak i kopia powinny być podpisane przez całą komisję! Po zakończeniu drukowania decyzji, komisja powinna wydrukować ich rejestr.

25 Wysyłanie decyzji Współpraca z Kancelarią:
wszystkie decyzje są wysyłane „za potwierdzeniem odbioru” – konieczne jest przyklejenie odpowiedniego druku (żółta karteczka) na odwrocie koperty; należy przygotować i wysłać do Kancelarii dane do książki adresowej; koperty oddawane do Kancelarii powinny być uporządkowane: ich kolejność powinna odpowiadać kolejności w książce adresowej.

26 Rozszerzenie limitu O rozszerzeniu limitu decyduje Rektor na podstawie uzasadnionego wniosku Dziekana, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne.

27 Dodatkowy nabór O dodatkowy nabór wnioskuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej i dziekan. Stosowne pismo z wnioskiem o uruchomienie dodatkowej rekrutacji skierowane do Prorektora ds. Nauczania powinno być złożone w Dziale Nauczania wystarczająco wcześniej, aby przynajmniej na 2 dni robocze (co najmniej 48 godzin) przed planowanym terminem dodatkowego naboru można było zawiadomić administratora systemu IRK. Pismo powinno zawierać: datę rozpoczęcia i zakończenia internetowej rejestracji kandydatów, datę ogłoszenia listy kandydatów do przyjęcia, miejsca i daty składania dokumentów, datę ogłoszenia listy osób przyjętych oraz liczbę miejsc. Dział Nauczania zamieszcza informację o dodatkowej rekrutacji na stronie rekrutacyjnej Uniwersytetu i przekazuje administratorom IRK-i.

28 Składanie dokumentów po zakończeniu rekrutacji
Do Działu Nauczania: lista przyjętych; zlecenie wynagrodzenia (2 egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego WKR, dziekana i pełnomocnika finansowego). Do dziekanatów: lista rankingowa; dokumenty kandydatów przyjętych na studia wraz z protokołami indywidualnymi oraz z kopiami decyzji; protokoły indywidualne kandydatów nieprzyjętych wraz z kopiami decyzji; sprawozdanie opisowe przewodniczącego WKR.

29 Nieuruchomienie kierunku
W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu przyjęć Rektor podejmuje decyzję o nieuruchomieniu kierunku. Podpisane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej oraz odpowiedniego dziekana pismo z wnioskiem o nieuruchomenie kierunku należy złożyć do Działu Nauczania. Konieczne jest oznaczenie w systemie IRK statusu kandydata „kierunek nie został uruchomiony”, na podstawie którego kandydat nie zostanie immatrykulowany do systemu USOS.

30 Proszę o staranne prowadzenie dokumentacji
Proszę o staranne prowadzenie dokumentacji. Ewentualne poprawki w dokumentach powinny być parafowane przez przewodniczącego komisji. Wątpliwości proszę konsultować z Działem Nauczania lub ze mną. Proszę o uwagi i wnioski po zakończeniu rekrutacji. Dziękuję za uwagę Roman Wróblewski


Pobierz ppt "Rekrutacja w Uniwersytecie Wrocławskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google