Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty www.oeiizk.waw.pl www.oeiizk.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty www.oeiizk.waw.pl www.oeiizk.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty www.oeiizk.waw.pl www.oeiizk.edu.pl

2 Nowa podstawa programowa, co to oznacza dla polskiej szkoły? Konferencja metodyczna Warszawa, 5 marca 2009 roku

3 Społeczeństwo informacyjne – mit, czy szansa dla Polski?

4 Interkl@sa – 10 lat Obchody 20-lecia przemian ustrojowych i gospodarczych, 10-lecie komputeryzacji i internetyzacji polskich szkół, dzięki Programowi Interkl@sa, koordynowanemu przez Grażynę Staniszewską, wówczas Posła na Sejm RP. Od 1998 roku, w szkołach znalazło się wiele tysięcy komputerów, towarzyszyło temu także szkolenie nauczycieli. Działania te pozwoliły szkołom wejść w XXI wiek.

5 W tej chwili na rynek pracy wychodzą pierwsi absolwenci szkół wyższych, którzy od czasu nauki w gimnazjum posługują się skutecznie na co dzień komputerem. „cyfrowe”Według opinii np. pracodawców, to zupełnie inne, nowe, „cyfrowe” pokolenie o nowych potrzebach i nawykach. Pytanie tylko, czy Państwo za nimi nadąża?

6 Z okazji 10-lecia Programu Interkl@sa, w dniach 9-10.01.2009 roku, w Sejmie RP, z udziałem ministra edukacji narodowej, odbyła się konferencja pt. „Społeczeństwo wiedzy - mit, czy szansa dla Polski?”. Spotkanie było dobrą okazją do dyskusji na temat wyzwań dla Polski i budowania społeczeństwa wiedzy (informacyjnego) w naszym kraju.

7 Czy społeczeństwo wiedzy naprawdę stanowi wyzwanie, przed którym stoi dzisiejsza Polska? Czy sukces gospodarczy ostatnich lat nie potwierdza, że osiągnęliśmy już wystarczająco wiele? Czy to nie infrastruktura drogowa i kolejowa powinna być naszym zmartwieniem, biorąc pod uwagę problemy z infrastrukturą komunikacyjną i nasze zobowiązania w związku z EURO 2012? „Więcej betonu, czy więcej bitów?”

8 Europejski Rok Kreatywności i Innowacji Unia Europejska co roku organizuje kampanię informacyjną dotyczącą określonego tematu. W roku 2009 będą to kreatywność i innowacje. Przez cały rok w Europie obywać się będą liczne konferencje, projekty oraz wystawy mające podkreślić potrzebę znalezienia twórczych rozwiązań współczesnych problemów.

9 EUROSTATEUROSTAT podaje, że pod względem wyników na polu innowacyjności można wyróżnić w Europie cztery grupy państw: “Leading Countries” (kraje-liderzy), “Average Performance Countries” (kraje osiągające średnie wyniki), “Catching-up Countries” (kraje, które nadrabiają dystans) i wreszcie “Loosing ground countries” (kraje "tracące grunt"). Polska znajduje się wśród krajów "tracących grunt". Czy powinniśmy być zaniepokojeni o Polskę?

10 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku“ Warto przyjrzeć się opisanym w niej celom i zastanowić się, w jaki sposób je osiągnąć. Od czego zacząć, aby nadrobić powiększającą się lukę w stosunku do innych krajów UE? Czy propozycje zmian w oświacie będą także sprzyjały tym zmianom?

11 Na podstawie przyjętych wizji i misji społeczeństwa informacyjnego oraz postulatów realizacji Strategii, wyznaczone zostały następujące strategiczne kierunki Polski w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013, w trzech obszarach:

12 CZŁOWIEK► CZŁOWIEK: Przyspieszenie rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego Polaków dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych GOSPODARKA► GOSPODARKA: Wzrost efektywności, innowacyjności i konkurencyjności firm, a tym samym polskiej gospodarki na globalnym rynku oraz ułatwienie komunikacji i współpracy między firmami dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych PAŃSTWO► PAŃSTWO: Wzrost dostępności i efektywności usług administracji publicznej przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesów wewnętrznych administracji i sposobu świadczenia usług

13 CZŁOWIEK W ramach obszaru CZŁOWIEK, wyszczególnione zostały następujące cele: ► Cel 1: Podniesienie poziomu motywacji, świadomości, wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych► Cel 1: Podniesienie poziomu motywacji, świadomości, wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Miarą osiągnięcia celu jest wzrost umiejętności korzystania z narzędzi teleinformatycznych (mierzony umiejętnością wykonania 5-6 podstawowych czynności wymienianych przez Eurostat).

14 Poziom ten jest mierzony liczbą operacji, jakie użytkownik jest w stanie samodzielnie wykonać spośród następujących: 1.Rozwiązywanie problemów związanych z pracą komputera, 2.Podłączanie komputera do sieci lokalnej (LAN), 3.Kopiowanie/przenoszenie pliku lub folderu, 4.Korzystanie z narzędzi do kopiowania lub wycinania i wklejania, 5.Używanie funkcji matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym, 6.Kompresowanie plików, 7.Programowanie w specjalistycznym języku, 8.Proste instalowanie nowych urządzeń (drukarek, skanerów, kamerek itp.)

15

16 Poziom umiejętności informatycznych znacząco jest uzależniony od wieku użytkowników. Odsetek młodych osób (16-24), które w 2007 roku potrafiły wykonać 5-6 czynności spośród 8 badanych czynności był jedenastokrotnie wyższy niż odsetek wśród osób starszych.

17

18 ► Cel 2: Podniesienie poziomu i dostępności edukacji (od przedszkola do uczelni wyższej) oraz upowszechnienie zasady nauki przez całe życie poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.► Cel 2: Podniesienie poziomu i dostępności edukacji (od przedszkola do uczelni wyższej) oraz upowszechnienie zasady nauki przez całe życie poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Miarą osiągnięcia celu jest wzrost procentowego udziału osób w wieku 25-64 uczących się i dokształcających w ogólnej liczbie ludności w tym wieku.

19 Każdy z nas - i uczeń i osoba dorosła – zobowiązana jest do podejmowania edukacji przez całe życie, ponieważ każdy musi być świadom tego, że bez niej nie będzie możliwe zarabianie przez całe życie („Without lifelong learning, there is no lifelong earning”). Ján Figel Komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży

20 Nowe podejście do uczenia się: Osoba ucząca się w dużej mierze decyduje o tym, co, w jaki sposób i jakimi metodami będzie się uczyć Whatever Whenever Whereever Uczmy się cokolwiek robiąc, w każdej chwili, gdziekolwiek jesteśmy To jest nie mniej ważne, niż wprowadzanie sześciolatków do szkół

21 Komputer dla Ucznia Mobilny Model Edukacyjny Przeniesienie nacisku z nauczania (teaching) na uczenie się (learning). Realizowana jest idea learning anytime i anywhere, czyli uczenia się w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, co wymaga świadomego zaangażowania ucznia. Proces kształcenia ma charakter asynchroniczny (nie wszyscy uczą się jednocześnie i tego samego) i rozproszony (przebiega w różnych miejscach i w różnym czasie). Istnieją daleko zaawansowane możliwości personalizacji, tworzenia indywidualnych ścieżek kształcenia. Następuje przejście od modelu teacher centered do learner centered, czyli uczeń staje się głównym podmiotem edukacji. System kształcenia jest oparty na ideach konstruktywistycznych, czyli budowania i rozwoju wiedzy przez uczniów w rzeczywistym środowisku ich przebywania i rozwoju.

22 ► Cel 3: Dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy, którego istotnym elementem są technologie informacyjne i komunikacyjne.► Cel 3: Dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy, którego istotnym elementem są technologie informacyjne i komunikacyjne. Miarą osiągnięcia celu jest wzrost poziomu dopasowania polskiego systemu edukacji do potrzeb globalnie konkurencyjnej gospodarki.

23 Co nas czeka do 2030 roku? Wiedza zawodowa nabyta w procesie kształcenie będzie dezaktualizowała się prawie natychmiast po skończeniu nauki. Większość zawodów będzie wymagała stałego wysiłku kształcenia i uzupełniania na bieżąco wiedzy. Edukacja w trakcie pracy będzie dotyczyła praktycznie każdego pracownika – zawsze duża część zatrudnionych będzie znajdowała się na etapie przekwalifikowania i/lub uzupełniania wiedzy i umiejętności. http://edunews.pl/index.php?option=com_content&task= view&id=605&Itemid=11http://edunews.pl/index.php?option=com_content&task= view&id=605&Itemid=11

24 Wiele osób uważa, że umiejętności, które potrzebne są uczniom wchodzącym na rynek pracy i te kształtowane w szkołach, to dwa oddzielne zestawy kompetencji. Edukacja lekiem na kryzys finansowy Według Wagnera, który jest wykładowcy na Harvardzie, zmiana ekonomiczna, tak bardzo potrzebna w czasach kryzysu, zależy od zmian w systemie kształcenia, w tym od konstrukcji samych programów nauczania.

25 ► Cel 4: Podniesienie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.► Cel 4: Podniesienie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Miarą osiągnięcia celu jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków (odpowiedzi „tak” na pytanie „Czy Pana (i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?”)

26 ► Cel 5: Zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i politycznej Polaków poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych► Cel 5: Zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i politycznej Polaków poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Miarą osiągnięcia celu jest wzrost odsetka osób wykorzystujących Internet do komunikowania się. Odpowiedź na potrzeby „cyfrowego pokolenia”.

27 ► Cel 6: Zapewnienie efektywnej ekonomicznie, bezpiecznej i zorientowanej na przyszłe potrzeby Polaków infrastruktury technologii informacyjnych i komunikacyjnych, niezbędnej do rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego► Cel 6: Zapewnienie efektywnej ekonomicznie, bezpiecznej i zorientowanej na przyszłe potrzeby Polaków infrastruktury technologii informacyjnych i komunikacyjnych, niezbędnej do rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego Miarą osiągnięcia celu jest zwiększenie odsetka gospodarstw domowych posiadających dostęp do internetu.

28 Plan 10 punktów w odniesieniu do edukacji 1.Upewnić się, że narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych i źródła danych są używane stale i na równi z innymi pomocami naukowymi. Stosowane powinny być zarówno do nauczania, wspierania współpracy uczniów, jak i do oceniania. 2.Zaznajomić wszystkich uczniów, niezależnie od typu szkoły, z działalnością w obszarze STEM ( ang. Science, Technology, Engineering, and Mathematics – Fizyka, Technologia, Inżynieria, Matematyka). 3.Umożliwić nauczycielom trwały i ciągły rozwój zawodowy.

29 Plan 10 punktów w odniesieniu do edukacji 4.Wykorzystać wirtualne przestrzenie służące rozwojowi zawodowemu nauczycieli, np. społeczności lub portale edukacyjne. 5.Regularnie włączać do codziennych zajęć innowacyjne, sprawdzone i przeprowadzane w odpowiednim czasie zadania oceniające postępy uczniów. 6.Wspierać związek pomiędzy domem a szkołą poprzez użycie technologii, żeby informować rodziców o postępach uczniów. 7.Dostarczyć odpowiednich środków tak, żeby społeczność szkolna miała infrastrukturę wspierającą naukę opartą na technologii, włącznie z systemem oceniania oraz e-learningiem.

30 7.Walczyć o wsparcie społeczne dla nowoczesnej edukacji ze strony różnych podmiotów – uczniów, nauczycieli, rodziców, administratorów szkół i lokalnych władz. 8.Zapewnić poparcie władz państwowych dla reformy systemu kształcenia poprzez wprowadzenie nowych technologii. 9.Zwiększyć środki finansowe na zakup przez szkoły potrzebnego sprzętu oraz podłączenie szybkiego Internetu. Pokryć koszty obsługi zakupionych urządzeń. Plan 10 punktów w odniesieniu do edukacji

31 Nasza oferta Skierowana na zmiany w podstawach programowych – „Dziecko – mały uczeń w świecie współczesnym” Wydawnictwo „Komputer w Szkole”, dotyczące reformy Szkolenia on-line Wdrożenie efektów współpracy międzynarodowej Podniesienie kompetencji edukatorskich nauczycieli Zintensyfikowanie działań dotyczących wspierania dzieci i młodzieży uzdolnionej informatycznie Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli informatyki w związku z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych i wyzwaniami społeczeństwa informacyjnego.


Pobierz ppt "Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty www.oeiizk.waw.pl www.oeiizk.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google